Філософія ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516КМХ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання щодо напрямів історико-філософської думки, формування філософської культури, мислення, пізнання навколишнього світу, формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обґрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки.

Курс передбачає вивчення основних категорій філософського знання, покликаний забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру. В курсі звертається увага на те, що саме необхідно для студентів факультету культури і мистецтва, для формування і розвитку сучасної світоглядно-методичної парадигми, що сьогодні неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. В програмі враховано національні особливості розвитку філософської думки в Україні. В програму включено першоджерела, в яких ставиться акцент на естетичне, духовне осягнення світу.

Мета та цілі курсу – вивчення напрямів історико-філософської думки, формування філософської культури, мислення, пізнання навколишнього світу та самого себе, формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обгрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки. Все це сприятиме формуванню цілісного уявлення про розвиток філософської світової думки з акцентуванням на місці та ролі вітчизняного філософування.

Кypc орієнтований на вивчення основних етапів розвитку світової філософської думки, вільне володіння категоріальним апаратом, оволодіння філософією як відповідним типом та способом мислення, ознайомлення з новітніми течіями філософської думки сучасності. Тому робочою програмою передбачено не лише аудиторну роботу (лекційні та семінарські заняття), а й самостійну роботу студентів з опрацювання філософських першоджерел, підручників, навчальних посібників, додаткових видань (в рекомендованій літературі дається їхній перелік), а також написання рефератів, виконання контрольних робіт, активні виступи на семінарах тощо.

Рекомендована література

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996.

2.Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / За ред. А. Синиці. – Л.: Літопис, 2014. – 374 с.   С. 9-25; 25-37; (Дж. Серль: 225-257; Д. Деннет: 276-297; Д. Чалмерс: 297-337).

3.Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковсъкий ВТ. та ін. Філософія: Підручник. – К., 2001.

4.Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. – К., 2000.

5.Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст..: навч.посібник / Андрій Дахній. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 93-154.

6.Енциклопедія постмодернізму / Під ред. Вінквіста Ч. Е., Тейлора В. Е. / Пер. з фр. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 503 с.

7.Кульчицький 0. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен – Львів. 1995.- 164с.

8.Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.

9.Рижак Л. В. Філософія : підручник. – Львів:   ЛНУ імені Івана Франка,  2013. – 650 с.

10.Саїд Е. Культура й імперіалізм. – К.: Критика, 2007. – С. 37-51; 111-135.

11.Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.

12.Семенюк Е., Мельник В. Філософія сучасної науки і техніки. – Львів : Світ, 2006. – 152 с.

13.Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 696 с.

14.Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 2001.

15.Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.Б. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2005. -455 с. – (Вища освіта XXI століття).

16.Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.

17.Франко І. Поза межами можливого // Зібрання творів: У 50 т. – К: Наукова думка, 1986. – Т.45. – С. 276–285.

18.Фрідмен Т. Нова система. Лексус і оливкове дерево //  Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 509-525.

Матеріали

Засоби діагностики Питання до екзамену з курсу Філософія

Силабус: Філософія ОП-024 Хореографія

Завантажити силабус