Медведик Юрій Євгенович

Посада: завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: jurij.medvedyk@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

                                                                

 

 

                                                                ОСНОВНІ  ПУБЛІКАЦІЇ

                                         проф. Юрія МЕДВЕДИКА за 2011 – 2018 рр.

 

Монографії:

 

  1. Ad Fontes: з історії української музики XVII – поч. ХХ ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2015. – 620 с.
  2. 2. Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine. Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk.

— Band 1: Facsimile. – Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 602 S.

— Band 2: Darstellung. – Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 432 S.

Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Als_r2_Fslouy8Z5vuwInw5Tken­T2CxX/view

 

Навчальні посібники:

 

1.  Історія української музики: духовнопісенна (кантова) творчість XVII–XVIIIст.: навч. посібник (рекомендовано до друку МОНМС України, № 1/11-6534 від 22.07.2011 р.). – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 132 с.

2.  Історія української музики: фольклористичні дослідження другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. «Ліра та її мотиви» П. Демуцького: навч. посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 60 с.

3.  Історія української музики: «Почаївський Богогласник» – видатна пам’ятка української культури доби Бароко»: Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 72 с.

4.  Історія української музики: «Шкільні та релігійно-дидактичні співаники першої третини ХХ ст.: методичні матеріали до семінарських занять». – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2016. – 56 с. (у співавторстві з Г. Медведик).

Історія української музики: «Українські «світські» пісні XVI – XVIII — важливе джерело репертуарів шкільних співаників останньої третини ХІХ – першої половини ХХ ст.»: навч. посібник // — Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2018. – 50с. (у співавторстві з Г. Медведик).

 

Статті, енциклопедичні гасла та рецензії:

 

1. Українська та східнослов’янська барокова духовна пісня у дослідженнях сучасних західноєвропейських славістів // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Серія «Мистецтвознавство». – Вип. 21–22. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 125–129. Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/files/Visniki/visnyk-myst-2011-21-22.pdf

2. Деякі зауваги щодо релігійно-виховної спрямованості духовної поезії на пісні К.-Т. Ставровецького та Й. Ґалятовського // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 19. – Київ, 2011. – С. 203–210. Режим доступу: http://old.nakkkim.edu.ua/sites/default/files/documents/page/%5Bsite-date-dd%5D-%5Bsite-date-mm%5D-%5Bsite-date-yy%5D/%5Buser-id%5D/MZ_19.pdf

3. Новий вектор дослідження української та східнослов’янської духовно­пісенної культури XVII–XIX ст. у її зв’язках із західноєвропейським світом // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 19. – Київ, 2011. – С. 353–355.

4. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично-джерелознавчого циклу (за матеріалами рукописів XVI–XIХ ст.) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. XXVI. – Київ, 2011. – С. 337–344. Режим доступу: http://stattionline.­org.ua/obraz/33/2143-teoretiko-praktichni-pitannya-arxeografi%D1%97-ta-tekstologi­%D1%97-v-konteksti-navchalnix-disciplin-muzichno-dzhereloznavchogo-ciklu-za-materialami-rukopisiv-xvi-xix-stolit.html

5. Східнослов’янська духовнопісенна творчість у славістичних студіях середини – другої половини XIX ст. // Музикознавчі студії. – Вип. 8. – Луцьк, 2011. – С. 139–149.

6. Інтерпретація барокової духовнопісенної творчості у лірницькому вико­навстві другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми дослідження) // Ставропігійські філософські студії. ULTIMATIO RATIO: зб. наук. праць з музикознавства, психології, педагогіки та філософії освіти. – Вип. 5. – Львів: Ставропігіон, 2011. – С. 31–44.

7. Левковський Дмитро // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 63.

8. Левицький Михайло // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 56.

9. Левицький Теодор // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 58.

10. Левицький Іван // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 54–55.

11. Мастиборський Іван // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 333.

12. Моравський Іван // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2011. – С. 484.

13. Дві передвеликодні страсні пісні кінця XVII – початку XVIII ст. (джере­лознавчі, текстологічні, релігійно-виховні аспекти) // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 20. – Київ, 2011. – С. 10–17. Режим доступу: http://docplayer.net/53012961-Mistectvoznavchi-zapiski.html

14. Обробка барокової духовної пісні як сфера зацікавлень українських ком­позиторів «нової школи» української церковної музики першої третини ХХ століття (до навчального курсу «Хорознавство») // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. ХХVІІІ. – 2011. – С. 232–239. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2225-7586/issue/viewFile/3306/1035

15. Польськомовні барокові пісні (канти) Йоаникія Ґалятовського (текстова специфіка, джерелознавчі аспекти) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Вип. 102. Старовинна музика. Сучасний погляд. – Вип. 5: зб. статей. – Київ, 2011. – С. 156–180. Режим доступу: http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/20170601-naukovyy-visnyk-102-10.pdf

16. «Ліра та її мотиви»: науково-дослідницькі передумови створення збірника, його специфіка та репертуар // Демуцький П. Д. Ліра і її мотиви. Додатки. Біографічні матеріали. – Харків: Видавець О. О. Савчук, 2012. – С. 18–43. Режим доступу: https://savchook.com/wp-content/uploads/2016/11/Zmist-Demutsky.pdf

17. «Ліра і її мотиви» (Інципітарій текстів). Примітки // П. Д. Ліра і її мотиви. Додатки. Біографічні матеріали. – Харків: Видавець О. О. Савчук, 2012. – С. 124–158.

18. Напрямки та пріоритети вивчення української духовної пісні львівськими дослідниками упродовж останньої чверті ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 11. – 2012. – С. 13–30. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/viewFile/2931/2999

19. Інтердисциплінарні студії над давньою українською духовною піснею // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 12. – Львів, 2013. – С. 60–76. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/2984/3050

20. Українська духовна пісня (кант) XVII–XVIII ст. // Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Zýpadom / Ed. Peter Žeńuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 67–94. Режим доступу: https://www.academia.edu/4798923/%C5%BDE%C5%87UCH_PETER_Ed._Dedi%C4%8Dstvo_duchovnej_pies%C5%88ovej_kult%C3%BAry_medzi_V%C3%BDchodom_a_Z%C3%A1padom

21. Лірницький «Богогласник» Порфирія Демуцького. До 110-ліття виходу у світ збірника «Ліра та її мотиви» // Мистецтвознавство України. – Вип. 13. – 2013. – С. 79–90. Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B0/Downloads/Mysu_2013_13_14%20(4).pdf

22. Медведик Ю. [Рец.]:Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України: монографічне дослідження. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. – 898 с. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/23277/1/32-81-82.pdf

23. Дзвонарство України у дослідженні Б. Кіндратюка // Вісник Прикарпатського ун-ту. Мистецтвознавство, вип. 26–27. – 2012–2013. – С. 369–379. Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/files/Visniki/mystectvo/Вісник/%20Мистецтвознавство%2012-2013%20Вип.%2026-27pdf

24. Нове дослідження німецького славіста Ахіма Рабуса про тексти українських духовних пісень XVII–XVIII ст. // Laudatio. Ювілейна збірка наукових праць на пошану професора Юрія Ясіновського. – Львів, 2014. – С. 4057.

25. Роль духовної піснетворчості у формуванні релігійного та національно-патріотичного світогляду українців доби Бароко // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу / Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzeszów, 2014. – С.117–130.

26. Білецького Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. — Т. 2: Бібл – Вес. – С.  137.

27. «Богогласник» // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл – Вес. – С. 220–224  (У співавт. з Я.Мельник).

28. Брестовського Федора співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 352.

29. Вагановського Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 464–465.

30. Велигорського Івана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 542.

31. Автори пісень почаївського Богогласника (джерелознавчо-тексто­логічне дослідження) // ЗНТШ. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 287–317.

32. Медведик Ю. [Рец.]: Rabus A. Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext. – Freiburg i. Br., 2008. – 401 S. [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. – T .LII] // ЗНТШ. – Т.ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 419–432.

33. Медведик Ю. [Рец.]:Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom aZápadom / Ed. Peter Žeňuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 7–36 // ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 458–462.

34. Медведик Ю. [Рец.]:Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України: монографічне дослідження. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2012. – 898 с. (Серія «Історія української музики». Дослідження. – Вип. 19) // ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 432–442.

35. Медведик Ю. [Рец.]:Шуміліна О. Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII ст. (за матеріалами рукописних колекцій). – Донецьк, 2012. – 300 с. // ЗНТШ. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 442–454.

