«Семіосфера культури в ландшафті сучасності»

18.07.2019 | 00:29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

кафедра філософії мистецтв

30 вересня – 2 жовтня 2019 року кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Семіосфера культури в ландшафті сучасності», яка присвячується актуальним проблемам культурологічного, мистецтвознавчого та педагогічного дослідження всіх сфер мистецтва, художньої творчості, духовного та творчого життя суспільства.

Напрямки роботи конференції:

 • секція культурології;
 • секція музикознавства;
 • секція театрального мистецтва;
 • секція філософії мистецтв;
 • секція хореології (хореографічного мистецтва).

Програма роботи:

30 жовтня 2019 року (понеділок) – заїзд учасників.

01 жовтня 2019 року (вівторок)

09:30 – 10:00 – Реєстрація учасників пленарного засідання

10:00 – 13:00 – Пленарне засідання (адреса: вул. Валова 18, актова зала імені А. Кос-Анатольського, м. Львів).

14:00 – 17:00 – Секційні засідання (адреса: вул. Валова 18, м. Львів).

18:00 – 18:40 – Презентація компот диску «Фортепіанна музика Б. Лятошинського» та інавгурація камерної сцени Львівського будинку органної і камерної музики (адреса: вулиця Степана Бандери 8, м. Львів)

19:00 – 21:00 – Відкриття музичного фестивалю імені С. Люткевича (адреса: вулиця Степана Бандери 8, м. Львів)

02 жовтня 2019 року (середа)

10:00 – 13:00 – Секційні засідання (адреса: вул. Валова 18, м. Львів).

13:00 – 14:00 – Підсумкове засідання (адреса: вул. Валова 18, м. Львів).

19:00 – 21:00 – Музичний фестиваль імені С. Люткевича (адреса: вулиця Степана Бандери 8, м. Львів)

Увага!!!

В програмі можливі зміни, які будуть повідомлені під час реєстрації!!!

Фінансові питання:

Усі витрати, пов’язані з перебування учасників на конференції (проїзд, проживання, харчування) за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає. Участь у конференції безкоштовна.

Місце проведення:

Факультет культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка (адреса: вул. Валова 18, м. Львів, Україна).

 

Регламент виступу:

 • 15 хвилин (10 хвилин – доповідь, 5 хвилин – запитання й обговорення);
 • Для участі у конференції просимо надіслати на електронну адресу оргкомітету filosophyart@gmail.com, тел. (032) 239-43-17 заявку, та матеріали доповіді до 20 вересня 2019 р.

Публікація:

За результатами конференції буде сформовано колективну монографію «Семіосфера культури в ландшафті сучасності». Оргкомітет залишає за собою право відбору кращих робіт для публікації у монографії. Студентські роботи до публікації не приймаються.

 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

 • Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті в режимі doc версії Word 1997–2007 рр. на адресу редколегії. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.
 • Послідовність структурних елементів статті: праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 14). Через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (400-800 знаків (7 – 12 коротких рядків) та ключові слова (7-8 слів чи словосполучень) українською та англійською мовою (кегль 14, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література (кегль 14).
 • Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве, праве, верхнє та нижнє поле – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (Не допустиме створення абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
 • Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»), для внутрішньоцитатного виділення використовувати лапки «„”».
 • Текст вирівнювати по ширині.
 • Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки.
 • Для позначення діапазону років, століть використовувати знак тире без пропусків ліворуч і праворуч (якщо діапазон зазначено лише цифрами), наприклад: 1997–2000 роки, ХІ–ХІІІ століття. Але: ХІХ – перша половина ХХ століття.
 • Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
 • Бібліографічні покликання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Стаття має містити такі положення:

 • постановка наукової проблеми та її значення;
 • аналіз досліджень цієї проблеми;
 • мета і завдання статті;
 • виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
 • висновки та перспективи подальшого дослідження.

Назву рисунка розміщують після самого рисунка, під ним (зліва) слово «Рис. №» виділяється напівжирним курсивом; назва рисунка – прямим напівжирним шрифтом.

Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» потрібно розмістити справа і виділити напівжирним курсивом; нижче (в центрі) – назву таблиці прямим напівжирним шрифтом. Таблиці нумеруйте арабськими цифрами.

Через один рядок після основного тексту – Джерела та література.

Анотація англійською та українською мовою. Над анотацією потрібно зазначити ім’я і прізвище автора, назву статті англійською мовою, під анотацією – ключові слова. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

 

До статті необхідно додати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових пошуків, творчих досягнень 400-800 знаків (7–12 коротких рядків) та фото (надсилати окремим файлом зазначаючи прізвище і ім’я); домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.

 

 

 

Заявка на участь в конференції

 


Заявка на участь

у міжнародній науково-практичній конференції

«Семіосфера культури в ландшафті сучасності»,

30 вересня – 2 жовтня 2019 року

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 
Науковий ступінь 

 

Вчене звання 

 

Місце роботи (навчання) 

 

Посада 

 

Поштова адреса

для листування

 
Телефон (з кодом міста), мобільний 
E-mail 

 

Напрямок роботи конференції (секція) 
Тема доповіді 

 

Форма участі в конференціїДоповідь    Повідомлення   Участь у святкових заходах 
Необхідність у презентації власних підручників, навчально-методичних розробок, проектівТак                           Ні 

 

 

Заявки на конференцію і матеріали надіслати до 20 вересня 2019 року (заявка без відповідно оформлених матеріалів доповіді не приймається).