Основи наукового тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024доцент Крохмальний Р. О.КММ-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

МЕТА курсу зумовлена  потребою познайомити студентів з основними елементами  структури наукового тексту, його головними лінгвістичними, комунікативними, інформаційними та ін. параметрами.

Основні завдання курсу:

 • спроба сформувати розуміння специфіки наукового тексту і його особливих ознак у галузі книгознавства, музичного і театрального мистецтва;
 • розкрити закономірності формування наукового тексту, а в його межах – поєднання предметно-просторового та чуттєвого світу культури, мистецтва як об’єкта людського пізнання;
 • вивчення стильових, змістових, комунікаційних рис наукового тексту різних галузей: інформаційної справи, бібліотекознавства, книгознавства, музичного і театрального мистецтва в умовах сучасних глобалізаційних процесів і тенденцій, пов’язаних із екстремально швидким зростанням інформаційних технологій;

окремі завдання:

 • ознайомити із типологією текстів та їх компонентів;
 • дослідити текст в аспекті проблеми взаємодії “автор – текст”;
 • визначити специфіку жанрової природи тексту;
 • вивчати структурно-семіотичні характеристики тексту та його
 • комунікативні властивості;
 • досліджувати семантичні інтенції тексту як однієї з найширших і найрепрезентативніших одиниць інформації.
 • сформувати у студентів навички теоретично обґрунтованого аналізу текстів та їх компонентів.

Студенти ОР Маґістр володіють базовими знаннями у своїй професійній сфері, відтак завдання цього курсу зумовлене метою скерувати професійно-наукове становлення студентів із допомогою тексту, як одного із головних комунікатів у відповідній галузі, системно окреслити реалізацію наукового продукту як специфічний вид теоретико-прикладної спеціальної діяльності, яка спрямована на презентацію культурно-мистецьких наукових гіпотез, концепцій, теорій.

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні

1) знати:

 • закономірності побудови тексту;
 • типологію текстів та їх компонентів;
 • основні етапи історії розвитку текстознавства;
 • становлення наукових основ вивчення тексту;
 • основні лінгвістичні, літературознавчі та інтердисциплінарні теорії тексту (М. Бахтін, Ю. Лотман, Р. Барт, Ж. Дерріда та ін.);
 • закономірності співвідношення комунікативних факторів, що становлять основу конструювання тексту;
 • основні одиниці всіх структурних рівнів плану вираження та плану змісту тексту як мовленнєвого утворення;
 • особливості дії комунікативно-прагматичного принципу при визначенні текстових категорій;

2) вміти:

 • виявляти системний характер зумовленості типологічно позначеної сукупності мовленнєвих властивостей тексту компонентами реального комунікативного акту;
 • класифікувати конкретний текст, дати його опис, зазначити характерні якості;
 • уміти творити власні тексти й аналізувати їх за смисловими та структурними критеріями;
 • встановлювати закономірне співвідношення між планом вираження та планом змісту в межах тексту як мовленнєвого утворення;
 • вільно володіти спеціальною дослідницькою термінологією.

Рекомендована література

 

