Дисципліни музичного мистецтва

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит
105Немає
112Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948КМО-1мпрофесор Базиликут Б. О., доцент Ковбасюк М. Ю.
1048КМО-1мпрофесор Базиликут Б. О., доцент Ковбасюк М. Ю.
1124КМО-2мпрофесор Базиликут Б. О., доцент Ковбасюк М. Ю.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у бурхливому потоці наукової інформації.. Тому у курсі представлено як огляд концепцій видів досліджень, так і процесів та інструментів, які потрібні для підвищення  рівня наукової підготовки в галузі професійної педагогічної діяльності.

Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності, подальший розвиток набутих на попередніх курсах інструментально-виконавських умінь, опанування фактурою твору для поглибленого музикознавчого аналізу й використання набутих знань у педагогічній практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • раціональні методи розучування та роботи над музичними творами,
 • стильові та жанрові особливості фортепіанної музики,
 • характеристики засобів музичної виразності (метро-ритм, артикуляція, динаміка, агогіка, тембр, туше, педалізація),
 • аплікатурні принципи як засіб вирішення відповідних художніх завдань,
 • навчально-методичну, музикознавчу, психолого-педагогічну літературу для змістовного аналізу музичних творів,
 • нотні позначення, специфічні для даного інструмента;

вміти:

 • осягнути художню ідею на основі жанрово-стильоваго аналізу твору,
 • володіти виконавським матеріалом різних епох і стилів світової і вітчизняної культури,
 • використовувати виразові можливості музичного інструмента,
 • грамотно педалізувати музичний твір,
 • усно представити музично-теоретичний та виконавський аналіз музичних творів,

За кваліфікацією: вокал оволодіння методикою вокального звукоутворення, оволодіти методикою формування артикуляційних та дикційних вмінь, оволодіти основами вокальної педагогіки;

хорове диригування: моделювання хорового звучання, методи управління хоровим колективом, вивчення творів всесвітньо-класичної спадщини,  знати шкільний пісенний репертуар та репертуар практики роботи з хором.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века. – Ленинград: Советский композитор, 1990. – 288 с.
 2. Кашкадамова Н. Фортепіанне мистецтво у Львові. –Тернопіль: Астон, 2001.  – 400 с.
 3. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ- ХХ ст. –Тернопіль: Астон, 2000. – 340 с.
 4. Козаренко О. Національна музична мова в контексті постмодернізму // Наукові записки. Серія “Мистецтвознавство”. ‑ Тернопіль, 1999. ‑ Вип. 1. –С. 9–
 5. НейгаузГ. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Музыка, 1967. – 265 с.
 6. ЦыпинГ. М. Музыкант и его работа. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
 7. Шнабель А. Моя жизнь и музыка // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3. – М., – С. 146.

Допоміжна література:

 1. Задерацький В. Про природу та історичну функцію стилю Мирослава Скорика // Мирослав Скорик . ‑ Львів, 1999. –  С. 5–
 2. Кияновська Л. Творчість Василя Барвінського і художні стилі XX ст. // Ва­силь Барвінський і українська музична культура. – Тернопіль, 1998. – С. 15– 18.
 3. Кияновська Л. Син століття Микола Колесса в українській культурі ХХ ст. – Львів: Вид‑ во НТШ, 2002.  – 293 с.
 4. СалданС. О. Фортепіанна мініатюра у творчості львівських композиторів Українське мистецтвознавство. №33. — Київ: – Вид. “Музична Україна”, 2004. – С.287-296.

Нотний матеріал

 1. Барвінський В. Сонати. – К., 1990. – 64 с.
 2. Барвінський В. Твори для фортепіано. Упорядник С. С. Павлишин. – К., – 158с.
 3. Бах Й.  С.  Добре  темперований  клавір.  48  прелюдій  та  фуг.  Том  І. Редакція Б. Муджеліні. – К., 1973. – 125 с. Т. II – К., 1994. – 134 с.
 4. Бах Й. С. Двоголосні інтенції. – К., 2004. – 31 с.
 5. Бах Й. С. Маленькі прелюдії та фуги. – К., 1993. – 48 с.
 6. Бетховен Л. Вибрані фортепіанні твори. – К., 1975. – 68 с.
 7. Бетховен Л. П’єси для фортепіано. – К., 1993. – 79 с.
 8. Бетховен Л. 32 сонати для фортепіано. Т.І. – Москва, 1989. – 303 с. Т 9. – 1991. – 344 с.
 9. Бортнянський Д. Сонати. – Ленинград, 1989. – 27 с.
 10. Виборні етюди російських композиторів. – К., 1987. – 134 с.
 11. Гаврилин В. Пьеси. Для фортепиано. Т.І. – Москва, 1996. – 44 с.
 12. Гайдн Й. Сонаты для фортепиано. – Москва, 2008. – 164 с.
 13. Гедике А. Двенадцать мелодических этюдов. – Москва, 1999. – 45 с.
 14. Глинка М. Пьесы. – Ростов – на – Дону, 1998. – 72 с.
 15. Гречанинов А. Детский альбом. Бусинки. – Москва, 1988. – 31 с.
 16. Григ Э. Лирические пьесы. – Москва, 2006. – 202 с.
 17. Гріг Е. Поетичні картинки для фортепіано. – К., 1967. – 18 с.
 18. Кабалевський Д.  Фортепианная  музыка  для  детей  и  юношества.  – Москва, 1974. – 28 с.
 19. Клементі М. Сонатини. – К., 1993. – 23 с.
 20. Косенко В. 24 дитячі п’єси для фортепіано. Редакція М. Б. Степаненка. – К., 1994. – 62 с.
 21. Левченко Л.  Музичне  джерельце.  Збірка  музичних  творів.  Випуски 1,2,3,4. – Харків, 2004 р.
 22. Лешгорн А. Этюды, соч. 65. – Москва, 2005. – 31 с.
 23. Мошковский М. 15 Виртуозных этюдов, соч. 72. – Москва, 1994. – 23с.

Інформаційні ресурси

http://www.big-library.com.ua/book/6_Istoriya_ykrainskoi_kyltyri/

http://uk.wikipedia.org/

http://krai.lib.kherson.ua/a1-peopl-1.htm

http://www.ukrainians-world.org.ua/

http://exlibris.org.ua/greathistory/r38.html

http://notes.tarakanov.net/vokjazz.htm – джазові ноти для солістів http://www.piano.ru/library.html – бібліотека фортепіанних нот

Матеріали

Силабус “Дисципліни музичного мистецтва”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму