Практикум з культурного проектування

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Герасименко О. В.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мдоцент Герасименко О. В.

Опис курсу

Предметом курсу є організаційно-методологічні основи підготовки та здійснення культурних проектів.

Мета – формування системи базових практичних знань у сфері культурного проектування, розуміння концептуальних засад системного управління проектами; набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень щодо проектної діяльності.

Завдання – розкрити і засвоїти сутність культурного проектування, визначити культурні проблеми в проектуванні та їх класифікацію; розглянути основні методи досліджень у культурному проектуванні; розкрити особливості управління соціально-культурними проектами; зрозуміти особливості фінансування культурних проектів; створення проектної команди та управління нею, а також культурних проектів для різних категорій населення; навчитись текстовому оформленню культурного проекту.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студентів, за якого вони повинні:

а) знати

 • сутність культурного проектування;
 • класифікацію культурні проблеми в проектуванні;
 • основні методи досліджень у культурному проектуванні;
 • особливості управління соціально-культурними проектами;
 • особливості фінансування культурних проектів;

б) вміти

 • визначати культурні проблеми в проектуванні;
 • враховувати особливості управління соціально-культурними проектами;
 • створювати проектні команди та управляти ними;
 • створювати культурні проекти для різних категорій населення;
 • оформляти культурні проекти текстово.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
 2. Господарський Кодекс України. – К., Парламентське видавництво, 2003.
 3. Балакірєва О.М. Моніторинг соціальних проектів і програм. //Соціальна робота в Україні на початку ХХI століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції 29-31 жовтня 2002 р. Частина 2 – К.:ДЦССМ, 2002. – С.241- 246.
 4. Білик Б. І. Культурологія: Навч. посіб. — К.: КНИГА, 2004. — 408 с.
 5. Богоявленська Ю.В.Проектний аналіз. Навч. Посіб.- К., 2004. – 336с.
 6. Бокан В. В. Культурологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 134 с.
 7. Бондаренко Ю. В. Оцінка соціальних проектів та програм як інструмент ефективного управління недержавною некомерційною організацією. – К., 2006. – 127 с.
 8. Вавилова Н. И., Грибанова Н. А. Пути активизации инновационных процессов в культурно-досуговой деятельности. Итоги поисково-апробационной игры. — Петрозаводск, 1991. — 69 с.
 9. Войтович С. О. Світ соціальних відносин в українській культурі: історико-соціологічне дослідження. — К., 1994. — 145 с.
 10. Гнатчук О. С. Культурологія: Навч.-метод. посіб. — Чернівці, 2007. — 202 с.
 11. Дегтяренко А. А. Приоритетные направления развития сферы культуры города // Новые пути наук о культуре: Тезисы науч. практ. конф. молодых ученых. — М., 1994. — С. 29–31.
 12. Діденко В.М. Менеджмент. Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 584 с.
 13. Довідник донорських організацій та благодійних програм, що працюють в Україні. К.: Творчий Центр Каунтерпарт, 2001. – 256с.
 14. Дудченко В.С., Масалков І.К. Рішення регіональних проблем ігровими методами // Соціс, 1991. – № 7. – С.85-86.
 15. Ерасов Б. С. Социальная культурология. — М., 1996. — 591 с.
 16. Ерошенков И. Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. — М.: МГИК, 1994. — 32 с.
 17. Ефремов С. К., Кунин Е. Е. Учреждение культуры нового типа: принципы формирования и опыт деятельности // Социальное проектирование в сфере культуры. — М., 1990. — С. 42–54.
 18. Єрмаков І.Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід // Метод проектів: традиції, життєві результати. – К.: Департамент, 2003. – С. 15-16.
 19. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Социально-культурная деятельность: история, теоретические основы, сферы реализации, субъекты, ресурсы, технологии. — М., 2001. — 136 с.
 20. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
 21. Ковальчук А. С., Ковальчук М.Г. Исследование и проектирование социально-культурной деятельности. – Орел: Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2001. — 135 с.
 22. Ковальчук А. С. Социально-культурная деятельность: Учеб. пособие. – Орел: Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2000. — 172 с.
 23. Коган М.С. Метод проектов и условия его эффективного применения в воспитательной работе. – дМ. – 1989. – 253 с.
 24. Красильников Ю. Д. Методика социально-культурного проекти рования. — М., 1993. — 73 с.
 25. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. – Учебное пособие. – Ростов н / Д.: Фенікс, 2001. – 416 с.
 26. Луков В.А. Социальное проэктирование: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Флинта, 2003. – 240 с.
 27. Морозов Г. В., Пущенко В. Н. Основные методы и методики социальной роботы: Учеб. пособие. — Иваново, 1996. — 136 с.
 28. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О.О. Яременко, О.Р. Артюх, О.М. Балакірєва та ін. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.
 29. Никончук А.С. Социально-педагогический проект: просто о сложном. . // Сациально-педагогеская работа. Часопис. – №1. – 2000. – С.45-54.
 30. Организация и методика художественно-массовой работы. — М.: Просвещение, 1987. — 147 с.
 31. Основы социальной работы: Учебник / Под ред. П. Д. Павленко. — М.: Инфра-М, 1999. — 368 с.
 32. Плышевский В.Г. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе. – М.: Социально- технологический институт МГУС, 2001. – 95с.
 33. Полат Е., Петров А., Бухаркина М., Моисеева М. Что такое проект. Типология проектов // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. – 2004. – №5-6. – С. 10-17.
 34. Пометун О.І. Молодь обирає дію: Соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник. – К.: Департамент, 2003. – С. 327-333.
 35. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників /За заг. ред. А.Й.Капської, І.М.Пінчук, С.В. Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.
 36. Соціальне планування у місцевих громадах: теорія і практика : метод. реком. / за заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : Видавничий дім «Калита», 2008. – 134 с .
 37. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
 38. Тян Р.Б, Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
 39. Шендеровський К. Моніторинг в соціальній роботі. – К., Главник, 2006. – 144 с.

Матеріали

Силабус курсу “Практикум з культурного проектування”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму