Теоретико-методичні основи бібліографії

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Біловус Г. Г.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416КМБ - 21Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з термінологічним інструментарієм дисципліни “Теоретико-методичні основи бібліографії: Бібліографічні ресурси України”, закласти основу організаційної та видової структури бібліографії.

Завдання дисципліни:

– ознайомити з основними поняттями і термінами бібліографознавства, історією певного виду бібліографії;

– висвітлити питання видової класифікації бібліографії за суспільним призначенням, її цільове та читацьке призначення, завдання, організаційні центри;

– розглянути теоретичні та методичні проблеми структури бібліографічних посібників;

– розвинути навики класифікування бібліографічних посібників;

– сформувати уявлення про бібліографічні ресурси як важливу складову бібліотечно-інформаційних ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 1) основні джерела бібліографічної інформації, 2) бібліографічну продукцію провідних бібліографічних центрів України, її жанри, 3) специфіку й склад бібліографічних ресурсів окремих видів бібліографії на сучасному етапі.

вміти: 1) охарактеризувати сучасні бібліографічні ресурси України, 2) основні терміни бібліографознавства; 3) застосовувати теоретичні знання для аналізу бібліографічних посібників, 4) виявляти їх головні риси у відповідності до того чи іншого виду бібліографії.

 

Змістові модулі:

  1. Бібліографічні ресурси України: стратегія розвитку, характеристика джерел
  2. Бібліографічні ресурси України як документальний результат бібліографічної діяльності

Рекомендована література

 

Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання
науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2003
науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007
Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : ХДАК, 2015
науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана Москва : Изд-во МГУП, 2000
Демчук Н. Р., Крохмальний Р. О., Чирук Є. Г. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
Диомидова Г. Н. Библиографоведение: учебник для сред. проф. учеб. завед. Санкт-Петербург : Профессия, 2003
Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) Київ : [б. в.], 2013
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Жнець, 2011
укл. Т.М. Заморіна Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2017
сост. Г.Ф. Зарезова Информационно-аналитические продукты и услуги : учеб.-метод. комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» Барнаул : Изд-во Алт ГАКИ, 2007
Зінченко Л. О. Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06zlounb.html (11/04/2010). – Назва з екрана  
Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. пособ. Москва : Кн. палата, 1990
Коршунов О.П., Лиховид Т.Ф., Новоженова Т.А. Библиографоведение. Основы теории и методологии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 071201 Библ.-информ. деятельность Москва : ФАИР, 2009
Крохмальний Р., Демчук Н.,

Хамула О. та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012
Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія Київ : НБУВ, 2012
Лутовинова В.І. Теоретико-методологічні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (XІ–XX ст.) Київ : Книжк. палата України, 2002
Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Онисько Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010
Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004
сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010
Попик В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Київ : [б. в.], 2014
Промська О. Л. Розвиток метабібліографії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) Київ : [НБУВ], 2011
Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення. – 2-ге вид., випр. і доп. Київ : [б. в.], 2004
Строгіна Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку національної бібліографії кінця XX – початку XXI століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.crimea.ua/knp/250/knp_250t1_61-66.pdf – Назва з екрана.  
Стронська Н. Т. Електронні ресурси українського історичного біобібліографознавства: стан і перспективи розвитку (90-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” Київ : НБУВ, 2015
Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [ХДАК], 1999
Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2006.
Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрана.

Рівне : [РДГУ], 2000
Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004
Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студ. спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Київ : Кондор, 2017
Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. – Вид. 2-ге, випр. та доп. Київ : Кондор, 2018
Швецова-Водка Г.М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012
Швецова-Водка Г. Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.library.te.ua/vds/system/b_bl_ograf_chn_resursi/. – Назва з екрана.  
наук. ред. і автор вступ. ст. Г.М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999
Швецова-Водка Г.М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011