Історія образотворчого мистецтва ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Козак Н. Б.КМХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМХ-11доцент Козак Н. Б.

Опис курсу

Дисципліна «Історія образотворчого мистецтва» є нормативною дисципліною зі спеціальності: 024 Хореографія (бакалавр) денної  форми навчання для освітньої програми кафедри, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 90 годин, 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

 

Навчальний курс «Історія образотворчого мистецтва» присвячений академічному ознайомленню з історією розвитку зарубіжного та українського образотворчого мистецтва від найдавніших часів до початку XXІ ст. Навчальна дисципліна складається з 4 модулів та 8 лекційних тем.

 

Метод викладання: нормативний (лекції та семінари) з урахуванням методично-навчальних вимог Болонського процесу.

 

Додаткові методи: інтерактивні мультимедійні презентації, дискусія. Навчальна дисципліна взаємопов’язана з дисциплінами «Історія та синтез мистецтв», «Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Сценографія хореографічних номерів», «Культурологія» та ін.

 

Здобуті знання під час вивчення цієї навчальної дисципліни збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями зі суміжних дисциплін вивчення історії зарубіжного та українського мистецтва сприятиме формуванню цілісного уявлення про культурну спадщину народів світу, глибшому розумінню характеру та закономірностей розвитку образотворчого мистецтва.

 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» є академічне ознайомлення з історією розвитку зарубіжного та українського образотворчого мистецтва від найдавніших часів до початку XXІ ст.

 

До основних завдань курсу належить:

 • визначення ключових мистецтвознавчих термінів та категорій;
 • знання процесів стилістичного та іконографічного розвитку;
 • дослідження шедеврів зарубіжного та українського мистецтва;
 • вивчення життєписів визначних митців та їхніх праць-трактатів;
 • оволодіння методологією аналізу творів образотворчого мистецтва та архітектури.

