Особливості функціонування основних типів бібліотек

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів теоретико–методологічних знань про бібліотеку як соціальний інститут, як реалізацію зв’язку демократичного суспільства та соціальної практики з соціальними інститутами, яким є бібліотека XXI ст., а також комплексно простежити сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства, розвитку новітніх технологічних баз, вдосконалення системи пошуку та переведення інформації у БД, надати методичні рекомендації щодо користування  електронними каталогами та генезис уявлень про наукову бібліотеку, теперішній її стан та роль у системі наукових комунікацій. Ця мета втілюється шляхом вивчення основних положень теоретичного та практичного досвіду людства, шляхом еволюції бібліотеки від «сховища інформації» до «соціального інституту», які накопичили вагому базу інформації та виконують просвітницьку, наукову, соціальну, комунікативну, кумулятивну, меморіальну та низку інших функцій. Зокрема курс передбачає вивчення сучасного стану розвитку і функціонування різних типів бібліотек, їхнього місця у суспільстві, методи та форми обслуговування користувачів, виокремити законодавчі засади діяльності бібліотек, проаналізувати особливості організації бібліотечних фондів у бібліотеках різних типів і видів.

Завданням курсу є започаткування теоретичної підготовки студента–бібліотекознавця, оволодіння ним досягненнями сучасного українського та зарубіжного бібліотекознавства; провести книгознавчий аналіз історичних епох, в яких зароджувалося і удосконалювалася бібліотека в цілому; з’ясувати в першу чергу значимість бібліотеки у суспільстві  та її багатофункціональні можливості; розглянути структурні підрозділи бібліотечної системи; ознайомити  із низкою функцій, які виконує бібліотека різних типів і видів; підкреслити її значимість для суспільства в цілому та зокрема для кожного з нас; наголосити на міжнародній співпраці бібліотек  та основними її напрямами : обміном науковою, технічною, економічною інформацією і документами, партнерство у створенні і застосуванні міжнародних інформаційних систем, творчий обмін співробітниками і студентами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для успішного засвоєння усіх методологічних і прикладних питань спеціальності;
 • основні концепційні засади вітчизняного та світового бібліотекознавства. бібліографознавства та книгознавства; основні види документів та типи суспільних інститутів, що займаються їх творенням, розповсюдженням, зберіганням та пошуком; основні закономірності;
 • основні періоди в історії розвитку бібліотек, бібліотекознавства та інформаційних технологій у контексті загально історичного процесу;
 • особливості діяльності і функціонування різних типів бібліотек ;

вміти:

 • застосувати набуті знання із бібліотечно–бібліографічної справи для розв’язання конкретних науково–практичних, методичних та інших завдань, планувати, організовувати і проводити навчально–виховну та науково–дослідну роботу;
 • вивчати інформаційні потоки та потреби їх споживачів; розрізняти основні види документів та орієнтуватися у бібліотечно–інформаційному середовищі,
 • охарактеризувати основні завдання і напрямки діяльності бібліотек у конкретно–історичних періодах та особливості функціонування бібліотечного соціального інституту на сучасному етапі, а також чітко формулювати завдання бібліотекарів у задоволенні інформаційних вимог користувачів;
 • формулювати завдання бібліотеки щодо забезпечення інтелектуальної свободи та доступності інформації;
 • застосовувати на практиці основні принципи професійної етики бібліотекаря;
 • ефективно використовувати рекомендації та досвід міжнародних і національних бібліотечних об’єднань для покращення доступу до інформації в бібліотеках.
 • характеризувати діяльність провідник книгозбірень країни, склад фондів, їх тематичну спрямованість та документно–бібліографічний апарат.

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Особливості функціонування основних типів бібліотек Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/559009/. – Назва з екрана. Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000
  уклад.: В. М. Бєлінська,

Н. В. Мороз

Бібліотека вищого навчального закладу – ресурсний, інформаційно-аналітичний центр в епоху електронних комунікацій : матеріали регіон. наук.-практ. конференції (Чернігів, 19 грудня 2013 р.) Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013 віртуальний читальний зал
  Бібліотека в освітньому просторі: інформаційний бюлетень для працівників бібліотек III-IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten05/bul5_1.htm&gws_rd=cr&ei=WpBNWNXAGYGksAG0nKvAAg. – Назва з екрана

  Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін Київ : Юніверс, 2002 віртуальний читальний зал
  Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф. (Севастополь, 7–10 жовтня 2013 р.) Севастополь : Купол, 2013 віртуальний читальний зал
  Буран В. Я., Медведєва В. М., Ковальчук Г. І.,

Сенченко М. І.

Словник книгознавчих термінів Київ : Аратта,

2003

1
  Воскобойникова-Гузєва О. В. Бібліотекознавство в контексті розвитку інформаційних технологій Київ : [б. в.], 2004 1
  Воскобойникова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація Київ : Академ-періодика, 2014 8
  уклад.: Гриценко О. О.

та ін.

Бібліотекознавство України (1996–2000) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2004 2
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Дригайло В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : науч.-практ. пособ. Москва : Либерея Бибинформ, 2007 віртуальний читальний зал
  відп. ред. Жупанський О. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : пер. з нім. Київ : Юніверс, 2002 7

віртуальний читальний зал

  Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : конспект лекцій Харків : ХДАК, 1998 1
  за ред.: В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія Дніпропетровськ : Вид-во Мако-вецький, 2010 віртуальний читальний зал
  за ред.: В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія Дніпропетровськ : [б. в.], 2016

 

віртуальний читальний зал

 

  Каліберда Л. Загальне бібліотекознавство : навч. посіб. Київ : [б. в.], 1998 1
  за заг. ред.

Т. О. Колесникової

Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 груд. 2016 р.) Дніпро : [б. в.], 2016 віртуальний читальний зал
  Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія Київ : [б. в.], 2009 віртуальний читальний зал
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів

 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 1 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1992 2
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 3 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1994 5
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 4 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1995 2
  наук. ред. В. Н. Кутик Бібліотека вищого навчального закладу: історія, теорія, досвід роботи : [зб. наук. праць]. – Вип. 5 Львів : [НБ ЛНУ ім. І. Франка], 1996 2
  редкол.: Марфіна Ж. В., Бикова О. В., Шарамет К. О. Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 17–18 березня 2011 р.) Луганськ : Вид-во ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011 віртуальний читальний зал

 

  Мотульский Р. С. Библиотека как социальный институт : [монография] Минск : Бел. Гос. Ун-т культуры, 2002 віртуальний читальний зал
  Онищенко О. С.,

Горовий  В. М.,

Попик В. І. та ін.

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія Київ : [НБУВ], 2013 віртуальний читальний зал

 

  Онищенко О. С. та ін. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія Київ : [НБУВ], 2011 віртуальний читальний зал

 

  Опарина О. Д. Социокультурная динамика университетской библиотеки : монография Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010 віртуальний читальний зал
  Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: зарубіжний досвід Київ : Афіна, 1996 2

 

  Пашкова В. С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія Харків : Акта, 2009 віртуальний читальний зал
  Пашкова В. С. Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали : 2001–2009 рр. Київ : Самміт-Книга, 2010 віртуальний читальний зал
 

редкол.: Пашкова В. С. (голова) та ін.

Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках : документи і матеріали Київ : ДАКККіМ, 2005 1

 

  уклад. О. Політова Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006–2010) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2014 віртуальний читальний зал
  Рогова П. І. Педагогічні бібліотекиУкраїни (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) : монографія Київ : Четверта хвиля, 2009 1

 

  Слободяник М. С. Міжнародна інформація : навч.-метод. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2007 1
  Слободяник М. C/ Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій Київ : [б. в.], 1995 2

віртуальний читальний зал

  уклад.: Слободяник М. С., Політова О. А. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2010 віртуальний читальний зал
  Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія Київ : [НБУВ], 2010 2

віртуальний читальний зал

  Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональный подход Москва : Книга. 1981 1
  Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект Київ: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2011 2
  Суслова И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2008 віртуальний читальний зал
  Трушина И. А. Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас Москва : ФАИР, 2008 1

 

  Хіміч Я., Башун О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2010 1

віртуальний читальний зал

  Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2012 віртуальний читальний зал
  Чачко А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособ. Москва : Либерея, 2004 2
  Чуприна Н. Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике : науч.-практ. пособ. Москва : Либерея, 2004 1
  Шевченко І., Бойцова С. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці: посіб. для тренерів за програм. підвищ.кваліфікації. Київ : Самміт-книга, 2010 віртуальний читальний зал
  Ярошенко Т. О.,

Якушко Т. О.

Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2013 віртуальний читальний зал