Publications (periodicals) / Publications

Publications of the Department of Library Science and Bibliography

 1. Bibliohrafichnyi pokazhchyk publikatsii z problem bibliotekoznavstva, bibliohrafoznavstva ta knyhoznavstva / uklad.: V. O. Mudrokha, N. P. Prokopenko ; vidp. red. L. V. Snitsarchuk ; LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka, Viddil bibliotekoznavstva. – Lviv, 2019. – Vyp. 2. – 36 s. – Rezhym dostupu: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/povnotekstovi-materialy// Bibliographic index of publications on the problems of library science, bibliography and bibliography / compiled by: VO Mudrokha, NP Prokopenko;  resp.  ed.  LV Snitsarchuk;  LNNB of Ukraine named after  V. Stefanyk, Department of Library Science.  – Lviv, 2019. – Issue.  2. – 36 p. – Access mode: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/povnotekstovi-materialy/
 2. Bibliohrafichnyi pokazhchyk publikatsii z problem bibliotekoznavstva, bibliohrafoznavstva ta knyhoznavstva / uklad.: V. O. Mudrokha, S. V. Oleksiv ; vidp. red. L. V. Snitsarchuk ; LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka, Viddil bibliotekoznavstva. – Lviv, 2020. – Vyp. 1. – 50 s. – Rezhym dostupu: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/povnotekstovi-materialy// Bibliographic index of publications on the problems of library science, bibliography and bibliography / compiled by: VO Mudrokha, SV Oleksiv; resp.  ed.  LV Snitsarchuk;  LNNB of Ukraine named after  V. Stefanyk, Department of Library Science.  – Lviv, 2020. – Issue.  1. – 50 p.  – Access mode: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/povnotekstovi-materialy/
 3. Bilovus H. Feminityvy v ukrainskykh movoznavchykh doslidzhenniakh KhKhI stolittia / Halyna Bilovus // Kobieta w zwierciadle języka i kultury : [monografia wieloautorska] / pod red.: Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy. – Szczecin, 2017. – S. 181–198./ Bilous G. Feminities in Ukrainian linguistic research of the XXI century / Halyna Bilous // Kobieta w zwierciadle języka i kultury: [monografia wieloautorska] / edited by: Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy. – Szczecin, 2017. – P. 181–198.
 4. Informatsiina sprava, knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo : zbirnyk testovykh zavdan dlia kompleksnoi perevirky znan studentiv / [vidp. za vyp. N.R. Demchuk]. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2017. – 472 s./ Information business, bibliography, library science, bibliography: a collection of test tasks for a comprehensive examination of students’ knowledge / [rep.  for vip.  N.R.  Demchuk].  – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2017. – 472 p.
 5. Krokhmalnyi R. Obraz i tekst: svitohliadni, mystetski ta komunikatyvni vymiry (na materiali tekstiv ukrainskykh romantykiv pershoi polovyny KhIKh stolittia) / Roman Krokhmalnyi. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2017. – 344 s./ Krokhmalny R. Image and text: worldview, artistic and communicative dimensions (on the material of texts of Ukrainian romantics of the first half of the XIX century) / Roman Krokhmalny. – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2017. – 344 p.
 6. Maiia Harbuziuk : biobibliohrafichnyi pokazhchyk / LNU imeni Ivana Franka, F-t kultury i mystetstv ; [ukl. H. Bilovus ; vstup. st. N. Bichuia]. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2016. – 174 s./ Maya Garbuzyuk: biobibliographic index / Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Culture and Arts; [incl.  G. Belous;  introduction.  Art.  N. Whip].  – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2016. – 174 p.
 7. Osnovy naukovykh doslidzhen : navch.-metod. posibnyk / za red. R. O. Krokhmalnoho ; avtory: R. O. Krokhmalnyi, M. V. Harbuziuk, Yu. Ye. Medvedyk, L. S. Belinska, N. R. Demchuk, A. L. Demianchuk. – 2-he vyd., pererob. i dopov. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2020. – 464 s./ Fundamentals of scientific research: teaching method. manual / ed.  RO Starch;  authors: RO Krokhmalny, MV Garbuzyuk, YE Medvedyk, LS Belinskaya, NR Demchuk, AL Demyanchuk.  – 2nd ed., Revised.  and add.  – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2020. – 464 p.
 8. Puhach L. Dopomizhno-praktychni dystsypliny bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk : navch.-metod. posibnyk dlia studentiv spetsialnosti 029 «Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava» dennoi formy navchannia / Liubov Puhach. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2018. – 144 s./ Pugach L. Auxiliary and practical disciplines of library science and information sciences: teaching method.  manual for students majoring in 029 “Information, library and archival affairs” full-time / Lyubov Pugach.  – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2018. – 144 p.
 9. Teatroznavchyi zhurnal “Prostsenium” : bibliohr. pokazhch. zmistu (2012–2016) / uklad. H. H. Bilovus ; vstup. st. M. V. Harbuziuk. – Lviv : [LNU imeni Ivana Franka], 2018. – 60 s./ Theatrical journal “Proscenium”: bibliography. show  content (2012–2016) / way.  GG Belous;  introduction.  Art.  MV Garbuzyuk.  – Lviv: [LNU named after Ivan Franko], 2018. – 60 p.
 10. Ukrainska knyha v Halychyni, na Bukovyni, Zakarpatti, Volyni ta v emihratsii, 1914–1939: bibliohr. pokazhch. / uklad.: L.I. Ilnytska (kerivnyk proektu), T.M. Dubova, L.Ia. Kuzhel, I.V. Morozova, N.A. Rybchynska. – Lviv : LNNBU im. V.Stefanyka, 2018. – T. 4, kn. 1. – 496 s. ; T. 4, kn. 2. – S. 499–1044./ Ukrainian book in Galicia, Bukovina, Transcarpathia, Volhynia and in exile, 1914-1939: bibliography. show  / compiled by: L.I.  Ilnytska (project manager), TM  Дубова, Л.Я.  Kuzhel, IV  Морозова, Н.А.  Rybchynska.  – Lviv: LNNBU them.  V. Stefanika, 2018. – Vol. 4, book.  1. – 496 p.  ;  Vol. 4, book.  2. – P. 499–1044.
 11. Chyruk Ye. Teoretyko-metodychni osnovy bibliohrafii : metodychni rekomendatsii dlia studentiv spetsialnosti 029 “Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava” dennoi formy navchannia / Yevanhelina Chyruk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2017. – 56 s./ Chiruk E. Theoretical and methodological foundations of bibliography: methodological recommendations for students majoring in 029 “Information, library and archival affairs” full-time / Evangelina Chiruk. – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2017. – 56 p.
 12. Iakymovych B. Z. Ukraina ta ukraintsi: podii daleki i blyzki. Vybrani pratsi. Vyd 2, vypr. / B. Z. Yakymovych ; Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka, In-t ukrainoznavstva im. Ivana Krypiakevycha NAN Ukrainy, Akademiia sukhoputnykh viisk im. Hetmana Petra Sahaidachnoho ; Naukovyi tsentr, Lviv. obl. viddilennia Tovarystva zviazkiv z ukraintsiamy za mezhamy Ukrainy, Naukova fundatsiia Andriia Chaikovskoho. – Lviv, 2017. – 1096 s./ Yakymovych BZ Ukraine and Ukrainians: events far and near. Selected works.  Type 2, corr.  / BZ Yakimovich;  Lviv.  nat.  Univ.  Ivan Franko Institute of Ukrainian Studies  Ivan Krypyakevych National Academy of Sciences of Ukraine, Academy of Land Forces named after  Hetman Peter Sagaidachny;  Research Center, Lviv.  reg.  branch of the Society for Relations with Ukrainians Outside Ukraine, Andriy Tchaikovsky Scientific Foundation.  – Lviv, 2017. – 1096 p.
 13. Inwentarz drukuw XVII – XVIII wieku z historicalcznej kolekcij Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka = Inventory of prints of the XVII-XVIII centuries.  historical collection of the Ossolinskis in the funds of the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after  V. Stefanyk: Electronic database / Boris AR, Zinko O.Ya., Kolosovska OM  – Access mode: http://bazy.oss.wroc.pl/zew/sd17w/
 14. Kunanets N. Cloud Managers in the Information Support of Virtual Scientific Teams / N.Veretennikova, N. Kunanets, A.Rzheuskyi, V.Kut, V.Pasichnyk. – [Dьsseldorf]: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 71 p.

Publication of the Department of Musicology and Choral Art

 1. Bohohlasnyk. Pisni blahohoviini (1790–1791). Zbirnyk ukrainskykh dukhovnykh pisen / za red. Hansa Rote u spivpratsi z Yuriiem Medvedykom. – T. 2: Doslidzhennia i komentari. – Keln-Veimar-Viden : BöhlauVerlag, 2016. – 432 s./ Bohohlasnyk. Reverend Songs (1790–1791).  Collection of Ukrainian spiritual songs / ed.  Hans Rote in collaboration with Yuri Medvedyk.  – Vol. 2: Research and comments.  – Cologne-Weimar-Vienna: BöhlauVerlag, 2016. – 432 p.
 2. Bolman F. V. Svitova muzyka: duzhe korotkyi vstup / perekl. z anhl. Olhy Kolomyiets. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2019. – 272 s./ Bolman FV World music: a very short introduction / translation. from English  Olga Kolomiets. – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2019. – 272 p.
 3. Vydavnychyi rukh v Ukraini: seredovyshcha, artefakty : dop. ta povidoml. Mizhnar. nauk. konf. (Lviv, 24–25 zhovtnia 2019 r.) / red.-uporiad. V. Pasichnyk. – Lviv : LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka, 2019. – 240 s./ Publishing movement in Ukraine: environments, artifacts: ext. and reported.  International.  Science.  conf.  (Lviv, October 24–25, 2019) / ed.  V. Beekeeper.  – Lviv: LNNB of Ukraine named after  V. Stefanika, 2019. – 240 p.
 4. Volodymyr Hoshovskyi. Muzychna kultura Zakarpattia: vybrani naukovi ta publitsystychni pratsi / red.-uporiad. Volodymyr Pasichnyk. – Lviv : Rastr-7, 2017. – 204 s./ Volodymyr Goshovsky. Musical culture of Transcarpathia: selected scientific and journalistic works / ed.  Vladimir Pasichnyk.  – Lviv: Raster-7, 2017. – 204 p.
 5. Dubrovnyi T. Fortepianna tvorchist Anatolia Kos-Anatolskoho v proektsii styliu doby: Monohrafiia. Lviv: NTSh, 2007. 184 s./ Dubrovny T. Piano works of Anatoly Kos-Anatolsky in the projection of the style of the day: Monograph. Lviv: NTSh, 2007. 184 p.
 6. Interaktyvni metody navchalno-vykhovnoi roboty / [Bilous O. I., Kushnirenko O. A., Zaiachkivska Z. R. [ta in.]. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2017. – 134 s./ Interactive methods of educational work / [Bilous OI, Kushnirenko OA, Zayachkivska ZR [etc.]. – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2017. – 134 p.
 7. Kitch u mystetstvi, etosi ta vykhovanni=Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu / red.: Hzhehozh Hzhybek, Taras Dubrovnyi. – Lviv ; Riashiv : Rastr-7, 2019. – 146 s./ Kitsch in art, ethos and education = Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu / ed .: Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovny. – Lviv;  Rzeszów: Raster-7, 2019. – 146 p.
 8. Medvedyk Yu. Istoriia ukrainskoi muzyky: istorychni ta natsionalno-patriotychni motyvy v ukrainskii barokovii dukhovnii pisennosti : navch. posibnyk dlia samostiinoi roboty [dlia studentiv ZVO] / Medvedyk Yu., Medvedyk H. – Drohobych, 2019. – 54 s./ Medvedyk Yu. History of Ukrainian music: historical and national-patriotic motives in Ukrainian baroque spiritual song: textbook. manual for independent work [for students ZVO] / Medvedyk Y., Medvedyk G. – Drohobych, 2019. – 54 p.
 9. Mytets i chas. Do 85-littia narodnoho artysta Ukrainy, profesora Andriia Kushnirenka / uporiad. O. A. Kushnirenko. – Chernivtsi : «Misto», 2018. – 288 s., il./ Artist and time. To the 85th anniversary of the People’s Artist of Ukraine, Professor Andriy Kushnirenko / ed.  OA Kushnirenko.  – Chernivtsi: “City”, 2018. – 288 pp., Ill.
 10. Rol spryiniattia mystetstva u formuvanni osobystosti ta suspilnoho etosu = Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny / Hol. red. H. Hzhybek; vidp. red.: T. Mazepa, T. Dubrovnyi. Lviv – Rzeszów, 2014. 208 c./ The role of perception of art in the formation of personality and social ethos = Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny / Gol. ed.  G. Gjibek;  resp.  ed .: T. Mazepa, T. Dubrovny.  Lviv – Rzeszów, 2014. 208 p.
 11. Rizdviani pisnespivy narodiv svitu : navchalno-metodychnyi posibnyk / red.-uporiad. Zinovii Demtsiukh. – Lviv : Rastr-7, 2021. – 50 s./ Christmas songs of the peoples of the world: educational and methodical manual / ed.-order. Zinoviy Demtsyukh.  – Lviv: Raster-7, 2021. – 50 p.
 12. Saldan S. O. Vybrani fortepianni tvory ukrainskykh kompozytoriv KhKh stolittia dlia ditei: navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2010. 146 s./ Saldan SO Selected piano works of Ukrainian composers of the twentieth century for children: a textbook. Lviv: Ivan Franko Lviv National University Publishing Center, 2010. 146 p.
 13. Spivaie «Lira» : zbirnyk khorovykh tvoriv / uporiad. Oksana Melnychuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2017. – 160 s./ Singing “Lyre”: a collection of choral works / order.  Oksana Melnichuk.  – Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2017. – 160 p.
 14. Strasni antyfony Liubachivskoho irmolohiona 1674 roku : antolohiia vizantiisko-slovianskoi sakralnoi monodii. Vyp. 13 / uporiad. Natalia Syrotynska. – Lviv : Vydavnytstvo Ukrainskoho katolytskoho universytetu, 2021. – 110 s./ Passionate antiphons of the Lyubachiv Irmologion of 1674: an anthology of the Byzantine-Slavic sacred monody.  Vip.  13 / order.  Natalia Sirotynska.  – Lviv: Ukrainian Catholic University Publishing House, 2021. – 110 p.
