Педагогічна практика (магістрів) (025 Музичне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11КММ-2мдоцент Дубровний Т. М.

Опис курсу

«Педагогічна практика» – курс навчального комплексу фундаментальних дисциплін, який посилює науково-дослідницьку підготовку студентів. Дисципліна «Педагогічна практика» є завершальною дисципліною зі спеціальності 025 Музичне мистецтво, музикознавство, яка викладається в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета практики – поглиблене ознайомлення студентів із досвідом та методами викладання у загальноосвітніх закладах, закладах вищої освіти, закріплення знань отриманих у процесі навчання з дисциплін «Методика викладання музично-теоретичних дисциплін у закладах вищої освіти», «Педагогіка вищої школи», формування навичок роботи на викладацькій та педагогічній посадах.
Завдання практики:
• ознайомитися з програмами навчальних курсів;
• формування у студентів-магістрів педагогічних і методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі закладів четвертого рівня акредитації;
• формування вмінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
• виховання в магістрів досвіду викладацької роботи, морально етичних якостей викладача, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

Після завершення цього курсу студент має навчитись :
– планувати практичні заняття на період педагогічної практики,
– розробляти конспекти занять і проводити пробні та залікові заняття;
– аналізувати власні заняття та заняття викладачів і студентів-практикантів;
– відвідувати залікові заняття студентів-колег по практиці та брати участь у їх обговоренні;
– систематично аналізувати свою практичну діяльність, вести щоденникові записи.

Рекомендована література

1. Ілініцька Н. С. Асистентська практика як різновид професійної підготовки магістрів факультету мистецтв / Н. С. Ілініцька // Наукові записки кафедри педагогіки. -Випуск ХХVІІІ. – Харків, 2012. – С. 72-77.
2. Кашкодамова Н. Б. Історія фортепіанного мистецтва. ХІХ сторіччя: Підручник / Н. Б. Кашкодамова. – Тернопіль : АСТОН, 2006. – 608 с.
3.Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. – Львів: Вид. НТШ, 2011. – 285 c.
4.Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навчальний посібник. – Львів: БаК, 2005. – 232 с.
5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. – К.: Вища шк., 1997. – 168 с.
6. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. К.: Кондор, 2008. – 272 с.
7. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р./http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika /pramag.pdf
8. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремінь, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
9. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
10. Галус О.М., Шапошникова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2006. – 215 с.
11. Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко B.L Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посіб. – К.: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 268 с.
12. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. – К. : НПУ, 2001. – 338с.
13. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі / В.Нагаєв: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. —232 с.

Силабус:

Завантажити силабус