Culture of Stage Speech

Type: Normative

Department: department of theater studies and acting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
116Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
116Associate Professor Myroslava TsyhanykKMA-11

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
116KMA-11Associate Professor Myroslava Tsyhanyk

Recommended Literature

 1. Antysurzhyk: Vchymosia vvichlyvo povodytys i pravylno hovoryty. Posibnyk / Za zah. red. O.Serbenskoi. – Lviv, 1994.
 2. Antonenko-Davydovych B. Yak my hovorymo. – 4-e vyd., perer. i dop. –K.,1997.
 3. Babych N.D. Osnovy kultury movlennia. – Lviv, 1990.
 4. Bahmut A Y., Borysiuk I.V., Oliinyk H.P. Intonatsiia spontannoho movlennia. – K., 1985.
 5. Bahmut A.I. Semantyka i intonatsiia v ukrainskii movi. – K., 1991.
 6. Bahmut A.I., Borysiuk I.V., Oliinyk H.P. Intonatsiina vyraznist zvukovoho movlennia zasobiv masovoi informatsii. – K., 1994.
 7. Hladysheva AO. Stsenichna mova. Dyktsiina ta orfoepichna normatyvnist. – K., 1996.
 8. Hoynchyshyn D., Kapeliushnyi A., Serbenska O., Terlak 3. Slovnyk–dovidnyk z kultury ukrainskoi movy. – Lviv, 1996.
 9. Holovashchuk S I. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk stalykh slovospoluchen. – K., 2001.
 10. Hryb V.P Postanovka movnoho holosu. – Lutsk, 2001. – 26 s.
 11.  Grotovskyi Ye. Holos // Teatr. Rytual. Performer / Per. z polsk. – Lviv, 1999. – S.89 – 112.
 12. Zalizniak H., Masenko L. Movna sytuatsiia Kyieva. – K., 2001. – S.5–15.
 13. IIvanyshyn V., Radevych-Vynnytskyi Ya. Mova i natsiia. – Vyd. 4-e, dopovnene. – Drohobych, 1994. – S.82–107.
 14. Karavanskyi S. Poshuk ukrainskoho slova, abo borotba za natsionalne «Ia». – K., 2001.
 15. Kultura ukrainskoi movy: Dovidnyk / Za red. V.M.Rusanivskoho. – K., 1990.
 16. Nepyivoda N. Praktychnyi rosiisko-ukrainskyi slovnyk. Naiuzhyvanishi slova i vyslovy. – K., 2000.
 17. Piletskyi V. Praktychni zavdannia z fonetyky ta fonolohii suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. – Lviv, 2001. – S.4–21.
 18. Pomerantsev I. Remeslo “Radio” // Televiziina- y radiozhurnalistyka (istoriia, teoriia, praktyka, pohliad u maibutnie): Zbirnyk naukovometodychnykh prats. – Vyp.2. – Lviv, 1999. – S.252–265.
 19. Ponomariv O. Kultura slova. Movnostylistychni porady. – K., 2001.
 20. Revutskyi D. Zhyve slovo. – Lviv, 2001.
 21. Serbenska O. Osnovy movotvorchosti zhurnalista v interpretatsii Ivana Franka. – Lviv, 1993.
 22. Serbenska O., Voloshchak M. Aktualne interviu z movoznavtsem. – K.,2001.
 23. Suchasna ukrainska literaturna mova / Za red. A.P.Hryshchenka. – 2-he vyd. – K., 1997.
 24. Suchasna ukrainska literaturna mova. Vstup. Fonetyka / Za red. Toman I. Mystetstvo hovoryty. – K., 1996.
 25. Totska N.I. Suchasna ukrainska literaturna mova. Fonetyka, orfoepiia, hrafika, orfohrafiia. Zavdannia i vpravy. – K., 1995.
 26. Ukrainska mova. Entsyklopediia. – K., 2001. – Statti: Holos. Orhany movlennia.

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус