Рибчинська Наталія Анатоліївна

Наукові інтереси

історія української бібліографії.

Курси

Публікації

 1. Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / [уклад.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук] ; Львівський національний університет ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв. –– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. –– 254 с.
 2. Методичний посібник з бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / [авт.-уклад. Н.А. Рибчинська] ; Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. –– Львів, 2010. –– 72 с.
 3. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та еміграції, 1914-1939 : бібліографічний покажчик. Т. 1 : 1914-1919/ [уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту), Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель, Н.А. Рибчинська, Л. Т. Сущ ; передм. М. М. Романюка ; відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Львів, 2010. –– 472 с.
 4. Бібліографічне бюро у Львові (1910–1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — Вип. 14. — С. 90–99.
 5. Діяльність Володимира Дорошенка на бібліотечній ниві // Бібліотеки на західноукраїнських землях ХVІІІ-ХХ ст. : доп. та повідомл. другої наук. конф., Львів, 29–30 жовт. 2004 р. — Львів, 2006. — С. 137–143.
 6. Українська бібліографія в Галичині у другій половині ХІХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2007. — Вип. 15. — С. 48–62.
 7. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2008. — Вип. 1 (16). — С. 317–329.
 8. Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): структура, організаційні засади, напрями діяльності, зв’зки з науковими установами Києва // Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): напрями діяльності та постаті : збірник наукових праць / упорядкув. і загальна ред. текстів Л. Ільницької ; Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні. –– Львів, 2010. –– С. 27–157.
 9. Калинович Іван. Сучасний стан українського друкованого слова. Бібліографічно-статистичний нарис / публікація та передмова „Перший пробний білянс українського друкованого слова за роки 1914–1924” Івана Калиновича Наталії Рибчинської // Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): напрями діяльності та постаті : збірник наукових праць / упорядкув. і загальна ред. текстів Л. Ільницької ; Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні. –– Львів, 2010. –– С. 416–480.
 10. Зміна парадигми бібліографічної тематики академічної бібліотеки у Львові (1940—2010) // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., Львів, 28–29 жовт. 2010 / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. –– Львів, 2010. –– С. 138–143.
 11. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Н. Рибчинська та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
 12. Дмитро Павличко : бібліогр. покажч. : у 2 ч. / уклад.: М. А. Вальо, Н. А. Рибчинська [та ін.]. — Львів, 1990. — Ч. 1– 2.
 13. ”Галицько-руська бібліографія ХІХ ст.” І. О. Левицького: принципи укладання / Н. А. Рибчинська // Іван Омелянович Левицький : зб. наук. пр. — Львів, 2002. — С. 26–35.
 14. Тарас Салига : матеріали до бібліографії / Рибчинська Н., Біловус Г., Яремчук Г. // Тарас Салига. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — С. 239–301; 311–316.
 15. Видавнича діяльність Бібліографічної комісії НТШ у галузі ретроспективної українознавчої бібліографії (1909-1939) / Наталія Рибчинська // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — Вип. 12. — С 141–164.
 16. Бібліографічна Франкіана Володимира Дорошенка / Наталія Рибчинська // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Львів, 2006. — Вип. 6. — С. 121–129.
 17. Створення і становлення відділу бібліографії (з архівних джерел 1940—1962 рр.) // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць. –– Львів, 2010. –– Вип. 2 (18). –– С. 157–180.
 18. Юліан Пшибось у Львові: штрихи до життєпису поета // Kraków–Lwów: ksiązki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatów. –– Kraków, 2011. –– S. 40–41.
 19. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914-1939 : бібліографічний покажчик / [уклад.: Л. І.  Ільницька (керівник проекту), Л. Я. Кужель, Н. А. Рибчинська [та ін.] ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. —  Львів, 2010. –– Т. 1 : 1914–1919. –– 472 с.; 2012. — Т. 2: 1920–1923. — 804 с.; 2015. — Т. 3, кн. 1: 1924–1925. — 448 с.
 20. Розвиток бібліографознавства в Україні / Наталія Рибчинська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць. — Львів, 2013. — Вип. 5 (21). — С. 16–42.
 21. Бібліографічний вектор у шевченкознавчих дослідженнях Володимира Дорошенка / Наталія Рибчинська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць. — Львів, 2014. — Вип. 6 (22). — С. 55–68.

Біографія

Старший викладач кафедри бібліотекознавства та бібліографії, науковий співробітник відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. У 1977–1982 рр. навчалась на відділенні «Слов’янських мов і літератур» філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, після закінчення якого працювала перекладачем. Нині – науковий співробітник відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Із 1999 р. – асистент, із 2011 р. – ст. викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!