Педагогічні системи українських композиторів постмодерністів (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дубровний Т. М.КМО-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМО-1мдоцент Дубровний Т. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв певні значення та функційність в музично-історичному процесі, його тяглість, спадкоємність на всіх щаблях розвитку; грамотно володів певним масивом артефактів, подій, імен, дат; ознайомився з творчістю композиторів, які творили парадигму українського музичного постмодерну, їх педагогічні системи, підвищив свій загальний культурологічний рівень. Тому у курсі представлено як огляд основних концепцій осмислення явища постмодернізму в різних галузях (літературі, філософії, художньому та образотворчому мистецтвах), так і процесів, які відбувалися в музичному мистецтві, оскільки вони притаманні йому в тій же мірі.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Педагогічні системи українських композиторів постмодерністів» є ознайомити студентів з педагогічними процесами, які відбувалися в українському музичному мистецтві в середині – другій половині двадцятого століття. Цілі вивчення дисципліни сформувати у студентів чітке розуміння основних педагогічних систем та мовно-стильових канонів в музиці; ознайомити студентів з різновидами постмодернізму в західній культурі та постмодернізму слов’янського типу; добитися розуміння відмінностей між постмодернізмом західним та українським.

Після завершення цього курсу студент буде
знати: певний масив артефактів, подій, імен, дат; зрозуміти їх значення, функційність в музично-історичному процесі; усвідомити його тяглість, педагогічна спадкоємність на всіх щаблях розвитку;
вміти: прослідковувати генетичні зв’язки з педагогічною творчістю композиторів-класиків; „вписати” сучасні явища музичного життя в загальні процеси і тенденції розвитку національної та світової музики ХХ ст.

Рекомендована література

Берегова О. Постмодернізм у камерних творах українських композиторів 80-90-х років ХХ ст. Київ, 1999. – 141 с.
Болєцкий В. Лови на постмодерністів // 12 польських есеїв. – Київ, Критика, 2001. – С. 225-249.
Гуменюк Т. Модернізм та постмодернізм: дискурсивна практика// Вісник Харківського нац.. уніве-ту. – 2004. Вип. 24. – С. 180-189.
Гундорова Т. Соцреалізм як масова культура // Сучасність, 2004. – ч.6. – С. 52-66.
Дувірак Д. Мистецтво постмодерної епохи// Syntagmation: збірка наук. статей на пошану С. Павлишин. – Львів, 2000. – С. 51-66.
Жицінський Ю. Бог постмодерністів. – Львів, вид. УКУ, 2004. – 164 с.
Задерацкий В. Культура и цивилизация: искусство и тоталитаризм // Советская музыка. – 1990. – № 9. – С. 9-14.
Задерацкий В. На пути к новому контуру культуры // Муз. Искусство сегодня. Новые взгляды и наблюдения. – Москва, 2004. – С. 175-206.
Зінкевич О. Музичний процес чи його імітація? // Музика, 1993. – №1. – С.6-8.
Ильина А. Постмодернистические тенденции в музыке В. Сильвестрова // Укр. Музикозн. , Київ, 2004. – С. 487-497.
Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. –Тернопіль.: СМП „Астон”, 2000, – 339 с.
Кияновська Л. М. Скорик: творчий портрет композитора в дзеркалі епохи. – Львів.: „Сполом”, 1998. – 208c.
Козаренко О. Від модернізму до постмодернізму (парадигма розвитку гал. музики ХХ ст)// Мusica galiciana/ – Rzeszow, 2000. С. 247-252.
Козаренко О. Національна музична мова в дискурсі постмодернізму // Феномен української національної музичної мови . – Львів, Вид. НТШ, 2011. – С. 218-254.
Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. – Львів: Вид. НТШ, 2011. – 285 c.
Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навчальний посібник. – Львів: БаК, 2005. – 232 с.
Скляренко Т. Соцреалізм: епізод чи традиція // Art-line. – 1998. – № 1. – С. 41-47.
Станкович-Спольська Р. Фольк-опера Є.Станковича “Цвіт папороті” як факт національної історії // Київське музикознавство. Вип. 8. – К.: КДВМУ, 2002. – С. 180-188.
Станкович-Спольська Р. Неофольклоризм в опері ХХ століття і “Цвіт папороті” Є.Станковича // Музика у просторі культури. Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Вип. 33. – К.: НМАУ, 2004. – С. 254-263.
Станкович-Спольська Р. Фольклорні джерела “Цвіту папороті” Є.Станковича // Київське музикознавство. Вип. 11. – К.: КДВМУ, 2004. – С. 123-131.
Сюта Б. Кіч у стильових параметрах українського музичного постмодернізму // Записки НТШ. – Праці музикознавчої комісії. – Т. CCXLVII. – Львів.: 2004. – С. 138-153.

Силабус:

Завантажити силабус