Рекомендована література

Базова
 1. Александрович В. Українське малярство XIII-XV ст. / В.С. Александрович –– Львів : Місіонер, 1995. –– 200 с., іл. –– (Студії з історії українського мистецтва. — Т. 1).
 2. Античные памятники Северо-Западного Причерноморья / В. В. Крапивина, С. Д. Крыжицкий, С. Б. Охотников и др. — Киев : Мистецтво, 2001. — 176 с.: ил.
 3. Антонович Д. Скорочений курс історії українського мистецтва / Дмитро Антонович. — Прага: Видання Українського Університету, 1923. — 340 с.
 4. Асеев Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Асеев Ю.С.— Київ : Мистецтво, 1980. — 214 с., іл.
 5. Асєєв Ю.С. Шедеври світової архітектури. –– Київ : Будівельники, 1982. –– 87 с.
 6. Борев Ю. Б. Художественные направления в искусстве ХХ века. Борьба реализма и модернизма / Борев Ю.Б. — Київ : Мистецтво, 1986. — 134 с.
 7. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе [перевод с итальянского «Le Vite de’ più eccelenti Pittori, Scultori e Architetti», 1550, 1568] / Джорджо Вазари. –– Москва : Альфа-книга, 2008. –– 1278 с. : ил.
 8. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв / пер. з англ. – Київ : Махаон-Україна, 2007. –– 512 с.
 9. Великие произведения искусства: шедевры архитектуры, живописи, скульптуры [Изоматериал]. — Киев : Букер и Букер, 2011. –– 184 с. : ил.
 10. Голубець М. Начерк історії українського мистецтва / Микола Голубець. –– Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1973. –– 262 с. –– (передрук: за виданням Фонду «Учітеся, Брати Мої», Ч. 4. –– Львів. 1922).
 11. Гординський С. Українська ікона ХІІ–ХVІІІ століття / Святослав Гординський. –– Філядельфія : Америка, 1973. –– 170 с.
 12. Дем’янчук А. Як твориться українська ікона: З авторського досвіду / Андрій Дем’янчук. –– Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. –– 336 с. : іл.
 13. Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. –– Київ : Наук. думка, 1988. –– 159 с. : іл.
 14. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. –– Київ : Наук. думка, 1983. –– 178 с. : іл.
 15. Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні : альбом-каталог / Павло Миколайович Жолтовський. –– Київ : Наук. думка, 1982. –– 286 с.
 16. Жолтовський П. М. Український живопис XVIІ–XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. –– Київ : Наук. думка, 1978. –– 327 с. : іл.
 17. Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Яким Прохорович Запаско. –– Львів : Світ, 1995. –– 478 с.
 18. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов, ред. Г. Скрипник ; ред. т. : Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова, Ю. Коренюк. — Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2010. –– Т. 2 : Мистецтво середніх віків. –– 1296 с.
 19. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов, ред. Г. Скрипник ; ред. т. : Д. Степовик. — Київ, 2011. –– Т. 3 : Мистецтво другої половини XVI––XVIII століття. –– 1088 с.
 20. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, ред. т. Р. Михайлова, Р Забашта –– Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2008. –– Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу. –– 710 с.
 21. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, ред. т. В. Рубан. –– Київ  : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2006. –– Т. 4: Мистецтво XIX століття. –– 760 с. : іл.
 22. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ їм М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. –– Т. 5 : Мистецтво XX століття. –– 1048 с. : іл.
 23. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: навч. посіб. : У 3 ч. / передм. проф. В. Скотного. — Львів : Світ, 2003 (1 ч.), 2004 (2 ч.), 2005 (3 ч.).
 24. Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини XIX – початку XX ст. / Б. Б. Лобановський, П. І. Говдя. –– Київ : Мистецтво, 1989. –– 204 с.
 25. Логвин Г. Український середньовічний живопис / Григорій Логвин, Людмила Міляєва, Віра Свєнціцька. –– Київ : Мистецтво, 1976. –– 27 с. : 109 табл.
 26. Логвин Г.Н. З глибин: Гравюри українських стародруків XVI––XVIII ст. –– Київ : Дніпро, 1990. –– 408 с.
 27. Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. Пути развития / Н. В. Мартыненко; АН Украинской ССР, Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского / Н.В. Мартыненко. — Киев : Наукова думка:ил., 1989. — 208 с., ил.
 28. Мистецтво України [Текст] : біогр. довідник / упоряд. : А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. — Київ : УЕ ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с.
 29. Мистецтво української діаспори [Текст] / редкол. О. Федорук (голов. ред.) та ін. — Київ : Тріумф, 1999. — 382 с. — (Повернуті імена ; вип. 1).
