Спеціалізовані бібліотечні зібрання документів

Тип: Нормативний

Кафедра:

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів теоретико–методологічних знань про спеціалізовані зібрання документів, які виокремлюються та виділяються з масиву бібліотечного фонду, зважаючи на видавничо-формальні та змістові особливості, їх походження відповідно до специфічного значення – виняткової ужиткової вартості; з’ясувати, які документи зараховуються до спеціалізованих бібліотечних фондів, їх національне, естетичне, культурне значення для бібліотек та суспільства в цілому; дати студентам системне знання про суть, структуру, функції і різноманітність документів, які складають частину бібліотечного фонду.

Завдання курсу:

 • охарактеризувати види спеціалізованих бібліотечних зібрань;
 • розкрити умови формування історико-культурних фондів сучасних бібліотек;
 • окреслити особливості відбору, специфіку комплектування, докомплектування спеціалізованих фондів;
 • визначити основні критерії цінності спеціалізованих бібліотечних зібрань;
 • сформулювати методологічні та методичні засади наукового опису спеціальних видів документів;
 • висвітлити сучасні тенденції збереження й використання документальних інформаційних ресурсів в умовах інформатизації.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретичні аспекти вивчення дисципліни;
 • різновиди документів, які зараховують до спеціалізованих зібрань;
 • специфіку бібліографічного опису спеціалізованих видів документів;
 • особливості комплектування, докомплектування, обліку та розстановки.

уміти:

 • застосувати набуті знання у практичній діяльності;
 • визначати та класифікувати будь-які види документів;
 • досліджувати і характеризувати їх винятковість;
 • описати документ та дати його коротку характеристику;
 • зробити бібліографічний опис всіх типів документів;
 • визначати їх історичну, естетичну, культурну цінність як специфічного виду документа.

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Спеціалізовані бібліотечні зібранняВакульчук О. А.Українські нотні видання 1923 — 1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство»Київ : [б. в.], 2006.віртуальний читальний зал
 Васильченко М. П., Кушнаренко Н. М., Мільман В. А.Бібліотечні фонди : навч. посіб.Харків : Основа, 19932
 Гальченко О. М.Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис : моногр.Київ : [НБУВ], 20051

 

 Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін.Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентівЛьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 201650
  Документно-інформаційні комунікації. Ч. ІI [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Режим доступу:

http://bibl.com.ua/informatika/30686/index.html?page=6. – Назва з екрана.

Харків : ХАІ 2011
 Долбенко Т. О.,

Горбань Ю. І.

Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб.Київ : Ліра-К, 20152
 Запаско Я.,

Ісаєвич Я.,

Пам’ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, виданих на УкраїніЛьвів : Вища школа, 19814
 Запаско Я. П.Пам’ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книгаЛьвів : [б. в.], 19954
 Ісаєвич Я.Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] : [монографія] – Режим доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is33.htm. – Назва з екранаЛьвів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якеви-ча, 20028
 Казакова Н. В.,

Мастіпан  О. О.

Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конференціїКиїв : [б. в.], 20042
 Ковальчук Г. І.Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах Київ : НБУВ, 20042

 

 Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентівЛьвів : ЛНУ ім. І. Франка, 201330
 Кулешов С.Документальні джерела наукової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd1996 1_1 0 – Назва з екрана.Київ : УкрІНТЕІ, 1995
 Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана.Київ : Знання, 20065

віртуальний читальний зал

 Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручникКиїв : Вікар, 200311
 Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид.Київ : Знання, 20042

віртуальний читальний зал

 Кушнаренко Н. Н.Документоведение [Электронный ресурс] : учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. –

Режим доступа: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1296_34894660. pdf. – Заглавие с экрана.

Киев : Знания, 200017
 Кушнаренко Н. Н.Документоведение : учеб. – 3-е изд., стереотип.Киев : Знання, 20014
 Кушнаренко Н. Н.Документоведение : учеб. – 4-е изд., испр.Киев : Знання, 20036
 Кушнаренко Н. Н.Документоведение : учеб. – 7-е изд., стер.Киев : Знання, 20062
 Кушнаренко Н. Н.Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры – 8-е изд., стер.Київ : Знання, 20085

віртуальний читальний зал

 Лісіна С. О.Документні ресурси : навч. посіб.Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013віртуальний читальний зал
 уклад.: Ф. Максименко ; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В.  КметьІнкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог. – Вид. 2-ге, розшир. і допов.Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 201115
 Паславський Т. Б. Історико-картографічні дослідження середніх віків та нової доби в Україні: бібліографознавчий аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство»Київ : [б. в.], 2003.1
 авт.-уклад. Н. А. РибчинськаМетодичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)Львів : ЛННБ України імені В. Стефаника, 20108
 Столяров Ю. Н.Библиотечный фонд : учебникМосква : Кн. палата, 19912

віртуальний читальний зал