Педагогіка ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516КМХ-21
716КМХ-41, КМХ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМХ-31
716КМХ-41
КМХ-41з

Опис курсу

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка” є набуття студентами професійної компетентності педагога для здійснення педагогічної діяльності у сфері початкової, профільної, фахової передвищої мистецької та позашкільної освіти.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є:

формування знань про мету, завдання, зміст, закономірності, принципи, форми організації навчання, методи, засоби освітнього процесу в умовах закладу освіти;
аналіз актуальних проблем сучасної освіти закордоном та в Україні, державної освітньої політики, стратегії розвитку освіти, законодавчої та нормативно-правової бази з питань освіти;
визначення педагогічних основ професійного становлення педагога та розвиток його педагогічної техніки і майстерності;
визначення особливостей розвитку і формування особистості учня відповідно до психологічних закономірностей та педагогічних впливів;
формування умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-педагогічного спілкування;
оволодіння методикою створення навчальних курсів, застосування методів та засобів навчання, педагогічного контролю;
формування знань та набуття умінь побудови виховного процесу, формування мети і завдань.

Рекомендована література

Базова

1. Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: «Академвидав», 2012. 616 с.

2. Зайченко І. В. Педагогіка: підручник. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2016. 608 с.

3. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: навч. посібник. За заг. ред. Л. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 625 с.

4. Кучерявий О. Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навч. посібник. Київ: Видавничий дім «Слово», 2014. 440 с.

5. Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 667 с.

6. Мойсеюк Н. Педагогіка. Київ: «Саммит-Книга», 2007. 656 с.

7. Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посібник / упоряд. Наталія Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.

8. Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 228 с.

9. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. 560 с.

10. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 560 с. Додаткова

11.Бондар В. П. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с.

12.Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика: навч.-метод. посіб. Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.

13.Гін А. Прийоми педагогічної техніки. Київ: Основа, 2015. 112 с.

14.Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. Київ: Вища школа, 2005. 343 с.

15.Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 608 с.

16.Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 324 с.

17.МакЛін Алан. Мотивуюча школа. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2019. 480 с.

18.Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005, 360 с.

19.Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості: навч. посібник. Київ: Каравела, 2013. 372 с.

20.Шевчук А. С. Дитяча хореографія: навч.-метод. посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 288 с.

21.Шулигіна Р. Педагогіка: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2017. 144 с.

22. Яремчук Н.Я. Педагогіка: навч. посібник. Львів: ЛКА, 2011. 246 с.

Додаткова

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL: http://www.mon.gov.ua. 2.Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua

3.Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/ 4. http://www pidruchniki.ws/pedagogika

5.http://www pedagogika.ucoz.ua

6.http://www.pedpresa.com.ua;

7.https://www.ed-era.com

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Педагогіка ОП -024

Завантажити силабус