Контактна імпровізація

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824Гриценко Я. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Контактна імпровізація» є формування вмінь та навичок роботи з тілом, вільно імпровізувати, вступати в контакт, вміти створювати контактні форми, структури, композиції, набуття студентами професійної компетентності та розвитку їх креативності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Контактної імпровізація» є:
• формування знань про мету, завдання, зміст, закономірності, принципи, форми організації навчання, методи, засоби.
• Послідовність та гармонійність розвитку м’язового апарату танцівника;
• Гармонійний взаємозв’язок тіла та розуму;
• Формування умінь побудови взаємодії з партнером.
• Вміння використовувати різні партнерські техніки в контактній імпровізації;
• Набування вмінь створювати та презентувати творчі завдання на контактну імпровізацію, будувати уроки з контактної імпровізації;
• розвивати творчу уяву, креативність та виховувати пластичність рухів, взаємодовіру та повагу.
знати:
– Теоретичний та практичний матеріал з контактної імпровізації в хореографічному мистецтві;
– термінологію, яка використовується в Імпровізації;
– методики для роботи над розвитком тіла;
– роботу тіла під час танцю;
– систему фізіологічних можливостей людського тіла;
– знати витоки історію створення та розвитку;
– представників контактної імпровізації;
– особливості роботи в парі;
– біомеханіку взаємодії з партнером під час підтримок.
уміти:
– самостійно аналізувати матеріал;
– підбирати та застосовувати завдання та структури до занять;
– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
– володіти навчальною програмною та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
– уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
– відслідковувати потік танцю партнера, слідувати за ним;
– робити базові підтримки;
– організовувати вибудовувати заняття з контактної імпровізації в хореографічному мистецтві;
– проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ напрацювання в парі;

Рекомендована література

Базова
1. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4)
2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020.
3. Cтив Пекстон. Заметки о внутренней техники. URL: http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/paxton2.htm (дата звернення: 19.11.2019).– 244 с.
4. Арие Бурштейн. Танец «Контактная импровизация». Prossec work. Международный институт процесс-ориентированной психологии и психотравматологии. URL: http://www.mipopp.com/index.php/mediateka/media3/ raznoe/76-ki (дата звернення: 19.11.2019).
5. Коновалова Г.О. Контактна імпровізація як елемент вдосконалення професійної майстерності танцівника. URL: file:///Users/taras_tuchapskyi/Downloads/Vknukim_myst_2011_25_10.pdf (дата звернення: 20.11.2019).
6. . Steve Paxton. Small dance. 1977. URL: https://myriadicity.net/contact-improvisation/contact-improv-as-a-way-ofmoving/steve-paxton-s-1977-small-dance-guidance/@@aws-content-pdfbook (дата звернення: 18.11.2019).

Силабус: Контактна імпровізація

Завантажити силабус