Положення про науково-практичну студентську конференцію “Хореографічна культура – мистецькі виміри”

27.04.2018 | 11:45

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

 

Положення

науково-практичну студентську конференцію

«Хореографічна культура – мистецькі виміри»

 

23 травня 2018 року кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, проводить V науково-практичну студентську конференцію «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

Місце проведення:

Кафедра режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (адреса: вул. Стефаника 16а. м. Львів).

Програма науково-практичної студентської конференції:

23 травня 2018 року (середа).

11:30 – 12:00 – реєстрація учасників конференції.

12:00 – 18:00 – пленарне засідання конференції.

Регламент виступу:

  • 15 хвилин (10 хвилин – доповідь, 5 хвилин – запитання й обговорення);
  • Для участі у студентській конференції просимо надіслати матеріали доповіді відповідно оформленні, до 20 травня 2018 року, на електронну адресу: E-mail: vidlunnya@gmail.com.

Фінансові умови:

Участь в конференції безкоштовна

Усі витрати, пов’язані з перебування учасників на конференції (проїзд, проживання, харчування) за власний рахунок, або за рахунок сторони, яка відряджає.

У зв’язку з соціально-політичною ситуацією допускається заочна форма участі у студентській конференції.

Публікація:

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць: «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

Редакція залишає за собою право не включати матеріали до наукового збірника, якщо вони неправильно оформлені, або низької якості.

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.

Структура статті

  1. Відомості про автора українською мовою, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по-батькові, місце навчання, курс (науковий ступінь, вчене звання) назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, студент ІІ курсу кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Науковий керівник: Кобзар Тарас Тарасович, професор, кандидат мистецтвознавства кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.4. Назва статті українською мовою.5. Анотації та ключові слова:а) анотація українською мовою містить «характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її результати. Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)). Приклад: У статті розкрито поняття обумовленості жанру скрипкового перекладу еволюційними процесами, що відбуваються в суспільстві на тому чи іншому історичному етапі. За основу взято творчість Фріца Крейслера, яка яскраво відобразила онтологічні і гносеологічні тенденції тогочасного художнього світогляду у підходах до жанрових модифікацій скрипкового перекладу. На основі теорії ігрових структур в музиці В. Клименка показано втілення різних рівнів «гри» в творчому доробку видатного австрійського скрипаля і композитора. Проаналізовано творчо-біографічні особливості діяльності учнів Фріца Крейслера.Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому»6. Вимоги до основного тексту:– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;– формулювання цілей статті (постановка завдання);– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;7. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Технічне оформлення1. Обсяг – 6–12 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами).2. Текстовий процесор Microsoft Word.3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.4. Поля: 2 см.5. Полуторний міжрядковий інтервал.6. Посилання: [8, с. 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, с. 25; 4, с. 67]. Бібліографічні джерела наводяться за абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами державного стандарту.7. Лапки: «…»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“…”».8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю окремими файлами. Формат jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi без стиснення.

 

Координатор і науковий керівник

конференції доц. Олександр Плахотнюк

м.т. +38-066-738-94-13

E-mail: vidlunnya@gmail.com

 

 


 


Заявка на участь

у VІ науково-практичній студентській конференції

«Хореографічна культура – мистецькі виміри»

15 травня 2017 року

Прізвище, ім’я, по батькові 
Місце навчання 
Курс. Спеціальність 
Науковий керівник (науковий ступінь, посада, місце роботи) 
Додаткова інформація 
Поштова адреса

для листування

 
Телефон (з кодом міста), мобільний 
E-mail 
Тема доповіді 
Форма участі в конференціїДоповідь                Заочна 
Необхідність у презентації підручників, навчально-методичних розробок, проектівТак                           Ні 

Заявку і матеріали просимо надсилати до 10 травня 2017 року

електронна адреса: vidlunnya@gmail.com,

м.т.: +38-066-738-94-13 Олександр Плахотнюк

!!! Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції !!!

Зразок оформлення матеріалів

Марта СОНЦЕ

студентка денної форми навчання IV курсу, «Хореографія»

Львівського національного університету імені Івана Франка

факультету культури і мистецтв кафедри режисури та хореографії

 

Науковий керівник:

 доцент кафедри режисури та хореографії О. А. ПЕТРЕНКО

 

танець на академічній балетній сцені: Генезис та персоналії

 

У статті розглядається джаз-танець у контексті академічного балетного театру, як складова частина сучасного хореографічного мистецтва кінця ХХ ст. початку ХХІ ст. …………

……… ………………..

Ключові слова: джаз-танець, академічний балетний театр, контемпорарі джаз-танець, …

ТЕКСТ СТАТТІ

Постановка проблеми.

Аналіз досліджень.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТРАТУРИ

1.Бежар М. Мгновение в жизни другого. [Мемуары] / М. Бежар. ‑ М. : Союз театр СТД, 1989. – 286 с.

2.100 балетных либретто / [состав. Л.  Энтелис, ред. И. Голубовський]. – Л. : Музика, 1971. – 304 с.

3.  Dictionnaire de danse par Jacques baril. – Microcosme / editions du seuil, 1964. – 289 s. : il.

4.  ‘Red Poppy’ film-ballet / Фильм-балет «Красный Мак» [Електронний ресурс] – Режим доступy : http://www.youtube.com/watch?v=DkTm5OVKyKc. ‑ Заголовок з екрану.

 

 

Дані про автора

Марта Сонце – студент денної форми навчання ІV курсу, спеціальності «Хореографія», кафедра режисури та хореографії факультет культури і мистецтв Львівський національний університет імені Івана Франка.

вул. Пепрова, 53/333 м. Львів, Україна, 79000, тел.: (+38032) 234-56-40, (+38067) 348-45-63

e-mail: petriv@gmil.com.

 

Науковий керівник:

Петренко Олесь Андрійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

положення про студ. конференцію 2018