Про збірник тез доповідей ХІІ студентської конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору»

14.06.2019 | 13:00

вимоги до оформлення

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ

ХІІ студентської наукової конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні

у контексті європейського наукового простору»!

 

Оголошується набір тез доповідей до матеріалів конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору», що відбулась 20 травня 2019 року. Для опублікування тез необхідно не пізніше 24 червня 2019 р. подати текст тез доповідей, які досі не були друковані, дотримуючись таких вимог:

 1. Індекс УДК ліворуч зверху.
 2. Назва тез доповіді по центру (жирним шрифтом, великими літерами, без скорочень).
 3. Ім’я й прізвище автора по центру(жирним шрифтом, великими літерами).
 4. Відомості про автора, що містять такі дані: курс, спеціальність, місце навчання.
 5. Анотація тез доповіді (не менше 3 речень) та ключові слова (не менше 6 слів).
 6. Зміст тез доповіді має містити такі обов’язкові елементи з їхнім виділенням у тексті: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій (за погодженням із завідувачем кафедри), у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор; виокремлення раніше не з’ясованих частин загальної проблеми (за погодженням із завідувачем кафедри), якій присвячено статтю; формулювання цілей тез доповідей (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.
 7. Текст тез доповіді українською мовою (обсяг – 2-4 повні сторінки, текстовий процесор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, кегль 12). Поля сторінок: 2 см, абзацний відступ – 1,25 см.
 8. Посилання у тексті на використану літературу наводити у квадратних дужках. Декілька джерел слід відділяти крапкою з комою, наприклад: [1; 3]. При цитуванні або викладі тексту близько до оригіналу вказувати сторінку, наприклад. [2, с. 16]. Для оформлення цитати використовувати лапки: “…”, для цитати в цитаті подвійні лапки: «“…”».
 9. Список використаної літератури і джерел подається в алфавітному порядкузгідно з ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).
 10. Назва тез доповіді англійською мовою (по центру, жирним шрифтом, великими літерами).
 11. Ім’я й прізвище автора (по центру, жирним шрифтом, великими літерами) та відомості про автора, що містять такі дані: курс, спеціальність, місце навчання англійською мовою.
 12. Анотація тез доповіді (не менше 3 речень) та ключові слова (не менше 6 слів) англійською мовою.
 13. Відомості про наукового керівника, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, місце роботи, посада, контактна адреса, телефон (наприклад, Науковий керівник: Демчук Наталія Романівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

До редакції подають тези доповіді та їх електронну версію (e-mail: bilovushalyna@gmail.com).

 

Редакційна колегія збірника тез доповідей залишає за собою право відхиляти публікації, що не відповідають зазначеним вимогам.

вимоги до оформлення