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.
 2. Антоненко І. Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні матеріали для пристатейної бібліографії / Антоненко І., Баркова О. // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 1.- С. 25-27.
 3. Антонов А.В. Сприймання та розуміння тексту. – К.: Знання, 1977.
 4. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
 5. Брандес М.П. Синтаксическая семантика текста // Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 112. – М., 1977.
 6. Воротіна Л. І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посіб. для аспірантів і здобувачів наук. ступ. / Воротіна Людмила Іванівна, Воротін Валерій Євгенович, Гуткевич Світлана Олександрівна ; Європейський ун-т. – Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Видавництво Європейського університету, 2006. – 137 с. – Бібліогр.: с. 38.
 7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин ; [изд. 5-е, стереотипн.]. -М. : КомКнига, 2007. – 144 с.
 8. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ/ Ганін Віктор Іванович, Ганіна Неля Василівна, Гурова Капіталіна Дмитрівна ; Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. — Бібліогр.: с. 168-169.
 9. Гвенцадзе М.А. Коммуникативная лингвистика и типология текста. – Тбилиси, 1986.
 10. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Наук. думка, 2004. – 448 с. – (Словники України).
 11. Джинджолия Г.П. О разных подходах к тексту / Г. П. Джинджолия // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту : філол. науки. – 2003. – № 2. – С. 15 – 20.
 12. Дорошенко С. І. Наукові простори: вибрані праці.– Харків: «Нове слово», 2009– 488 с.
 13. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / А.М.Єріна, В.Б.Захожай, Д.Л.Єрін. – К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с.
 14. Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.
 15. Загнітко А.П. Актуальні проблеми текстової лінгвістики / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. -Донецьк, 1999. – Вип. 5. – С. 95 – 111.
 16. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум : наук.-навч. посіб. / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – 289 с.
 17. Залевская А. А. Некоторые проблемы теории понимания текста / А. А. Залевская // Вопр. языкознания. – 2002. -№ 3. – С. 62 – 73.
 18. Звягинцев В.А. О цельнооформленности единиц текста // Изв. АН СССР СЛЯ. Т. 39. – 1980. – № 1.
 19. Золотова Г.А. Роль ремы в организации и типологии текста // Синтаксис текста. – М., 1979.
 20. Иссерлин Е.М, Официально-деловой текст. – М., 1970.
 21. Иссерлин Е.М. Стиль научно-популярной литературы. – М., 1972.
 22. Каменская О.Л. Текст и коммуникация / О. Л. Каменская.- М. : Высш.шк., 1990.-152 с.
 23. Квитко Е.С. Термин в научном документе. – Львов, 1976.
 24. Квитко Е.С., Лейчик В.М., Кабанцев Г.Г. Терминологические проблемы редактирования. – Львов, 1986.
 25. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження [Текст] : авторський підручник / Олександр Валеріанович Клименюк.– Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007.– 398 с.
 26. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження [Текст] : авторський підручник / Олександр Валеріанович Клименюк.- К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. – 308 с.
 27. Ковалик І.І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К. : Вища школа,1984. – 120 с.
 28. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ/ Ковальчук Володимир Володимирович, Моїсєєв Лєв Михайлович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Професіонал, 2005.– 240 с.
 29. Ковтунова И.И. Порядок слов и актуальное членение предложения. – М., 1976.
 30. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. – М., 1982.
 31. Кожина М.Н Стилистика русского языка. – М., 1996.
 32. Кожина М.Н. Стилистика в соотнесении с лингвистикой текста // Теория и практика преподавания русского языка и литературы. – М., 1980.
 33. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М., 1980.
 34. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 423 с.
 35. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ольга Володимирівна Крушельницька. – К. : Кондор, 2004.– 192 с.
 36. Культура української мови: Довідник / С.Я.Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін.; За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
 37. Лазебник Ю. Спілкування текстом / Ю. Лазебник // Мовознавство. – 1995. – № 1.- С. 78 – 85.
 38. Ленсу Е.Я. Художественная идея и образный мир литературного произведения. – Минск, 1986.
 39. Леонтьев А.А. Признаки связности и цельности текста // Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 103. – М., 1976.
 40. Липатова В.Ю. Порождение текста: интроспективный подход / В. Ю. Липатова // Рус. яз. в шк. – 2005. – № 2. – С. 93 – 99.
 41. Лосева Л.М. Как строится текст. – М., 1980.
 42. Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. – Л., 1972.
 43. Макогон Ю. В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник, затвердж. МОНУ / Макогон Юрій Володимирович, Пилипенко Валерія Валеріївна. – 2-ге вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с. — Бібліогр.: с. 140-143.
 44. Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи / В. Мельничайко // Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 1997. – С. 25 – 58.
 45. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про “технологію” наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / Наумовець Антон Григорович ; НАН України; Інститут фізики. – К. : Наукова думка, 2003. – 56 с. : рис. – Бібліогр.: с. 52-53. – (Проект “Наукова книга”).
 46. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). – Улан-Удэ, 1974.
 47. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 1980.
 48. Ольшанский Г.И. Текст как единство элементов и отношений // Лингвистика текста: Мат. научн. конф. Ч.1. – М., 1974.
 49. Попов Ю.В., Трегубович Т.П. Текст: структура и семантика. – Минск, 1984.
 50. Почепцов Г.Г. Прагматика текста // Коммуникативно-прагматические и семантические функции речевых единств. – Калинин, 1980.
 51. Проблемы теории текста. Реферативный сборник. – М., 1978.
 52. Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська. – К. : Вид-во НАН України, 1998. -194 с.
 53. Разинкина Н.М. О преломлении эмоциональных явлений в стиле научной прозы // Особенности языка научной литературы. – М., 1965.
 54. Разинкина Н.М. О сопоставлении различных функциональных стилей // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Вып. 5. – М., 1981.
 55. Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікацій і тексту. — К., 1998.
 56. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 57. Селігей П. О. Науковий жаргон – бар’єр між автором і читачем // Вісник НАН України. – 2004. –№ 6. – С. 41 – 51.
 58. Селігей П. О. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи. – К., 2003. – 56 с.
 59. Семантические и коммуникативные категории текста (типологии и функционирование): Тезисы докл. Всесоюзной научн. конф. – Ереван, 1990.
 60. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. – М., 1984.
 61. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. — К., 2002.
 62. Серажим К. С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання. —К., 1998.
 63. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для вищ. пед. закл. освіти / В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. – К:РННЦ “ДІНІТ”, 2000.– 260 с. — Бібліогр.: с. 254-258.
 64. Синельникова Л.М. Теория текста: аксиомы и версии / Л. М. Синельникова // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту. -2003. – № 2. – С. 7 – 15.
 65. Синиця І. А. Авторизуюча функція займенників у науково-гуманітарних текстах другої половини ХІХ ст. // Мовознавство. – 2005. – № 2. – С. 51 – 58.
 66. Синтаксис текста. – М., 1979.
 67. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, 47 с. – (Національний стандарт України).
 68. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. – М., 1997.
 69. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / Станіслав Миколайович Соловйов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
 70. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : підруч., затвердж. МОНУ / Стеченко Дмитро Миколайович, Чмир Олена Сергіївна.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007.– 317 с. — Бібліогр.: с. 295-317.
 71. Стилистика текста в коммуникативном аспекте: Межвузовский сб. научн. трудов. – Пермь, 1987.
 72. Текст как целое и компоненты текста. – М., 1982.
 73. Типы текста и специфика функционирования языковых средств: Межвузовский сб. – Куйбышев, 1986.
 74. Українська мова : енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненко. – К. : Укр. енцикл., 2000.
 75. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій [Текст] : [навч. посіб.] / Філіпенко Антон Сергійович. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с. – (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 196-199.
 76. Функционирование языка в различных типах текста: Межвузовский сб. научн. трудов. – Пермь, 1989.
 77. Хартманн П. Текст, тексты, классы текстов // Проблемы теории текста: Реферат. сб. – М., 1978.
 78. Чак Є. Д. Барви нашого слова. – К.: Рад.школа, 1989. – 176 с.
 79. Чепелева Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів. – К.: Либідь, 1990.
 80. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность /В. Е. Чернявская. – М. : КД ЛИБРОКОМ, 2009. – 248 с.
 81. Шабес В.Я. Событие и текст. – М., 1989.
 82. Шанский М.Н. Лингвистический анализ художественного текста. – М., 1990.
 83. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Шейко Василь Миколайович, Кушнаренко Наталя Миколаївна. — 5-е вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 307 с. — Бібліогр.: с. 305-307.

Інформаційні ресурси

Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/law. – Назва з екрану.

 

Матеріали

Шановні студенти!

(оновлено 12 квітня 2017 року)

До Вашої уваги – завдання для самостійної роботи!

Завдання 1

Шановні студенти!

(оновлено 25 квітня 2017 року)

До Вашої уваги  – завдання для самостійної роботи!

Завдання 2