Українська музично-педагогічна бібліографія (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118професор Медведик Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112професор Медведик Ю. Є.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркового курсу «Українська музично- педагогічна бібліографія» є:
а) оволодіння методикою бібліографічного пошуку/дослідження;
б) розширення і систематизація наявних музично-педагогічних бібліографічних та джерелознавчих знань, піднесення їх до наукового рівня;
в) вироблення практичних навичок самостійної роботи студентів магістратури в архівних інституціях;
г) навчити студентів магістратури використовувати напрацьовані бібліографічні матеріали у науковій праці.
д) ознайомлення з джерельною базою, історіографією, методологією музично-педагогічної науки, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем;
е) вироблення вміння (здатності) на основі музично-педагогічних джерел робити аналіз сучасних явищ музичної культури, музичної педагогіки, давати їм фахову оцінку.

Унаслідок завершення викладання курсу «Українська музично- педагогічна бібліографія» студент повинен оволодіти навиками пошуку та аналізу бібліографічних джерел з питань музично-педагогічних та музикознавчих досліджень.

Рекомендована література

Основна література:
1. Вакульчик О. В. Українські нотні видання 1923 – 1934 років: книгознавчий та бібліографічний аспекти. – Київ, 2006.
2. Вакульчик О. В. Формування національного репертуару нотних видань періоду українізації (перша половина 20-х років) // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 358 – 364.
3. Дем’янко Н. Нацiональна культура в педагогiчнiй спадщинi В.М.Верховинця // Iсторiя Полтавського педагогiчного iнституту в особах. — Полтава, 1995.
4. Ділецький М. Граматика музикальна : фотокопія рукопису 1723 року / [підготовка до видання, транскрипція та коментар О. Цалай-Якименко]. – К. : Муз. Україна, 1970. – XCIV+109 c.
5. Животко А. Історія української преси. – Київ, 1999.
6. Зеленська Л. Книговидавнича справа Наддніпрянської України. – Київ, 2002.
7. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2002. – 520 с.
8. Історичне джерелознавство. Підручник для студентів істор. спец. ВНЗ/ Авт.: Я.С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. – К.: Либідь, 2002.- 488с.
9. Кузьмінський І. Класифікація авторизованих списків «Музична граматика» Миколи Дилецького та питання походження так званого львівського рукопису // Київське музикознавство: зб. статей. Вип. 40. Київ 2011. – С.
10. Медведик Г. Виховне та національно-патріотичне значення галицьких шкільних співаників ХІХ – початку ХХ ст. // Львівсько-Ряшівські наукові зошити: українсько-польський зб. наук. праць. – Т. 1. Львів, 2013. – С. 136 – 139.
11. Медведик Г., Медведик Ю. Історія української музики: шкільні та релігійно-дидактичні співаники першої третини ХХ ст.: методичні матеріали до семінарських занять – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2016. – 56 с.
12. Медведик Г., Медведик Ю. Українські композитори — укладачі перших шкільних співаників кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2016. – С. 88-104.
13. Михайличенко О. В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси. – Суми, 2005. – 102 с
14. Музична література України: 1917 – 1965: бібліографічний довідник. – Харків, 1966.
15. Музичне виховання у дошкільному навчальному закладі: Збірник методичних матеріалів / Упор. І. Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 104 с.
16. Музичні видання України 1966 – 1971. Бібліографічний покажчик. Ч. І / укл. В. Погорєлов. – Київ: Музична Україна.
17. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. Київ: Либідь, 2001. – 272 с.
18. Осадця О. Львівські видання лібрето опер і оперет ХІХ – поч. ХХ ст. з фондів ЛНБ ім. В. Стефаника // Musica Galiciana. – Rzeszów, 2003. – T. V. – S. 57 – 64.
19. Осадця О. Нотовидавнича діяльність у Львові ХІХ – поч. ХХ ст. // Народознавчі зошити. – Львів, 2004. – № 5 – 6. – С. 2 – 8.
20. Осадця О. Прижиттєві видання творів М. Лисенка // 3 історії книги та бібліографії: 36. наук. праць.— К., 1990.— 150 с.
21. Осадця О. Центри та осередки нотовидавничої справи в Західній Україні та українській еміграції ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки ЛДНУ ім. І. Франка – Львів, 2005.
22. Павленко С. До питання про періодизацію історіографії українського джерелознавства // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. – Київ, 2001. – Вип. 54.
23. Ржевська М. Українська періодика 1917-1920 років як об’єкт музичного джерелознавства // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – Вип. 13: Матеріали музичної спадщини. – К., 1999. – С. 104-110.
24. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: навч. – метод. посібник. /Б.Є. Будний (головний редактор). – [2-е вид., доп.] – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 215 с. 14.Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: навчметод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 272 с.
25. Руденко О. Розвиток загальної музичної освіти: наступність і спадкоємність // Наукові записки Ніжинського державно-го університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2017. Вип. 1, 60-64.
26. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька. Київ: АПН України, 2002. С. 32-60.
27. Фрайт I. Проблема розвитку творчих здiбностей дiтей у педагогiчнiй спадщинi галицьких композиторiв кiнця XIX—початку XX сторiччя // Освiтянин. — 1998. — №2. 35.
28. Фрайт I. Педагогiчна спадщина А.Вахнянина i її використання в сучаснiй українськiй школi // Українське народознавство у педагогiчному процесi освiтнiх установ: Зб.статей. —IваноФранкiвськ, 1997. 26. Українська бібліографістика. – Київ: Наукова думка, 1996 – 1999. – Вип. 1 – 2.
29. Фрайт I. Iсторiя створення перших українських пiдручникiв з музики в Захiднiй Українi в другiй половинi XIX сторiччя //Джерела.— 1998. —№2. 39. Фрайт I. Педагогiчно-просвiтницька дiяльнiсть Дениса Сiчинського (1865– 1909) // Обрiї.—1998. — №1.
30. Цалай-Якименко О. Музично-теоретична думка на Україні в XVII ст. та праці М. Дилецького // Українське музикознавство. Вип. 6. Київ, 1971. С. 32—40.
31. Цалай-Якименко О. “Повість о пінії мусикійськом” —видатна пам’ятка вітчизняної музично-естетичної думки (середина XVII ст.) // Українське музикознавство. Вип. 11. Київ, 1976. С. 51—71.
32. Ясиновський Ю. Українські нотні видання
XVIII ст. // Бібліографія українознавства. – Вип. 2. – Львів, 1994 [Бібліографія та джерела музикознавства].

Додаткова література:
1. Антошко М. Ґенеза музичного виховання в Україні та країнах сходу (на прикладі Китаю та Японії) // Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 41.
2. Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек і музеїв України: 1798 – 1923 / Укл. Р. Жданова, І. Негричук. – Вип. 1: 1808 – 1900. – Київ, 1999.
3. Дубровіна Л. Створення Національної бібліотеки Української держави та її концепція // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1999. – Вип. 2.
4. Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. Київ, 1971.
5. Козеняшев Є. Музичне виховання в стародавньому світі // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 2011. Вип. 1. С. 180-183
6. Правдюк О. А. Українська музична фольклористика. – Київ: Наукова думка, 1978. – 328 с.
7. Попович Н. Теорія і методика формування професійно-особистісного досвіду вчителя музики в системі неперерв-ної педагогічної освіти. Автореф. дис. доктора педагогічних наук. Київ, 2015.
8. Цалай-Якименко О. С. Київська школа музики XVII століття. – Київ; Львів; Полтава, 2002. – 512 с.

Інтернет-джерела:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?S21CNR=&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB&S21All=%3C.%3EID=col0001497%3C.%3E&S21FMT=online_col&S21COLORTERMS=0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?S21CNR=&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB&S21All=%3C.%3EID=col0001497%3C.%3E&S21FMT=online_col&S21COLORTERMS=0
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2018/ume5.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/node/65
http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/musictern.pdf

Силабус:

Завантажити силабус