Акробатичні елементи в хореографії

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання з акробатики у хореографічному мистецтві, методики виконання акробатичних елементів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. Теоретичні та методичні питання виконання, процесів навчання та організації, вивчення хореографії.
Вивчення предметуа підсилюючим фактором формування виконавських та фахових питань підготовку бакалавра хореографії так як Акробатичні елементи в хореографії є одним із вибіркових предметів ОП Хореографія
Міждисциплінарні зв’язки: Теорія та методика викладання класичного танцю. Теорія та методика викладання українського танцю. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю. Теорія та методика викладання сучасного танцю. Дуетно-сценічний танець. Практики. Курсова робота «Теорія та методика викладання хореографічних дисциплін»
Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін в частості акробатичних елементи в хореографічному мистецтві, правил, характеру виконання рухів, послідовність їх вивчення, загальних зауважень.
Завдання: оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та проведення уроку з акробатики в обсязі, що підсилюють компетенції необхідні для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника танцювального колективу, артиста балету.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
– теоретично-практичний матеріал з акробатичних елементів в хореографічному мистецтві;
– понятійно-категоріальний знання з акробатики в хореографічному мистецтві;
– термінологію акробатики;
– методику виправлення фізичних вад тіла за допомогою акробатичних елементів;
– систему укріплення м’язів тіла за допомогою акробатичних елементів;
– систему розвитку гнучкості людського тіла;
– знати витоки акробатики;
– знати провідних діячів мистецтва акробатики.
уміти:
– самостійно аналізувати методику викладання акробатичних елементів в хореографічному мистецтві;
– застосовувати методику виконання акробатичних елементів в хореографічному мистецтві;
– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
– володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
– уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
– застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку;
– організовувати вибудовувати заняття з акробатичних елементів в хореографічному мистецтві;
– проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ акробатичних елементів;
– складати комплекс вправ з акробатичних елементів;
– методично рекомендувати дозування вправ з акробатичних елементів.

