Еволюція українського книговидання

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Седляр О. В.КМБ - 21

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із розвитком українського книговидання як послідовним процесом, початки якого сягають кінця Х ст., вказати на основні етапи його розвитку, характерні риси цих етапів, наголосити на основних здобутках українських видавців та проблемах, з якими їм довелося зустрітися.

Завдання – досягти належного рівня знань у студентів щодо перебігу процесу та характерних особливостей еволюції українського книговидання від Х ст. до наших днів.

У результаті оволодіння матеріалом дисципліни студент повинен знати:

 • основні етапи розвитку українського книговидання за весь час (від початків до наших днів);
 • характерні риси цих етапів розвитку українського книговидання;
 • найважливіші зміни, які відбувалися в українській видавничій галузі в різний час;
 • основні здобутки українських видавців у різний час;
 • найбільші проблеми, з якими вони зустрічалися в своїй професійній діяльності;
 • взаємозв’язок між розвитком державної політики у різні часи, громадсько-політичного, економічного та національно-культурного життя українців із розвитком українського книговидання.

уміти:

 • характеризувати еволюцію українського книговидання;
 • відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки між різними етапами видавничого процесу, а також між подіями суспільно-політичними та національно-культурного життя і видавничою діяльністю українців;
 • визначати сприятливі та несприятливі обставини, які впливали на стан українського книговидання, встановлювати їх співвідношення, визначати, які з цих обставин найпомітніше змінювали хід розвитку українського книговидання;
 • обґрунтовувати значення найбільших досягнень українських видавців (найвизначніших книжкових видань) для розвитку українського культурного та інтелектуального життя.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Кирилична рукописна та стародрукована книга на українських землях.
 2. Українське книговидання у ХIХ – на початку ХХ ст.
 3. Українське книговидання у ХХ–ХХІ ст.

 

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Еволюція українського книговидання Артьомов І. В.,

Ващук О. М.

Навчальна книга: організація і методика створення : посібник Ужгород : ЗакДУ, 2012 віртуальний читальний зал
  Боянівська М. Українська рукописна книга в ХV – першій половині ХVІІ ст.: виробництво і поширення : автореф. дис … канд. іст. наук : 07.00.02 «Всесвітня історія» Львів : [б. в.], 1994 1
  Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї ( друга половина ХІХ–ХХ ст.) Коломия : [б. в.], 2003 1
  Васильчук М. Українські видання в Коломиї (друга половина ХІХ–ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : автореф. дис … канд. філол. наук : 10.01.08 «Журналістика» Київ : [б. в.], 2003 1
  Гальченко О. М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис Київ : [б. в.], 2005 4
  Головата Л. “Українське видавництво” у Кракові – Львові 1939–1945 : бібліогр. довідник. Т. 1 : Книжки й аркушеві видання Київ : Критика, 2010 2
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Дроздова О. В. Видавнича та просвітницька діяльність освітніх осередків Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008 1
  Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга Львів : Світ, 1995 5
  Запаско Я. П., Мацюк О. Я., Стасенко В.  В. Початки українського друкарства Львів : Центр Європи, 2000 6
  Зелінська Н. В. та ін. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.) : навч. посіб. Львів : Світ, 2003

 

6
  Іванченко О. В. Видавництво “Веселка”: особливості становлення, функціонування й розвитку (1934–2010 рр.) : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи» Київ : [б. в.], 2011 1
  Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] : [монографія] – Режим доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is33.htm. – Назва з екрана Львів : Ін-т україно-знавства ім. І. Кри-п’якевича, 2002 8
  Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.) Київ : Віпол, 2005 1
  Кароєва Т. Р. Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини XIX – початку XX ст. : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 07.00.01 “Iсторія України” Київ : [б. в.], 2016 віртуальний читальний зал
  Кольбух М. М. Кирилична рукописна книга XVI ст. в історико-культурному процесі в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Київ : [б. в.], 2008

 

1
  Копистинська І. М. Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти : автореферат дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» Київ : [б. в.], 2004 1
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Люзняк М. Маловідоме з видавничої історії товариства “Просвіта” у Західної Україні : на шляху формування національної свідомості та політичного мислення українського народу Львів : Атлас, 2001 1
  Овчінніков В. Історія книги. Еволюція книжкової структури Львів : Світ, 2005 5
  Овчінніков В. Історія книги: становлення сучасного книгодрукарського мистецтва : навч. посіб. : у 3 кн Львів : Укр. акад. друкарства, 2010 1
  Огієнко І. Історія українського друкарства Київ : Либідь, 1994 11
  Орлевич І. Старопігійський інститут у Львові : (кінець XVIII-60 -i pp. XIX ст.) Львів : Логос, 2000 2
  Подоляка Н .С. Писанням утверджені. З історії книги та книгодрукування на Сумщині : навч. посіб. для студ., які навч. за спец. “Видавнича справа та редагування” Суми : СВС Панасенко І. М., 2013 1
  ред. Н.Зелінська Видавнича справа та редагування в Україні : постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ століття) Львів : Світ, 2003 33
  Савчинський В. Цензурна політика російського самодержавства в “українському питанні” (друга половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” Черкаси : [б. в.], 2011. 1
  Скленар І. М.,

Лозинський М. В.

Історія видавничої справи та редагування : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014 57
  Стеблій Ф. Сподвижник Маркіяна Шашкевича: Яків Головацький – діяч українського національного відродження. Львів : [б. в.], 2004 1
  Тимошик М. С. Історія видавничої справи [Електронний ресурс] : підруч. для студ. ВНЗ. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Tymoshyk_Mykola/Istoriia_vydavnychoi_spravy.pdf

http://journ-port.at.ua/publ/17-1-0-442. – Назва з екрана

Київ : Наша культура і наука, 2003 5

віртуальний читальний зал

  Тимошик М. С. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування та видавничої справи Київ : [б. в.], 2002 1
  Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х–ХVIII ст. : [посібник] Львів : ЛНУ ім І.Франка, 2003 8
  Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія : дослідження, каталог, описи Львів : Свічадо, 2011 2
  Якимович Б. Іван Франко – видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти : [монографія] Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006 12
  Яковлєв О. Історико-культурологічні виміри книжкового друку в Україні у 20-ті роки ХХ століття  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” Київ : [б. в.], 2010 1