Спеціалізовані бібліотечні зібрання документів

Тип: Нормативний

Кафедра:

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів теоретико–методологічних знань про спеціалізовані зібрання документів, які виокремлюються та виділяються з масиву бібліотечного фонду, зважаючи на видавничо-формальні та змістові особливості, їх походження відповідно до специфічного значення – виняткової ужиткової вартості; з’ясувати, які документи зараховуються до спеціалізованих бібліотечних фондів, їх національне, естетичне, культурне значення для бібліотек та суспільства в цілому; дати студентам системне знання про суть, структуру, функції і різноманітність документів, які складають частину бібліотечного фонду.

Завдання курсу:

 • охарактеризувати види спеціалізованих бібліотечних зібрань;
 • розкрити умови формування історико-культурних фондів сучасних бібліотек;
 • окреслити особливості відбору, специфіку комплектування, докомплектування спеціалізованих фондів;
 • визначити основні критерії цінності спеціалізованих бібліотечних зібрань;
 • сформулювати методологічні та методичні засади наукового опису спеціальних видів документів;
 • висвітлити сучасні тенденції збереження й використання документальних інформаційних ресурсів в умовах інформатизації.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретичні аспекти вивчення дисципліни;
 • різновиди документів, які зараховують до спеціалізованих зібрань;
 • специфіку бібліографічного опису спеціалізованих видів документів;
 • особливості комплектування, докомплектування, обліку та розстановки.

уміти:

 • застосувати набуті знання у практичній діяльності;
 • визначати та класифікувати будь-які види документів;
 • досліджувати і характеризувати їх винятковість;
 • описати документ та дати його коротку характеристику;
 • зробити бібліографічний опис всіх типів документів;
 • визначати їх історичну, естетичну, культурну цінність як специфічного виду документа.

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Спеціалізовані бібліотечні зібрання Вакульчук О. А. Українські нотні видання 1923 — 1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» Київ : [б. в.], 2006. віртуальний читальний зал
  Васильченко М. П., Кушнаренко Н. М., Мільман В. А. Бібліотечні фонди : навч. посіб. Харків : Основа, 1993 2
  Гальченко О. М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис : моногр. Київ : [НБУВ], 2005 1

 

  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
    Документно-інформаційні комунікації. Ч. ІI [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Режим доступу:

http://bibl.com.ua/informatika/30686/index.html?page=6. – Назва з екрана.

Харків : ХАІ 2011
  Долбенко Т. О.,

Горбань Ю. І.

Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2015 2
  Запаско Я.,

Ісаєвич Я.,

Пам’ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, виданих на Україні Львів : Вища школа, 1981 4
  Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книга Львів : [б. в.], 1995 4
  Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] : [монографія] – Режим доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is33.htm. – Назва з екрана Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якеви-ча, 2002 8
  Казакова Н. В.,

Мастіпан  О. О.

Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конференції Київ : [б. в.], 2004 2
  Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах  Київ : НБУВ, 2004 2

 

  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd1996 1_1 0 – Назва з екрана. Київ : УкрІНТЕІ, 1995
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана. Київ : Знання, 2006 5

віртуальний читальний зал

  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003 11
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004 2

віртуальний читальний зал

  Кушнаренко Н. Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. –

Режим доступа: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1296_34894660. pdf. – Заглавие с экрана.

Киев : Знания, 2000 17
  Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. – 3-е изд., стереотип. Киев : Знання, 2001 4
  Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. – 4-е изд., испр. Киев : Знання, 2003 6
  Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. – 7-е изд., стер. Киев : Знання, 2006 2
  Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры – 8-е изд., стер. Київ : Знання, 2008 5

віртуальний читальний зал

  Лісіна С. О. Документні ресурси : навч. посіб. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013 віртуальний читальний зал
  уклад.: Ф. Максименко ; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В.  Кметь Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011 15
  Паславський Т. Б. Історико-картографічні дослідження середніх віків та нової доби в Україні: бібліографознавчий аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» Київ : [б. в.], 2003. 1
  авт.-уклад. Н. А. Рибчинська Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010 8
  Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник Москва : Кн. палата, 1991 2

віртуальний читальний зал