 30. Митці України : енцикл. довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — Київ : УЕ ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с.
 31. Міляєва Л. С. Українське мистецтво ХІV — першої половини ХVІІ ст. / Л. С. Міляєва, Г. М. Логвин. — Київ : Мистецтво, 1963. — 65 с.
 32. Овсійчук В. А. Українське малярство Х –– ХVІІІ століть: проблеми кольору / Володимир Антонович Овсійчук. –– Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. –– 479 с. : іл.
 33. Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV –– першої половини XVII століття / В. А. Овсійчук. –– Київ : Мистецтво, 1985. –– 168 с. : іл. –– (Нариси з історії українського мистецтва).
 34. Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини XVI — першої половини XVII ст. Архітектура. Скульптура. Живопис. Гуманістичні та визвольні ідеї. — Київ : Наукова думка, 1985. — 184 с.
 35. Острогорсъкий Г. Исторія Византії [пер. з нім. А. Онишко] / Ґеорґ Остроґорський. — Львів : Літопис, 2002. — 587 с.
 36. Свенціцький І. Іконопись Галицької України XV–XVI віків / Іларіон Свенціцький. –– Львів : Печатня оо. Василіян у Жовкві, 1928. –– 100 с.
 37. Свєнціцька В. І. Український живопис XVI–XVII й XVIII ст. у контексті візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського бароко // Українське бароко та європейський контекст : [зб. наук. праць / ред. Федорук О. К.]. — Київ : Наук. думка, 1991. –– С. 87––99.
 38. Свєнціцька В. Спадщина віків. Українське малярство XІV––XVIII століть у музейних колекціях Львова / Віра Свєнціцька, Олег Сидор. –– Львів : Каменяр, 1990. –– 72 с. : іл.
 39. Свєнціцька В.І. Іван Руткович і становлення реалізму в українському малярстві XVII ст. — Київ : Наукова думка, 1966. — 153 с.
 40. Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века: Основные направления и ведущие мастера. – Москва : Искусство, 1999. — 175с.
 41. Січинський В. Історія українського мистецтва. Том 1. Архітектура. — Нью-Йорк : Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, 1956. — 180 с.
 42. Січинський В. Конспект історії всесвітнього мистецтва : на правах рукопису. — Прага : Сіяч, 1925 . — 264 с.
 43. Словник художників України / за ред. М. П. Бажана (відп. ред.) та ін. — Київ : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1973. — 272 с., іл.
 44. Стельмащук Г. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва XX ст. / [авт.-упоряд. Галина Стельмащук ; Львівська національна академія мистецтв]. –– Львів : Апріорі, 2013. –– 520 с.
 45. Стельмащук Г. Г. Українські художники в Римі // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць. Спецвипуск / [упор. Г.Г. Стельмащук Г. Г., ред. М.С. Білан М. С.]. –– Львів : Афіша, 2011. –– С. 69––85.
 46. Степовик Д. В. Візантологія : лекційний курс для вищ. духовних навч. закл. України / Д. В. Степовик ; Івано-Франківська теологічна академія. –– Івано-Франківськ : [б.в.], 2002. –– 253 с.
 47. Степовик Д. Іконологія й іконографія / Дмитро Степовик. ― Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. –– 320 с.
 48. Степовик Д. Історія української ікони Х––ХХ століть / Дмитро Степовик. –– Київ : Либідь, 1996. –– 440 с., іл.
 49. Степовик Д. Мистецтво ікони : Рим — Візантія –– Україна / Дмитро Степовик. –– Київ : Наук. думка, 2007. –– 500 с. : іл.
 50. Степовик Д. Нова українська ікона ХХ і початку ХХІ століть : традиційна іконографія та нова стилістика / Дмитро Степовик. –– Жовква : Місіонер, 2012. –– 288 с. : іл.
 51. Степовик Д. Новий ренесанс : Ікони Андрія Дем’янчука / Дмитро Степовик. –– Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. –– 368 с.
 52. Степовик Д. Сучасна українська ікона : З іконотворчості Христини Дохват / Дмитро Степовик. –– Київ : Мистецтво, 2005. –– 304 с. : іл.
 53. Степовик Д. Українська ікона у просторі й часі / [електронний варіант, ком пакт-диск CD-ROM] / Дмитро Степовик. –– Київ : [б. в.], 2008. ― 600 с.
 54. Степовик Д. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори / Дмитро Степовик. –– Київ : Балтія Друк, 2003. –– 160 с.
 55. Студницький Р. Ікона в сакральному інтер’єрі : історична автентичність та сучасні копії : навч. посібн. / Ростислав Студницький. –– Львів : ЛНАМ, 2007. –– 106 с.
 56. Тимків Б. Українські мистецькі шедеври у Ватикані / Україна ― Ватикан: Державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи / Богдан Тимків // Матеріали V міжнар. наук. конф. Галич, 26-28 травня 2011 р. 2-й зош. –– Галич : Національний заповідник «Давній Галич», 2011. –– С. 147―156.
 57. Українське барокко та європейський контекст / Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР, Ін-т мистецтв Польської АН ; редкол. О. К. Федорук (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1991. — 256 с.
 58. Українське церковне мистецтво 1880–1920. Західний регіон [Т. І] / [Оксана Герій, Андрій Туркевич-Клімашевський, Ірина Кодлубай, Олеcь Нога]. –– Львів : НВФ «Українські технології», 2012. –– 392 с.
 59. Українське барокко та європейський контекст / Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР, Ін-т мистецтв Польської АН ; редкол. О. К. Федорук (відп. ред.) [та ін.]. — Київ : Наук. думка, 1991. — 256 с., іл.
 60. Український авангард 1910-1930 років: Альбом / Авт.-упоряд. Д. О. Горбачов. — Київ : Мистецтво, 1996. — 400 с.: іл.
 61. Український іконопис ХІІ–ХІХ ст. з колекції НХМУ / [альбом укр. та англ. мовами : передм. Анатолій Мельник, авт. статті Лариса Членова]. –– Київ : Артанія Нова, 2005. –– 256 с.
 62. Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис / Ф. С. Уманцев. — Київ : Либідь, 2002. — 323 с.
 63. Федорук О. К. Корнило Устиянович / Олександр Касьянович Федорук. ― Київ : Веселка, 1992. ― 190 с.
 64. Холлінгсворт М. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв / Мері Холлінгсворт. — Київ : Махаон-Україна, 2007: — 512 с., іл.
 65. Федорук О. К. Монументальне мистецтво Галичини в історико-культурному контексті України та Європи / Федорук О. К. // Перетин знаку : Вибрані мистецтвознавчі статті : у 3 кн. –– Київ : Видавничий дім А+С, 2006. — Кн. 1. — С. 111––117.
 66. Федорук О. К. Народжені в Елладі : оповідання / О. К Федорук. — Київ : Веселка, 1984 . — 200 с.
 67. Федорук О. К. Штрихи до портрету майстра: Михайло Бойчук [Текст] / О. Федорук // Перетин знаку : Вибрані мистецтвознавчі статті : у 3 кн. / Олександр Касьянович Федорук. –– Київ : Видавничий дім А+С, 2006. –– Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. –– С. 103―110.
 68. Художники України [Текст] : енцикл. довідник / упоряд. М. Лабінський. — Київ : Інтертехнологія, 2006. – Вип. 1. — 640 с.
 69. Яців Р.М. Львівська графіка 1945-1990. Традиції та новаторство / Р. М. Яців. — Київ : Наукова думка, 1992. — 120 с.
 70. Adams L.S. A History of Western Art / Second edition. — London, 1997.
 71. Argan G.C. The Baroque Age. — N. Y., 1989.
 72. Bologna F. Romanesque and Early Medieval Art. — Prinston, 1964.
 73. Bowness A. Modem European art. – N. Y., 1972 Brendel O.J. Etruscan Painting. — N. Y., 1978.
 74. Cormack R. Byzantine Art. – Oxford, 2000.
 75. Cuttler C.D. Northern Painting: From Purcelle to Bruegel. – N. Y., 1968.
 76. Dupont J., Gnudi C. Gothic painting. — Y., 1977.
 77. Finch C. Pop Art: The Object and the Image. — N. Y., 1968.
 78. Freedberg S.J. Painting in Italy, 1500-1600. — Baltimore, 1975.
 79. Gardner’s Art Through the Ages / Ninth edition — Florida, 1991.
 80. Geldzahler H. American Painting in the Twentieth Century. — N. Y., 1965.
 81. Grand P.M. Prehistoric Art Paleolithic Painting and Sculpture. — N. Y., 1967.
 82. Haak B. The Golden Age: Datch Painters of the Seventeenth Century.— N. Y., 1984.
 83. Henderson G.D.S. Gothic Style and Civilization. — Baltimore, 1967.
 84. Herbert R.L. Modem Artist on Art. — Englewood Cliffs, 1965.
 85. Hood S. The Art of Prehistoric Greece. — N. Y., 1978.
 86. Janson H.W. History of Art / Fourth edition revised and expanded by A.F. Janson — New Jersey, 1991.
 87. Levey M. Early Renaissance. — N. Y., 1962.
 88. Levey M. High Renaissance, Style and Civilizacion. — Baltimore, 1975.
 89. Lowden J. Early Christian and Byzantine Art. — London, 1997.
 90. Mathews Th.F. Byzantium. From Antiquity to the Renaissance. — N. Y., 1998.
 91. Mellart J. Earliest Civilizations of the Near East. — N. Y., 1965.
 92. Middleton R., Watkin D. Neoclassical and Nineteenth Century Architecture. — N. Y., 1980.
 93. Moortgat A. The art of Ancient Mesopotamia. — N. Y., 1969.
 94. Murray L. The High Renaissance and Mannerism: Italy, the North and Spain, 1500-1600. – N. Y., 1977.
 95. Novotny F. Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. — Baltimore, 1971.
 96. Poulsen V. Egyptian Art. — N. Y., 1968.
 97. Powell T. G. E. Prehistoric Art. — N. Y., 1966.
 98. Rice D.T. Art of the Byzantine Era. — N. Y., 1985.
 99. Rose B. American Art Since 1900. — N. Y., 1975.
 100. Rosen C. Romantism and Realizm: The Mythology of Nineteenth-Century Art / Rosen C., Zemer H. — N. Y., 1984. Rosenblum R., Janson H.W. 19th Century Art. — N. Y., 1984.
 101. Sandars N.K. Prehistoric Art in Europe. — Baltimor, 1968.
 102. Schafer H. Principles of Egyptian Art. – Oxford, 1974.
 103. Schapiro M. Modem Art: Nineteenth and Twentieth Centuries. — N. Y., 1982.
 104. Smith W.S., Simpsom W.K. The Art and Architecture of Ancient Egypt. — Baltimore, 1981.
 105. Strong D.E. Roman Art. — N. Y., 1978.

