Анатомія людини та фізіологія рухливої активності ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Яцеленко А. А.КМХ-11
36Яцеленко А. А.КМХ-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216КМХ-11Безпаленко Ю. В.
36

Опис курсу

Метою викладання нормативної навчальної дисципліни «Анатомія людини та фізіологія рухливої активності» є надання цілісного уявлення про зовнішню форму, внутрішню будову організму танцівника у зв’язку з функцією його окремих систем, органів, тканин і клітин, особливостями походження людини, її вікового розвитку і оточуючим середовищем. Розкрити закони життєдіяльності організму танцівника та керування ним. Для підготовки висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін. в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.
Основними цілями дисципліни «Анатомія людини та фізіологія рухливої активності» є надання фундаментальних знань з анатомії та фізіології людини; формування уявлення про організм танцівника та його можливості; навчити підвищувати функціональний стан організму танцівника; навчити студентів відновлювати організм танцівника після фізичного навантаження; сформувати уявлення про раціональне харчування; підготувати до вивчення і пізнання організму людини, з огляду фізичного навантаження танцівника.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л. Андрощук, В.  Балагур, Т.   Благова, О.   Мартиненко, О.  Плахотнюк  // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU.
 2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
 3. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
 4. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75.
 5. Plakhotnyuk O. Кінезіологія танцю та арт-терапія як педагогічна складова підготовки фахівця хореографічного митсетцва / O. Plakhotnyuk // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia],  O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 –рр. 138–146. ISBN 978-83-89481-37-5  https://zenodo.org/record/4086115#.YX1R86Swm71
 6. Літовченко О. А. Дихання в хореографії як фізіологічний процес в організмі танцівника / О. Літовченко // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упор. О.Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 57–66. Дихання в хореографії як фізіологічний процес в організмі танцівника
 7. Літовченко О. А. Особливості моторної пам’яті танцівника у процесі виконавської діяльності / О. Літовченко // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-методичний посібник / [упор. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – Ч ІІІ. – С. 11-20. Особливості моторної пам’яті танцівника у процесі
 8. Анатомія людини : підручник : у 3-х т. Т.1-й підручник / А.С. Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін та [ін.] – Вид. 3-тє, доопрацьоване – Вінниця : Нова книга, 2015. – 368 с. : іл.
 9. Анатомія людини : підручник : у 3-х т. Т.2-й підручник / А.С. Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін та [ін.] – Вид. 3-тє, доопрацьоване – Вінниця : Нова книга, 2015. –456 с. : іл.
 10. Анатомія людини : підручник : у 3-х т. Т.3-й підручник / А.С. Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін та [ін.] – Вид. 3-тє, доопрацьоване – Вінниця : Нова книга, 2015. – 376 с. : іл.
 11. Анатомія людини. : підручник / Черкасов В. Г., Хмара Т. В., Макар Б. Г., Проняев Д. В. – Чернівці: Мед. університет. 2012. – 462 с.
 12. Анатомія людини. : навчально-методичний посібник / В. Г.Черкасов, С.Ю. Кравчук. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 640с.
 13. Анатомія людини / [Ковешніков В.Г., Бобрик І.І., Головацький А.С.та ін.]; за ред. В.Г. Ковешнікова – Луганськ: Віртуальна реальність, 2008. – Т.3.– 400.
 14. Анатомія та фізіологія з патологією / Під ред. Я. І. Федюка. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 676с.
 15. Біомеханіка спорту : підручник / Рибак О.Ю., Рибак Л. І., Виноградський Б.А. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 268 с.
 16. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. підручник для 3-4 рівнів акредитації. Львів: БАК, 2002. 768с.
 17. Гігієна та гігієна спорту : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Д. Свистун, О. П. Лаптєв, С. О. Полієвський, Х. Є. Шавель. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 304 с.
 18. Кучерук О.С., Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Частина 1. / Кам`янець-Подільський. Кам`янець-Подільський державний педагогічний університет, 1997. 210с.
 19. Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Частина II. Кам`янець-Подільський. Кам`янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000. 218с.
 20. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.
 21. Улямор Дж. Х., Костил Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности – Київ.: Олимпийская литература, 1997. 504 с.
 22. Атлас анатомії людини. У двох томах. Переробка та редакція українського видання: В. Г. Черкасов., пер. О. І. Ковальчука. – Київ : Український медичний вісник, 2009.

Додаткова література:

 1. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів В. А Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 107–112. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/012-13.pdf
 2. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 62–65. “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство” Випуск 14.
 3. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / Ю. Безпаленко, А. Іващишин // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 104–110. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).
 4. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 88–94.
 5. Дем’янчук А. Л. Створення хореографічного образу засобами пластичних і часових мистецтв / А. Л. Дем’янчук, Р. Ю. Кундис // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 4. – С. 103–109. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_4_22
 6. Луньо П. Є.Мистецтво перформансу як спосіб життя / Ю. Ю. Скиба, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 281 – 284. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/61.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 7. Антоняк Г.Л., Влізло В.В., Іскра Р.Я., Панас Н.С., Коцюмбас І.Я. Кальцій в організмі людини і тварин. Київ: Аграрна наука, 2019. – 246 с.
 8. Гонтський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. 536 с.
 9. Гнатчук І.Ю., Манько В.В. Зміни параметрів фізіологічного тремору кисті під час різної активності м’язів верхньої кінцівки людини // Фізіол. журн. – 2019. – Т. 65, № 4. – С. 59–65. – DOI: https://doi.org/10.15407/fz65.04.059.
 10. Король Т. Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті та практиці // Т. Король, С. Бичкова, В. Манько // Проблеми української термінології: зб. наукових праць. – 2012. – С.78-81.
 11. Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології в запитаннях та відповідях. Київ : Здоров`я, 2001. 176 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Головний мозок людини. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=vJHBu4d2Ajc 10.08.21
 2. Дихання. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=E1mobprC2OU 10.08.21
 3. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=JArizcQMtoc 10.08.21
 4. Ендокринна система. Поняття про залози внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=X-SSGFpvMwY 10.08.21
 5. Обмін речовин та енергії. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=lmwJTKemJoc 10.08.21
 6. Опорно-рухова система. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=cxwVBZ3Fejc 10.08.21
 7. Кровоносна система. Рух крові по судинах. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=JRXte4xAeJ4 10.08.21
 8. Серце людини – будова та принцип роботи. Біологія з ROQED Science Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=Fu2TDd9WPxU 10.08.21
 9. Спинний мозок (лекція з курсу – “Анатомія та еволюція нервової системи”) Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=iun2VK91N-A 10.08.21
 10. Травлення. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=KBlRl0Wj0QU 10.08.21
 11. Фізіологія дихання. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=fUDc0nEh4Co 10.08.21
 12. Фізіологія дихання. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=8jyfstrrkAM 10.08.21
 13. Фізіологія ЦНС. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=wFdJPyft5vQ 10.08.21

Як серце перекачує кров ? Кровообіг. Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=DIwVZxsigpU 10.08.21

Матеріали

методичні рекомендації_Анатомія людина та фізіологія рухливої активності 1 курс І семестр

Силабус: Анатомія людини та фізіологія рухливої активності

Завантажити силабус