Stage Language

Type: Normative

Department: department of theater studies and acting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
11.5Exam
21Exam
31Exam
41None
51.5Exam
61Exam
71Setoff
81Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
116Associate Professor Myroslava TsyhanykKMA-11
216Associate Professor Myroslava TsyhanykKMA-11
38Associate Professor Myroslava TsyhanykKMA-21
416Associate Professor Myroslava TsyhanykKMA-21
516Associate Professor Myroslava TsyhanykKMA-31
516Oleksandra-Andriana BonkovskaKMA-32
68Associate Professor Myroslava TsyhanykKMA-31
68Oleksandra-Andriana BonkovskaKMA-32
78Dmytro BartkovKMA-41
87Dmytro BartkovKMA-41

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
116KMA-11
216KMA-11
38KMA-21Zoriana Dybovska
416KMA-21Zoriana Dybovska
516KMA-31
KMA-32Oleksandra-Andriana Bonkovska
68KMA-31
KMA-32Oleksandra-Andriana Bonkovska
78KMA-41Dmytro Bartkov
87KMA-41Dmytro Bartkov

Recommended Literature

 1. Anhonenko-Davydovych B. Yak my hovorymo.– K.: Lybid, 1991.
 2. Blik O. V. Praktykum z ukrainskoi movy. – K.: Osvita, 1969.
 3. Babych N. D. Osnovy kultury movlennia. –L.: Svit, 1990.
 4. Zaporozhets T. Y. Lodka stsenychnoi rechy. – M.: Prosveshchenye, 1974.
 5. Zakushniak A. Ya. Vechera rasskaza.- M.: Yskusstvo, 1984.
 6. Zhuravlev D. Y. Besedy ob yskusstve chtetsa. –M.: Sov. Rossyia, 1979.
 7. Karasov M. M. K.S.Stanislavskyi i stsenichna mova.–K.: Mystetstvo, 1965.
 8. Karasov M.M,, Khudozhni chyhannia. – K; Mystetstvo, 1965.
 9. Katыsheva D. N. Lyteraturniy montazh.– M.:Sov.Rossyia, 1973.
 10. Les Kurbas. Staty y vospomynanyia o L. Kurbase. –M.: Yskusstvo, 1988.
 11. Kalacheeva S. V. Stykh y rytm – M.: Znanye, 1978.
 12. Karska A. Y. Vyrazne chytannia. Praktychni i laboratorni zaniattia. – K.: Vyshcha shkola, 1990.
 13. Kovalenkov A. Praktyka sovremennoho stykhoslozhenyia.– M., 1967.
 14. Kovalevskyi A. P. Ryma. – K., 1965.
 15. Marianenko I. O. Stsena. Aktory. Roli. – K.: Mystetstvo, 1964.
 16. Kultura ukrainskoi movy. Dovidnyk / Za red. V. M. Rusanivskoho. – K.: Lybid, 1980.
 17. Saksahanskyi P.K. Pro teatr. – K.: Mystetstvo, 1953.
 18. Saksahanskyi P.K. Moia pratsia nad rolliu. – K.: Mystetstvo, 1937.
 19. Slovnyk ukrainskoi movy (pid red. I.K.Bilodida). –K.: Naukova dumka, 1980.
 20. Sokyrko L.H. Slovo aktora. Porady z orfoepii ukrainskoi movy. – K.: Mystetstvo, 1971.
 21. Savkova Z. V. Kak sdelat holos stsenycheskym. – M.: Yskusstvo, 1975.
 22. 23. Cherkashyn P.O. Khudozhnie slovo na stseni. – K.: Vyshcha shkola, 1989.
 23. Yakhontov V. N. Teatr odnoho aktora. – M.: Yskusstvo, 1958.

Curriculum

Download curriculum