Магістерський семінар “026 Сценічне мистецтво (театрознавство)”

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КМТ-1мМаксименко С. М.
1032КМТ-1мМаксименко С. М.

Опис курсу

«Магістерський семінар» — курс навчального комплексу фундаментальних дисциплін, який посилює науково-дослідницьку підготовку студентів – магістрів у сфері актолрськ майстерності.

Мета та цілі курсу:

Ознайомлення студентів з основами наукової діяльності; формування цілісного уявлення про науково-дослідницьку діяльність та оволодіння студентами магістратури методичним інструментарієм наукових досліджень в інформаційно- документній сфері; вироблення компетенцій та професійних навичок самостійної наукової роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни випускник повинен володіти такими спеціальними (фаховими, предметними) компетенціями в галузі Сценічного мистецтва:
1. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.
2. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.
3. Здатність до аналізу (усного і письмового) сценічного твору.
4. Здатність вільно орієнтуватися в напрямках, стилях, жанрах
світового й українського сценічного мистецтва.
5. Здатність орієнтуватися в історії різних видів мистецтва,
розуміти можливість їх застосування в синтетичному сценічному
творі (проекті).
6. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-
мистецьких процесів.
7. Здатність до оперування специфічною системою виражальних
засобів (пластично-зображальними, акторсько-виконавськими)
при створенні та демонстрації сценічного твору.
8. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі
створення синтетичного за своєю природою сценічного твору,
участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.
9. Здатність здійснювати вибір та аналіз художнього твору для
показу (демонстрації) та визначати спосіб його інтерпретації.
10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів
мистецького (сценічного) висловлювання.

11. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з
питаннями історії сценічного мистецтва, його актуального стану
та тенденцій його розвитку.
12. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими
технологіями в процесі реалізації художньої ідеї та осмислення
творчого результату.
14. Готовність викладати дисципліни, що пов’язані з майстерністю
актора у вищих навчальних закладах,, організаціях професійної
освіти.

