Чура Василь Іванович

Посада: професор кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 240-36-23

Наукові інтереси

 • Розгортання національно-демократичних процесів у західних областях УРСР другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.
 • Участь хореографічних колективів Львівської області у культурно-національному розвитку другої половини ХХ ст.
 • Дезінтеграція комуністичних структур на західноукраїнських землях на тлі перебудовних реформувань 1985 – 1991 рр.

Курси

Публікації

Вибрані публікації

Монографії

 1. Чура В. І. Останній комуністичний експеримент. Перебудова народногосподарського комплексу західних областей УРСР на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. // Василь Чура. – Львів : Простір М, 2012. – 399 с.
 2. Чура В. І. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80 – початку 90 років ХХ століття / Василь Чура. – Львів : Ліга Прес, 2013. – 705 с.
 3. Історія України ХІХ–XXI ст.: практикум / Голубко В. Є., Лаврецький Р. В., Лозинський А. Ф., Нагірняк М. Я., Чура В. І. За ред. Р. В. Лаврецького. Львівський держ. у-нт безпеки життєдіяльності. – Київ : Знання, 2015. – 375 с.

 

Статті

 1. Чура В. І. Фестиваль «Червона рута» 1989 р. у візії чернівецького партапарату / В. І. Чура // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 25-30.
 2. Чура В. І. Національно-культурне відродження у Івано-Франківській області наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / В. І. Чура // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». 17 лютого 2017 р. Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 79-82.
 3. Чура В. І. Львів як центр національно-культурного відродження на етапі реалізації політики перебудови / В. І. Чура // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у світовому історичному просторі». 21 квітня 2017 р. Маріуполь, 2017. – С. 287-290.
 4. Чура В. І. Національно-культурні трансформації Закарпаття у рік проголошення «Декларації про державний суверенітет України» / В. І. Чура // Матеріали наукової студентській конференції «Історія, яка нас об’єднує». До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр., 75-річчя створення УПА, 85-річчя роковин Голодомору 1932-33 років. 7 грудня 2017 р. Львів : ЛНАУ– ЕК ЛНАУ, 2017. – С. 8-13.
 5. Чура В. І. Участь неформальних спілок культури у фестивальному русі Волинської області періоду перебудови / В. І. Чура // Танцювальні студії : зб. наук. праць. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 101-112.
 6. Чура В. І. Неформальні спілки культури Волинської області в національному відродженні періоду перебудови / В. І. Чура // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту : навчально-методичний посібник. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – С. 221-229.
 7. Чура В. І. До питання про Львівський театр опери та балету в роки гітлерівської окупації / В. І. Чура // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару-практикуму з сучасної хореографії «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку». 19 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – C. 51-57.
 8. Чура В. І. Сприйняття громадськістю НРБ гастролей Київського театру опери та балету крізь призму таємних документів КДБ / В. І. Чура // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу». 21 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 32-37.
 9. Чура В. І. Боротьба КДБ УРСР проти українських закордонних націоналістичних структур на початку перебудови радянського суспільства / В. І. Чура // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – С. 142-149.
 10. Чура В. І. Ставлення КДБ до прихильників ОУН-УПА на території УРСР у середині 80-х рр. / В. І. Чура // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – С. 149-154.
 11. Чура В. І. Зародження національно-демократичних спілок у Галичині наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / В. І. Чура // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: проблеми історії». 29 листопада 2013 р. – Маріуполь, 2013. – С. 64-66.
 12. Чура В. І. Національне відродження в Прикарпатті на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. крізь призму бачення компартійної преси. / В. І. Чура // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2013. – № 6. – С. 259-264.

 

Біографія

Народився 23 червня 1968 р. у місті Дубровиця Рівненської області. Закінчив Львівську середню школу № 49. У 1985–1990 рр. навчався на історичному факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1990–2006 рр. працював на посадах викладача, голови циклової комісії та заступника директора Львівського кооперативного коледжу економіки і права. У цих роках був керівником Методичного об’єднання викладачів історії та заступників директорів з гуманітарної освіти і виховання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. У 2006–2008 рр. займав посаду першого заступника декана факультету цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У березні 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х – початку 90-х рр. XX ст.» У 2009–2015 рр. працював у Львівській державній фінансовій академії на посаді доцента кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін. У 2013 р. отримав вчене звання доцента кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін. У липні 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розпад радянського ладу в західних областях УРСР на зламі 80–90-х років ХХ сторіччя». Після підпорядкування Львівської державної фінансової академії Львівському національному університету імені Івана Франка з вересня 2015 р. – доцент, а з вересня 2016 р. – професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2017 р. – професор кафедри режисури і хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладає начальну дисципліну «Хореографічний театр ХХ – ХХІ століть».

Сфера наукових зацікавлень: ґенеза хореографічних колективів у періоди «відлиги» й «застою» та їх роль у національно-культурному відродженні за часів «перебудови»; причини, динаміка та наслідки розпаду радянської влади у західних областях УРСР на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. Автор 2 монографій, 1 посібника та понад 50 наукових статей.

Методичні матеріали

«Хореографічний театр ХХ – ХХІ століть»

 

Навчальний план
Семестр Кредити Звітність
1 екзамен

Лекції

Семестр К-сть годин Лектор Група(и)
1 проф. Чура В. І. КМХ-51, КМХ-61

Практичні

Семестр К-сть годин Група Викладач(і)
1 КМХ-51, КМХ-61

 

Опис курсу

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Хореографічний театр ХХ – ХХІ століть» є ґенеза світового хореографічного театру й теоретичні та методичні питання вивчення розвитку новочасних проявів танцювального мистецтва сьогодення. Навчальна дисципліна «Хореографічний театр ХХ – ХХІ століть» передбачає вивчення теоретичних і практичних основ історичних етапів формування, ключових мистецьких напрямків розвитку та представників світового хореографічного театру у ХХ – ХХІ століттях на тлі дослідження концептуальних напрямків розгортання світової танцювальної ґенези. До її змістового наповнення входить опрацювання зразків найвідоміших танцювальних шкіл України, Європи й Америки у контексті розгляду причин формування, динаміки розвитку та мистецьких наслідків діяльності хореографічних сценічних закладів у площині різновекторних напрямків розвитку танцювального мистецтва.

Метою навчальної дисципліни «Хореографічний театр ХХ – ХХІ ст.» є набуття студентами естетичного досвіду та практики сприймання генези світових та вітчизняних хореографічних сценічних закладів та їх постановок на основі інтенсивного розвитку емоційно-почуттєвої сфери. Як наслідок, дисципліна формує розростання творчого поліхудожнього мислення, спричиняє розкриття здатності цілісного бачення життєвих та мистецьких явищ і їх творчого осмислення засобами хореографії як синтезу мистецтв з вільним орієнтуванням у загальній мистецькій палітрі. Поряд з цим, дисципліна активізує виховання  активного особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток комплексу художніх здібностей як основи творчого розвою особистості. Здобута фактографія збагатить інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їх світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями з суміжних дисциплін вивчення історії хореографічного театру сприятиме формуванню цілісного уявлення про танцювальну культуру, глибшому розумінню характеру взаємодії різних видів хореографічного мистецтва та закономірностей його розвитку.

Завданнями вивчення дисципліни «Хореографічний театр ХХ – ХХІ ст.» є:

– дослідження концептуальних напрямків розгортання світової генези хореографічного театру у ХХ – на початку ХХІ ст.

– набуття студентами естетичного досвіду як практики сприймання творів танцювального мистецтва на основі інтенсивного розвитку емоційно-почуттєвої сфери;

– розвиток творчого поліхудожнього мислення, розкриття здатності цілісного бачення життєвих та мистецьких явищ та їх творчого осмислення засобами хореографії як синтезу мистецтв з вільним орієнтуванням у загальній мистецькій палітрі;

– виховання  активного особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток комплексу художніх здібностей як основи творчого розвою особистості.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

–       предмет, мету і завдання курсу «Хореографічний театр ХХ – ХХІ ст.»;

–       історію формування і розвитку світового хореографічного театру у минулому та сьогочасному століттях;

–       біографічну та творчу фактографію видатних танцівників хореографічних театрів світу;

–       ключові етапи трансформацій світового танцювального театру;

–       мистецькі напрямки розвитку хореографії у межах найвідоміших танцювальних сценічних закладів;

–       особливості становлення та розвитку українського танцювального театру;

–       магістральні вектори європейської сценічної хореографії;

–       мистецькі ознаки американського танцювального мистецтва;

–       особливості російського хореографічного розвитку;

–       визначних хореографів світового та вітчизняного танцювального театру;

–       перспективні напрямки розвитку хореографічного театру у ХХІ ст.;

 

вміти:

–       описувати та інтерпретувати напрямки розвитку танцювального мистецтва у ХХ – ХХІ століттях;

–       аналізувати причини зародження та етапи розвитку найвідоміших світових танцювальних шкіл;

–       виокремлювати ключові мистецькі напрямки, характерні танцювальним світовим школам;

–       синтезувати творчі паралелі притаманні різним сценічним танцювальним закладам світу;

–       інтерпретувати мистецьке тло танцювальної культури;

–       залучати пам’ятки танцювальної культури та зразки діяльності мистецьких закладів як джерела для власних творчих пошуків;

–       вирізняти надбання вітчизняного танцювального мистецтва.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Абызова Л. История хореогрического искусства / Л. Абызова. – СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2012.
 2. Асафьев Б. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б. Асафьев. – М. : Музика, 1974.
 3. Аркина Н. Артисти балета (Время, роли, стиль) / Н. Аркина. – М. : Знание, 1984.
 4. Баланчин Дж. Сто один рас сказ о большом балете / Дж. Баланчин, Ф. Мэйсон. – М. : Крон-Пресс, 2000.
 5. Бахрушин Ю. А. История руского балета / Ю. Бахрушин. – М. : Просвещение, 1977.
 6. Белова Е. Ракурсы танца: телевизионный балет / Е. Белова. – М. : Искусство, 1991.
 7. Білошкурський В. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів / В. Білошкурський, С. Шалапа., В.Перепілківна. – К. : НАКККіМ, 2014.
 8. Блок Л. Классический танец: История и современность. Л. Блок – М. : Искусство, 1987.
 9. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Г. Боримська. – Київ : Мистецтво, 1974.
 10. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографи / В. Ванслов. – М. : Искусство, 1971.
 11. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы / В. Ванслов. – Ленинград : Музыка, 1980.
 12. Гаевский В. Дивертисмент / В. Гаевский. – М. : Искусство, 1981.
 13. Гаевский В. Хореографические портреты / В. Гаевский – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008.
 14. Демидов А. «Лебединое озеро» / А. Демидов. – М. : Искусство, 1985.
 15. Демків Д. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії: Нарис, Спогади, Фотоматеріали / Д. Демків. – Коломия : Вік, 2001.
 16. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012.
 17. Эльяш Н. Балет народов СССР / Н. Эльяш. – М. : Знание, 1977.
 18. Кокуленко Б. Степова терпсихора / Б. Кокуленко. – Кіровоград : Степ, 1999.
 19. Колногузенко Б. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж) / Б. Колногузенко. – Харьков : Харбковский обласной центр народного творчества, 2007.
 20. Колногузенко Б. Види мистецтв та хореографії / Б. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014.
 21. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: от истоков до середины ХVІІІ века / В. Красовская. – М. : Искусство, 1979.
 22. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра / В. Красовская.. – Ленинград: Искусство, 1981.
 23. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм / В. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1983.
 24. Красовская В.Западноевропейский балетный театр. Очерки истории / В. Красовская – СПб. : Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2008.
 25. Красовская В. Русский балетный театр начала ХХ века. Танцовщики / В. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1972.
 26. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины ХІХ века / В. Красовская. – М. : Искусство, 1958.
 27. Красовская В. Статьи о балете / В. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1967.
 28. Красовская В. История русского балета / В. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1978.
 29. Лифарь С. Танец: Основные течения академического танца / С. Лифарь. – М. : ГИТТИС, 2014.
 30. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779–2001) / О. Паламарчук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007.
 31. Пасютинськая В. Волшебный мир танца / В. Пасютинськая. – М. : Просвещение, 1985.
 32. Пасютинськая В. Путешествие в мир танца / В. Пасютинская – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011.
 33. Рославлева Н. Английский балет / Н. Рославлева. – М. : Государственное музикальное издательство, 1959.
 34. Слонимский Ю. Петербургские мастера балете ХІХ столетия. К. Дидло, Ж. Перро, А. Сен-Леон, Л. Иванов, М. Петипа / Ю. Слонимский. – Ленинград : Искусство, 1937.
 35. Слонимский Ю. Семь балетных историй / Ю. Слонимский. – Ленинград : Искусство, 1967.
 36. Слонимский Ю. Чудесное было рядом з нами: Заметки о петрогралском балете 20-х годов / Ю. Слонимский. – Ленинград : Советский композитор, 1984.
 37. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003.
 38. Станішевський Ю. Балетний театр України, 1925–1975 / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 1975.
 39. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України, 1925–1985: Шляхи і проблеми розвитку / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 1986.
 40. Станішевський Ю. Лебеді чарівного озера / Ю. Станішевський. – Київ : Молодь, 1966.
 41. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2002.
 42. Станішевський Ю. Національна опера України 2001 2011. / Ю. Станішевський. – Київ : Муз. Україна. 2012.
 43. Станішевський Ю. Хореографічне мистецтво / Ю. Станішевський. – Київ : Радянська школа, 1969.
 44. Суриц Е. Хореогрфическое искустство двадцатых годов / Е. Суриц. – М. : Искусство, 1979.
 45. Трускиновская Д. 100 великих мастеров балета / Д. Трускиновская. – М. : Вече, 2010.
 46. Худеков С. Всеобщая история танца / С. Худеков. – М. : Эксмо, 2009.
 47. Худеков С. Н. Искусство танца: История. Культура. Ритуал / Худаков С. Н. – М.: Эксмо, 2010.
 48. Худаков С. Н. Иллюстрированная история танца / С. Худеков. – М. : Эксмо, 2009.
 49. Шереметьевская Н. Длинные тени (О времени, о танце, о себе). Записки историка балета и балетного критика / Н. Шереметьевская. – М. : Редакция журнала «Балет», 2007.
 50. Шумилова Э. Национальное своеобразие балета / Э. Шумилова. – М. : Знание, 1976.

Іноземна література

 1. Dix Anges. Dominique Bagуuet. Pig Charles. – France: Arcanal, 1988. – 120 min.
 2. Dixon Gottschild Br. Black Dance at 651. Contemporary black dance // 2002. − Dance teacher № 2.
 3. Dictionnaire du ballet moderne. – Paris: Fernand Hazan, 1957. – 360 p.
 4. Devade M. Ecrits theуriques Archives d`art contеmporain. 3. – Paris: Lettres Modеrnes, 1990. – 480 p.
 5. Klasen Virilio. Etedes d`impact impact inspectiуns Erkundeng der Endzeit. – Paris: Expressiуns contemporain, 1999. – 400 p.
 6. Le Moal Philippe. Dictionnaire de la dance. – Paris: Larousse, 1999. – 864 p.
 7. Magyar es Fr., Tancmevĕszet. K., Transes: danse contemporain en France et en Hongrie. – Budapest: Theatre contemporain de la danse, 1992. – 117 p.
 8. Marsеlle Mitchеl, Ginоt Isabеlle. La Dance au ХХe siecle. – Paris: Bordas, 1995. – 264 p.

Електронний ресурс

 1. Сучасний танець в Україні. – Режим доступу: www.ukrdance.com.ua. – Загол. з екрана.
 2. Танцевальные термины. – Режим доступу: www.abt.org/dictionary/index.html. – Загол. з екрана.
 3. Леонід Мясін. – Режим доступу: www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes / massine_l. html. – Загол. з екрана.
 4. Энтони Тюдор. – Режим доступу: www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes / tudor_a. html. – Загол. з екрана.
 5. Балет Кеннета Макмиллана. Кеннет Макмиллан, «Манон», «Иудино дерево». – Режим доступу: www.balletalert.com/magazines/danceview/MacMillan.htm. – Загол. з екрана.
 6. Недерландский балет Иржи Килиана. Нидерланд балет-I. Балет «Маленькая смерть». – Режим доступу: www.euronet.nl/users/cadi/J.K.htm.
 7. Джордж Баланчин. Неоклассицизм Игоря Ставинского и Джоджа Баланчина. Нью-Йорк Сити Бале. Балеты «Аполлон Мусагет», «Драгоценности», «Классическое Pas de deux», «Хрустальный дворец». – Режим доступу: www.sab.org/bio/biobalanchine.htm . – Загол. з екрана.
 8. Штутгартский балет. Джон Кранко. Балеты. – Режим доступу: www. saatstheatr.stutgart.de/ballet/ballet_pages/cranko_e.htm. – Загол. з екрана.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!