Практика книжкового пам’яткознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Якимович Б. З.КМБ - 31
616професор Якимович Б. З.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМБ - 31Чирук Є. Г.
616КМБ - 31Чирук Є. Г.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з книжковим пам’яткознавством як самостійною науковою дисципліною, з’ясувати концепції створення відділів рідкісних книг у великих бібліотеках, охарактеризувати колекції книжкових пам’яток головних бібліотек України, окреслити спектр проблем щодо обліку, опису, збереження, реставрації, охорони та опрацювання книжкових пам’яток.

Завдання курсу:

– ознайомити з основними поняттями і термінами книжкового пам’яткознавства;

– з’ясувати роль книжкових пам’яток у духовній культурі нації;

– розглянути головні українські фондоутримувачі книжкових пам’яток;

– дослідити основні проблеми обліку та опису книжкових пам’яток;

– висвітлити принципи збереження та реставрації книжкових пам’яток;

– визначити державну та міжнародну політику у сфері реєстрації та охорони книжкових пам’яток.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: базові поняття книжкового пам’яткознавства, головні українські фондоутримувачі книжкових пам’яток, специфіку обліку, опису, збереження, реставрації, охорони та опрацювання книжкових пам’яток.

вміти: послуговуватись термінологічною системою книжкового пам’яткознавства; аналізувати здобутий бібліотечними працівниками досвід роботи з книжковими пам’ятками.

Змістові модулі: «Книжкове пам’яткознавство як наукова дисципліна», «Книжкова пам’ятка як об’єкт матеріальної та духовної культури», «Головні українські фондоутримувачі книжкових пам’яток».

Рекомендована література

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
упоряд.: М. Боброва,

О. Гудкова, І. Кононенко,

Н. Тимошенко

Польські рукописи та рідкісні книги у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : каталог виставки Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2005-2007 2
уклад.: Н.П. Бондар,

Р.Є. Кисельов

Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського : каталог Київ : НБУВ, 2008 5
уклад.: Н. П. Бондар,

Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна,

Н. М. Зубкова, О. А. Іванова

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки Київ : НБУВ, 2007 2
Гальченко О. М. Оправа східнослов`янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис Київ : [б. в.], 2005 4
Дубровіна Л. А., Гальченко О. М. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису Київ : Інститут української археографії, 1992 1
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
Дубровіна Л. Кодикологія та кодикографія рукописної книги Київ : [б. в.], 1992 1
Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, виданих на Україні : у 2 кн. – Кн. 1–2 Львів : Вища школа, 1981–1984 3
Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга Львів : Світ, 1995 5
Запаско Я. П. Ошатність української рукописної книги Львів : Фенікс, 1998 2
Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкіні та цінні книжки) в бібліотечних фондах Київ : НБУВ, 2004 2
Ковальчук Г. Рукописні книги та стародруки : [навч. посіб.] Київ : [б. в.], 2011 віртуальний читальний зал
Ковальчук Г. І. Теорія та практика книжкового пам’яткознавства XX століття [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра іст. наук : 07.00.08. – Режим доступу:

http://disser.com.ua/contents/45742.html. – Назва з екрана

Київ, 2005  
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
авт.-уклад.:

І. Я. Лосієвський,

Г. І. Ковальчук,

В. П. Ляхоцький

Експертиза цінності документних пам`яток : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. з напряму “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” Харків : Сага, 2013 1
уклад.: Ф. Максименко ; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В.  Кметь Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011 15
Міщук С. М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, склад, наукове дослідження : [монографія] Київ : НБУВ, 2007 2
Омелян Я. Екслібриси пам’яти : Книжкові знаки Тернопіль : [б. в.], 2005 1
упоряд.:

Подкупко Т. Л. та ін.

Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конференції, присв. 85-річчю Музею книги Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького, Одеса, 25-27 вер. 2007 р. Одеса : Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2008 1
упоряд.: О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко Історія України в книжкових пам`ятках XVI–XVII ст. : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ ім. І.І. Мечникова : зб. наук. праць Одеса : ОНУ, 2011 2