36. Микола Маркевич — яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів, 2014. – С. 65–80 (у співавторстві з Г. Медведик). Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/viewFile/3162/3227

37. Феномен української духовної музики: Почаївський “Богогласник” 1790–1791 років // Вісник Львівського університету. Серія мист-во. – 2015. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 59–82. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/viewFile/3244/3300

38. Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів­ський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 11. – Дрогобич, 2015. – C. 70–79 (у співавторстві з Г. Медведик). Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B0/Downloads/apgnd_2015_11_10.pdf

39. «Богогласник» — перша друкована антологія духовних пісень в Україні // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип. 12. – Дрогобич, 2015. – C. 89–96. Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/hsci/wp-content/uploads/2017/12/012-11.pdf

40. Воєвудки Дениса співаник // // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2016. – Т. 3. – С. 191–192.

41. Галущинського Михайла співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2016. – Т. 3. – С. 461–462.

42. Українські композитори — укладачі перших шкільних співаників кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2016. – С. 88–104 (у співавторстві з Г. Медведик). Режим доступу:

43. Почаївський «Богогласник» як компендіум світоглядних засад у контексті sacrum et profanum // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe. – Вип. 3: Sacrum і Profanum w kulturrze. – Львів-Ряшів, 2016. – С. 19–27.

44. Східнослов’янські (гóловно українські) духовні пісні XVII – XIX ст.  у славістичних студіях Ахіма Рабуса, Петера Женюха та Дітера Штерна: (короткий аналіз вибраних праць 2008 – 2015 років) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 18. – Львів, 2017 (у друці).

 

Опонування дисертацій:

 

1.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на дисертацію Л. Г. Руденко «Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні) (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); Інститут мистецтвознавства фольклору та етнології ім. М. Рильського НАНУ, березень 2010 р.

2.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на докторську дисертацію О. Ан. Шуміліної «Стильова динаміка української духовної музики XVII – XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій) (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); Національна музична академія України ім. П. Чайковського, червень, 2013 р.

3.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на канд. дисертацію О. М. Бойчук «Хорове мистецтво Тернопільщини в контексті соціокультурних процесів ХХ століття» (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); Інститут мистецтвознавства фольклору та етнології ім. М. Рильського НАНУ, квітень, 2013 р.

4.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на канд. дисертацію В. О. Зінченко «Фіти Октоїха в українському церковно-монодійному співі кінця XVI – першої половини XVIII століть» (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); Харківський національний університет культури ім. І. Котляревського, березень 2014 р.

5.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на канд. дисертацію Б. Є. Жулковського «Жанр кондака в українському церковно-монодійному співі XV – XIX століть» (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); ХНУК ім. І. Котляревського, Харків, червень, 2016 р..

6.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на канд. дисертацію А. І. Ткаченко «Українська сакральна монодія в сучасній композиторській творчості» (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, жовтень 2016 р.

7.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на канд. дисертацію Н. Я. Юсипів «Літургічний контекст піснеспівів воскресної утрені (на матеріалі українських ірмологіонів XVIІ – XVIII ст.) (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); ЛНМА ім. М. Лисенка, травень, 2017 р.

8.  Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на канд. дисертацію Т. М. Теслі «Музично-поетичний вимір піснеспівів вечірні (на матеріалі українських ірмологіонів XVI – XVIII ст.) (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво); ЛНМА ім. М. Лисенка, січень, 2017 р.

9. Відгук офіційного опонента Медведика Ю. Є. на канд. дисертацію С. Ф. Олійник «Регіональна рецепція музичної творчості (на прикладі творчості Ф.Шопена, Р.Ваґнера і Ф. Ліста в музичній культурі Львова)» (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво), ЛНМА ім. М. Лисенка, березень, 2018 р.

Біографія

Медведик Юрій Євгенович

Біографічні дані:

• народився 01.01. 1963 у м. Броди Львівської обл.;
• 1978 р. – закінчив Дрогобицьку восьмирічну загальноосвітню школу № 15;
• 1982 р. – закінчив Дрогобицьке державне музичне училище (1978-1982);
1987 р. – закінчив Львівську державну консерваторію ім. Миколи Лисенка (оркестровий факультет, викладач, диригент оркестру, 1982-1987 рр.).