Рекомендована література

1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л. Андрощук, В. Балагур, Т. Благова, О. Мартиненко, О. Плахотнюк // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU.
2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
3. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
4. Бирюк Е. В. Ритмическая гимнастика: Метод. рекомендации. – Киев: Молодь, 1986. – 152 с.
5. Білокопитова Ж. А., Мовчан Л. М., Щербакова Н. А. Гімнастика: краса і здоров’я. – Київ: Здоров’я, 1991. – 104 с.
6. Бражник І. А., Лістовничий Ю. Г., Мишаков О. С., Соболєв Л. М. Гімнастика (вправи без речей на гімнастичній стінці й лаві з набивними м’ячами). – Київ: Державне медичне видавництво УРСР, 1952. – 244 с.
7. Величкович М., Мартинюк Л. Український рукопаш гопак : навч. посіб. – Львів. : Ліга-Прес, 2003. – 152 с.
8. Горлач Л. Прима грації. Л. Горлач. – Київ : Молодь, 1989 – 152 с.
9. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – 2-е вид.. перероб. і доп. – Київ: Здоров’я, 1988. – 176 с.
10. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – Київ: Здоров’я, 1984. – 168 с.
11. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 304 с.
12. Кашеваров В. Сценічно-технічна підготовка в циркових жанрах : техніка безпеки, манеж, реквізит: В. Кашеваров, Д. Орел. – Київ : КМАЕЦ, 2018. – 75 с.
13. Козак С. Військові вправи українського селянства / С. Козак. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2008 – 144 с.
14. Козленко Н. Мацулевич. В. Физическое воспитание учащихся первых клас сов шестилетнего возраста. Пособие для учителя. – Киев : Радянська школа, 1988. – 144 с.
15. Мандзяк О. Бойові традиції Аріїв. На шляху до реалій українських бойових мистецтв. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 272 с.
16. Методика проведення занять з ритмічної гімнастики. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів / Уклад. Власик Г. І. – Рівне: РДГУ, 2002. – 34 с.
17. Мехоношин С. Гімнастика. Індивідуальна та самостійна робота студента / С. Мехоношин. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013 – 216 с.
18. Момот В. В. Разминка и растяжка в боевых искусствах (практическое пособие). – Харьков: ФЛП Коваленко А.В., 2007. – 160 с.
19. Назаров В. Т. Биомеханическая стимуляция: явь и надежды. – Минск: Полымя, 1986. – 95 с.
20. Онищенко О. А. Акробатика. Посібник для викладачів середніх шкіл і громадських тренерів. – Київ: Здоров’я, 1966. – 92 с.
21. Орел Д. Аробатика: теорія та методика викладання, програма, навчально-методичні рекомендації для студентів циркових, сценічних жарів та хореографії / Д. Орел. – Київ : КМАЕЦ, 2018. – 153 с.
22. Пилат В. Бойовий Гопак / В. Пилат. – Львів : Галицька видавнича спілка, 1999. – 336 с.
23. Попова О.А. Лікувальна гімнастика – ваш сімейний лікар. / О. А. Попова. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 256 с.
24. Приступа Є. Н., Пилат В. С. Традиції української національної фізичної культури (частина І). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.
25. Програма з курсу “Фізичне виховання” для училищ культури спеціальність: Хореографія / Уклад. Крючковська О. В. – Київ: 2004. – 29 с.
26. Пророков О. Танцювальні елементи на уроках фізкультури та в позаурочній роботі / О. Пророков. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2009. – 60 с.
27. Ракитина Р., Подопригора Е. Лечебная ритмическая гимнастика в профилактике остеохондроза. – Киев: Здоров’я, 1987. – 24 с.
28. Робисон Л. Пилатес: Путь вперёд / Л. Робисон, Г. Томсон. – Минск : Попури, 2008. – 192 с.
29. Сафронов А. Г. Йога: физиология, психоматика, биоэнергетика / Монография. – Харьков : ФЛП Коваленко А, В,, 2008. – 248 с.
30. Сергієнко Л. Терміни і поняття у фізичній культурі / Л. Сергієнко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 264 с.
31. Собінов Б.М. “Танцююча” гімнастика. – Київ: Мистецтво, 1975. – 184 с.
32. Сова А. Іван Боберський – основоположник української тіло виховної спортивної традиції / А. Сова, Я. Тимчак. – Львів : ЛДУФК ; Апріорі, 2017. – 232 с.
33. Сосина В. Ю. Азбука ритмической гимнастики. – Киев: Здоров’я, 1986. – 64 с.
34. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех: учаб.-метод. пособие / В. Ю. Сосина, В. А. Нетоля. – К. : Олімпійська література, 2014. – 200 с.
35. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Коллекция забавних гимнастических упражнений: метод. пособие / В. Ю. Сосина, В. А. Нетоля. – Київ : НУФВСУ «Олімпійська література», 2013. – 432 с.
36. Сосина В. Ю., Фабиан Э. М. Ритмическая гимнастика: Альбом. – Киев: Радянська школа, 1990. – 225 с.
37. Сосина В.Ю. Хореография в гимнастике: учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Сосина. – Київ. : Олимпийская литература, 2009. – 135 с. : ил.
38. Сосіна В. Ю. Гімнастика вправи для загального розвитку / В. С. Сосіна. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України «Олімпійська література», 2017. – 552 с.
39. Сосіна В. Ю. Хореографія в спорті. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України. вид.-во «Олімпійська література», 2021. – 280 с.
40. Франко П. І. Підручник шведської руханки / П. І. Франко. – Львів : Ліга-Прес, 2016 – 224 с.
41. Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. В 2-х частинах. – 3-є вид., випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2004. – Ч. 1. – 414 с.
42. Ячньк І. О. Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі: Підручник / О. І. Ячнюк, О. О. Воробйов, Л. В. Романів, Ю. Б. Ячнюк, І. В.Марценяк, Р. Р. Білик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 432 с.
43. Austin Denise. Pilates dla kazdego. – Poznan: Zysk i s-ka, 2002. – 298 c.
44. Milosevic P. Aerobikom do zdravija. / Predrag Milosevic. – Beograd : Novinsko-izdavacka radna organizacija Tehnicka knjiga. 1984. – 208 c.
Інформаційні ресурси
45. Акробатика – URL : https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%%D0%B0%D1%82%D0%B8% BA%D0%B0
46. Основні положення правил змагань в дисципліні “стрибки на акробатичній доріжці– URL : https://naurok.com.ua/osnovni-polozhennya-pravil-zmagan-v-disciplini-stribki-na-akrobatichniy-dorizhci-162514.html

Матеріали

Силабус: Акробатичні елементи в хореографії 2021 Плахотнюк О.А.

Завантажити силабус