Історія образотворчого мистецтва (024 Хореографія)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Дем'янчук А. Л.КМХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМХ-11Дем'янчук А. Л.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета: Навчальний курс «Історія образотворчого мистецтва» присвячений академічному ознайомленню з історією розвитку зарубіжного та українського образотворчого мистецтва від найдавніших часів до початку XXІ ст. Навчальна дисципліна складається з 4 модулів та 14 лекційних тем. Метод викладання: нормативний (лекції та семінари) з урахуванням методично-навчальних вимог Болонського процесу. Додаткові методи: інтерактивні мультимедійні презентації, дискусія. Навчальна дисципліна взаємопов’язана з дисциплінами «Історія та синтез мистецтв», «Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Сценографія хореографічних номерів», «Культурологія» та ін.

Здобуті знання під час вивчення цієї навчальної дисципліни збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями зі суміжних дисциплін вивчення історії зарубіжного та українського мистецтва сприятиме формуванню цілісного уявлення про культурну спадщину народів світу, глибшому розумінню характеру та закономірностей розвитку образотворчого мистецтва.

До основних завдань курсу належить:

 • визначення ключових мистецтвознавчих термінів та категорій;
 • знання процесів стилістичного та іконографічного розвитку;
 • дослідження шедеврів зарубіжного та українського мистецтва;
 • вивчення життєписів визначних митців та їхніх праць-трактатів;
 • оволодіння методологією аналізу творів образотворчого мистецтва та архітектури.

Результати навчання:

 • знати:

–     ключові поняття історії мистецтва;

–     основні факти про визначні пам’ятки;

–     особливості розвитку мистецтва на історичних етапах;

–     творчі життєписи найвизначніших митців;

–     основні стилі та течії.

 • вміти:
 • описувати та інтерпретувати твори мистецтва;
 • залучати пам’ятки мистецтва як джерела для власних творчих пошуків.

Здобуті знання збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів-акторів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями з суміжних дисциплін вивчення історії образотворчого мистецтва сприятиме формуванню цілісного уявлення про культуру минулих епох, глибшому розумінню характеру взаємодії різних видів мистецтва, закономірностей його розвитку.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова з історії зарубіжного мистецтва

 1. Всеобщая история искусств. В 6 т. [8 кн.] / Акад. художеств СССР. Ин.-т. теории и истории изобразительного искусства. — Том 1. Искусство Древнего мира / [Под общей редакцией А. Д. Чегодаева]. — Москва : Искусство, 1956. — 865 с., ил.
 2. Всеобщая история искусств. В 6 т. [8 кн.] / Акад. художеств СССР. Ин.-т. теории и истории изобразительного искусства. — Т. Искусство Средних веков. Кн. 1. / [Под общей редакцией Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского]. — Москва : Искусство, 1960. — 957 с., ил. — Кн. 2. — Москва : Искусство, 1961. — 946 с., ил.
 3. Всеобщая история искусств. В 6 т. [8 кн.] / Акад. художеств СССР. Ин.-т. теории и истории изобразительного искусства. — Т. 3. Искусство эпохи Возрождения / [Под общей редакцией Ю. Д. Колпинского и Е. И. Ротенберга]. — Москва : Искусство, 1962. — 1003 с., ил.
 4. Всеобщая история искусств. В 6 т. [8 кн.] / Акад. художеств СССР. Ин.-т. теории и истории изобразительного искусства. — Т. 4. — Искусство 17–18 веков / [Под общей редакцией Ю. Д. Колпинского и Е. И. Ротенберга]. — Москва : Искусство, 1963. — 924 с.¸ил.
 5. Всеобщая история искусств. В 6 т. [8 кн.] / Акад. художеств СССР. Ин.-т. теории и истории изобразительного искусства. — Т. 5. Искусство 19 века / [Под общей редакцией Ю. Д. Колпинского и и Н. В. Яворской]..— Москва : Искусство, 1964. — 872 с., ил.
 6. Всеобщая история искусств. В 6 т. [8 кн.] / Акад. художеств СССР. Ин.-т. теории и истории изобразительного искусства. — Т. 6. Искусство 20 века. / [Под общей редакцией Под общей редакцией Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского]. — Кн. 1. — Москва : Искусство, 1965. — 843 с. — Кн. 2. — Москва : Искусство, 1966. — 763 с., ил.

Базова з історії українського мистецтва

 1. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов, ред. Г. Скрипник ; ред. т. : Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова, Ю. Коренюк. — Київ  : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2010. – Т. 2 : Мистецтво середніх віків. – 1296 с.
 2. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов, ред. Г. Скрипник ; ред. т. : Д. Степовик. — Київ, 2011. – Т. 3 : Мистецтво другої половини XVI–XVIII століття. – 1088 с.
 3. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, ред. т. Р. Михайлова, Р Забашта – Київ  : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2008. – Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу. – 710 с.
 4. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, ред. т. В. Рубан. – Київ  : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2006. – Т. 4: Мистецтво XIX століття. – 760 с. : іл.
 5. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ їм М. Т. Рильського; голов, ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. – Т. 5 : Мистецтво XX століття. – 1048 с. : іл.

