«Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку»

21.05.2021 | 13:43

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

міжнародної наукової інтернет-конференції

«УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО, КУЛЬТУРА, ОСВІТА:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Шановні колеги!

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника запрошує Вас взяти участь у міжнародній науковій Інтернет-конференції «Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку».

Конференція включена до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік.

Терміни проведення конференції – з 25 по 28 травня 2021 року, збір заявок– з 15 квітня до 23 травня 2021 р., матеріалів – до 25 червня 2021 р.

Мета проведення заходу – акумулювати напрацювання науковців у дослідженні актуальних проблем, тенденцій та перспектив функціонування українського мистецтва, освіти і культури на сучасному етапі як на регіональному, так і на національному рівнях, за кордоном та у середовищі української діаспори.

Запрошуємо до участі в конференції мистецтвознавців, істориків, філологів, україністів, культурологів – викладачів та науковців, дослідників з історії, культури, освіти та мистецтва з України та інших держав. Важливими також будуть узагальнення і порівняння мистецького досвіду, історії мистецької освіти, культури у світовому контексті, проблем міжкультурної комунікації засобами мистецтва.

Проведення конференції приурочене відзначенню 20-річчя Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В межах проведення конференції буде представлено основні наукові, навчально-методичні та культурно-мистецькі здобутки викладачів і випускників підрозділу у формі онлайн-презентацій наукових видань, персональних та тематичних артбуків, концертів.

Робочі мови  Інтернет-конференції: українська, слов’янські та офіційні мови країн Євросоюзу.

Участь у конференції безкоштовна. Всі учасники отримають електронні сертифікати.

Програма Iнтернет-конференції:

 1. Реєстрація (українською або англійською мовами) до участі в конференції з 15 квітня по 23 травня 2021 року за тематичними напрямами:
  • Мистецька освіта
  • Культура
  • Мистецтво
 2. План конференції:

 

25 травня 2021 року (18.00) – пленарне засідання (онлайн).

26 травня 2021 року – концерт викладачів і студентів Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (онлайн). Виставка творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну викладачів та студентів Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (онлайн).

27 травня 2021 року (18.00) – презентація наукового доробку викладачів Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – монографій, навчальних посібників і підручників, нотних збірників, мистецьких альбомів, каталогів тощо (онлайн).

28 травня 2021 року – підведення підсумків конференції.

 

 1. Програма конференції (у PDF форматі) буде сформована і опублікована в Інтернеті 24 травня 2021 р.
 2. Збір матеріалів конференції – з 15 квітня до 25 червня 2021 р.
 3. Публікація інтернет-збірника (у PDF форматі) тез і матеріалів конференції – до 1 липня 2021 р.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 • культурно-мистецькі процеси розвитку регіонів періоду незалежності України;
 • сучасний етап розвитку різних видів мистецтва в Україні та українській діаспорі: жанрово-стильові, тематичні, аксіологічні аспекти;
 • тенденції динаміки культурно-мистецької традиції від локального до національного, від національного до глобального виявів;
 • оновлення тематичного змісту навчальних програм у системі сучасної мистецької освіти України на засадах компетентнісного підходу;
 • інноваційні методики викладання мистецьких дисциплін;
 • варіативність сучасного представлення мистецьких жанрів і форм.
 • менеджмент культурно-мистецьких і освітніх процесів в Україні;
 • взаємодія закладів мистецької освіти та культурно-мистецьких інституцій;
 • культура, мистецтво й освіта Прикарпаття в контексті історично-суспільних процесів кінця XX – початку XXI ст.;
 • персональні практики та здобутки українських митців, педагогів, діячів культури;
 • культура і мистецтво як засіб етнонаціональної ідентичності українців у світі;
 • конвергенція мистецьких процесів в середовищі української діаспори.

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ
учасників за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1RoW78V2y65qMqIZysMNIF8sNQ3RPjy-acinfi2iEr1A/edit

 

ВИМОГИ
до оформлення матеріалів (тез і статей) для публікації

 

 1. УДК по лівому краю (для тез не потрібно).
 2. Ім’я і прізвище автора, науковий ступінь, посада, місто, країна (вирівнювання по правому краю).
 3. НАЗВА СТАТТІ (по центру).
 4. Анотація (мовою оригіналу) не менше 500 друкованих знаків (для тез не потрібно).
 5. Ключові слова або словосполучення: від 5 до 10 (для тез не потрібно).
 6. Відомості про автора, заголовок статті, анотація та ключові слова обов’язково подаються англійською мовою. Якщо стаття подається англійською мовою, то вищезгадані відомості – українською.
 7. Вимоги до оформлення: Формат тексту – Microsoft Word (* .doc, * .docx); формат сторінки: А4 (210х297 мм); орієнтація – книжкова; поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) по 20 мм; шрифт: розмір (кегль) – 14; тип шрифту: Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1,25. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу (-) і тире (–).
 8. Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки. Усі частини статті повинні бути виділені. Для тез – виклад довільний.
 9. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 10. Список джерел та літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до сучасних стандартів бібліографічного опису за алфавітом.
 11. Обсяг тез – 2–5 сторінок, статті – 5–12 сторінок тексту.
 12. Відповідальність за зміст фактів, точність цитат і посилань несуть автори статей.
 13. Матеріали будуть опубліковані в авторській редакції, тому вони повинні бути ретельно підготовлені.
 14. Підготовлені статті надсилати на електронну адресу:

violetta.dutchak@pnu.edu.ua

 

Запрошуємо до участі!