Практикум шкільного репертуару

Тип: На вибір студента

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Кукул О. М.КМО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416КМО-21Кукул О. М.

Опис курсу

В даному курсі розглядаються питання шкільної програми з музично- естетичного розвитку школярів 1-8 класів, а також оволодіння музичним репертуаром.

Мета курсу зумовлена потребою познайомити студентів з програмою музично-естетичного циклу у 1-8 класах загальноосвітніх шкіл.

Основні завдання курсу:
•вивчити основні принципи організації музично-виховної роботи на
уроках музичного мистецтва;
•проаналізувати державну програму з предметів музично-естетичного циклу в ЗОШ;
•ознайомити студентів з шкільним репертуаром всіх видів музичної
діяльності школярів 1-8 класів, дослідити тенденції та основні
принципи його формування.

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні
Знати:
1. Структуру сучасного уроку музичного мистецтва та вміти правильно аналізувати його;
2. Основні підходи до планування та організації уроку музичного мистецтва;
3. Основні вимоги до музичного репертуару в цілому і вокально-хорових творів зокрема для учнів 1-8 класів ЗОШ;
4. Аналізувати рекомендований музичний репертуар і виявляти творчий підхід до вибору творів за бажанням;
Вміти:
1. Формувати навички самостійної роботи з програмами художньо-естетичного циклу;
2. Виразно виконувати твори вокальних жанрів під власний супровід;
3. Володіти прийомами спрощення акомпанементу, навичками гармонізації мелодії та навичками підбору акомпанементу;

Рекомендована література

Основна література:
1. Горбенко С. С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання: Навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К: Освіта України, 2010. – 180 с.
2. Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах. Частина 1 / Я.С. Кушка. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 216 с.
3. Масол Л. М. Загальна Мистецька освіта: теорія і практика: монографія / Л. М. Масол. – К.: Промінь, 2006. – 432 с.
4. Оптимізація навчально-виховного процесу на уроці фортепіано (на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ [навчально – методичний посібник] / Берегуляк Л.І., Сидорець Т.В., Кукул О.М., Юзюк Н.Ф. – Львів: ІМЦО м. Львова, – 140с.
5. Печерська Е.П. Уроки музики у початкових класах: Навчальний посібник. / Е. П. Печерська. – К.:Либідь,2001. – 272 с.
6. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч. – метод.посібник./ О. Я. Ростовський. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.

7. Хрестоматія з музичного мистецтва/ авт. Біляч Ю., Ващишин С., Гриб О., Довгаль О., Кайсін В., Кукул О., Кунта О., Скрипченко Є., Швецова М.//
8. Концертмейстерський клас і ансамбль: програма для музично-педагогічних факультетів та факультетів підготовки вчителів початкових класів і музики педагогічних інститутів /Укл. А.Болгарський, М.Мойсеєва. – К., 1997. – 23 с.
9. Пісні для учнів 3-7 класів загальноосвітньої школи /Упор. А.Р.Верещагіна. -К., 1988.-272с.
10. Пісні для учнів 3-4 класів загальноосвітньої школи /Упор. Л.А.І;еков. – К., 1987. – 168с.
11. Хрестоматія з хорового співу: 5 клас загальноосвітньої школи /Укл. І.Бубнова. – Суми, 1996.-131 с.
12. Ковальська В. Пісенна магія. – Мистецтво та освіта, 1998. -№1.-с.12
13. Кузьменко В. Ребуси на уроці музики.-Початкова школа, 2000- №7. с ЗО.
14. Опанасець І. Урок-концерт, присвячений музиці Ш.Чайковського. – Початкова школа, 2001.-№6.-с.34-36.
15. Ю.Падалка Г. Українська філармонія для дітей та юнацтва. – Мистецтво та освіта. – З випуск, 1998
16. Печерська Е.П. Інтегрований вплив музики і природи на естетичне виховання – Початкова школа, 2002. – №7.
17. Стельмашук Є.М. Особливості музичного-виховної роботи у мало комплектній школі.
18. Струве Г. Музичні будні і свята в школі. В книзі «Шкільний хор: книга для вчителя». -М.: 1981.-с. 22-38.
19. Ткачук Інна. Персональний комп'ютер, розвиток музичних здібностей учнів. – Рідна школа, 1999. – №2. – с.47-48.
20. Федорчук В. Сучасний підхід до організації музично-пізнавальної діяльності. – Початкова школа, 2001. -№2. -с.41-43.
21. Чайковська О. Комп'ютерний практикум у системі музичної освіти. -Рідна школа, 2001.-Х® 1. – с.46-47
22. Штеца В.В. Інтернет і музична освіта, школярів. – Мистецтво та
освіта, випуск 1
23. Шуть М. Музично-ігрова діяльність молодшого школяра.
Розкажіть, онуку,- 1999. – Ярда Уроки-концерти патріотичного спрямування. – Мистецтво та освіта.
24. Калинова сопілочка: Вибраний музичний репертуар для дітей дошкільного віку [навчальний посібник] /Юзюк Н.Ф., Кукул О.М. . – Львів, ІМЦО м. Львова, 2018 – 88с.
Допоміжна література:
1. Грица С.Й. Мелос української народної епіки. — К., 1979.
2. Дорошенко Т. Розвиток творчих здібностей на уроці музики. – початкова школа, 2001 . – №4. – С. 34-37
3. Дорошенко Т. Дитяча опера як засіб музичного виховання. – Початкова школа 1999 р. № 11.
4. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість. — К.:
Муз. Україна, 1990.
5. Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник /
О.М.Олексюк. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.
6. Балабан О. Комп'ютерне навчання на уроках музики. – Рідна школа, 2002. -№4.-с.64- 65.
7. Багацький М.В. Як ти знаєш музику? Музично-дидактичні ігри. – К.: Перше і друге видання «Музична Україна», 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму