Теоретико-методичні основи бібліографії: бібліографічний опис документів

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Біловус Г. Г.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232КМБ - 11Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета курсу – дати студентам необхідний обсяг знань, що дозволить засвоїти методику бібліографічного опису різних типів видань, виробить навички бібліографування первинних і вторинних документів, сформує вміння застосовувати ці знання в укладанні списків використаної літератури, правильному оформленні бібліографічного апарату наукової роботи.

 

Завдання дисципліни:

– розкрити значення, функції та загальні принципи бібліографічного опису документів;

– ознайомити з основними джерелами виявлення бібліографічних відомостей;

– подати відомості про структуру бібліографічного запису, що має у своїй основі бібліографічний опис;

– навчити студентів правильно застосовувати на практиці основні положення ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 „Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”;

– пояснити правила бібліографічного опису, викладені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”;

– навчити правильно вживати знаки приписної пунктуації й основні скорочення, що використовують у бібліографічному описі документів.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: 1) основні правила опису різних видів документів; 2) різницю між повним і скороченим бібліографічним описом документа; 3) важливість опрацювання документа de visu для складання достовірного і повного бібліографічного опису.

вміти: 1) складати повний і скорочений бібліографічний опис на документ, групу документів, частину документа; 2) виявляти бібліографічні відомості і формувати з них бібліографічний запис; 3) правильно визначати заголовок і окремі області бібліографічного опису; 4) відчитувати необхідну бібліографічну інформацію, подану в бібліографічному записі.

 

Змістові модулі:

  1. Бібліографічний опис – основа бібліографічного запису
  2. Структура бібліографічного опису
  3. Види бібліографічного опису

 

Рекомендована література

Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання
  Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На зміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Режим доступу: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71. pdf. – Назва з екрана. Київ : Держ-споживстандарт України, 2007
  Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013 Київ : : Мінекономрозвитку України, 2014
Біловус Г.,

Чирук Є. Г.

Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” денної форми навчання Львів : Видавни-чий центр ЛНУ імені Івана Фран-ка, 2013.
Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_30. – Назва з екрана  
науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2003
науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина Справочник библиографа. – 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Василишин Д. В. Рекомендаціі зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури Львів : Українська академія друкарства, 2008
Вершинин М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : [учеб.-практ. пособ.] Санкт-Петербург : Профессия, 2007
Власова Г. В., Лутовинова В. І., Титова Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2006
уклад.: Галевич О. К., Штогрин І. М ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з впровадження. – Режим доступу: ftfsite.ru/download/Library_Standart.pdf. – Назва з екрана Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008
под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007
науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
Демчук Н. Р., Крохмальний Р. О., Чирук Є. Г. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Жнець, 2011
Женченко М.. Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_6_9. – Назва з екрана  
укл. Т.М. Заморіна Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2017
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів [Електронний ресурс] : навч. посіб.  – Режим доступу: aleph.lsl.lviv.ua:8991/records…/LSL01/…/LSL01.000461751.html ; www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development…/15018.001.pdf. – Назва з екрана Київ : НАКККіМ, 2014
Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформа-ції: бібліографічний опис [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://www.khai.edu/download/karpenko_aspdi.pdf. – Назва з екрана Харків : ХАІ, 2010
Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. пособ. Москва : Кн. палата, 1990
Коршунов О.П., Лиховид Т.Ф., Новоженова Т.А. Библиографоведение. Основы теории и методологии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 071201 Библ.-информ. деятельность Москва : ФАИР, 2009
Крохмальний Р., Демчук Н.,

Хамула О. та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. –  Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана Київ : Знання, 2006
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004
Літнарович Р. М.,

Кубай О. В.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/pdf. – Назва з екрана Рівне : МЕГУ, 2010
Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Онисько Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010
Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004
сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010
[авт.-уклад. Н. А. Рибчинська] Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України іме-ні В. Стефаника, 2010
Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування» Львів : Світ, 2002, 2003
Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування». – 2-ге вид., випр. Львів  : Світ, 2003
Савина И. А. Библиографическое описание документа: семиотический поход : учебно-метод. пособие Москва : Либерия, 2004
Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення. – 2-ге вид., випр. і доп. Київ : [б. в.], 2004
уклад.: О. М. Устіннікова, Н. А. Палащина Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах Київ : Кн. палата України, 2017
матеріал підготували: О. Устіннікова, П. Сенько, С. Юлдашева, Н.Регідайло Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1 – 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – Назва з екрана.  
Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. – Вид. 2-ге, випр. та доп. Київ : Кондор, 2018
Швецова-Водка Г.М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012
наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999
Швецова-Водка Г.М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011
Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 6-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008
Янішевський О. О. Методичні рекомендації щодо складання списків використаної літератури Київ : [НІСД], 1996