Про проведення Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса

05.09.2019 | 10:04

Наказ про проведення шекспірівського конкурсу

ПРАВИЛА 

проведення Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса

 

І. Загальні засади

 

 1. Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса (далі – Конкурс) проводиться з метою інтенсифікації шекспірознавчих студій в Україні, популяризації спадщини Вільяма Шекспіра в студентському середовищі, виявлення філологічно обдарованої молоді, а також стимулювання науково-дослідницької і творчої активності студентів як важливого чинника формування фахівців нового типу.
 2. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап – до 10 жовтня 2019 року у закладах вищої освіти;

ІІ етап – до 10 листопада 2019 року у базовому закладі вищої освіти (оцінювання проектів);

ІІІ етап – 30 листопада 2019 року у базовому закладі вищої освіти (публічний захист проектів, визначення переможців).

 1. Офіційна мова Конкурсу: українська.

 

ІІ. Вимоги до виконання й оформлення конкурсних робіт.

 

 1. Обсяг тексту дослідницького проекту не повинен перевищувати
  25 сторінок (шрифт TimesNewRoman 14, інтервал 1,5, поля 20 мм з усіх боків). Він має містити: вступ, де розкривається актуальність і новизна теми, основну частину, висновки та список використаних джерел. Посилання в тексті роботи подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового
  номеру цитованого джерела (згідно зі списком використаних джерел) та відповідної сторінки: [12, с. 67].

До дослідницького проекту додаються резюме українською і англійською мовами (1200-1500 знаків) та відгук наукового керівника. На титульному листі роботи (додаток 1) вказується шифр (не більше трьох слів).

 1. Креативний проект має включати власне творчий аудіо/візуальний компонент і опис – 5-10 сторінок україномовного тексту, в якому представлено обґрунтування креативного проекту, відображено його актуальність, короткий огляд здобутків попередників у відповідній сфері (живопис, музика, відеографіка тощо) та новизну.

 

До опису креативного проекту додаються резюме українською і англійською мовами (500-1500 знаків). Якщо проект здійснювався під керівництвом фахівця, то має бути доданий його відгук. На титульному листі опису вказується шифр (не більше трьох слів).

 1. Відомості про автора і наукового керівника дослідницького (креативного) проекту подаються в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром за формою (додаток).
 2. У випадку подання робіт з порушенням вимог цих правил, журі має право відхилити їх від участі в Конкурсі.
 3. Конкурсні проекти надсилаються на адресу Українського міжуніверситетського навчально-наукового шекспірівського центру (69063,
  м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, Запорізький національний університет) до 20 жовтня. На конверті обов’язково має бути зазначено: «На Всеукраїнський шекспірівський конкурс імені Віталія Кейса».
 4. Електронні версії тексту дослідницьких (формат rtf чи pdf) і креативних проектів надсилаються на електронну пошту Конкурсу: konkurs.keisa@gmail.com. Файли великого обсягу рекомендується розміщати на файлових сховищах Google. Диск або Dropbox, надаючи доступ за посиланням, яке надсилається на вищевказану електронну адресу.

 

ІІІ. Критерії оцінювання.

 

 1. Оцінювання текстів дослідницьких проектів здійснюється за наступними критеріями:

– актуальність обраної проблематики для українського шекспірознавства (0-3 бали);

– кореляція тематики й методології дослідницького проекту зі світовим шекспірознавчим дискурсом (0-2 бали);

– наукова новизна (0-5 балів);

– самостійність аналітики, аргументованість суджень (0-15 балів);

– логіка структурування наративу, грамотність, стиль (0-5 балів).

 1. Оцінювання креативних проектів здійснюється за наступними критеріями:

– оригінальність творчого задуму (0-5 балів);

– художньо-естетичний рівень креативного проекту (0-15 балів);

– кореляція проекту з сучасним шекспірівським дискурсом (0-5 балів);

– логіка структурування опису, його грамотність і стиль (0-3 бали);

 1. За результатами оцінювання дослідницьких і креативних проектів журі конкурсу виставляє бали, на основі яких формується рейтинг учасників Конкурсу та визначаються його фіналісти. До фіналу виходять конкурсанти, які отримали не менше 15 балів.

 

 1. Публічний захист дослідницьких проектів оцінюється за наступними критеріями:

самостійність та наукова новизна (0-3 бали);

обґрунтованість основних положень і висновків (0-10 балів);

презентаційні навички і чіткість викладення матеріалу (0-3 бали);

вміння вести науковий діалог (0-4 бали).

 1. Публічний захист креативних проектів оцінюється за такими критеріями:

оригінальність творчого задуму (0-3 бали);

художньо-естетичний рівень (0-10 балів);

вміння презентувати креативний проект (0-4 бали);

придатність проекту для практичного застосування в освітній сфері та/чи інформаційному просторі (0-3 бали).

 1. Дослідницькі і креативні проекти, представлені на Конкурс, не рецензуються і авторам не повертаються.
 2. Перебіг Конкурсу та його результати висвітлюються на веб-сайті «Український шекспірівський портал» (shakespeare.in.ua).

 

ІV. Учасники конкурсу

 

 1. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають освіту за освітнім ступенем бакалавр, магістр та PhD.
 2. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально.
 3. Учасники Конкурсу відповідають за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та дотримання принципів академічної доброчесності.
 4. Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо використання об’єктів авторського або суміжних прав переможців регулюються нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до вимог Цивільного кодексу УкраїниЗакону України«Про авторське право і суміжні права».
 5. V. Апеляція

 

 1. Апеляції щодо результатів другого етапу подаються на електронну пошту Конкурсу (konkurs.keisa@gmail.com) і розглядаються журі Конкурсу протягом трьох днів після їх оголошення на сайті Українського шекспірівського порталу (shakespeare.in.ua).
 2. Апеляції щодо третього етапу приймаються і розглядаються апеляційною комісією Конкурсу в день проведення публічного захисту.

 

VІ. Порядок визначення переможців

 

 1. Журі Конкурсу визначає переможців за сумою балів, отриманих на другому та третьому етапах.

 

Перше місце присуджується учасникам, які отримали 46-50 балів.

Друге місце присуджується учасникам, які отримали 41-45 балів.

Третє місце присуджується учасникам, які отримали 35-40 балів.

 

 1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І–ІІІ ступенів. Дипломи підписує Міністр освіти і науки України.
 2. Шість переможців, які отримали найбільшу кількість балів, нагороджуються грошовими преміями Союзу українок Америки.
 3. Підсумки Конкурсу та перелік переможців затверджуються наказом МОН України.