 15. Striletski pisni dlia cholovichoho ta mishanoho khoru / LNNB Ukrainy imeni V. Stefanyka ; peredmova i muz. redaktsiia Volodymyra Syvokhopa, Volodymyra Pasichnyka ; uporiadkuv. biohrafichnoho materialu Volodymyra Pasichnyka. – Lviv : Prostir-M, 2018. – 120 s./ Shooting songs for male and mixed choir / LNNB of Ukraine named after V. Stefanyk; preface and music.  edited by Volodymyr Syvokhop and Volodymyr Pasichnyk;  ordered.  biographical material of Vladimir Pasichnyk.  – Lviv: Prostir-M, 2018. – 120 p.
 16. Khasydy ta yikhnii muzychnyi svit u konteksti yudaiky v Ukraini: dzherela, istoriia ta aktualnist vyvchennia : tezy dopovidei Mizhnarodnoho onlain sympoziumu (Lviv, 27 lystopada 2020 r.) / red.-uporiad. Olha Kolomyiets. – Lviv : Rastr-7, 2020. – 40 s./ Hasids and their musical world in the context of Judaism in Ukraine: sources, history and relevance of the study: abstracts of the International Online Symposium (Lviv, November 27, 2020) / ed. Olga Kolomiets.  – Lviv: Raster-7, 2020. – 40 p.
 17. Khrestomatiia khorovoho spivu: navchalno-metodychnyi posibnyk / avtor-uporiadnyk M. Kaminska. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2017. 142 s./ Hrestomatiya horovoho spivu: navchalno-metodychnyi posibnyk / autor-uporyadnyk M. Kaminska. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2017. 142 p.
 18. Chuchman V. Lirychni ta zhartivlyvi pisni v obrobtsi dlia dytiacho-yunatskoho khoru : navchalno-metodychnyi posibnyk / Vasyl Chuchman. – Lviv : Rastr-7, 2021. – 124 s./ Chuchman V. Lyrical and humorous songs in the processing for children’s and youth choir: educational and methodical manual / Vasyl Chuchman. – Lviv: Raster-7, 2021. – 124 p.
 19. Theologian. Pesniblagogovejnyja (1790/1791).  A collection of artistic songs from Ukraine.  Published by Hans Rothe in collaboration with Jurij Medvedyk.  Band 1: Facsimile.  – Köln-Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 602 p.

Publication of Music arts department

 1. Bazylykut B. Lyrical songs of Ukrainian composers for mezzo-soprano. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2018. p. 236
 2. Ben H.L. Metodyka vokalnoho vykhovannia maibutnoho aktora dramatychnoho teatru. Lviv : VTs LNU imeni Ivana Franka, 2016. 200 s. /Ben’ Vocal education methodology of a future actor in a drama theatre. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2016. p. 200
 3. Berehuliak L. I. Suchasni napriamy pidhotovky vchytelia muzychnoho mystetstva (bakalavra) na urotsi fortepiano na kafedrakh muzychno-pedahohichnoho spriamuvannia u VNZ :[navch.-metod. posibnyk] / Berehuliak L. I., Sydorets T. V., Yuziuk N. F. ;[uporiad. Yuziuk N. F.]. Lviv : IMTsO m. Lvova, 2020.  180 s. – (Metodychne zabezpechennia z dystsypliny «Osnovnyi muzychnyi instrument (fortepiano) ta pedahohichnoi praktyky). /Berehuliak L. Modern directions of preparation of a music arts (bachelor) teacher at the piano lesson on the departments of musical-pedagogical direction in higher education institution :[scientific-methodical manual] / Berehuliak L., Sydorets’, Yuziuk N. ; [well-maintained by Yuziuk N.].   Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2020. p. 180 – (Methodical ensuring at a discipline of «Main musical instrument (fortepiano)» and pedagogical practice).
 4. Velychko O. B. Vykonavski aspekty klavirnoi muzyky Y.S. Bakha / O.B. Velychko. – Lviv :vyd-vo LNU imeni Ivana Franka, 2016. – 70 s. /Velychko O. Performing aspects of Johann Bach’s keyboard music / O. Velychko. – Lviv :publication of Ivan Franko National University of Lviv, 2016. p. 70
 5. Velychko O. B., Holubeiko N.M Postanovka holosu : metodyka tvorchoi vzaiemodii studenta i kontsertmeistera.  Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2018. 84 s./ Velychko O., Holubeiko N. Vocal training : methodology of creative interaction of a student and a concertmaster.  Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2018. p. 84
 6. Vykladannia muzychnoho mystetstva v suchasnoi ukrainskii shkoli : : navchalno-metodychnyi posibnyk / [red.-uporiad. Yuziuk N. F.] ; avt.: Huryn O. M., Kukul O. M., Yuziuk N.F. – Lviv : IMTsO m. Lvova, 2019. – 272 s. – (Metodychne zabezpechennia z kursu «Osnovnyi muzychnyi instrument (fortepiano)» ta pedahohichnoi praktyky). /Teaching of musical art in a modern Ukrainian school : : scientific-methodical manual / (edited – well-maintained by Yuziuk N.) ; autors: Huryn O., Kukul O., Yuziuk N. – Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2019. – 272 – (Methodical ensuring at a discipline of «Main musical instrument (fortepiano)» and pedagogical practice).
 7. Kalynova sopilochka : Vybranyi muzychnyi repertuar dlia ditei doshkilnoho viku : u 2 ch. /Kukul O. M., Yuziuk N. F. – Lviv : [IMTsO m. Lvova], 2017. – Ch. 1. – 32 s. /Kalynova sopilochka : Chosen musical repertoire for pre-school age children : in a 2nd part / Kukul O., Yuziuk N. – Lviv : [Scientific-methodical educational centre of Lviv], 2017. – Part 1 – p. 32
 8. Kalynova sopilochka : Vybranyi muzychnyi repertuar dlia ditei doshkilnoho viku : u 2 ch. / Kukul O.M., Yuziuk N.F. [red., oprats., uporiad.]. Lviv : IMTsO m. Lvova, 2018. Ch. 2.  88 s. /Kalynova sopilochka : Chosen musical repertoire for pre-school age children : in a 2nd part / Kukul O., Yuziuk N. [edited, processed, well-maintained]. Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2018. Part 2. p. 88
 9. Kamerno-instrumentalni ansambli. Klasychni i populiarni tvory dlia skrypky, bandury i fortepiano / avtory perekladen: Hryb O. A., Skrypchenko-Karpinska Ye. I., Yuziuk N. F. Lviv : [IMTsO m. Lvova], 2017.  102 s. /Chamber-instrumental ensembles. Classical and popular compositions for a violin, a bandura and a fortepiano / authors of the translations: Hryb O.,Skrypchenko-Karpinska Ye., Yuziuk N. Lviv : [Scientific-methodical educational centre of Lviv], 2017. p. 102
 10. Kyianovska L. O. Pro ukrainskyi «henetychnyi kod» Chaikovskoho / Chaikovskyi: Ukraina na karti zhyttia ta tvorchosti : kolektyvna monohrafiia / red.-upor. V. Zharkova. Kyiv : ArtHuss, 2020.  43–57. /Kyianovska L. About the Ukrainian «genetic code» of Chaikovskyi / Chaikovskyi: Ukraine on a map of life and creativity : collective monography / edited – well-maintained by V. Zharkova. Kyiv : ArtHuss, 2020. p. 43-57.
 11. Kyianovska L. The garden of Ivan Karabyts’ songs / Liubov Kyianovska. – Kyiv : Spirit and a Letter, 2017. p. 286
 12. Kyianovska L.O. Sad pisen Ivana Karabytsia / Liubov Kyianovska. – Kyiv : Dukh i Litera, 2017. 286 s. /Kyianovska L.O. Taiemni pysmena dushi… Anatolii Avdiievskyi: shliakhamy tvorchosti. : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2017. 280 s./ Kyianovska L. Secret writings of soul… Anatolii Avdiyevskyi: through the paths of creativity. K.: Publication of Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University, 2017. p. 280
 13. Kukul O. Pidhotovka vchytelia muzychnoho mystetstva suchasnoi ukrainskoi shkoly. Navchalnyi posibnyk. Lviv : NMTsO m. Lvova, 2018. 130 s. /Kukul O. Preparation of teacher of modern Ukrainian school’s music art. Tutorial. Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2018. p. 130
 14. Kozarenko O., Kudrynetskyi S. Kolomyika v prostori ukrainskoi kultury. Kolomyia: Vydavnycho-polihrafichne t-tvo, 2021. 147 s. /Kozarenko O., Kudrynetskyi S. Kolomyika in space of Ukrainian culture. Kolomyia: Publishing and printing, 2021. 147
 15. Liudkevych u fokusi KhKhI stolittia : zbirnyk naukovykh prats / nauk. red. T. Mazepa. – Kharkiv; Lviv : Vydavets Oleksandr Savchuk, 2020. 136 s. /Liudkevych in a 21st century focus : collection of scientific works / scientific editor T. Mazepa. – Kharkiv; Lviv : Publisher Oleksandr Savchuk, 2020. p. 136
 16. Muzychno-pedahohichni systemy ta kontseptsii KhKh stolittia / S.O. Saldan, O.M. Korol, E.Z. Tainel [ta in.] ; za zah. red. E.Z.Tainel. – Vyd. 2-he. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2017. 433 s. /Music and pedagogical systems and concepts of the 20th century / S. Saldan, O. Korol, E. Tainel (and others) ; for the general edition of E. Tainel. – 2nd – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2017. p. 433
 17. Oi khodyt son : Vybrani kolyskovi pisni : [pedahohichnyi repertuar] : / Huryn O.M., Kukul O.M., Yuziuk N.F. – Lviv : IMTsO m. Lvova, 2018. – 82 s. /Oi hodyt’ son : Selected lullabies : [pedagogical repertoire] : / Huryn O., Kukul O., Yuziuk N. – Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2018. – p. 82
 18. Optymizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu na urotsi fortepiano na kafedrakh muzychno-pedahohichnoho spriamuvannia u VNZ / Berehuliak L.I., Sydorets T.V., Kukul O.M., Yuziuk N.F. – Lviv : IMTsO m. Lvova, 2018. – 140 s. /Optimization of the educational process in piano lessons at the departments of music and pedagogical orientation in universities / Berehuliak L., Sydorets T., Kukul O., Yuziuk N. – Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2018. – p. 140
 19. Pidhotovka vchytelia muzychnoho mystetstva suchasnoi ukrainskoi shkoly / [red.-upor. Yuziuk N.F.] ; avt.: Huryn O. M., Kukul O. M., Yuziuk N. F. – Lviv : IMTsO m. Lvova, 2016. 148 s. /Training of a music teacher of a modern Ukrainian school / [edited, well-maintained by Yuziuk N.] ; authors: Huryn O., Kukul O., Yuziuk N. – Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2016. – p. 148
 20. Liudkevych. Vybrani tvory: Ansambli dlia fortepiannoho duetu na chotyry ruky :[navchalno-metodychnyi posibnyk] / [avtor ansamblevykh perekladiv i teoretychnoi chastyny N. Yuziuk]. Lviv : NMTsO m. Lvova, 2019. – 112 s. (Pedahohichnyi repertuar z kursu «Osnovnyi muzychnyi instrument (fortepiano)»). /S. Liudkevych. Selected works: Ensembles for piano duet on four hands: [educational and methodical manual] / [the author of ensemble translations and theoretical part is N. Yuziuk]. Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2019. – p. 112
 21. Khrestomatiia z muzychnoho mystetstva dlia pershoho klasu zahalnoosvitnoi shkoly / zah. red.: Tainel E. Z. ; avt.: Biliach Yu., Vashchyshyn S., Hryb O., Dovhal O., Kaisin V., Kukul O., Kunta O., Skrypchenko Ye., Shvetsova M. Lviv, 2018. 67 s. / A textbook on musical art for the first grade of secondary school / general editor.: Tainel E. ; authors: Biliach Yu., Vashchyshyn S., Hryb O., Dovhal O., Kaisin V., Kukul O., Kunta O., Skrypchenko Ye., Shevtsova M. Lviv, 2018. p. 67
 22. Khrestomatiia khorovoho spivu: navchalno-metodychnyi posibnyk / avtor-uporiadnyk M. Kaminska. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2017. 142 s. /Reader of choral singing: educational and methodical manual / author-compiler M. Kaminska. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2017. p. 142
 23. Khrestomatiia khorovoho spivu: navchalno-metodychnyi posibnyk / avtor-uporiadnyk M. Kaminska. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2017. 142 s. /Reader of choral singing: educational and methodical manual / author-compiler M. Kaminska. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2017. p. 142
 24. Iuziuk N. F., A. Kos-Anatolskyi. Try solospivy u perekladi dlia fortepiannoho duetu v chotyry ruky : pedahohichnyi repertuar z kursu «Osnovnyi muzychnyi instrument (fortepiano)» / avtory perekladiv ta komentariv: Yuziuk N. F., Yuziuk Z. I. – Lviv : NMTsO m. Lvova, 2020. 20 s. / Yuziuk N., A. Kos-Anatolskyi. Three solo songs translated for piano duet in four hands: pedagogical repertoire from the course “Basic musical instrument (piano)” / authors of translations and comments: Yuziuk N., Yuziuk Z. – Lviv : Scientific-methodical educational centre of Lviv, 2020. – p. 20/

Publication of the Department of Directing and Choreography

