Українська мова (за професійним спрямуванням) ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116КМХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМХ-11

Опис курсу

Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» призначений для студентів ЛНУ ім. І. Франка першого року навчання як нормативна дисципліна.
Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам можливість удосконалити навички володіння професійною мовою для засвоєння матеріалу галузевих дисциплін та володіти нормами сучасної української літературної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування.Курс спрямований на розвиток і вдосконалення компетенції спілкуватися українською мовою у майбутній професійній сфері; формувати навички культури мовлення (усні і писемні) з урахуванням особливостей найбільш доречного функціонального стилю мовлення та відповідно до норм сучасної української літературної мови.
Теоретичні знання й практичні навички реалізації сучасних мовних норм (зокрема лексичних, граматичних, стилістичних, ортоепічних) у професійній сфері (передусім стосується наукового й офіційно-ділового стилю) сприяють формуванню комунікативної поведінки фахівця, зокрема успішній комунікації та досягненні мети спілкування. Лекційний матеріал спрямований на формування у студентів знань про історію та законодавчий статус української мови, її нормативно-стильові основи, вдосконалення компетенції щодо створення офіційно-ділових та наукових текстівМета курсу – сформувати у студентів засобами української мови лінгвістичну основу для виконання професійної діяльності з врахуванням сучасного комунікативного простору (безпосереднє, опосередковане спілкування у всіх формах і жанрах реалізації).

Рекомендована література

Основна

 1. Вознюк Г. Навчальний посібник-практикум «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Г. Вознюк, С. Булик-Верхола, І. Василишин, М. Гнатюк, І. Ментинська, І. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. 324 с.
 2. Гриценко Т. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. Київ : Центр учбової літ., 2019. 622 с.
 3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : [навч. посіб.], Київ : Каравела, 2013. 352 с.
 4. Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 440 с.
 5. Фаріон І. Мовна норма: пошук істини (навчальне видання): [посібник]. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 256 с.
 6. Шевчук С., Клименко І.  Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 5-те вид., виправ. і доповнен. К.: Алерта, 2019. 640 с.

Додаткова

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / з заг. Ред. Олександри Сербенської : навч. посібн. – 3-тє вид. доп. і переробл. – Львів : Апріорі, 2019. 304 с.
 2. Булик-Верхола С., Наконечна Г., Теглівець Ю. Основи термінознавства: Навчальний посібник – 3-тє вид. доп. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 192 с.

Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : [навч. посіб.] Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 236 с.

 1. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради : [навч. посіб.]. Київ : Либідь, 2008. 240 с.
 2. Риторика : підручник / З. Куньч та ін. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 496 с.
 3. Сагач Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. Київ : Зоря, 2003. 255 с.
 4. Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю : монографія / Пилип Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. 627 c.
 5. Семеног О. Культура наукової української мови : [навч. посіб.]. Київ : ВЦ “Академія”, 2010. 214 с.
 6. Стахів М. Український комунікативний етикет : [навч.-метод. посіб.]. Київ : Знання, 2008. 245 с.
 7. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд. Л. Масенко та ін. К., вид. дім «Києво-Могилянська акад.». 2005. 399 с.

Інтернет-джерела.

 1. www.mova.info (Лінгвістичний портал «Мова»);
 2. https://language-policy.info/ (Портал мовної політики);
 3. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/050620194. onovl-pravo.pdf (Український правопис 2019);
 4. https://lcorp.ulif.org.ua/LSlist Український мовно-інформаційний фонд НАН України
 5. http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (Українська мова : Енциклопедія);
 6. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 (Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (№ 2704-VIII, чинний від 16.07.2019);

7. https://slovotvir.org.ua/ («Словотвір». Майданчик для перекладів запозичених слів)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ОК.01 Силабус Українська мова (за професійним скеруванням) 2023

Завантажити силабус