Гарбузюк Майя Володимирівна

Посада: в.о. декана факультету культури і мистецтв, професор кафедри театрознавства та акторської майстерності

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mayya.harbuzyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теорія, історія театру, інтердисциплінарні студії, українсько-польські театральні взаємини ХІХ ст.,  рецепція творчості В. Шекспіра в Україні (історія та сучасна театральна практика)

Курси

Публікації

Scopus, Index Copernicus:

 1. Harbuziuk M. African Tales after Shakespeare / Reviewed by: Cazacu S., Harbuziuk M., Galland N., Sakowska A. Craiova International Shakespeare Festival, 23 April–6 May 2018. // Cahiers Ĕlisebĕthians. A Journal of English Renaissance Studies. 2019. S. 1-48. DOI: 10.1177/0184767819867410
 2. Harbuziuk M. Returning the Other // Pamiętnik Teatralny, 2020, № 60 (3), s. 225-237,  DOI: 10.36744/pt.465,  https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/465
 3. Harbuziuk M. Kurbas and Poland: Discovering / Returning // Pamiętnik Teatralny, 2021-70-2, s s. 155-163. doi: 10.36744/pt.821. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/821

Монографія

Навчально-методичний посібник:

 • Гарбузюк М. Основи наукових досліджень [Текст]: навч.- метод.посібник для студ. ф- ту культури та мистецтв / Р. Крохмальний, М. Гарбузюк, Н. Демчук, Ю. Медведик. Львів : ЛНУ, 2013. – 310 с.

Розділи колективних монографій:

 1. Гарбузюк М. Польський театр у Львові (1900 – 1945) // Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ–початку ХХІ століття / наук. ред. М. Гринишина. Київ : Фенікс, 2017. С. 457–558.
 2. Гарбузюк М. Аркадійські образи українців у польському театральному дискурсі першої половини ХІХ ст.: між «популярним романтизмом» та колоніальним кітчем // Кітч у мистецтві, етосі та вихованні / ред.: Г. Гжибек, Т. Дубровний. Львів; Ряшів, 2019. C. 9–20.
 3. Harbuziuk M. Shakespeare Festivals as a Medium of Value Transfer / Nataliya TORKUT, Maiia HARBUZIUK, Oksana SOBOL/ Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи = European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers : колект. моногр. / за ред. О. В. Тупахіної, К. Г. Сіріньок-Долгарьової, Р. К. Махачашвілі. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. – C. 159-172. 

Розділи в академічних виданнях:

 1. Гарбузюк М. Театр // Історія Львова : у 3 т. / [редкол.: Ярослав Ісаєвич (гол.), Микола Литвин, Феодосій Стеблій] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів : Центр Європи, 2007. Т. 3 : Листопад 1918 – поч. ХХІ ст. С. 124–126.
 2. Гарбузюк М. Театр // Історія Львова : у 3 т. / [редкол.: Ярослав Ісаєвич (гол.), Микола Литвин, Феодосій Стеблій] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів : Центр Європи, 2007. Т. 3 : Листопад 1918 – поч. ХХІ ст. С. 239–240.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Гарбузюк М. Постать Івана Мазепи: сучасні мистецтвознавчі дослідження // Просценіум. Львів, 2009/2010. № 3 (25) / 1 (26). С. 149–150.
 2. Гарбузюк М. «(Zygmunt Trzeci) Ogiсska! Czyli wojna tatarуw z sarmatami» Яна–Непомуцена Камінського (1809): До генези «української теми» в польській драматургії та театрі ХІХ століття  // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип. 12. С. 193–207. “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 12.
 3. Гарбузюк М. Дошевченківські «Гайдамаки…» на польській сцені у Львові (1819 р.): перший твір про Коліївщину в оцінці українських та польських учених // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 15. С. 153–163.“Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 15.
 4. Гарбузюк М. Антоній Мальчевський бачив Богдана Хмельницького? // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, 2016. Вип. 17. С. 210–218. “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 17.
 5. Гарбузюк М. «Антитеза двох суспільств»: образ Коліївщини у виставах «Ватажок» Аурелія Урбанського на сценах польських театрів (1893–1894 років) // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 18. С. 15–22.“Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 18.
 6. Гарбузюк М. Соціокультурне та поліетнічне портретування Києва середини ХІХ ст. у п’єсі «Гапка в муках» М. Ґожковського (1861): наративи, хронотопи, імагологічні стратегії // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 19 “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 19.
 7. Гарбузюк М. П’єса «Українці» Люціана Косьцєлецького у репертуарі польських театрів 1880–1887 років (до сценічної історії твору) // Студії мистецтвознавчі. 2019. № 1. С. 80–89.

Публікації у закордонних виданнях та статті у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Гарбузюк М. Комедіо-опера «Сирена з Дністра»: (До генези українських персонажів у польському театрі першої половини ХІХ ст.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.], 2013. Вип. 13. С. 8–36.
 2. Гарбузюк М. Топос Львова як український дискурс у виставі «Львів’янка, королева Голконди, або Пригоди Фінфи» Я.-Н. Камінського на сцені польського театру у Львові (1829) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.], 2014.Вип. 15. 16–25.
 3. Гарбузюк М. Ян Непомуцен Камінський: «Подільський слід» у житті й творчості // Dialog dwуch kultur. Warszawa ; Lublin : [s. n.], 2014. R. VIII. Z. 1–2. S. 268–274.
 4. Гарбузюк М. Дискурс України у просторі польського театру (на прикладі репертуару польської сцени у Львові першої половини ХІХ ст. // Studia ucrainica Varsoviensia. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. T. 3. S. 251–269.
 5. Гарбузюк М. Образ козака в польському театрі та драматургії (ранньоромантичний період) // Dialog dwуch kultur. Warszawa ; Lublin, 2015. R. ІХ. Z. 1. S. 245–250.
 6. Гарбузюк М. «Бунт Хмельницького» Алоїзa Гонзаги Жулковського – перша драма про українського гетьмана на польській сцені XІХ ст. // Pomiкdzy. Між. Между. Between. Zwischen. Entre. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. Wrocіaw, 2015. № 1. S. 109–122.
 7. Гарбузюк М. Ростислав Пилипчук – дослідник українсько-польських літературних і театральних зв’язків // Dialog dwуch kultur. Warszawa, 2016. R. Х. Z. 1. S. 375–380.
 8. Гарбузюк М. Національна та іншомовні театральні культури у науковому доробку Ростислава Пилипчука. Причинки до інтелектуальної біографії ученого // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого. Київ, 2016. Вип. 19. С. 65–72.
 9. Harbuziuk M. Wspуіczesny teatr ukraiсski : miкdzy dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym // Miscellanea posttotalitariana Wratislaviensia. Pokolenie – Transformacja – Toїsamoњж. Gardzenickie czytania teatroznawcze… i nie tylko. Wrocіaw, 2016. № 4. S.79–90.
 10. Harbuziuk M. Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twтrcy/odbiorcy we wspтіczesnym teatrze ukraiсskim // Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekњcie porуwnawczym nowoczesnoњci, totalitaryzmуw i (post)kolonializmуw // Misscellanea posttotalitariana Wratislaviensia. Wrocіaw, 2017. № 6. S. 119–130.
 11. Гарбузюк М. Володимир Перетц про ранньомодерні польсько-українсько-російські театральні зв’язки (До історії порівняльного театрознавства в Україні) // Науковий вісник Київського національного університету театру. кіно і телебачення імені І. К. Карпенка- Карого. Київ, 2017. Вип. 21. С. 14–24.
 12. Гарбузюк М. Іван Франко про українсько-польські театральні зв’язки. (До історії театральної компаративістики в Україні) // Мистецтвознавство України. Київ : ІПСМ НАМ України, 2017. Вип. 17. С. 17–32.
 13. Гарбузюк М. Початки театральних імагологічних студій у працях Івана Франка. До історіографії дослідження польсько-українських мистецьких стосунків) // Художня культура. Актуальні проблеми. Київ, 2017. Вип. 13. С. 136–154.
 14. Гарбузюк М. Перша сценічна версія «Марії» А. Мальчевського на польському кону (1831): «українська поема» без України // Dialog dwуch kultur. Warszawa, 2017. R. ХІ. Z. 1. S. 245–251.
 15. Гарбузюк М. Українсько-польське театральне пограниччя: географічне та історичне окреслення феномену // Dialog dwуch kultur. Warszawa, 2018. R. ХІІ. Z. 1. S. 383–390.
 16. Гарбузюк М. «Гелена, або Гайдамаки на Україні» Я. Н. Камінського за Т. Кернером на польській сцені (перша пол. ХІХ ст.): географія й хронологія поширення // Науковий вісник Київського національного університету театру. кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2019. Вип. 24. С. 7–15.
 17. Гарбузюк М. Комедія «Приблуда» Владислава Лозинського (1862): автор, сценічна доля п’єси та питання міжнаціональної театральної комунікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. 2019. Вип. 1 (40). С. 190–197.
 18. Гарбузюк М. «Трагедія, або Образ  смерті…» Я. Ґаватовича як документ польсько-українського театрального пограниччя: причинки до історії // Науковий вісник Київського національного університету театру. кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Київ,2021. Вип.27. С. 8 – 17. 

Матеріали та тези доповідей на конференціях

 1. Гарбузюк М. Ранньоромантичний дискурс України у творчості Яна-Непомуцена Камінського (1777—1855) // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 листопада 2013 р.) / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові ; [ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. Львів : [б. в.], 2013. С. 102–105.
 2. Гарбузюк М. Богдан Хмельницький – персонаж польської драматургії ранньоромантичної доби (1812—1823 // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2014 р.) / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові ; [ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. Львів : [б. в.], 2014. С. 114–116.
 3. Гарбузюк М. Козак Гарастко: співак, танцюрист та музика у комедіоопері «Сирена Дністра, або Терефере в клопотах» Я.-Н. Камінського за Ф. Кауером (Польський театр у Львові, 1814) // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листоп. 2015 р.) НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові ; [ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. Львів 2015. С. 44–47.
 4. Гарбузюк М. Українські народні пісні на польській ранньоромантичній сцені (перша третина ХІХ століття) // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листоп. 2016 р.) / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові ; [ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук].  Львів 2016. С. 45–48.
 5. Гарбузюк М. Сценічні переробки іншомовних творів в добу Романтизму як предмет досліджень міжкультурної комунікації (на прикладі творчості Яна Непомуцена Камінського, 1777–1855) // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 листоп. 2017 р.) / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові ; [ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. Львів, 2017. С. 45–48.
 6. Harbuziuk M. Tadeusz Pawlikowski i Teatr ukraiсski towarzystwa «Ruska Besida»: przyczynek do polsko-ukraiсskich stosunkуw teatralnych (1900–1906) // Tadeusz Pawlikowski. W stulecie њmierci. Krakуw, 2016. S. 22–30.
 7. Гарбузюк М. Порівняльне театрознавство в Україні: ретроспективний огляд, актуальні виклики (на прикладі досліджень українсько-польських театральних стосунків) // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія : зб. наук. статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г.
  Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. С. 336–350.

Інші публікації
Енциклопедичні статті:

 1. Гарбузюк М. Адвентович Кароль / Енциклопедія Львова : у 4 т. За ред. А. Козицького та І. Підкови. Львів: Літопис, 2007. Т. 1. А–Ґ. С. 37–38.
 2. Гарбузюк М. Богуславський Войцех / Енциклопедія Львова : у 4 т. За ред. А. Козицького та І. Підкови. Львів: Літопис, 2007. Т. 1. А–Ґ. С. 255.
 3. Гарбузюк М. Давісон Богуміл / Енциклопедія Львова : у 4 т. За ред. А. Козицького. Львів: Літопис, 2008. Т. 2.: Д–Й. С. 10.
 4. Гарбузюк М. Камінський Ян Непомук / Енциклопедія Львова : у 4 т. За ред. А. Козицького. Львів : Літопис, 2010. Т. 3. : К. С. 64–65.
 5. Гарбузюк М. Моджеєвська Гелена / Енциклопедія Львова : у 4 т. За ред. А. Козицького. Львів: Літопис, 2010. Т. 4: Л–М. С. 675–676.

Статті:

 1. Гарбузюк М. Ігнацій Сцибор Мархоцький як прототип одного з героїв опери “Сирена з Дністра” Я. Н. Камінського (1814): (гіпотеза на маргінесах історії польського театру у Львові) // Наукові записки Центру Мархоцькознавства / [упоряд.: В. А. Захар’єв]. Миньківці на Ушиці : [видавець ПП Заколодний], 2011. Т. 3. С. 123–138.
 2. Гарбузюк М. Україна-Польща-Європа: науково-мистецька зустріч у Гардженіцах // Просценіум. 2014. № 1/3 (38/40). С. 162–165.
 3. Гарбузюк М. Бабусина скриня чи ящик Пандори? «Волинь» очима українця // Інтернет-видання «Збруч». URL: http://zbruc.eu/node/59657
 4. Гарбузюк М. “…Богдан, син Михайла й Теклі з Острова” / Майя Гарбузюк / Богдан Антків – лицар галицької сцени упоряд., наук. ред. Богдан Козак, Львів 2015, c. 33 – 46.
 5. Кравчук О. Будь-яка територія – це насамперед людина (Інтерв’ю. Розмовляла Майя Гарбузюк) / Олексій Кравчук // Просценіум, 2016. № 1–3 (44-46). С.40 – 45.
 6. Ворожбит Н. “Донбас – це не тільки про війну” (Інтерв’ю. Розмовляла Майя Ілюк [Майя Гарбузюк]) / Наталка Ворожбит // Просценіум, 2016. № 1–3 (44-46). С. 46–53.
 7. Гарбузюк М. Монотеатр: територія світло- і самопізнання. Нотатки з ХІІІ Міжнародного фестивалю «Марія» //Просценіум. Львів, 2017. №1–3 (47–49). С. 41–46.
 8. Мікула М. Праця при «основах» / Марта Мікула, розмовляла М. Гарбузюк // Просценіум. Львів, 20017. № 47–49. С. 92–97.
 9. Ковшун О. Прощаючись із «совком» / Олександр Ковшун, розмовляла М. Гарбузюк // Просценіум. Львів, 20017. № 47–49. С.47–53.
 10. Кловер Д. Це не робота – це моя любов / Джек Кловер, розмовляла М. Гарбузюк // Просценіум. Львів, 20017. № 47–49. С. 98–107.
 11. Гарбузюк М. Театрознавчі конференції у стінах Франкового університету // Просценіум. – Львів, 20017. – № 47–49. – С.164–165.
 12. Гарбузюк М. Чи нормальної класики хочете? // Збруч, інтернет-видання. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/76495.
 13. Гарбузюк М. «Потяг історії»: куди путь? // Збруч, інтернет-видання. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/75537
 14. Гарбузюк М. «Різдво» на Заводській // Збруч, інтернет-видання. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/75358

Біографія

Завідувач редакції часопису “Просценіум”,

Член Національної спілки театральних діячів України, член НТШ, Голова Театрознавчої комісії НТШ.

Біографія:

Народилась у м. Львові. Закінчила Івано-Франківську середню школу, Львівське музичне училище (клас фортепіано), Київський державний інститут театрального та кіномистецтва ім.. І. К. Карпенка-Карого (театрознавство). По закінченні інституту десять років працювала редактором літературної частини Львівського академічного театру ім.. М. Заньковецької. Від часу створення кафедри театрознавства та акторської майстерності (1999 р.) – асистент, згодом – доцент кафедри. Від 2001 р. – відповідальний редактор театрознавчого часопису У 2000 – 2004 рр. навчалась в аспірантурі КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого. 2007 р захистила кандидатську дисертацію. У 2011 р. здобула вчене звання доцента.

 

Методичні матеріали

 

 • Гарбузюк М. Образи України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезентації: монографія / М. Гарбузюк. – Львів : Простір-М, 2018. – 470с. Harbuziuk_Monografia-.pdf.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!