Рекомендована література

1. Бальме К. Вступ до театрознавства.- Львів, 2008.
2. Брюховецька Л. Перерваний політ.- Київ, 2018.
3. Безгін І. Соціокультурна практика і напрямки театрознавсвтва // Мистецькі обрії”98: Альманах: Науково-теоретичні праці та
публіцистика/ Академія мистецтв України. – К, 1999.- С. 129-137.
4. Безгін І., Семашко О., Ковтуненко В. Театр і глядач в сучасній
соціокультурній реальності. Частина І. Соціально-художні
виміри українського театру: ретроспектиква, стан, тенденції.-К.,
2002.
5. Братерська-Дронь М.”Самотність бігуна на довгу дистанцію”
або драма зайвох людини в радянському кінематографі //
Мистетвознавство України. Збірник наукових праць. Випуск
восьмий. – К, 2007.- С. 234-239
6. Братерська-Дронь М. Традиції кордоцентризму в радянському
кінематографі // Мистецькі обрії” 2005-2006: Науково-
теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України.
– К, 2006.- Вип. 8-9.- С. 291-295.
7. Большак Л. Поетика вітчизняного телебачення //
Мистетвознавство України. Збірник наукових праць. Випуск третій. – К, 2003.- С. 235-240.
8. Васильєв С. Уявна панацея: Театри-студії: економіка превалює
над творчістю// Український театр .- 1989.- № 4 .- С. 4-6, 29
9. Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ – початку ХХІ століть. За загальною науковою редакцією доктора мистецтвознавства М. Гринишиної.- К. 2017.
10. Вибрані матеріали науково-практичних конференцій пам»яті
театрознавця Євгенія Русаброва (2014-2018).- Харків, 2018.
11. Веселовська Г. Національне відродження і театральний авангард // Світовид.- 1993.- №1. .- С. 78-87.
12. Верещак Я. Стан сучасної української драматургії (нотатки
перехідного періоду) // Записки наукового товариства імені
Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. Т. CCXLV.- Львів, 2003.- С. 430-439.
13. Гринишина М. Соціологія театру та теорія драматургічної
“неостилістики” Миколи Вороного // Мистетвознавство України. Збірник наукових праць. Випуск шостий-сьомий. – К, 2006.- С. 199-205.
14. Гринишина М. Містові й світові: Драматургія А.Чехова на
українському кону в інтерконтекстуальних зв»язках із світовим сценічним простором. – К., 2008.
15. Держипільський Р. Театр мольфарить (Інтерв»ю. Розмовляла М. Гарбузюк) // Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 1-2 (50- 51).- С. 38-
47.
16. Дмитриевский В. Театральная критика и и театральный
зритель.- М., 1973.
17. Дмитриевский В. Театр, зритель, критика: проблемы социального функцинирования.- Л., 1991.
18. «І сто лицарів довкола велетенського столу» (Творчість
С.Данченка київського періоду 1978 – 2001). Редактор збірника
В. Гайдабура. – К, 2007.
19. Козаренко О. «Наталка Полтавка»: двісті років опісля //
Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 1-2 (50- 51).- С. 97- 98.
20. Козак Б. Ars longa”, vita brevis (Пам»яти Юрія Левицького) //
Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 1-2 (50- 51).- С. 93- 96.
21. Коломієць Р. Франківці. – К, 1995.- С. 199-205.
22. Коломієць Р. Сергій Данченко: Портрет режисера в інтер»єрі
часу. – К, 2001
23. Корнієнко Н. Театр і синергетичний часопростір. Пульсації
культури. Мутації етапу дивергенції // Курбасівські читання:
Науковий вісник / Державний центр театрального мистецтва
ім.Леся Курбаса.- К, 2006 – .№1.- С 5-35.
24. Корнієнко Н. Свідомість: гра в театрі на межі тисячоліть
(Соціологічний портрет сучасника, який обирає театр) //
Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці
Театрознавчої комісії. Т. CCXLV.- Львів, 2003.- С. 440-471.
25. Книга О. Центробіжна сила мистецтва (Інтерв»ю. Розмовляла
Максименко С.) // Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 1-2 (50- 51).-
С. 33- 37.
26. Крайня Г. Проблеми у сфері мовлення в умовах білінгвізму
на телебаченні кінематографі // Мистецькі обрії” 2005-2006:
Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв
України. – К, 2006.- Вип. 8-9.- С. 291-295.
27. Краснокутський Г. Поняття культурного архетипу в антропології К.Леві- Строса // Мистетвознавство України.
Збірник наукових праць. Випуск восьмий-сьомий. – К, 2007.- С.
306-317.
28. Липківська А. Драматичний театр України новітньої доби (
кінець ХХ – початок ХХІ ст.). – К, 2011.
29. Липківська А. Молодий театр України кінця 80-х початку 90-х
років: постмодерна ідеологема свідомости та її відбиток у
сценічному артефакті // Записки Наукового Товарства імені
Шевченка. Том CCXXXVII/ Праці театрознавчої комісії .-
Львів, 1999.- С. 345- 363.
30. Левченко О. Інтертекст та деякі проблеми анлізу театральних
текстів. До постановки проблеми // Курбасівські читання:
Науковий вісник / Державний центр театрального мистецтва
ім.Леся Курбаса.- К, 2006 – .№1.- С 36-55.
31. Липова Г. Стилетворчі чинники мистецької мови українського
театру 70-80-х років ХХ століття // Записки наукового
товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. Т.
CCXLV.- Львів, 2003.- С. 349-476.
32. Максименко С. Магія Коломиї // Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 3 (52).- С. 39- 44.
33. Максименко С. Світ Огляд -18 // Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 3 (52).- С. 56- 57.
34. Мірошниченко Н. Сучасна українська драматургія в контексті
теорії поколінь // Курбасівські читання: Науковий вісник /
Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса.-
К, 2006 – .№1.- С 56 – 86.
35. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. – К, 2006.
36. Неволов В. Про деякі тенденції розвитку сучасної української
драматургії та її сценічного втілення // Мистецькі обрії”98:
Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. – К, 1999.- С. 165 -180.
37. Орлова Т. Культурний контекст і творчі обрії митця: освітній
аспект // Мистецькі обрії”98: Альманах: Науково-теоретичні
праці та публіцистика / Академія мистецтв України. – К, 1999.-
С. 232-240.
38. Паляничка О. Посттравматична терапія // Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 3 (52).- С. 45- 49.
39. Рахно Ю. П»ятий міжнародний фестиваль українського театру
«Схід- Захід» у Кракові) // Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 1-2
(50- 51).- С. 72- 75.
40. Ратайчакова Д. Galerije lafajette, або Про мистецтво
інтерпретації / Театр: історія, теорія, практика.-Львів, 2013.- С.
164-180.
41. Резникович М. Театр і життя // Мистецькі обрії”98: Альманах:
Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв
України. – К, 1999.- С. 232-240.
42. Побєдоносцева І. Гіперреальність у форматі «REAL TV», або
ігри, в які грають люди // Мистетвознавство України. Збірник
наукових праць. Випуск четвертий. – К, 2004.- С. 235-239.
43. Резникович М Театр і життя // Мистецькі обрії”98: Альманах:
Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв
України. – К, 1999.- С. 143-156.
44. Слободян М. Програмне наповнення телерадіоканалів – до досконалості ще далеко // Мистецькі обрії”98: Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв
України. – К, 1999.- С 190-198
45. Український театр ХХ століття. Монографія / Редкол.: Н. Корнієнко та ін.. – К, 2003.
46. Чемберджі М. Науково-педагогічні засади організації
мистецької освіти ( З досвіду Київської дитячох Академії
митсетцв // Мистецькі обрії”98: Альманах: Науково-теоретичні
праці та публіцистика/ Академія мистецтв України. – К, 1999.-
С. 143-156.
47. Чигляєв Я. Культурологічні моделі ХІХ- ХХ століть.
Типологічна поліваріантністью кінематографі //Мистетвознавство України. Збірник наукових праць. Випуск
шостий-сьомий. – К, 2006.- С. 339-345.
48. Чечель Н. Українське театральне відродження.- Київ, 1993.
49. Чміль Г. Жінка в мистецтві: істоична місія чи претензія на
лідерство? // Мистецькі обрії”98: Альманах: Науково-
теоретичні праці та публіцистика/ Академія мистецтв України. –
К, 1999.- С 254-262.
50. Юдкін-Ріпун І. Особливості музичної семантики //
Мистетвознавство України. Збірник наукових праць. Випуск
восьмий. – К, 2007.- С. 127-137
51. Янівська В. «Січеславна – 2018» нагороджує переможців //
Просценіум.- Львів, 2018.- Ч. 1-2 (50- 51).- С. 99- 104.

Матеріали

Силабус курсу “Магістерський семінар” (театрознавство)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму