Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі

15.04.2015 | 22:47

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, магістранти!

Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут мистецтв, кафедра хореографії, Національна спілка хореографів України, Харківська державна академія культури, Львівський Національний університет імені Івана Франка Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії запрошують Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-творчій конференції «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі», яка відбудеться 19 травня 2015 р. у м. Києві.
Місце проведення: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корп.7, актова зала, м. Київ.
Адреса оргкомітету: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв вул. Лаврська, 9, корп.7, м. Київ, ауд.13, кафедра хореографії,
тел.280-45-57 (координатор – Нечитайло Володимир Степанович),
е-mail: kafedrachoreographyi@mail.ru
Основні тематичні напрямки роботи конференції:
• Історія та теорія хореографічного мистецтва
• Сучасні особливості роботи з хореографічними колективами: народна, сучасна, бальна хореографія
• Оптимізація навчально-творчого процесу в хореографічних колективах
• Хореографічна педагогіка
• Впровадження інноваційних методик та технологій в мистецькій освіті
Організація роботи конференції:
19 травня 2015 р.
12.00–13.00 – Реєстрація учасників конференції
13.00–13.30 – Відкриття конференції
13.30–15.00 – Пленарне засідання
15.00–15.30 – Перерва
15.30–17.30 – Секційні засідання
Робочі мови конференції: українська, російська,
Для участі в конференції необхідно до 30 квітня 2015р. (включно) подати заявку з інформацією, після вказаного терміну публікації до друку не приймаються
Заявка на участь
у IІІ науково-творчій конференції
«Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі»
19 травня 2015 року
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, навчання
Телефон (з кодом міста), мобільний
E-mail
Тема доповіді
Науковий керівник: науковий ступінь, посада, місце роботи
(для аспірантів, здобувачів, магістрантів)
Форма участі в конференції Доповідь  Заочна 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
Стаття повинна мати необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження.
Обсяг статті 4 – 7 сторінок (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,5). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.
Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори і наукові керівники студентських робіт несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.
Обов’язкові елементи публікації:
1. Відомості про автора (авторів) – на початку статті, прізвище ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання навчальний заклад.
2. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.
(УДК можна отримати в Національній історичній бібліотеці України за адресою м. Київ-015, вул. Лаврська, 9, корпус 24 тел. (044) 280-33-81)
3. Заголовок статті. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.
4. Література – оформляти відповідно до вказаних вимог. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [5], [5, С. 10], [7; С. 25 – 28], [9, С. 34; 10, С. 223– 225]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Бібліографічні джерела наводяться за абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами державного стандарту.
Магістранти та аспіранти (здобувачі) подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку» (адреса ВНЗ та ПІБ наукового керівника (повністю).
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць: «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі»
Редакція залишає за собою право не включати матеріали до наукового збірника, якщо вони неправильно оформлені, або низької якості.
Витрати на інформаційні та робочі матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, видання збірника доповідей (тез) здійснюється за кошти організаційного внеску учасників – 50 грн. (для працівників Академії) та 100 грн. (для інших учасників з України),

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції !!!

Будемо раді творчій співпраці з Вами!

З повагою оргкомітет!