  1. Andrushko V. M. Hruzynskyi narodnyi tanets yak zasib vtilennia khoreohrafichnoho obrazu v siuiti «Dusha Kavkazu» / V. M. Andrushko ; / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2021. – 78 s. /Andrushko V. Georgian folk dance as means of embodying the choreographic image in the suite “Soul of the Caucasus” / V. Andrushko ; / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2021. – p. 78
  2. Horokhivska U. Yu. Stsenichno-plastychne vyrishennia postati Lesi Ukrainky u khoreohrafichnii vystavi «Tilky v borotbi zhyttia i shchastia» / U. Yu. Horokhivska; / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2021. – 57 s./ Horokhivska U. Stage-plastic solution of the figure of Lesia Ukrayinka in the choreographic performance “Only in the struggle of life and happiness” / U. Horokhivska; / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2021. – p. 57
  3. Demianchuk A. Istoriia ta syntez mystetstv: navch.-metod. posibnyk dlia studentiv z haluzi znan: 02 Kultura i mystetstvo, spetsialnist: 024 Khoreohrafiia (mahistr), dennoi ta zaochnoi form navchannia / Andrii Demianchuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2018. – 288 s. / Demyanchuk A. History and synthesis of arts: educational and methodical manual for students in the field of knowledge: 02 Culture and art, specialization: 024 Choreography (master), full-time and part-time forms of education / Andrii Demyanchuk. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2018. – p. 288
  4. Demianchuk A. Icon / A. Demianchuk [Elektronnyi posibnyk]. – Lviv : TzOV Manuskrypt, 2020. – 75 c. – Rezhym dostupu: / Demyanchuk A. Icon / A. Demyanchuk [Electronic manual]. – Lviv : Ltd Manuscript, 2020. – p. 75. – Access mode:Sacrum et profanum in culture / ed .: Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovny]. – Lviv: Raster-7, 2017. – 164 p. https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html?fbclid=IwAR1qgrKNrmqxV4_4I7-mPaiupov_dO1gR1l_P-F8N1gu07HDdmG3vxXqXTk
  5. Istoryko-kulturni pamiatky Prykarpattia ta Karpat – vazhlyvi obiekty u rozvytku turyzmu : zb. materialiv / hol. red. ta uporiad. R. Ya. Berest. – Lviv : Levada, 2020. – 304 s. /Historical and cultural monuments of the Prykarpattia and the Carpathians – important objects in the development of tourism: a collection of materials / edited and well-maintained by R. Berest. – Lviv : Levada, 2020. – p. 304
  6. Kebas O. B. Rozvytok kreatyvnosti myslennia na zaniattiakh z kompozytsii suchasnykh form tantsiu (p. 2.2) / O. B. Kebas // Suchasnyi tanets: shliakhy tvorchoho vdoskonalennia : navchalnyi posibnyk / I. Herts, L. Mova, O. Kebas, O. Boiko, A. Zhuravlova. – Kyiv : Vydavnychyi tsentr KNUKiM, 2021. – S. 100–140 /Kebas O. Development of creative thinking in classes on the composition of modern dance forms (para. 2.2) / O. Kebas // Modern dance: ways of creative improvement: a textbook / I. Herz, L. Mova, O. Kebas, O. Boiko, A. Zhuravliova. – Kyiv : Publishing center of Kyiv National University of Culture and Arts, 2021. – P. 100-140
  7. Kineziolohiia tantsiu : kolektyvna monohrafiia / za zah. red. O. A. Plakhotniuka. – Lviv : SPOLOM, 2020. – 244 s. / Kinesiology of dance: a collective monograph / for the general editor O. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2020. – p. 244
  8. Kineziolohiia tantsiu ta skladno-koordynatsiinykh vydiv sportu : navch.-metod. posib. / [uporiad. O. Plakhotniuk]. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2017. – 220 s. / Kinesiology of dance and complex coordination sports: educational and methodical manual / [well-maintained by O. Plakhotniuk]. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2017. – p. 220
  9. Kineziolohiia tantsiu ta tekhniko-estetychnykh vydiv sportu : navch.-metod. posib. / uporiad. O.A. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2018. – Ch. II. – 304 s. / Kinesiology of dance and technical and aesthetic sports: a textbook / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2018 – part 2 – p. 304
  10. Kineziolohiia tantsiu ta tekhniko-estetychnykh vydiv sportu : navch.-metod. posib. / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : FOP Mukha Yu. M., 2019. – Ch. III. – 184 s. / Kinesiology of dance and technical and aesthetic sports: a textbook / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : Sole Proprietor Mukha Yu., 2019. – part 3. – p. 184
  11. Kineziolohiia tantsiu ta tekhniko-estetychnykh vydiv sportu: navch.-metod. posib. / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2020. – Ch. IV. – 183 s. /Kinesiology of dance and technical and aesthetic sports: a textbook / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2020. – part 4. – p. 183
  12. Kineziolohiia tantsiu ta tekhniko-estetychnykh vydiv sportu: navch.-metod. posib. / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka kafedra rezhysury ta khoreohrafii, 2021. – Ch. V. – 193 s. /Kinesiology of dance and technical and aesthetic sports: a textbook / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, Department of Directing and Choreography, 2021. – part 5 – p. 193
  13. Kundys R. Yu. Osnovy formuvannia lvivskoi baiannoi shkoly v konteksti vykonavskoi tradytsii (terminolohiia, typolohiia, osoblyvosti rehionalistyky) / Kundys R. Yu., Dushnyi A. I., Zavialova O. K. // Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals : сollective monograph. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – С. 294–316. / Kundys R. Fundamentals of formation of Lviv accordion school in the context of performing tradition (terminology, typology, features of regional studies) / Kundys R., Dushnyi A., Zavyalova O. // Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals : сollective monograph. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – С. 294–316.
  14. Lan O. B. Metody rezhysury vydovyshchno-teatralizovanykh zakhodiv u khoreohrafii : metodychna rozrobka. Z dosvidu roboty narodnoho khudozhnoho kolektyvu «Modern-balet ta shkola-studiia suchasnoho tantsiu “AKVERIAS”» / Oksana Lan. – Lviv : «Kamula», 2019. – 52 s. / Lan O. Methods of directing entertainment and theatrical events in choreography: methodological development. From the experience of the folk art group “Modern Ballet and School-Studio of Contemporary Dance” AQUERIAS “” / Oksana Lan. – Lviv : «Kamula», 2019. – p. 52
  15. Lan O. Mystetstvo baletmeistera: khoreohrafiia velykoi formy : navch.-metod. posib. / Oksana Lan. – Lviv : Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 2019. – 180 s. /Lan O. The art of the choreographer: choreography of a large form: a textbook / Oksana Lan. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2019. – p. 180
  16. Lukashov V. O. Syntez vyrazhalno-zobrazhalnykh vlastyvostei tap dance i modern dance v eksperymentalnii vystavi «Maks i Lo» / V. O. Lukashov ;/ uporiad., nauk. kerivnyk O. A. Plakhotniuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, kafedra rezhysury ta khoreohrafii, 2020. – 68 s. /Lukashov V. Synthesis of expressive and pictorial properties of tap dance and modern dance in the experimental play “Max and Lo” / V. Lukashov ;/ well-maintained by supervisor O. Plakhotniuk. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, Department of Directing and Choreography, 2020. – p. 68
  17. Metodychnyi putivnyk kerivnyka hurtka suchasnoi shkoly ta pozashkillia. Ch. 2 / LOIPPO ; uklad. Pitko S. B. ; avtory: Antoniv V.M., Bolekhivska M.V., Hnidets O.M., Dendiuk N I., Kuchma-Mikats T.Z., Lan I. S., Litovchenko O.A., Osipchuk L.V., Kyryliuk V.H., Kuzmyn M.P., Rura L.I., Smal I.S. – Lviv : LOIPPO, 2020. – 79 c. /Methodical guide of the head of the circle of modern school and out-of-school. Part 2 / Lviv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education ; approved Pitko S. ; authors: Antoniv V., Bolekhivska M., Hnidets O., Dendiuk N., Kuchma-Mikats T., Lan I., Litovchenko O., Osipchuk L., Kyryliuk V., Kuzmyn M., Rura L., Smal I. – Lviv : Lviv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, 2020. – p. 79
  18. Mosiesova K. I. Modern-balet Oksany Lan «Akverias»: kontseptualnyi pidkhid u suchasnii khoreohrafii Ukrainy / K. I. Mosesova ; uporiad. O. A. Plakhotniuk, nauk. kerivnyk A. L. Demianchuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, kafedra rezhysury ta khoreohrafii, 2020. – 93 s. /Mosiesova K. Modern ballet of Oksana Lan «Akverias»: conceptual approach in modern choreography of Ukraine / Mosiesova ; well-maintained by O. Plakhotniuk, supervisor – A. Demyanchuk. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, Department of Directing and Choreography, 2020. – p. 93
  19. Plakhotniuk O. A. Kineziolohiia tantsiu ta art-terapiia yak pedahohichno-mystetska skladova pidhotovky fakhivtsia khoreohrafichnoho mystetstva / Oleksandr Plakhotniuk //Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia = Fizychna kultura, pedahohika, zdorovia ta fizychna terapiia: [mono-grafia] / red. Oksana Zabolotna, Dariusz Skalski, Igor Grygus, Bogdan Kindzer, Andrzej Sushenko. – Starohard Hdanski : Pomorskyi universytet, 2020 –С. 130–145. / Plakhotniuk O. Kinesiology of dance and art therapy as a pedagogical and artistic component of training a specialist in choreographic art / Oleksandr Plakhotniuk // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia = Physical culture, pedagogy, health and physical therapy : [mono-grafia] / red. Oksana Zabolotna, Dariusz Skalski, Igor Grygus, Bogdan Kindzer, Andrzej Sushenko. – Starogard Gdański : Pomorskyi university, 2020 – С. 130–145.
  20. Povstanska borotba u rozpovidiakh uchasnykiv ta ochevydtsiv. Yavorivshchyna / zapysav ta uporiadkuvav Ye. Luno ; tekhnichni uporiadnyky P. Luno ta L. Duda. – T. 3 : Buniv, Ivanyky, Kalynivka, Porudenko, Nakonechne Pershe, Nakonechne Druhe. – Lviv ; Drohobych : Kolo, 2021. – 760 s. / Insurgent struggle in the stories of participants and eyewitnesses. Yavoriv region / recorded and well-maintained Ye. Lunio ; technical compilers P. Lunio and L. Duda. – T. Z : Buniv, Ivanyky, Kalynivka, Porudenko, Nakonechne Pershe, Nakonechne Druhe. – Lviv ; Drohobych : Kolo, 2021. – p. 760
  21. Pohrebniak M. M. Tanets «modern» KhKh st.: vytoky, stylova typolohiia, panorama istorychnoi khody, evoliutsiia / Maryna Pohrebniak. – Poltava : PNPU imeni V. H. Korolenka, 2015. – 312 s. /Pohrebniak M. Dance “modern” of the twentieth century: origins, stylistic typology, panorama of the historical course, evolution / Maryna Pohrebniak. – Poltava : Poltava National Pedagogical University of V. Korolenko, 2015. – p. 312
  22. Погребняк М. М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни / Марина Погребняк, Андрій Сєров. – Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2017. – 92 с. / Pohrebniak M. Folk dance of Poltava region in the author’s stage arrangement of the country’s choreographers / Maryna Pohrebniak, Andrii Sierov. – Poltava : Poltava National Pedagogical University of V. Korolenko, 2017. – p. 92
  23. Suchasne khoreohrafichne mystetstvo: pidgruntia, tendentsii, perspektyvy rozvytku / uporiad. O. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2016. – 240 s. /Contemporary choreographic art: foundations, trends, prospects / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2016. – p. 240
  24. Suchasne khoreohrafichne mystetstvo: pidgruntia, tendentsii, perspektyvy rozvytku / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2018. – Ch. II. – 222 s. / Contemporary choreographic art: foundations, trends, prospects / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2018. – part 2 – p. 222
  25. Suchasne khoreohrafichne mystetstvo: pidgruntia, tendentsii, perspektyvy rozvytku: navchalno-metodychnyi posibnyk / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2020. – Ch. III. – 134 s. /Contemporary choreographic art: foundations, trends, prospects: educational and methodical manual / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2020. – part 3 – p. 134
  26. Teoretyko-metodolohichni, medyko-biolohichni aspekty v khoreohrafii ta sporti / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2016. – 180 s. /Theoretical and methodological, medical and biological aspects in choreography and sports / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2016. – p. 180
  27. Turash D. Ya. Psykhofizychnyi aparat tantsivnyka v protsesi tvorennia vystavy «Kara» : naukovo-populiarnyi narys / D. Ya. Turash ; uporiad. O. A. Plakhotniuk, nauk. kerivnyk P. Ye. Luno. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, kafedra rezhysury ta khoreohrafii, 2020. – 80 s. /Turash D. Psychophysical apparatus of the dancer in the process of creating the play “Punishment”: popular science essay / D. Turash ; well-maintained by O. Plakhotniuk, supervisor P. Lunio. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, Department of Directing and Choreography, 2020. – p. 80
  28. Ukrainske khoreohrafichne mystetstvo v konteksti svitovoi khudozhnoi kultury (suchasnyi polizhanrovyi dyskurs) : kolektyvna monohrafiia / za zah. red. O. A. Plakhotniuka. – Lviv : SPOLOM, 2020. – 316 s. /Ukrainian choreographic art in the context of world art culture (modern polygenre discourse): collective monograph / for the general editing of O. Plakhotniuk. – Lviv : SPOLOM, 2020. – p. 316
  29. Shit T. Teoriia ta metodyka vykladannia suchasnoho balnoho tantsiu (Ievropeiska prohrama) [Elektronnyi posibnyk] / T. Shit. – Lviv : Razom TV, 2020. – Rezhym dostupu: www.mv.inf.ua/index.php?id=53. /Shit T. Theory and methods of teaching modern ballroom dancing (European program) [Electronic manual] / T. Shit. – Lviv : Razom TV, 2020. – Access mode: mv.inf.ua/index.php?id=53.
  30. Shutiak N. A. Voleliubnist ukrainskoho narodu u khoreohrafichnii vystavi «Dorohoiu tsinoiu» za frahmentamy odnoimennoi povisti M. Kotsiubynskoho / N. A. Shutiak ; / uporiad. O. A. Plakhotniuk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2021. – 59 s. /Shutiak N. Freedom-loving Ukrainian people in the choreographic performance “At a high price” based on fragments of the novel of the same name of M. Kotsiubynskyi / N. Shutiak ; / well-maintained by O. Plakhotniuk. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2021. – p. 59
  31. CID International Congress on Dance Reserch (August 25-27, 2017 in Lviv, Ukraine)=Міжнародний Конгрес з досліджень у сфері танцю від Міжнародної Ради Танцю при ЮНЕСКО (Львів, Україна, 25–27 серпня 2017 р.) : збірник матеріалів Конгресу / Coll. of Congr. Papers=Наук. зб. матер. Конгресу / comp. by O. A. Plakhotnyuk=упоряд. О. А. Плахотнюк. – Lviv, 2019. – 157 p.
  32. Demyanchuk А. Author’s technology of the making a modern icon based on the European painting techniques / Andriy Demyanchuk // Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 268 p.
  33. Demianchuk A. Roman miracle-working icons of the Mother of God in the iconic art of Ukraine / Andrii Demianchuk // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries : monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – Р. 420–448. (Chapter «History of Art». – Режим доступу: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-148. Режим доступу: http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-3/all-science_part_7.pdf

Publication of the Department of Socio-Cultural Management

 1. Hnatkovych O. D. Pozytsionuvannia ta brend – menedzhment pidpryiemctv hotelnoho biznecu / Hnatkovych O. D. // Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung : sollective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. – R. 533–540.
 2. Hnatkovych O. D. Problema zhinochoho pidpryiemnytstva na suchasnomu etapi rozvytku natsionalnoi ekonomiky (pidrozdil 3.13) / O. D. Hnatkovych // Stages of formation and development of the economy of independent Ukraine : sollective monograph. – Nuremberg (Germany) : Verlag SWG imex GmbH, 2021. – P. 294–304.
 3. Diadiukh-Bohatko N. Y. Mystetstvo dekoruvannia zbroi na Hutsulshchyni u XVIII-XIX stolittiakh / Nataliia Diadiukh-Bohatko. – Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. – 224 p.
 4. Kozarenko O.V. Kolomyika v prostori ukrainskoi kultury / Oleksandr Kozarenko, Serhii Kudrynetskyi. – Kolomyia : Vydavnycho-polihrafichne tovarystvo «Vik», 2021. – 152 p.
 5. Kozarenko O. V. Ukrainska skrypkova sonata [Elektronnyi resurs] / B. Liatoshynskyi, M. Skoryk, O. Kozarenko ; zapys zdiisneno M. Dribniukom ta I. Oharom u Kontsertnomu zali im. S. Liudkevycha 7 june 2017 r. – Lviv, 2017. – 1 (CD-ROM).
 6. Culturology: methodical instructions and tasks for seminars and VTS, abstracts of lectures, test tasks for students of higher education (bachelor’s level) in all specialties of full-time and educational form of education / Timchenko O. P., Kozii I. V., Sysliuk I. P., Pihosh M. A., Shevchuk A. V. – Lviv : Vyd-vo LTEU, 2019. – 36 p.
 7. Management of socio-cultural activities: a collection of test tasks for a comprehensive test of knowledge of students majoring in 028 «Menendzhment sotsiokulturnoi diialnosti» / Belinska L. S., Danylykha N. R., Maksymchuk M. V., Herasymenko O. V., Shevchuk A. V. – Lviv : LNU im. I. Franka 2019. – 332 p.
 8. Menedzhment sotsiokulturnoi diialnosti : monohrafiia / uporiad. Kozarenko O. ; nauk. red. Pasichnyk V. – Lviv : Rastr-7, 2018. – 208 p.
 9. Mykola Lysenko. Piat pies z “leiptsyzkoho avtohrafa” dlia fortepiano / vstup. st. O. Kozarenko. – Lviv : Rastr-7, 2017. – 16 p.
 10. Relihiieznavstvo : (vybirkova dystsyplina) : metodychni vkazivky i zavdannia do seminarskykh zaniat ta SRS, tezysnyi konspekt lektsii, testovi zavdannia dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity (bakalavrskoho) rivnia z usikh spetsialnostei dennoi ta zaochnoi form navchannia / Timchenko O. P., Kozii I. V., Sysliuk I. P., Pihosh M. A., Shevchuk A. V. – Lviv : Vyd-vo LTEU, 2019. – 40 pReligious Studies: (elective discipline): guidelines and tasks for seminars and VTS, abstracts of lectures, test tasks for students of higher education (bachelor’s) level in all specialties full-time and part-time/ Timchenko O. P., Kozii I. V., Sysliuk I. P., Pihosh M. A., Shevchuk A. V. – Lviv : Vyd-vo LTEU, 2019. – 40 p.
 11. Rudnytsky AM Development of urban planning in the western regions of Ukraine / Andrii Rudnytskyi ; koordynator proektu Liudmyla Belinska. – Lviv : Liha-Pres, 2018. – 332 p.

Publication of the Department of Theater Studies and Acting

 1. Bohdan Kozak. Aktor, pedahoh, naukovets : albom / uporiadnyk Maiia Harbuziuk. – Lviv, 2020. – 260 p./ Bogdan Kozak. Actor, pedagogue, scientist: album / compiler Maiia Harbuziuk. – Lviv, 2020. – 260 p.
 2. Harbuziuk M. V. Obraz Ukrainy u polskomu teatralnomu dyskursi KhIKh stolittia: stratehii ta formy reprezentatsii / Maiia Harbuziuk. – Lviv : Prostir-M, 2018. – 470 p./ Harbuziuk M. V. Obraz Ukrainy in Polish theatrical discourse of the 19th century: strategies and forms of representation / Maiia Harbuziuk. –  Lviv : Prostir-M, 2018. – 470 p.
 3. Ievreiska kultura v Ukraini (druha pol. KhIKh – persha pol. KhKh st.): muzeini kolektsii ta teatralne mystetstvo : dop. ta povidoml. Mizhnar. nauk. konf. (Lviv, 19–20 kvitnia 2018 r.) / ideia konferentsii ta vydannia Bohdan Kozak ; redaktor-uporiadnyk Roman Lavrentii ; Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka; Lvivskyi istorychnyi muzei ; Predstavnytstvo Avstriiskoi sluzhby akademichnykh obminiv u Lvovi ; Vseukrainskyi yevreiskyi blahodiinyi fond “Khesed-Arie”. – Lviv : Vyd-vo LNU im. Ivana Franka, 2019. – 258 s. + 36 p. il./ Jewish culture in Ukraine (second half of the XIX – first half of the XX century): museum collections and theatrical art: add. and reported. International. Science. conf. (Lviv, April 19–20, 2018) / idea of the conference and publication Bohdan Kozak; editor-compiler Roman Lavrentiy; Ivan Franko National University of Lviv; Lviv Historical Museum; Representation of the Austrian Academic Exchange Service in Lviv; Hesed-Arie All-Ukrainian Jewish Charitable Foundation. – Lviv: LNU Publishing House named after Ivan Franko, 2019. – 258 s. + 36 p. il.
 4. Karner Doris A. Smikh kriz slozy. Yevreiskyi teatr u Skhidnii Halychyni i na Bukovyni. – Druhe vydannia / ideia vydannia, peredslovo Bohdan Kozak. – Lviv : VNTL-Klasyka, 2018. – 200 p./ Carner Doris A. Laughter crises tears. Jewish Theater in Eastern Halychyna and Bukovyna. – Second knowledge / idea of knowledge, preface Bohdan Kozak. – Lviv : VNTL-Klasyka, 2018. – 200 p.
 5. Klekovkin O.Iu. Mystetstvo: Metodolohiia doslidzhennia : metod. posibnyk / In-t problem suchasnoho mystetstva, NAM Ukrainy. – Kyiv : Feniks, 2017. – 144 p.
 6. Klekovkin O. Yu. Mise en scène: Idei. Kontseptsiii. Napriamy / Oleksandr Klekovkin ; In-t problem suchasnoho mystetstva NAM Ukrainy. – Kyiv : “Feniks”, 2017. – 800 p.
 7. Knebel M. Y. Pro diievyi analiz piesy i roli : [posibnyk] / Knebel M. Y. ; perekl. z ros. Ye. Starodynova ; vstup. st., zah. red. ta ideia vydannia Bohdan Kozak. – Lviv, 2020. – 92 p.
 8. Kozak B. U labiryntakh istorii ukrainskoho teatru : [monohrafiia] / Bohdan Kozak ; uklad. imennoho pokazhchyka Iryna Patron. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2020. – 386 s. : 60 p. il.
 9. Kozachkovskyi D. Notatky na storinkakh rolei, pies i klaptykakh paperu. Pidruchna knyzhka dlia aktoriv ta rezhyseriv / Domian Kozachkovskyi ; uporiad. Kozak B. – Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU im.I.Franka, 2017. – 96 p.
 10. Mirus B. Moi 70 zankivchanskykh lit / Borys Mirus ; uporiad., lit. zapys Maiia Harbuziuk. – Lviv : Prostir-M, 2017. – 160 p.
 11. Narysy z istorii inonatsionalnoho teatru v Ukraini KhKh – pochatku KhKhI stolit / za zah. nauk. red. M. Hrynyshynoi ; In-t problem suchasnoho mystetstva NAM Ukrainy. – Kyiv : “Feniks”, 2017. – 976 p. – Rozdil: Polskyi teatr u Lvovi (1900–1945) / Maiia Harbuziuk. – p. 457–558.
 12. National Academic Ukrainian Drama Theater named after Maria Zankovetskaya. Chas i doli : v 3 t. / avt. kol. Rostyslav Pylypchuk, Ruslan Leonenko, Hanna Veselovska, Roman Lavrentii ; uporiadkuv., peredslovo i zah. red. Bohdan Kozak. – Lviv : Kameniar, 2016. – Kn. 1. – 532 p.
 13. Pylypchuk R. Istoriia ukrainskoho teatru (Vid vytokiv do kintsia KhIKh st.) / Rostyslav Pylypchuk ; ideia vydannia, kerivnyk proektu Bohdan Kozak ; uporiadkuv., pidhot. tekstiv do druku: Myroslava Tsyhanyk, Roman Lavrentii ; Oleksandr Klekovkin (vstup. st.) ; NVP “Vydavnytstvo “Naukova dumka” NAN Ukrainy” ; Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv : publication LNU named after Ivan Franko, 2019. – 356 s. + 32 p. il.
 14. Stanislavskyi K.S. Robota nad rolliu («Revizor»). Realne vidchuttia zhyttia piesy ta roli (1936–1937) / K.S. Stanislavskyi ; [per. z ros. Ye. Starodynova ; ideia vyd., zah. red., vstup. st. Bohdan Kozak]. – Lviv : publication LNU named after Ivan Franko, 2018. – 84 p.
 15. Teatralna etyka. Formuvannia osobystosti aktora: khrestomatiia / [ideia vydannia ta uporiadkuv. Bohdana Kozaka]. – Lviv: LNU named after Ivan Franko, 2016. – 172 p.
 16. Ukrainska stsena u polikulturnomu prostori Astro-Uhorshchyny (druha pol. KhIKh – poch. KhKh st.) : readings: on the materials of the Austrian German-language press / arranged. and science. Comment ; Romana Lavrentiia ; [zah. red. ta ideia vydannia Bohdana Kozaka]. – Lviv : LNU named after Ivan Franko,, 2017. – 174 p.
 17. Ukrainian book sign of the XIX-XX centuries: catalog of Stepan Davymuka’s collections / order. and ed. introduction. part. Larysa Kupchynska; nauk. red. Lidiia Snitsarchuk : u 3 t. – Lviv, 2017. – T.1 : A–D. – 672 s. ; t.2 : E–O. – 598 s. ; t.3 : P–Ia. – 672 p.
 18. Frankiana Antona Krushelnytskoho / uporiad., avtor vstup. statti, perekl. z pol. Myroslava Tsyhanyk. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2021. – 456 p.
 19. Iamash Yu. Arkhitektura Lvivskoi opery / Yurii Yamash. – Lviv : Prostir-M, 2020. – 152 p.
 20. Iamash Yu. V. Henrikh Semyradskyi. Parnas=Henryk Siemiradzki. Parnas / Yurii Yamash. – Varshava : RS Global, 2021. – 76 p. – DOI 10.31435/rsglobal/041. – USBN 978-83-961947-9-4 (eBook).
 21. Iamash Yu. V. Trush maliuie kvity: Obraz kvitiv u zhytti i tvorchosti Ivana Trusha : monohrafiia / Yurii Yamash. – Lviv : Prostir-M, 2020. – 232 s.: il. – (Ser. «Trush maliuie»).
 22. Iamash Yu.V. Trush maliuie Krym: Krymski sonety Mitskevycha u tvorchosti Ivana Trusha / Yurii Yamash. – Lviv : Prostir-M, 2018. –196 p.
 23. Iamash Yu.V. Trush maliuie trylohiiu pro doliu dereva. Ch. I. Pro samotu. V obiimakh snihu / Yurii Yamash. – Lviv : PP Soroka T. B., 2016. – 184 p.
 24. Iamash Yu.V. Trush maliuie trylohiiu pro doliu dereva. Z zhyttia pniv. Tryptykh – Epiloh. – Lviv : Prostir-M, 2017. – Ch. II. – 199 p.
 25. Harbuziuk M. Shakespeare Festivals as a Medium of Value Transfer / Nataliya Torkut, Maiia Harbuziek, Oksana Sobol // European values in Ukrainian education: challenges and prospects = European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers: collection. monograph / ed.O. V. Tupakhinoi, K. H. Sirinok-Dolharovoi, R. K. Makhachashvili. – Lviv ;Torun : Liha-Pres, 2021. – P. 159–172.

Publications (periodicals):

 • Bulletin of Lviv University. Art history series.  Lviv, 2001-2019.  Issues 1-20.
 • Proscenium Theater Journal. Lviv, 2001-2021.  № 1-61.
 • Cultural and artistic sketches: coll. stud.  Science.  work.  Lviv, 2019-2021.  Issues 1–3.
 • Regional socio-cultural management: current challenges and development trends: Coll. articles.  Lviv, 2020-2021.
 • Choreographic culture – artistic dimensions: coll. articles.  Lviv, 2013-2021.  Issues 1-12.
 • Lviv-Ryashiv scientific notebooks. Lviv-Ryashiv, 2013-2021.  Vip.  1-6.
 • Ivan Franko: Art receptions: coll. articles.  Lviv, 2016.