Науково-педагогічна та методична робота:

•Аспірантура при Київській державній консерваторії ім. П. Чайковського (1990 – 1994); •Докторантура при Національній музичній академії України ім. П. Чайковського (1997-2000);
• Кандидатська дисертація «Почаївський Богогласник у контексті української духовнопісенної традиції XVII–XVIII ст.» (1994);
• Докторська дисертація «Українська духовнопісенна творчість XVII–XVIII ст.: джерела, текстологія, жанрова стилістика» (2009).
• викладач (ст. викладач, доцент, професор) Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (1987 – 2013 рр.);
• доцент кафедри музичної україністики Львівської музичної академії ім. М. Лисенка (2001– 2003 рр., як сумісник);
• завідувач кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (2001–2006);
• кандидат мистецтвознавства (1994);
• доцент (1996);
• доктор мистецтвознавства (2009);
• професор (2012);
• завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету ім. І. Франка ( з 2011 р., як сумісник, з 01.09.2013 р. — на постійному місці праці);
• член Вченої ради Львівського національного університету ім. Івана Франка (з 2015 р.);
• член Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка (з 2017 р.);
Співпраця з Міністерством освіти України
• член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво), один із розробників Державних стандартів освіти (025 Музичне мистецтво.)
• експерт наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»);
• упродовж 2003–2016 рр. неодноразово призначався Головою Акредитаційних комісії Міністерства освіти України у вищих навчальних закладах України.
• неодноразово призначався МОН України Головою ДЕК (ЕК) у вищих навчальних закладах України (2002 – 2016 рр.).

Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2013).
Наукові зацікавлення:
• музична медієвістика;
• українська та центрально-європейська музична культура XVI – XVIII ст.;
• паралітургійна (позацерковна) українська та східнослов’янська музична творчість XVI – XIX ст.;
• рукописна та стародрукована українська музична спадщина XVI – XVIII ст.;
• українська хорова культура доби Бароко та Романтизму;
• українське музичне шкільництво кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст.
• музичне краєзнавство України;
• музична психологія.

Наукові праці:

• автор понад 170 наукових праць, опублікованих в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Словенії та Німеччині. З них — 4 монографії, 6 навчально-методичних посібників (1 – з грифом МОН України).

Редакторська праця:

•Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство (з 2012 р.);
•Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити» «Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe» (з 2013 р.);
•Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук» (з 2014 р.);
•Член редколегії зб. наук. праць Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Музичне мистецтво XXI століття — історія, теорія, практика» (з 2015 р.).

 

Науковий стипендіат:

• стипендіат Кабінету міністрів України (для молодих науковців, 1995–1997 рр.).
• Післядипломна школа молодих науковців країн Центрально-Східної Європи при Центрі досліджень античної традиції (OBTA) Варшавського університету та Інституті українознавства НАН України (три-чотиримісячні наукові сесії у Варшаві, Львові, Кракові, Клайпеді, 1997 – 1999 рр.).
• Kasа im. Jana Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2001, 2006);
• Ґрантовий проект Словацької академії наук (Cyrilské paraliturgické piesne a ich varianty v kultúrno-historickom kontexte na východnom Slovensku, 2003 – 2005);
• Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (Universität Würzburg, 2003–2004; Universität Bonn, 2010);
• Deutsche Forschungsgemeinschaft (Universität Bonn, 2007);
• Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Universität Bonn, 2011);
• Heinrich Hertz-Stiftung (Universität Köln, Universität Bonn, 2013 – 2014).
• Fritz Thyssen-Stiftung (Universität Köln, Universität Bonn, 2017 р.).
• Міжнародний німецько-українсько-бельгійсько-словацький дослідницький проект «Spiritual songs as collector’s items» (Бонн–Львів-Ґент–Братислава; термін: 2015 – 2019). Співголова Проекту.

 

Наукові товариства та спілки:

• член Європейського товариства дослідників XVIII ст. (з 1995 р.);
• член Наукової ради Центру музичної україністики при Національній музичній академії ім. Петра Чайковського (з 1996 р.)
• член Національної спілки краєзнавців України (з 1997 р.);
• член Національної спілки композиторів України (з 2002 р.);
• Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (з 2015 р.).

 

Про проф. Юрія Медведика:

Шевчук Ол. Медведик Юрій Євгенович // Українська музична енциклопедія. — Т. 3. — Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2011. — С. 349—351 (гасло)
Козаренко Ол. Медведик Юрій Євгенович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 19 (у друці).
Душинй Ан., Пиц Б. Медведик Юрій Євгенович // Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: Довідник. – Дрогобич: Пóсвіт, 2010. – С. 24–25.
Webseite:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Медведик_Юрій_Євгенович https://orcid.org/0000-0001-5978-096X https://scholar.google.com.ua/citations?user=7sou6nEAAAAJ&hl=ru https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Медведик_Юрій_Євгенович

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!