 

Допоміжна

 

 1. Александрович В. Західноукраїнські малярі XVI століття : шляхи розвитку професійного середовища / В. Александрович. –– Львів : Місіонер, 2000. — 309 с., іл. –– ( Студії з історії українського мистецтва. — Т. 3).
 2. Бокань В. Історія культури України: Навч. посіб. / В. Бокань, Л. Польовий. –– Київ : МАУП, 2002. –– 3-тє вид., стереотип. –– 256 с.
 3. Борисковский П.И. Палеолит Украины // Материалы и исследования по археологии СССР. — Москва; Ленинлрад, 1953. — № 40. — С. 176—304.
 4. Вечерський В.В. Українські дерев’яні храми. — Київ : Наш час, 2007. –– 271 с. : іл.
 5. Возницький Б.Г. Майстер Пінзель — легенда та реальність / Возницький Б.Г., Опанасенко Н.О. — Львів, 1987.
 6. Вуйцик В. Зустріч зі Львовом: Путівник. В.Вуйцик, Р.Липка. — Львів : Каменяр, 1987. — 175 с.
 7. Гелитович М. Богородиця з Дитям і похвалою. Ікони колекції Національного музею у Львові : альбом / Марія Гелитович. –– Львів : Свічадо, 2005. –– 166 с. : іл.
 8. Гелитович М. Українські ікони ХІІІ –– початку ХVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького : альбом-каталог / Марія Гелитович. –– Львів : Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького ; Київ : Майстер Книг, 2014. –– 348 с. : іл.
 9. Голубець О.М. Між свободою і тоталітаризмом: Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. – Львів: Академ. експрес, 2001. – 176 с.
 10. Голубець Орест Михайлович. Мистецьке середовище Львова другої половини XX століття (соцреалізм і свобода творчості): дисертація д-ра мистецтвознав.: 17.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – К., 2003.
 11. Давня українська ікона : із приват. зб. / [вступ. сл. Олег Сидор ; упорядкув. О. Сидор, Т. Лозинський ; ред. Р. Забашта та ін.]. — Київ : Родовід, 2003. — 334 с. : іл. (Українська старовина із приватних збірок ; [кн. 2]). — Бібліогр. в прим. : С. 24―25.
 12. Дем’янчук А. Л. «Матір Божа Неустанної Помочі» в іконному малярстві Галичини кінця XІХ ― початку ХХІ століття: історія та іконографія / А. Л. Дем’янчук // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. праць Харківської державної академії дизайну та мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2016. — № 2. — С. 36–47.
 13. Дем’янчук А. Л. Богородиця в українському іконному малярстві (ХІ –– ХІХ століття). Основні іконографічні типи / А. Л. Дем’янчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. — Харків : ХДАДМ, 2016. — № 3. — С. 85–95.
 14. Дем’янчук А. Л. Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок / А. Л. Дем’янчук // Молодий вчений. — Херсон, 2018. – №3 (55). –– С. 19–24. –– (Серія мистецтвознавство).
 15. Дем’янчук А. Л. Українська хореографія у контексті європейської культури: творчість Євгена Лисика / А. Л. Дем’янчук // Танцювальні студії : зб. наук. праць. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018.
 16. Диченко І. С. Євген Лисик. Нарис про життя і творчість / І.С. Диченко. — Київ : Мистецтво, 1978. — 112 с.
 17. Ернст, Ф. Збірання відомостів про діячів українського мистецтва / Ф. Ернст / Зб. секції мистецтв — Київ, 1921. — Вип. 1. –– С. 150–152
 18. Євген Лисик : біобібліографічний покажчик / укл. В. Проскуряков, О. Зінченко. — Львів : Срібне слово, 2005. — 64 с.
 19. Євген Лисик : біобібліографічний покажчик у театральному часі, просторі, сценографії, архітектурі / укл. В. Проскуряков, О. Зінченко, З. Климко. — Львів : Срібне слово, 2015. — 68 с.
 20. Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М. М. Закович. –– Київ : Знання, 2004. –– 567 с.
 21. Замалеев А. Ф. Мыслители Киевской Руси / Александр Фазлаевич Замалеев, Владимир Афанасьевич Зоц. –– Київ : Вища школа, 1987. –– 183 с.
 22. Історія українського мистецтва: В 6т. / АН УРСР. – Київ : Жовтень, 1966-1968.
 23. Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В. Вечерський, О.М. Годованюк та ін.; За ред. В.І. Тимофієнка. –– Київ : Техніка, 2003. –– 472 с.
 24. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 1. Історія культури давнього населення України / Ред. В. А. Смолій. –– Київ : Наук. думка, 2000. –– 1136 с.
 25. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 2. Українська культура ХІІІ –– першої половини XVII століття / Ред. В. А. Смолій. –– Київ : Наук. думка, 2001. –– 848 с.
 26. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 3. Українська культура другої половини XVII – XVIII століть / Ред. В. А. Смолій. –– Київ : Наук. думка, 2003. –– 1246 с.
