Запрошення взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ»

24.01.2019 | 15:29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. КОМІСІЇ НАРОДНОЇ

ОСВІТИ  У КРАКОВІ (ПОЛЬЩА)

УНІВЕРСИТЕТ ГДАНСЬКА (ПОЛЬЩА)

АРІЕЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ІЗРАЇЛЬ)

ВИЛЬНЮСЬКИЙ ЕДУКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЛИТВА)

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА У ПОЗНАНІ (ПОЛЬЩА)

ПОМОРСЬКА АКАДЕМІЯ У  СЛУПСЬКУ (ПОЛЬЩА)

ПАНЄВЕЖСЬКИЙ КОЛЕДЖ (ЛИТВА)

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ»

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 16-17 квітня 2019 року взяти участь

у  ІІІ Міжнародній науково-практичній  конференції

 

«МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР  У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ  СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ»

 

Напрями роботи конференції:

 • Культуротворчі засади мистецької освіти в сучасному освітньому просторі
 • Інноваційний ресурс професійної мистецької освіти у сучасному медійному просторі: полікультурний діалог (Україна,  Польща, Ізраїль)
 • Модель духовності виховання у вимірі сучасних парадигмальних зрушень
 • Тенденції розвитку міжнародної й вітчизняної мистецької освіти в умовах глобалізації
 • Реформування професійної мистецької освіти: виклики і перспективи
 • Цифрові мистецтва в теорії і практиці художньої освіти
 • Освітній менеджмент у професійній діяльності майбутнього фахівця галузі мистецької освіти
 • Мистецька компаративістика у контексті взаємозбагачення національних освітніх культур
 • Впровадження сучасних арт-технологій у галузі музичного, хореографічного, образотворчого та театрального видів мистецтва у систему професійної мистецької освіти України
 • Історичний досвід становлення і розвитку мистецької освіти та виховання
 • Духовно-творчі основи виховання мистецтвом

 

У роботі конференції плануються виступи  провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, а також проведення майстер-класів, концертних виступів творчих колективів, художніх виставок.

 

Місце та порядок проведення конференції:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, мистецький факультет, кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (м. Кропивницький, вул. Дворцова, 5/5).

Порядок роботи конференції:

 

16 квітня 17 квітня
10.00 –11.00

 

10.30.-11.00

Реєстрація учасників

Відкриття художньої виставки

9.30 – 11.30 Робота секцій за напрямами.

Підсумкове засідання

11.00 – 13.30 Пленарне засідання 11.30 – 12.00 Кава-брейк
13.30 – 14.30 Перерва на обід З 12.00 Від’їзд учасників
14.30 – 16.00 Майстер-класи    
16.00-17.00 Екскурсія містом    
 

 

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Заявка на участь

 у ІІІ Міжнародній науково-практичній  конференції

 «Мистецький освітній простір  у контексті формування сучасної парадигми освіти»

(м. Кропивницький, 16-17 квітня 2019 р.)

 

Прізвище_________________________________________________________

Ім’я_______________________________________________________________

По батькові________________________________________________________

Країна____________________________________________________________

Місце роботи, навчання (назва навчального закладу та структурного підрозділу (кафедра)_____________________________________________

Посада__________________________________________________________________ ____

Науковий ступінь, вчене звання_______________________________________

Напрям роботи (оберіть з переліку запропонованих напрямів даного інформаційного листа – див. на початку)  __________________

__________________________________________________________________

Назва  доповіді __________________________________________________

 

Форми участі у конференції       Публікація  матеріалів + усна доповідь

(необхідне залишити)                    Тільки публікація матеріалів

Тільки  усна доповідь

Участь  без доповіді та публікації

 

Необхідність бронювання готелю (необхідне залишити):

Так (одномісний номер, місце у двомісному номері)_________на_____діб

Так (місце у гуртожитку)_________на_____діб

Ні, не потребую ________________________________________________

__________________________________________________________________

Адреса та номер відділення «Нової пошти» __________

__________________________________________________________________

Контактний телефон __________________________________________

Е – mail___________________________________________________________

 

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, яка відряджає. Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за вказаним у заявці відділенням «Нової пошти» за рахунок одержувача.

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТИ.

 

 

Для участі у науково-практичній конференції

необхідно до 15.03.2019 року подати на email оргкомітету конференції ( kafedra_voc-choral@i.ua ):

 

 1. Заявку учасника конференції (зразок подано вище).
 2. Назву статті та анотації до неї українською, англійською та російською мовами.
 3. Відскановані електронні копії квитанцій про сплату оргвнеску та вартості друку (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у форматах doc або rtf).
 4. Рекомендацію наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).

