Про вступ до аспірантури

05.08.2019 | 16:46

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Львівського національного університету імені Івана Франка

у 2019 році

 

Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266; зі змінами затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України  № 674 від 27 вересня 2016 року та № 53 від 1 лютого 2017 року):

Шифр спеціальностіНазва спеціальності
015Професійна освіта (за спеціальностями)
024Хореографія
025Музичне мистецтво
031Релігієзнавство
032Історія та археологія
033Філософія
035Філологія
051Економіка
052Політологія
053Психологія
054Соціологія
061Журналістика
071Облік і оподаткування
072Фінанси, банківська справа та страхування
073Менеджмент
075Маркетинг
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081Право
091Біологія
101Екологія
102Хімія
103Науки про Землю
104Фізика та астрономія
105Прикладна фізика та наноматеріали
111Математика
112Статистика
113Прикладна математика
122Комп’ютерні науки
281Публічне управління та адміністрування
292Міжнародні економічні відносини
293Міжнародне право

 

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 09 серпня по 23 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Вступні випробування проводять з 30 серпня по 6 вересня.

 

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: (dep@lnu.edu.ua);
 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
 6. Фотокартка розміром 3×4 см;
 7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на факультеті (протокол подають у відділ аспірантури та докторантури), після чого складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • філософії – в обсязі відповідної навчальної програми;
 • іноземної мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури Університету за результатами співбесіди вступника на факультеті, розгляду поданих наукових праць і реферату з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до аспірантури Університету до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: “֊відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами трьох вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці).

Оцінка “незадовільно” з будь-якого вступного іспиту або за реферат (наукові праці) є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань як за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Оцінка “задовільно” за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у зарахуванні вступника до аспірантури на всі форми навчання.

 

У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, який:

 • отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності;
 • має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу видання);
 • виступив на міжнародних наукових конференціях з відповідного фаху;
 • є переможцем чи призером міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;
 • має диплом переможця чи призера міжнародних студентських олімпіад з відповідного фаху;
 • виступив на всеукраїнських наукових конференціях з відповідного фаху;
 • є переможцем чи призером всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
 • має диплом переможця чи призера всеукраїнської студентської олімпіади з відповідного фаху;
 • має ступінь магістра.

Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення), може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах договору.

джерело