Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

03.11.2018 | 18:40

Шановні колеги!

просимо ознайомитися із Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 865 “Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні”

скачати текст

джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 865

ПОРЯДОК
здобуття освітньо-творчого ступеня доктора
мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні здобувачами вищої освіти на третьому (освітньо-творчому) рівні (далі — здобувачі) у закладах вищої освіти мистецького спрямування, які здійснюють підготовку фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань “Культура і мистецтво”.
 2. Особа має право здобувати освітньо-творчий ступінь доктора мистецтва у творчій аспірантурі.

Підготовка здобувачів у творчій аспірантурі закладу вищої освіти мистецького спрямування здійснюється:

за очною (денною, вечірньою) формою навчання;

за заочною формою навчання (для осіб, які провадять професійну творчу мистецьку діяльність за основним місцем роботи в закладах культури).

Підготовка здобувачів може здійснюватися поза творчою аспірантурою (для осіб, які провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному закладі вищої освіти мистецького спрямування).

 1. Нормативний строк підготовки доктора мистецтва у творчій аспірантурі становить три роки.

Першим етапом здобуття ступеня доктора мистецтва за спеціальністю “Музичне мистецтво” є асистентура-стажування.

Підготовка здобувачів в асистентурі-стажуванні закладу вищої освіти мистецького спрямування здійснюється виключно за очною (денною) формою навчання. Нормативний строк підготовки здобувачів в асистентурі-стажуванні становить один рік.

Для здобувачів, які успішно завершили навчання в асистентурі-стажуванні та отримали відповідний сертифікат, строк підготовки в творчій аспірантурі за цією ж спеціальністю становить два роки.

Для здобувачів, які навчаються поза творчою аспірантурою, строк підготовки для здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва не може перевищувати п’яти років.

 1. Заклади вищої освіти мистецького спрямування провадять освітню діяльність на третьому (освітньо-творчому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів згідно з отриманою ліцензією на провадження освітньої діяльності.
 2. Здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва на третьому (освітньо-творчому) рівні вищої освіти здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти мистецького спрямування на реалізацію культурно-мистецьких проектів, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва).

 1. Підготовка здобувачів за державним замовленням здійснюється виключно за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Державне замовлення на підготовку здобувачів за відповідними спеціальностями формується для творчої аспірантури та асистентури-стажування окремо та розподіляється на конкурсній основі між закладами вищої освіти мистецького спрямування.

До участі в конкурсі на розміщення державного замовлення допускаються лише заклади вищої освіти мистецького спрямування, які на дату проведення конкурсу мають ліцензію на провадження освітньої діяльності.

Інформація про розподіл державного замовлення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури та веб-сайтах закладів вищої освіти мистецького спрямування, що отримали державне замовлення.

 1. Кількість здобувачів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою радою закладу вищої освіти мистецького спрямування (далі — вчена рада) у межах ліцензованого обсягу з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого творчого керівництва та/або наукового консультування та надання якісних освітніх послуг.
 2. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів здійснюється згідно з положенням, затвердженим МОН.
 3. Здобувачі, які не завершили навчання у творчій аспірантурі чи асистентурі-стажуванні за кошти державного бюджету або були відраховані з творчої аспірантури чи асистентури-стажування достроково, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за державним замовленням за умови відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з їх підготовки.
 4. Здобувачі користуються всіма правами та зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”.

З метою належного виконання освітньо-творчої програми та провадження творчої мистецької діяльності здобувачі мають право на забезпечення матеріально-технічною базою для підготовки та реалізації творчого мистецького проекту або творчого звіту.

Здобувачі, які навчаються поза творчою аспірантурою відповідного закладу вищої освіти мистецького спрямування, мають право на безперервну трудову діяльність. У разі звільнення із закладу вищої освіти мистецького спрямування здобувач втрачає право навчатися поза творчою аспірантурою у цьому закладі та може:

продовжити навчання поза творчою аспірантурою у закладі вищої освіти мистецького спрямування, до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким закладом вищої освіти);

вступити до творчої аспірантури закладу вищої освіти мистецького спрямування на загальних умовах.

 1. Науково-методичне забезпечення та організацію освітньої діяльності з підготовки здобувачів у закладах вищої освіти мистецького спрямування здійснюють вчені ради.

Для організації освітнього процесу з підготовки здобувачів у закладі вищої освіти мистецького спрямування може створюватися відділ творчої аспірантури.

Вступ до творчої аспірантури та асистентури-стажування

 1. Вступ до творчої аспірантури або асистентури-стажування здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН, та Правил прийому до закладу вищої освіти мистецького спрямування, затверджених вченою радою (далі — Правила прийому).
 2. До творчої аспірантури або асистентури-стажування приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра за мистецькою спеціальністю.

Особи, які для вступу до творчої аспірантури або асистентури-стажування подають засвідчену в установленому порядку копію та переклад українською мовою документа про вищу освіту, здобуту в іноземних вищих навчальних закладах, допускаються до вступних випробувань нарівні з іншими особами. У разі зарахування на навчання таких осіб обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності іноземного документа про освіту, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та наукових ступенів, затвердженого МОН.

 1. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до вступних випробувань у зв’язку з неподанням в установлений строк або неправильно оформлених документів, або поданих не в повному обсязі, визначених Правилами прийому.
 2. Вступні випробування до творчої аспірантури складаються із:

творчого випробування із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

співбесіди з фахових питань та наукового реферату (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра за вибором вченої ради). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

вступного іспиту з філософії (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра).

 1. Вступні випробування до асистентури-стажування складаються із:

творчого випробування із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

співбесіди з фахових питань (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).

 1. Особам, які подають для вступу до творчої аспірантури сертифікат про навчання в асистентурі-стажуванні, результати захисту творчого звіту можуть бути зараховані як результати творчого випробування із спеціальності.
 2. Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається у Правилах прийому.
 3. Результати вступних випробувань до творчої аспірантури та асистентури-стажування дійсні для вступу до відповідного закладу вищої освіти мистецького спрямування до кінця наступного календарного року.
 4. Вступні випробування до творчої аспірантури та асистентури-стажування проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які призначаються керівником закладу вищої освіти мистецького спрямування.
 5. До складу предметних комісій включаються науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти мистецького спрямування, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання та які відповідають за виконання відповідної освітньої складової освітньо-творчої програми.

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших закладів вищої освіти мистецького спрямування, з якими укладено договори про провадження спільної творчої мистецької діяльності та/або про спільне виконання освітньо-творчої програми.

 1. Результати вступних випробувань до творчої аспірантури та асистентури-стажування можуть бути оскаржені здобувачем у порядку, визначеному у Правилах прийому.

Між особою, зарахованою на навчання на третьому (освітньо-творчому) рівні вищої освіти, та закладом вищої освіти мистецького спрямування укладається договір.

Підготовка здобувачів освітньо-творчого ступеня доктора
мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

 1. Підготовка здобувачів у творчій аспірантурі (далі — аспіранти) та навчання здобувачів у асистентурі-стажуванні (далі — асистенти-стажисти) здійснюються за освітньо-творчими програмами, що розробляються на основі стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та затверджуються вченою радою.

Складовою освітньо-творчої програми творчої аспірантури може бути освітньо-творча програма асистентури-стажування.

 1. Підготовка здобувачів передбачає успішне виконання відповідної освітньо-творчої програми за однією з мистецьких спеціальностей, яка включає освітню, дослідницьку, творчу мистецьку і педагогічну складові для аспірантів та освітню і творчу мистецьку складові для асистентів-стажистів.
 2. Освітня складова освітньо-творчої програми повинна містити інформацію про перелік та обсяг навчальних компонентів (30—60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — Європейська система) для аспірантів та 10—20 кредитів Європейської системи для асистентів-стажистів), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю.
 3. Освітньо-творча програма творчої аспірантури має передбачати набуття таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

здобуття глибинних знань із спеціальності (спеціалізації), зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією (не менше ніж шість кредитів Європейської системи);

поглиблення практичних творчих мистецьких компетентностей, зокрема оволодіння високим рівнем творчої майстерності (не менше ніж шість кредитів Європейської системи);

набуття науково-педагогічних компетентностей через проекцію інноваційних методів та технік у творчій мистецькій діяльності на викладацьку діяльність (не менше ніж шість кредитів Європейської системи);

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного світогляду (не менше ніж чотири кредити Європейської системи);

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів дослідження щодо власного творчого мистецького проекту, застосування сучасних інформаційних технологій у пошуковій діяльності, управління творчими мистецькими та/або науковими проектами (не менше ніж чотири кредити Європейської системи);

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів свого дослідження іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних текстів з відповідної спеціальності (не менше ніж чотири кредити Європейської системи).

 1. Освітньо-творча програма асистентури-стажування має передбачати набуття таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

здобуття поглиблених знань із спеціальності (спеціалізації), зокрема засвоєння найбільш передових концептуальних та методологічних знань в галузі професійної діяльності (не менше ніж чотири кредити Європейської системи);

набуття практичних мистецьких компетенцій, зокрема вдосконалення творчої майстерності, застосування інноваційних методів та технік у творчій мистецькій діяльності, які дають можливість переосмислити наявну та створити нову професійну практику (не менше ніж шість кредитів Європейської системи).

 1. Освітньо-творча програма є основою для формування здобувачем індивідуального навчального плану, у якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг усіх складових освітньо-творчої програми.

Індивідуальний навчальний план повинен містити перелік дисциплін за вибором здобувача в обсязі, що становить не менше ніж 25 відсотків загальної кількості кредитів Європейської системи.

Індивідуальний навчальний план погоджується здобувачем з його творчим керівником та/або науковим консультантом, обговорюється профільною кафедрою (групою забезпечення спеціальності) та за її рекомендацією затверджується вченою радою протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до закладу вищої освіти мистецького спрямування.

Індивідуальний навчальний план є обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання успішності запланованої роботи. Порушення строків виконання індивідуального навчального плану без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою рішення про відрахування здобувача.

Зміни до індивідуального навчального плану вносяться, погоджуються та затверджуються в установленому закладом вищої освіти мистецького спрямування порядку.

 1. Засвоєння здобувачем навчальних дисциплін може відбуватися на базі закладу вищої освіти мистецького спрямування, до якого зарахований аспірант, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших закладів вищої освіти мистецького спрямування.
 2. У разі підтвердження здобувачем рівня знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти заклад вищої освіти мистецького спрямування має право зарахувати відповідні кредити Європейської системи, передбачені освітньо-творчою програмою, як такі, що виконані у повному обсязі.

Обсяг навчального навантаження, передбачений для набуття мовних компетентностей, може бути використаний здобувачем для оволодіння іншими компетентностями за погодженням з творчим керівником та/або науковим консультантом.

 1. Вчена рада має право прийняти рішення про зарахування кредитів Європейської системи, отриманих здобувачем в інших закладах вищої освіти, обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-творчою програмою.

Кредити Європейської системи, отримані здобувачем під час навчання в асистентурі-стажуванні та передбачені освітньо-творчою програмою творчої аспірантури, можуть бути зараховані у відповідному обсязі за рішенням вченої ради.

 1. Творча мистецька складова освітньо-творчої програми творчої аспірантури передбачає підготовку творчого мистецького проекту.
 2. Керівництво підготовкою творчого мистецького проекту здійснює творчий керівник та/або науковий консультант.

Творчий керівник призначається з числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем та/або вченим (почесним) званням відповідним наказом керівника закладу вищої освіти мистецького спрямування. Якщо творчий керівник не має наукового ступеня, для забезпечення виконання дослідницької складової творчого мистецького проекту додатково призначається науковий консультант з числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Творчий керівник та/або науковий консультант здійснюють керівництво підготовкою творчого мистецького проекту, контролюють виконання індивідуального навчального плану та звітують перед профільною кафедрою та вченою радою.

Творчий керівник та/або науковий консультант можуть здійснювати одночасне керівництво (консультування) підготовкою, як правило, не більше ніж п’ять аспірантів.

На здійснення керівництва (консультування) підготовкою аспіранта творчому керівникові та науковому консультанту відводиться 50 академічних годин навчального навантаження з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

 1. Творчий мистецький проект поєднує дослідницьку та творчу мистецьку складові, вимоги до форм та обсягів яких визначаються стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та конкретизуються освітньо-творчою програмою.
 2. Вимоги до творчого мистецького проекту визначаються стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю. До основних вимог творчого мистецького проекту належить поєднання дослідницької та творчої мистецької складових, форма і обсяг яких визначаються освітньо-творчою програмою.

Дослідницька складова творчого мистецького проекту може бути виконана у формі його наукового обґрунтування.

Творча мистецька складова творчого мистецького проекту повинна бути публічно представлена та зафіксована на електронних носіях у формі відео-, аудіо-, фотозапису.

 1. Підготовка та реалізація творчого мистецького проекту здійснюється з використанням матеріально-технічної бази закладу вищої освіти мистецького спрямування для аспірантів очної форми навчання та з використанням матеріально-технічної бази за основним місцем роботи в установах, організаціях і закладах культури для аспірантів заочної форми навчання.
 2. Атестація аспірантів здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою радою закладу вищої освіти мистецького спрямування, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту творчого мистецького проекту. Аспірант має право на вибір спеціалізованої ради.

Обов’язковою умовою допуску до захисту творчого мистецького проекту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Для захисту творчого мистецького проекту на здобуття ступеня доктора мистецтва до спеціалізованої ради подаються результати дослідницької складової та відео-, аудіо-, фотозапис на електронних носіях результатів творчої мистецької складової.

Стан готовності творчого мистецького проекту аспіранта до захисту визначається творчим керівником та/або науковим консультантом консенсусним рішенням.

 1. Творча мистецька складова освітньо-творчої програми асистентури-стажування передбачає підготовку творчого звіту.
 2. Атестація асистентів-стажистів здійснюється екзаменаційною комісією закладу вищої освіти мистецького спрямування на підставі захисту творчого звіту.
 3. Правила підготовки здобувачів у творчій аспірантурі, поза творчою аспірантурою та навчання в асистентурі-стажуванні визначаються у положеннях, що затверджуються вченою радою.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 865

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151, № 12, ст. 341):

1) в абзаці шостому та другому реченні абзацу восьмого пункту 19 слово “аспірантурі” замінити словами “асистентурі-стажуванні, творчій аспірантурі, аспірантурі”;

2) у тексті Порядку слово “аспірант” у всіх відмінках і формах числа замінити словом “асистент-стажист” у відповідному відмінку і числі.

 1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167):

1) у тексті Порядку слово “аспірант” у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “асистент-стажист, аспірант” у відповідному відмінку і числі;

2) у додатках до Порядку:

у додатку 4 слова “аспірантура” та “аспіранта” замінити відповідно словами “асистентура-стажування, творча аспірантура, аспірантура” та “асистента-стажиста, аспіранта”;

додаток 7 після позиції “Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), осіб” доповнити такими позиціями:

“Асистентура-стажування, осіб
прийом, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
випуск, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
середньорічна чисельність асистентів-стажистів, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
середньорічний приведений контингент асистентів-стажистів, осіб
орієнтовна середня вартість підготовки одного асистента-стажиста, гривень
у тому числі:
з відривом від виробництва
обсяги фінансування,

тис. гривень

Творча аспірантура (на основі ступеня магістра), осіб
прийом, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
випуск, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
середньорічна чисельність аспірантів, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
середньорічний приведений контингент аспірантів, осіб
орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, гривень
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
обсяги фінансування,

тис. гривень

Творча аспірантура (на основі асистентури-стажування), осіб
прийом, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
випуск, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
середньорічна чисельність аспірантів, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
середньорічний приведений контингент аспірантів, осіб
орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, гривень
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
обсяги фінансування,

тис. гривень”.

 1. Абзац другий пункту 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1378; 2015 р., № 96, ст. 3299), викласти в такій редакції:

“наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем або відповідним рівнем вищої освіти, сертифіката про акредитацію спеціальності або освітньої  (освітньо-професійної, освітньо-наукової чи освітньо-творчої) програми;”.

_____________________