До 10.04.2019 р. необхідно подати електронний варіант статті (з приміткою «Мистецька освіта»).

 

КОНТАКТИ

 

Адреса оргкомітету: 25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 5/5, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Координатори конференції:

 

Растригіна Алла Миколаївна, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

тел. +38(067) 958-77-70; +38 (099) 350 -18-08

Електронна адреса: rastrygina.alla@gmail.com

 

Назаренко Марія Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

тел.:  + 38(050) 958-21-07

Електронна адреса: kafedra_voc-choral@i.ua

 

 

 

 

Вимоги до оформлення статті

 

 Стаття повинна бути написана українською, англійською або

російською мовою, з дотриманням наукового стилю та без мовних помилок.

 Електронний варіант статті в редакторі Word – 2003, шрифт Times New Roman, збереження у форматі doc або rtf українською, російською чи англійською мовами.

 Текст на аркуші А – 4, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 пт; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм.

 Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (10-12 сторінок).

 

Розміщення на сторінці:

 В лівому верхньому кутку: УДК. В правому верхньому кутку: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса.

 Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом – назва статті.

 Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80].

 Через 1 рядок після тексту розміщується слово СПИСОК ДЖЕРЕЛ та подається список використаних джерел (в алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – № 5).

 Далі через рядок після cписку джерел в алфавітному порядку подається слово REFERENCES (див. Зразок оформлення статті). Список використаних джерел українською та російською мовами транслітерується латиницею. Прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).

 Відомості про автора українською, російською та англійською

мовами (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) подаються без скорочень.

 Наукові інтереси (українською та англійською мовами) – обов’язково.

 Далі через рядок великими літерами назва статті розмір (кегль) 14 пт, анотація та ключові слова (5-10) – українською та російською мовами, міжрядковий інтервал 1, розмір (кегль) 12 пт, шрифт – курсив.

 До статті додається назва статті та реферат англійською мовою обсягом 2000-2200 знаків (не менше 25 рядків), розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал 1.

 

 

Зразок оформлення статті

УДК: 378.14                                     ПОПОВА Ірина Петрівна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри природничих і гуманітарних

наук Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету

Orcid ID…

e-mail: popova@mail.ua

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Постановка та обгрунтування актуальності проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки та перспективи подальших розвідок напряму.

 

Для публікацій англійською мовою:

RELATIONSHIP OF SPEECH OF

LANGUAGE TEACHING IN UKRAINIAN FOREIGN STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL PROFILE

Аnalysis of recent research and publications.

The purpose of the article.

The maine material of the study.

Conclusions and prospects for further researches of directions.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Рагозіна В. В. Ліплення й розігрування пластилінових казок (соціалізуємо дошкільника). Методичні рекомендації для вихователів / Рагозіна В. В. // Шкільний світ. № 2 (58), лютий, 2016 . – С. 18–33.
 2. Рагозіна В. В. Учимося в майстрів декоративно-ужиткового мистецтва: малюємо, ліпимо. Шостий рік життя. Альбом для дитячої творчості та методичні рекомендації / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – Київ: Генеза, 2017. – 48 с. + 12 c. вкл. – (Серія «Маленький митець»).
 3. Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В. Універсальний альбом з художньої творчості для занять з дітьми 1-3-х років. Ч.1. Вид-во «Зірка» / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – 2015.– 35 с.
 4. Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В. Універсальний альбом з художньої творчості для занять з дітьми 3–5-ти років. Ч.1. Вид-во «Зірка». / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – 2014. – 35 с.
 5. Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н. М., Янцур Л. А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник / за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2010. – 376 с. : іл.
 6. Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с., ил.

 

REFERENCES

 1. Ragozina, V. V. (2016). Liplennya y rozigruvannya plastilinovih kazok (sotsializuemo doshkilnika). Metodichni rekomendatsiyi dlya vihovateliv. [Modeling and casting of clay tales (will socialize preschooler). Guidelines for educators]. Shkilniy svit, № 2 (58), 18–33.
 2. Ragozina, V. V. (2017). Uchimosya v maystriv dekorativno-uzhitkovogo mistetstva: malyuemo, lipimo. Shostiy rik zhittya. Albom dlya dityachoyi tvorchosti ta metodichni rekomendatsiyi. [Learn from the masters of decorative-applied art: drawing, sculpting. The sixth year of life. Album for children and methodical recommendations]. Kiyiv : Geneza.
 3. Ragozina, V. V., Ocheretyana N. V. (2015). Universalniy albom z hudozhnoyi tvorchosti dlya zanyat z ditmi 1-3-h rokiv. Ch.1. [Universal album of artistic creativity for children 1-3 years. Part 1.]. Kyiv: Vid-vo «Zirka».
 4. Ragozina, V. V., Ocheretyana N. V. (2014). Universalniy albom z hudozhnoyi tvorchosti dlya zanyat z ditmi 3-5-ti rokiv. Ch.1. [Universal album of artistic creativity for children 3-5 years. Part 1.]. Kyiv: Vid-vo «Zirka».
 5. Sukhorukova, H. V., Dronova, O. O., Holota, N. M., Yantsur, L. A. (2010). Obrazotvorche mystetstvo z metodykoi vykladannia v doshkilnomu navchalnomu zakladi. [Fine Art with teaching methods in kindergarten]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo».
 6. Halezova, N. B. (1984). Narodnaya plastika i dekorativnaya lepka v detskom sadu: Posobie dlya vospitatelya. [National plastic and decorative molding in the kindergarten: a manual for the educator]. Moscow: Prosveschenie.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Попова Ірина Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  природничих  і  гуманітарних  наук  Харківського  національного автомобільно-дорожнього університету.

Наукові інтереси: методика навчання української мови у вищій школі, формування особистості фахівця нефілологічного профілю.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Pороva Iryna Petrivna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Natural and Humanities, Kharkiv National Automobile and Road University.

Circle of scientific interests: methods of teaching the Ukrainian language in higher school, formation of professional identity of non-philological profile.

ПОПОВА Ірина Петрівна. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  У  НАВЧАННІ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Мета курсу української мови для студентів-іноземців нефілологічного профілю пов’язана, по-перше, з набуттям навичок і вмінь для професійної сфери спілкування, що включає чотири основних її аспекти (говоріння, читання, аудіювання, письмо) шляхом переносу їх у виробничо-професійну сферу і, по-друге, у розвитку спеціальних навичок і вмінь, необхідних для успішної комунікації. У статті розглянуто види мовленнєвої діяльності та вимоги до них щодо набуття знань, умінь і навичок комунікації студентів-іноземців.

Ключові  слова:  види  мовленнєвої  діяльності;  говоріння,  читання, аудіювання, письмо; студенти-іноземці нефілологічного профілю; діалогічне й полілогічне мовлення; монологічне мовлення.

ПОПОВА Ирина Петровна. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Цель курса украинского языка для студентов-иностранцев нефилологического профиля связана, во-первых, с приобретением навыков и умений для профессиональной сферы общения, включающая четыре основных ее аспекта (говорение, чтение, аудирование, письмо) путем переноса их в производственно-профессиональную сферу и, во-вторых, в развитии специальных навыков и умений, необходимых для успешной коммуникации. В статье рассмотрены виды речевой деятельности и требования к ним в отношении приобретения знаний, умений и навыков коммуникации студентов-иностранцев.

Ключевые  слова: виды речевой деятельности; говорение,  чтение, аудирование,  письмо;  студенты-иностранцы  нефилологического  профиля; диалогическая и полилогическая речь; монологическая речь.

POPOVA Iryna Petrivna. INTERRELATION OF SPEECH TYPES ACTIVITY WITH FORMS OF WORK WITH THE TEXT IN TRAINING UKRAINIAN FOR FOREIGN STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL PROFILE

Training of foreign students as future experts (engineers, ecologists, physicians, druggists, etc.) is in formation of abilities and skills of creation of the developed monological and dialogical statement on material of text units of scientific style means of Ukrainian. Ukrainian course purpose for foreign students of not philological profile is connected, first, with acquisition of skills and abilities for the professional sphere of communication, which includes four main aspects (speaking, reading, audition, writing) by their transfer in production and professional spheres and, secondly, in development of the special skills and abilities which necessary for successful general communication. It’s necessary to admit that in the oral monological speech (performances with the report on a subject, with the message on a special topic) lexical and grammatical skills of functional style of production and professional sphere and also the abilities connected with the communicative purposes of production and professional public speech are formed. The communicative abilities connected with future professional activity of students not philologists are: to define the speech task accurately, to plan the course of a conversation and to reconstruct the communicative program in the process of communication, to react adequately on remarks of the interlocutor according to a situation in dialogical and polylogical speeches. In audition it is an ability to understand a public statement. In written communication these are abilities connected with production of messages of different types (report, essay, paper, composition, instructions on scientific and professional perspectives, business documentation) also to choose according to the principles and specifics of this functional sphere adequate language means. In this article types of speech activity and the requirement to them in the way of knowledge acquisition, skills of foreign students communication are briefly considered.

Keywords: types of speech activities; speaking, reading, listening, writing; students of not philological profile; dialogical and polylogical speeches monologue speech.