 27. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 4. кн. 1 Українська культура першої половини ХІХ століття / Голов. ред. Г.А. Скрипник. –– Київ : Наук. думка, 2008. –– 1008 с. : іл.
 28. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 4. Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн. 2. –– Київ : Наук. думка, 2005. –– 1293 с.
 29. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 5 Кн. 1. Українська культура ХХ –– початку ХХІ століть / Голов. ред. Б.Є. Патон. –– Київ : Наукова думка, 2011. –– 863 с. : іл.
 30. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 5, кн. 2. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / Голов. ред. Б.Є. Патон. – Київ : Наукова думка, 2011. — 1032 с. : іл.
 31. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн. 3. Культура та розвиток науки і технологій в Україні / Голов. ред. Б.Є. Патон. –– Київ : Наукова думка, 2012. — 949 с. : іл.
 32. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн. 4. Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / Голов. ред. Б.Є. Патон. –– Київ : Наукова думка, 2013. – 943 с.
 33. Калитина Н.Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX века. — Ленинград : Издательств Ленинградского Университета. — 1972. —288 с.
 34. Кейван І. Українські мистці поза Батьківщиною [Текст] / І. Кейван. — Едмонтон; Монреаль, 1996. –– 228 с.
 35. Книга творчости українських мистців поза Батьківщиною [Текст] Ukrainian art in Diaspora : Альбом репродукцій картин та скульптур / Об’єднання мистців українців в Америці ; Гол. ред. П. Мегик. — Філядельфія : Нотатки з Мистецтва, 1981. — 512 с.
 36. Козак Н.Б. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі XI. Львів : Ліга-Прес, 2007. — 238 с.
 37. Кристопчук М. Синтез технік монументального мистецтва в храмовій архітектурі / Микола Кристопчук. — Львів : Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2002. –– 251 с.
 38. Культурологія/[Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.]; за ред. Т. Б. Гриценко. –– [2-ге вид.]. –– Київ : Центр учбової літератури, 2009. –– 392 с.
 39. Левчук Л. Т. Естетика / Л.Т. Левчук. –– Київ : Вища школа, 2000. –– 399 с.
 40. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Л.Т. Левчук. — Київ : Либідь, 1997. –– 244 с.
 41. Леонтьєв Д.В. Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія.— Харків : Веста, 2010. –– 224 с.
 42. Лисик Євген Микитович // Митці України : енциклопедичний довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 361.
 43. Логвин, Г.Н. София Киевская / Г.Н. Логвин. — Киев: Мистецтво, 1971. — 360 с.
 44. Лозовий В. О. Естетика: Навч. посіб. / В. О. Лозовий, М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова та ін.; За ред. В.О. Лозового. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 208 с.
 45. Львівська опера / Путівник. Текст: Ю. Бірльов, Ю. Смірнов. — Львів : Центр Європи, 2004. — 36 с.
 46. Львівська опера / Фотоальбом. Оксана Паламарчук, Василь Пилип’юк. — Львів : Світло і Тінь, 2000. — 156 с.
 47. Львівський державний академічний театр опери та балету ім. Ів. Франка / Редак. О. Паламарчук, фото М. Курдуса, В. Піскарьова, Р. Савчука. — Львів : Вільна Україна, 1983. — 31 с.
 48. Медвідь Л. Декілька слів про майстра / Л. Медвідь // Альманах 1995–1996. — Львів : Львівська академія мистецтв, 1997. — С. 28—29.
 49. Медвідь Л. Євген Лисик: монументальність, простір, час / Л. Медвідь // Просценіум. — 2004. — № 1-2(8-9). — С. 23—27.
 50. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ : Школа, 2005. — 288 с.
 51. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. — Київ: Наукова думка, 1983. — 200 с.
 52. Музичка І. Українське священне мистецтво і богословія / Іван Музичка // Богословія. — Рим, 1993. –– Т. 57. ― С. 146––150.
 53. Наулко В.І. Культура і побут населення України: Навч. пос. / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. — Київ : Либідь, 1991. — 232 с. : іл.
 54. Ничкало С.А. Мистецтвознавство: короткий тлумачний словник. — Київ : Либідь, 1999. — 208 с.
 55. Оверчук М. Повір – і побачиш (ескіз до портрета сценографа Мирона Кипріяна) / М. Оверчук // Просценіум. — 2005. — №3. — С. 14.
 56. Овсійчук В. Художник Євген Лисик / В. Овсійчук // Народознавчі зошити. Інститут народознавства НАН України. – 1996. — № 5. — С. 328—334.
 57. Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. — К., 2001. Київ : Дніпро, 2001.— 439 с.
 58. Овсійчук В. Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої культури / Володимир Овсійчук. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008.— 414 с., іл.
 59. Освійчук В. Євген Лисик / В. Овсійчук // Просценіум. – 2001. — № 1. — С. 36—44.
 60. Островский Г. Евгений Лысык / Г. Островский // Советские художники театра и кино. — 1986. — № 7. — С. 102–110.
 61. Петрів О. В. Образотворче мистецтво : підручник — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. — 300 с.
 62. Петрів О.В. Історія архітектури: підручник / О. В. Петрів. — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014 — 272 с.
 63. Плахотнюк О. Синтез мистецтва джаз-танцю і живопису: спорідненість, взаємовплив / О. Плахотнюк // Вісник львівської національної академії мистецтв. – Вип. 32. — Львів: ЛНАМ, 2017. — 372 с. — С. 115–120.
 64. Популярная история живописи. Западная Европа/Авторы-составители Г. В. Дятлева, С. А. Хворостухина, О. В. Семенова.— Москва : Вече,2001.— 480 с., илл.
 65. Проскуряков В. Феномен Лисика / В. Проскуряков // Галицька брама. — 1995. — № 8. — С. 8—9.
 66. Проскуряков В. І. Львівські театри. Час і архітектура / Проскуряков В. І, Ярмаш Ю. В. — Львів : Центр Європи, 1997. — 132 с.
 67. Проскуряков В. Творчість Є. М. Лисика в часі, просторі, сценографії та архітектурі : монографія / В. Проскуряков, З. Климко, О. Зінченко. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 136 с.
 68. Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой / Оскар Рейтерсверд. —Москва : Искуссство, 1974. — 299 с.
 69. Ріпко О. У пошуках страченого минулого: Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ ст. / Олена Ріпко. — Львів: Каменяр, 1995. — 286 с.: іл.
 70. Рубан В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століть / В.В. Рубан. — Київ : Наукова думка, 1986. — 224 с. : іл.
 71. Рубан В.В. Український портретний живопис першої половини XIX ст. – Київ: Наукова Думка, 1984. — 366 с.
 72. Січинський В. Історія українського граверства XVI–XVIII ст. / В. Січинський — Львів : [Б/в], 1937.
 73. Словник-довідник з культурології / Укл. Р. Д. Шестопад / Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівнів акредитації. — Вінниця : ПП «Нова книга», 2007. — 184 с.
 74. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б Тайлор. — Москва : Политиздат, 1989. — 573 с.
 75. Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть. Монументальна антропоморфна скульптура далеких епох / Д. Я. Телегін. — Київ : Наукова думка, 1991. — 79 с. : іл.
 76. Триколенко С. Т. Українська сценографія кінця ХХ — початку ХХІ ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції : дис. … канд. мист. : 26.00.01 / Софія Тарасівна Триколенко. — Київ, — 211 с.
 77. Френкель М. Современная сценография. Некоторые вопросы теории и практики / М. Френкель. — Київ : Мистецтво, 1980. — 131 с.
 78. Шейко В. М.. Історія світової культури: Навч. Посібник. Наук. ред. В. М. Шейко / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко. — Київ : Кондор, 2006. — С. 297—298.
 79. Янас Л. Симфонія образів Євгена Лисика / Л. Янас // Театральна бесіда. — Львів, 2001. — 4.2(10). — С. 12—13.
 80. Ярмаш Ю. В. Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ ст. — перша пол. ХІХ ст.).— Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 192 с.
 81. Arnheim R. Art and Visual Perception. — California, 1974.
 82. Arnheim R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Front Cover. Rudolf Arnheim. University of California Press, 2004.
 83. Canaday J. What is Art? — N.Y., 1980.
 84. Clark T.J. The Painting of Modem Life: Paris in the Art of Manet and His Followers. — Princeton, 1984.
 85. Cook R.M. Greek Arts: Its Development, Character and Influence. — N. Y. -1973.
 86. Gaunt W. The Great Centuiy of British Painting: Hogart to Turner. — London, 1971.
 87. Jacques Maritain. La Responsabilité de l’artiste / Jacques Maritain // Librairie Arthème Fayard, 1961. — 121 s.
 88. Kalneun W., Levey M. Art and Architecture of the Eighteenth Century in France. — Baltimore, 1972.
 89. Lawrence A.W. Greek and Roman Sculpture. — N. Y., 1972.
 90. Milion H.A. Baroque and Rococo Architecture. — N. Y., 1961.
 91. Otto G Ocvirk. Art fundamentals : theory and practice [by Otto G Ocvirk; et al]. — New York, NY : McGraw-Hill,
 92. Taylor J.C. Leming to Look: A Handbook for the Visual Arts. — Chicago, 1981.

 

15. Інформаційні ресурси

 

 1. Вікіпедія (енциклопедія). –– [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/
 2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. –– [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/
 3. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського. –– [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://dnpb.gov.ua/ua/
 4. Єгорова І. Планета «Лисик» / Єгорова І. — [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : https://day. kiev. ua/uk/article/kultura/planeta-lisik.
 5. Искусство. — [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture
 6. Львівський національний університет імені Івана Франка. — [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/
 7. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського –– [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
 8. Титаренко М. Євген Лисик : нестерпна легкість (не?)буття. 85-літтю дня народження геніального львівського сценографа присвячується / Марія Титаренко. — [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : https://zbruc.eu/node/42420.

Матеріали

Засоби діагностики Запитання до іспиту Історія образотворчого  мистецтва

Денна форма навчання https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9cef8c47124e4a969c1243529148cbe0%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=9e493bd2-f1c8-47b0-b23e-abc7520c108c&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

 

 

 

 

Шановні студенти!

У період карантину наші лекційні заняття будуть мати дистанційну форму!

Заняття по курсу проводяться згідно розкладу за посередництвом програми  Teams у яку можна ввійти через https://outlook.office365.com/  використовуючи логін і пароль своєї корпоративної пошти. Методичні матеріали та короткий лекційний курс розміщені у розділі загальне / файли / навчальні матеріали (файли pdf)

 

 

Andriy.Demyanchuk@lnu.edu.ua

+380 67 753 19 77

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Історія образотворчого мистецтва

Завантажити силабус