ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В ІС

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит
81.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
910Кунанець Н. Е.КМБ - 51з
810Кунанець Н. Е.КМБ - 41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
94КМБ - 51зКунанець Н. Е.
86КМБ - 41зКунанець Н. Е.

Рекомендована література

Пошук інформації в інформацій-них системах Автоматизована бібліотечно-інформаційна система ІРБІС (галузь знання – бібліотечна справа) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/1370. – Назва з екрана
  Автоматизована інформаційно пошукова система державної АВТО–МОІ (галузь знання – право) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndekc-zakarpattya.org/science/750/. – Назва з екрана
  Автоматизована інформаційно-пошукова система реєстрації та обліку унормованих географічних назв (замовник: Державна служба геодезії, картографії та кадастру) (галузь знання – геодезія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://novatum.com.ua/experience. – Назва з екрана
  Алгоритм пошуку інформації у базі даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/11055/algoritm_SCOPUS. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Александров Е. Л. Интернет – легко и просто! [Электронный ресурс] : популярный самоучитель. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Питер, 2005 віртуальний читальний зал
  Анохин В. Н.,

Марчак Б.  О.,

Гринев Д. В.

Анализ синтеза и семантики языков, запросов формата данных RDF для осуществления эффективного семантического поиска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/9715/soi_2012_4_4.pdf. – Заглавие с экрана віртуальний читальний зал
  Баловсяк Н. Интернет. Новые возможности. Трюки ы эффекты [Электронный ресурс] : [науч.  пособ.]. –– Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Питер, 2008 віртуальний читальний зал
  Барановський О. М.,

Качинський А. Б

Побудова фазових портретів відображень окремих інформаційних потоків мережі інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2013/02/55_11.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Бєляєва Ю.,

Запара С.

Методи інтелектуального пошуку й аналізу інформації на етапах життєвого циклу інформаційних систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe?…Бєляєв%. – Назва з екрана
  Біліченко Н. О.,

Кисюк Д. В.,

Павлик Т. М.

Дослідження застосування семантичної моделі ресурсів для інформаційного пошуку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPT_2014_792_11. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Блюменау Д. И. Информационный анализ /синтез для формирования вторичного потока документов : учеб.-практ. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2002 1

віртуальний читальний зал

  Божко Л. Д. Інтернет як засіб соціальних комунікацій у туризмі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_32_30.  – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Бойченко О. Створення системи пошуку інформації у корпоративній мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ipri.kiev.ua/fileadmin/XXXX/2005/2/Boichenko. – Назва з екрана
  Бондаренко О. С

Слєсарєв В. В.

Інформаційний пошук в мережі Internet, як предмет дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Informatica/1_84587.doc.htm. – Назва з екрана
  Брежнева В.,

Минкина В.

Информационное обслуживание: Продукты и услуги библиотек и информационных центров : учеб.-практ. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2004 8

віртуальний читальний зал

  Васильєв О. Системи пошуку наукової інформації (огляд) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2009_2_3.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Вітушко Н. Джерельна база формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_21.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Вітушко Н. Інтернет-інформація як джерело формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2009_23_22.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Вітушко Н. Поширення інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_35_20.pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
  Вітушко Н. Розширення інформаційної присутності бібліотек в інтернет-середовищі за допомогою взаємного обміну гіперпосиланнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_25. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Воскобойнікова-Гузєва О. Академічні видання України в інтернет-просторі: реалії і перспективи [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_2. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска  [Электронный ресурс] : [практ. пособ.]. –– Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1

віртуальний читальний зал

  Гендина Н. И., Колкова Н. И., Скипор И. Л. и др. Формирование иформационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях : учеб.-метод. пособ. Москва : [б. и.], 2002 віртуальний читальний зал
  Гиляревский Р. С. Информационный менеджмент: управление информацией, знаниями, технологией Санкт-Петербург : Профессия, 2009 1
  науч. ред.:

Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова

Электронные документы : создание и использование в публичных библиотеках : справочник Санкт-Петербург : Профессия, 2007 віртуальний читальний зал
  Головацька І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.te.ua/about/writes_about_us/2009_rik/internet_centre/. – Назва з екрана
  укл. Г. В. Горбенко Абетка соціальних комунікацій : довідник Київ : Жнець, 2014 віртуальний читальний зал
  Горбонос Ф.,

Павленчик А.,

Павленчик Н.

Інтернет – засіб дистанційного навчання: пошук, задуми і проблеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzlubp_2010_5_5. pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
  Гралла П. Хитрости. Интернет. Как справиться с самыми неприятными проблемами глобальной сети [Электронный ресурс] : [пособие]. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Питре, 2006. віртуальний читальний зал
  Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: История, теория и методика информационного поиска : конспект лекций Москва : Моск. полигр. ин-т, 1984 2

віртуальний читальний зал

  Гринев Д. В. Семантический поиск в WEB [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1480/1/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2.%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%20WEB. pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
  Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2010 віртуальний читальний зал
  «Gооglе» стане найбільшою Інтернет-бібліотекою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/!site/publication/lp-27.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Гусев В. С. Google – эффективный поиск [Электронный ресурс]: краткое руководство: лаконично, доступно, эффективно! –– Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Москва : Издательський дом «Вильямс», 2006. віртуальний читальний зал
  Данилюк А. Пошук запозиченої інформації в Інтернеті, використовуючи алгоритми: TF, LongSent, Winnowing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. – Назва з екрана
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Донцов Д. 150 лучших программ для работы в Интернете  [Электронный ресурс].  : популярный самоучитель. –– Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Питер, 2007 віртуальний читальний зал
  Жук Ю. О. Пошуково-дослідницька діяльність підлітка в комп’ютерних інформаційних мережах [Електронний ресурс] .– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2013_38_6_8. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Земсков А. И.,

Шрайберг Я. Л.

Электронная информация и электронные ресурсы: Публикации и документы, фонды и библиотеки Москва : Фаир, 2007 1
  Іващук Л. Соціальні мережі Інтернету в сучасній політичній комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_6. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Інтернет як засіб інтеграції традиційних ЗМІ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lnu.edu.ua/mediaeco/zurnal/N2/Mediaosvita/internet-zasib.htm. – Назва з екрана
  Інформаційно-пошукова система «Електронний формуляр» (галузь знання – бібліотечна справа) [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Інформаційно-пошукова система “Законодавство” (галузь знання – право) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/zakonodavstvo. – Назва з екрана
  ІС в технології і емоції : опорний конспект лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sambir.tneu.edu.ua/my_downloads/learning/ek/3kurs/I. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Іщук О. І., Огнєвий О. В. Методи організації і пошуку інформації в інформаційно-аналітичних системах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vott_2014_4_30. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Кадемія М. Ю. Використання ресурсів Інтернету в самостійній роботі студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pipo_2012_34-35_22. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Копанєва Є. Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2011_5_2. pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
  Косенко О. С. Інтеграція телебачення з соціальними мережами на прикладі мережі FACEBOOK віртуальний читальний зал
  Косторов А. В. Основы информационного менеджмента : учеб. пособ.

 

Москва : Финан-сы и статистика ; ИНФАР-М : [б. и.], 2009 віртуальний читальний зал
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Крупник А. Поиск в Интернете : самоучитель [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Питер, 2006 віртуальний читальний зал
  Кузьмин А. В. Поиск в Интернете. Как искать, чтобы найти. Все, от поиска информации, файлов, видео и фотографий до поиска товаров и работы через Интернет  [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Наука и техника, 2006 віртуальний читальний зал
  Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті [Електронний ресурс] : посіб. для студ. іст. ф-тів. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/104/1/Kulikov_Poshyk_informacii. pdf. – Назва з екрана Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н.

Каразіна, 2007

 

віртуальний читальний зал
  Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : [монографія] Львів : Галицька видавнича спілка, 2013 5
  Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете [Электронный ресурс] : [науч. пособие]. –– Режим доступа: http://www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Питер, 2011 віртуальний читальний зал
  Лазоренко Ю. Інноваційне використання сучасних технологій збереження і доступу до інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_37_30. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Любченко К. М. Неінформований пошук в експертних системах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3854. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : навч. посіб. Київ : Центр навч. літератури, 2004 віртуальний читальний зал
  Матвієнко О. В.,

Цивін М. Н.

Основи менеджменту інформаційних систем : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2015 віртуальний читальний зал
  Мішакіна Ю. П.  Нові тенденції організації науково-комунікаційної діяльності в Інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v36/36-2-20. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Науменко О. М. Методика пошуку Інтернет-ресурсів для демонстрації технологічних процесів під час вивчення хімії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2014_39_1_14. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Олецький О. До проблем онтологічно-орієнтованого пошуку в інформаційних системах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/518/Oletskiy_Do_problemi.pdf%3bjsessionid=2C76E1445622BFAEE59CA1BDF9021B34?sequence=1. – Назва з екрана
  Онисько Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010 віртуальний читальний зал
  Онищенко О. С.,

Горовий В. М., Попик В. І. та ін.

