Положення про науково-практичну студентську конференцію «Хореографічна культура – мистецькі виміри»

03.04.2017 | 12:35

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури та мистецтв

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

 

Положення

про науково-практичну студентську конференцію

«Хореографічна культура – мистецькі виміри»

 

15 травня 2017 року кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, проводить VІ науково-практичну студентську конференцію «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

Місце проведення:

Кафедра режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (адреса: вул. Стефаника 16а. м. Львів).

Програма науково-практичної студентської конференції:

15 травня 2017 року.

11:30 – 12:00 – реєстрація учасників конференції.

12:00 – 18:00 – пленарне засідання конференції.

Регламент виступу:

  • 15 хвилин (10 хвилин – доповідь, 5 хвилин – запитання й обговорення);
  • Для участі у студентській конференції просимо надіслати матеріали доповіді відповідно оформленні, до 10 квітня 2017 року, на електронну адресу: E-mail: vidlunnya@gmail.com.

Фінансові умови:

Усі витрати, пов’язані з перебування учасників на конференції (проїзд, проживання, харчування) за власний рахунок, або за рахунок сторони, яка відряджає.

У зв’язку з соціально-політичною ситуацією допускається заочна форма участі у студентській конференції.

Публікація:

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць: «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

Редакція залишає за собою право не включати матеріали до наукового збірника, якщо вони неправильно оформлені, або низької якості.

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.

Структура статті

  1. Відомості про автора українською, англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по-батькові, місце навчання, курс (науковий ступінь, вчене звання) назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, студент ІІ курсу кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Науковий керівник: Кобзар Тарас Тарасович, професор, кандидат мистецтвознавства кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.4. Назва статті українською, англійською мовами.5. Анотації та ключові слова:а) анотація українською мовою містить «характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її результати. Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)). Приклад: У статті розкрито поняття обумовленості жанру скрипкового перекладу еволюційними процесами, що відбуваються в суспільстві на тому чи іншому історичному етапі. За основу взято творчість Фріца Крейслера, яка яскраво відобразила онтологічні і гносеологічні тенденції тогочасного художнього світогляду у підходах до жанрових модифікацій скрипкового перекладу. На основі теорії ігрових структур в музиці В. Клименка показано втілення різних рівнів «гри» в творчому доробку видатного австрійського скрипаля і композитора. Проаналізовано творчо-біографічні особливості діяльності учнів Фріца Крейслера.б) анотації англійською мовами є перекладом україномовного варіанту «Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому»6. Вимоги до основного тексту:– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;– формулювання цілей статті (постановка завдання);– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;7. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Технічне оформлення1. Обсяг – 6–12 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами).2. Текстовий процесор Microsoft Word.3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.4. Поля: 2 см.5. Полуторний міжрядковий інтервал.6. Посилання: [8, с. 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, с. 25; 4, с. 67]. Бібліографічні джерела наводяться за абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами державного стандарту.7. Лапки: «…»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“…”».8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю окремими файлами. Формат jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi без стиснення.

 

Координатор і науковий керівник

конференції доц. Олександр Плахотнюк

м.т. +38-066-738-94-13

E-mail: vidlunnya@gmail.com