„Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва”

25.09.2017 | 18:01

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра хореографічного мистецтва

Київський університет  імені Бориса Грінченка

Кафедра хореографії

 

3 листопада 2017 р.

Проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію

„Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва “.

Мета конференції: визначення нових підходів в процесі підготовки фахівців хореографічного мистецтва в умовах сьогодення, розробка проектів та технологій пов’язаних з підготовкою викладачів хореографічних дисциплін.

Робота конференції планується за такими напрямками:

  1. Сучасні науково-методичні підходи до хореографічного мистецтва в контексті ступеневої освіти.
  2. Збереження національно-культурних традицій у процесі викладання українського народного танцю.
  3. Класичний танець як засіб формування професійної творчої особистості.
  4. Проблеми удосконалення змісту і організації підготовки фахівців народносценічного танцю.
  5. Проблеми та перспективи розвитку бальної хореографії.
  6. Сучасний танець: історія, теорія, практика.
  7. Проблеми навчання та виховання в дитячих хореографічних колективах.

 

Заявку на участь у конференції просимо подати до 27 жовтня 2017 року. Матеріали для участі у конференції та ксерокопію квитанції про оплату публікації надсилати до 27 жовтня 2017 року електронною поштою: ntereshenko@gmail.com

Подані тези та статті будуть видані у збірці матеріалів конференції. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Видання здійснюється із залученням авторських коштів. Вартість однієї сторінки  – 40 грн. Організаційний внесок становить 50 грн. (передбачає покриття організаційних витрат на проведення конференції та видання програми конференції та  сертифікату учасника). Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

Вимоги до оформлення статей:

До друку приймаються статті обсягом 5-8 сторінок (для викладачів) та 4-6 (для студентів) друкованого тексту формату А-4, включаючи ілюстрації і таблиці, підготовлені у редакторі Wогd  97-2003, шрифтом Times New Roman, кегль 14, з міжрядковим інтервалом 1,5, з розширенням *DOС. Розмір полів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Література подається за алфавітним порядком і оформлюється згідно з бібліографічними вимогами ВАК

Структура статті:

– в горі ліворуч УДК;

– через інтервал подається прізвище, ім’я, науковий ступень та вчене звання, посада автора, місце роботи (навчання);

– через інтервал посередині великим літерами подається назва статті;

– через інтервал друкується текст статті;

– посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр.[1, с.5]

положення