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища Київ : НВЦ НБУВ, 2014 3

віртуальний читальний зал

  Остапенко Г. Основні аспекти соціально-комунікаційних технологій мережі Інтернет у студентському середовищі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknukim_sk_2013_1_28.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Парфьонов Ю. Е. Аналіз методів інформаційного пошуку в мережі Інтернет [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6546/1/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%95.%20%D1%81%D1%82%D1%80.20-23.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Парфьонов Ю. Е. Вибір показників ефективності інформаційного пошуку в мережі Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2011_7_38.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  уклад.: В. С. Пашкова, Т.О. Ярошенко Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого починати? Київ : Самміт-Книга, 2013 віртуальний читальний зал
  Пелехата О. Г. Технології електронного обміну даними в Інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v37/v37-2-19.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Перехрест Г. Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2007_3_10.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Петрущенко Т. В.,

Циганкова К. Р.,

Шаповаленко Є. І.

Системи пошуку інформаційних ресурсів та метаінформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2013_4(2)__31.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Плевако С. Специфика коммуникации в Интернете: моделирование или проектирование [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_14. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Поняття і класифікація інформаційно-пошукових систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://library.if.ua/book/100/6867.html. – Назва з екрана
  Пошук інформаційних ресурсів в глобальній мережі. Теоретичні відомості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: stor-coledj.com.ua/files/lab-poisk.doc. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Присяжна Л. Специфіка блогосфери в контексті підвищення ефективності використання інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_15.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Рикун И. Э. Использование новых информационных технологий в библиотеке: поиск в Интернете Одесса : [б. и.], 2011 1

віртуальний читальний зал

  сост. и рук. проекта

Дж. Ричардсон

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности Санкт-Петербург : Профессия, 2008 віртуальний читальний зал
  Рідкокаша А. А.,

Шевченко Б. М.

Онтологічне моделювання пошуку інформації з проектування в електронній бібліотеці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchdtu_2013_4_6. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Рудь О. Особливості формування та використання інтернет-ресурсів в контексті інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2Fstud_cons_soc_ek_13%2Fsection1%2FRud.doc&ei=-w1LVaGqA4LWUdnagcAM&usg=AFQjCNH__bdP5KxaXN3jspcQjAbpSaStSg. – Назва з екрана
  Самуляк О. Переваги та недоліки мережевих ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inf.oa.edu.ua/dopovid/samulyak.pdf. – Назва з екрана. віртуальний читальний зал
  Сєдих В. В., Терентьєва Г.  П., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. Харків : ХДАК, 2003 віртуальний читальний зал
  уклад.: Сіренко Р. Р., Сапронов М. О., Пугач Ю. М., Левків Л. В. Короткий англо-український тлумачний словник з комп’ютерної техніки Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2005 76

 

  Слободян В. Особливості комунікації в Інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2013_12(2)__29. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1250. – Назва з екрана

Київ : [Видав.-поліграф. центр НаУКМА], 2012 віртуальний читальний зал
  Створення та опрацювання баз даних. Ч. 2 : Метод. посібник для практичних та лабораторних занять з дисципліни “Створення та опрацювання баз даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_540_46369828.pdf. –  Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Струнгар А. Пертинентність і релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_37. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  сост. Э. Р. Сукиасян Систематический каталог : практ.пособ. Москва : Кн. палата, 1990 2

віртуальний читальний зал

  Суслова И. М.,

Клюев В. К.

Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учебник для вузов культуры и искусств Санкт-Петербург : Профессия, 2010 віртуальний читальний зал
  Суховірський О. Використання засобів мережі інтернет в процесі пошуку інформації для студентських наукових досліджень з педагогіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2011_3_21.pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Теленик С., Амонс О., Шкабура О.,

Подригайло Н.

Пошук і реферування в системі електронного документообігу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2011/03/51_31. pdf. – Назва з екрана
  Терлецька І. М. Особливості методик пошуку інформації в мережі Інтернет для студентів-медиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27263. – Назва з екрана
  Ткаченко Н. О.,

Воропаєва В. Я.

Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи зі зворотним зв’язком [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npdntu_ota_2014_2_17. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/web. рdf. – Назва з екрана Київ : Академія Української Преси, Центр віртуальний читальний зал
  Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http:// www.twirpx.com/private/confirmation-succeed/pdf. – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Питер, 2006 віртуальний читальний зал
  Хорошилов А. В.,

Селетков С. Н.

Мировые информационные ресурсы : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Питер, 2004 віртуальний читальний зал
  Шевченко І., Бойцова С. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2010 1

віртуальний читальний зал