 

Допоміжна з історії зарубіжного мистецтва

 1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств : в 3 т. / Алпатов М.В. — Москва; Ленинград: Искусство, 1948. — Т 1. Искусство Древнего мира и Средних веков. — 386 с.: ил.
 2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств : в 3 т. / М. В. Алпатов. — Москва; Ленинград : Искусство, 1949. — Т 2. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. — 408 с.: ил.
 3. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств : в 3 т. / М. В. Алпатов. — Москва; Ленинград : Искусство, 1955. — Т 3. Русское искусство с древнейших времен до начала ХVІІІ века. — 426 с.: ил.
 4. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе [перевод с итальянского «Le Vite de’ più eccelenti Pittori, Scultori e Architetti», 1550, 1568] / Джорджо Вазари. – Москва : Альфа-книга, 2008. – 1278 с. : ил.
 5. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв / пер. з англ. – Київ : Махаон-Україна, 2007. –– 512 с.
 6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — Москва : Искусство, 1985. –– 580 с.
 7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : [в 10 т.] / В. Г. Власов. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004–2010. — 7697 с.
 8. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. П. Смирнова. — Москва : ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2003. — 143 с.
 9. История искусства зарубежных стран : Первобытное общество, Древний Восток, Античность [ред. Чубова А.П]. — Москва : Искусство, — 407 с., ил.
 10. История искусства зарубежных стран : Средние века, Возрождение [ред. Нессельштраус Ц.Г.]. — М.: 1982. — 664 с., ил.
 11. Історія українського мистецтва: В 6т. / АН УРСР. – Київ : Жовтень, 1966-1968.
 12. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. [Текст] : Пер. с нем / Э. Кон-Винер. – Москва : Сварог и К, 1998. – 222 с.
 13. Січинський В. Конспект історії всесвітнього мистецтва : на правах рукопису. — Прага : Сіяч, 1925 . — 264 с.
 14. Січинський В. Конспект історії всесвітнього мистецтва : на правах рукопису. — Прага : Сіяч, 1925 . — 264 с.
 15. Янсон Х. В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. — Санкт-Петербург : АОЗТ “Икар”, 1996.— 512 с.

 

 Допоміжна з історії українського мистецтва

 1. Антонович Д. Скорочений курс історії українського мистецтва / Дмитро Антонович. — Прага : Видання Українського Університету, 1923. — 340 с.
 2. Асеев Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Асеев Ю.С.— Київ : Мистецтво, 1980. — 214 с., іл.
 3. Голубець М. Начерк історії українського мистецтва / Микола Голубець. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1973. – 262 с. – (передрук: за виданням Фонду «Учітеся, Брати Мої», Ч. 4. – Львів. 1922).
 4. Гординський С. Українська ікона ХІІ–ХVІІІ століття / Святослав Гординський. – Філядельфія : Америка, 1973. – 170 с.
 5. Дем’янчук А. Як твориться українська ікона: З авторського досвіду / Андрій Дем’янчук. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – 336 с. : іл.
 6. Жолтовський П. М. Український живопис XVIІ–XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. – Київ : Наук. думка, 1978. – 327 с. : іл.
 7. Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Яким Прохорович Запаско. – Львів : Світ, 1995. – 478 с.
 8. Логвин Г. Украинское искусство X–XVIII веков. Очерки истории и теории изобразительных искусств / Г. Логвин. – Москва : Искусство, 1963. – 292 с. : ил.
 9. Овсійчук В. А. Українське малярство Х – ХVІІІ століть: проблеми кольору / Володимир Антонович Овсійчук. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. –– 479 с. : іл.
 10. Свенціцький І. Іконопись Галицької України XV–XVI віків / Іларіон Свенціцький. – Львів : Печатня оо. Василіян у Жовкві, 1928. – 100 с.
 11. Степовик Д. Іконологія й іконографія / Дмитро Степовик. ― Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. –– 320 с.
 12. Степовик Д. Історія української ікони Х–ХХ століть / Дмитро Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 440 с., іл.
 13. Степовик Д. Мистецтво ікони : Рим — Візантія – Україна / Дмитро Степовик. – Київ : Наук. думка, 2007. – 500 с. : іл.
 14. Степовик Д. Нова українська ікона ХХ і початку ХХІ століть : традиційна іконографія та нова стилістика / Дмитро Степовик. – Жовква : Місіонер, 2012. – 288 с. : іл.
 15. Степовик Д. Новий ренесанс : Ікони Андрія Дем’янчука / Дмитро Степовик. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 368 с.
 16. Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова / Богдан Тимків. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. – 312 с., 563 іл.

 

Електронні ресурси

 1. Вікіпедія (енциклопедія). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/
 2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/
 3. Львівський національний університет імені Івана Франка. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/
 4. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/

Силабус

Завантажити силабус