Про Академічну стипендію

Стипендія – це грошове забезпечення, що надається студентам, які навчаються на бюджетній основі 🤔 🎓
Новий порядок призначення поділяє стипендії на два види: академічну та соціальну. І цього разу детальніше поговоримо саме про першу 🧐
До академічних стипендій відносять ті, які:
– Засновані Президентом України, ВРУ чи Кабміном;
– Ординарні (звичайні стипендії);
– Стипендії у підвищеному розмірі (для певних визначених спеціальностей)
На академічну стипендію можуть претендувати студенти, аспіранти та докторанти(в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в нашому Університеті на денній формі навчання. Академічна стипендія призначається після сесії, зважаючи на успішність студентів за останній навчальний семестр, а також за участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності (додатковий бал). Виняткова ситуація складається лише з студентами першого року навчання на бакалавраті та магістратурі, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного балу, отриманого при вступі.
За основу при формуванні рейтингу стипендіатів береться показник успішності з кожного навчального предмету (дисципліни), який вимірюється в балах. У рейтинг включаються всі студенти ЗВО денної форми навчання, окрім здобувачів освіти, які мають академічну заборгованість.
При цьому Вченою радою Університету встановлюється ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей відсоток є визначений Постановою КМУ, а саме 40-45% від загальної фактичної кількості студентів денної форми навчання я, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті / коледжі, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки). Тому варіювання в межах цих п’яти відсотків залишається внутрішньоуніверситетським питанням.
Сума академічної стипендії залежить від її виду (звичайна, підвищена, іменна)і спеціальності.
Детальніше можна ознайомитися з Правилами призначення академічних стипендій у ЛНУ імені Івана Франка за посиланням: