Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224Пугач Л. Ю.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224КМБ - 21Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета –з’ясувати провідні напрямки, особливості та закономірності, форми, причини й наслідки становлення та розвитку реклами, зокрема рекламної діяльності з античних часів і до сьогодення; простежити історію зародження реклами як комерційного засобу оповіщення; роль реклами у інформаційному суспільстві та у бібліотеці, зокрема.

Завданням навчальної дисципліни є: розкрити витоки реклами та рекламної діяльності; проаналізувати сучасний стан реклами; простежити, які засоби та методи використовує бібліотека для реклами своїх послуг; вивчити бібліотечно-бібліографічні та інформаційні послуги і запити.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні періоди в історії розвитку реклами, інформаційних технологій у контексті загально історичного процесу; які види реклами використовують провідні бібліотеки України та світу; види і форми рекламного повідомлення, концепції новітньої бібліотечної рекламн ;

уміти: застосувати знання, вміння та навички набуті під час теоретичного курсу дисципліни; оперувати основними поняттями з реклами; знати законодавчу базу, яка формує та контролює процес.

Рекомендована література

Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг Башун О. В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек Донецьк : УКЦентр, 1999. 1
  Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : [монографія] Київ : Київ. ун-т, 2004 1
  Борисова О. О.

 

Библиотечно-библиографическая реклама : учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http :// booksshare . net / books / bibliot / borisovaoo /2002/ files / bb _ reklama. pdf. – Заглавие с экрана.

Москва : Профиздат, 2002 віртуальний читальний зал
  уклад. Т. В. Горда Адвокація: представлення інтересів бібліотек : метод. поради Черкаси : [б. в.], 2015 віртуальний читальний зал
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 1996 віртуальний читальний зал
  сост. и рук. проекта

Дж. Ричардсон

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности Санкт-Петербург : Профессия, 2008 віртуальний читальний зал
  Ромат Е. В.,

Сендеров Д. В.

Реклама: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. – 8-е изд. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/4342.pdf. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Питер, 2013 віртуальний читальний зал
  уклад.: Скригун  Н.  П., Семененко К. Ю,

Розумей С. Б. та ін.

Словник маркетингових термінів [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16685/1/Dictionary%20of%20marketing%20terms.pdf. – Назва з екрана

 

Київ : ПП

«Сердюк В. Л.», 2014

віртуальний читальний зал
  Станкевич-Волосянчук О. І. Адвокація як метод впливу : практ. посіб. Ужгород : [б.в.], 2013 віртуальний читальний зал
  за ред. Тулупова В. В. Реклама: теория и практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jour.vsu.ru/edition/books/Reklama_teoriya_i_praktika. pdf. – Заглавие с экрана. Воронеж :

Изд-во Воронеж.

гос. ун-та, 2011

віртуальний читальний зал
  Хавкіна Л. М. Основи рекламної діяльності [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. для студентів зі спеціальності «Журналістика». – Режим доступу : http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/7353/2/Khavkina.%20Osnovy%20reklamnoi.pdf. – Назва з екрана. Харків: ХНУ імені

В. Н. Каразіна, 2013

віртуальний читальний зал
  Хіміч Я., Башун О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2010 1

віртуальний читальний зал

  Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2012 віртуальний читальний зал
  Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг : навч. посіб. Київ : Алерта, 2015 віртуальний читальний зал