ОСНОВИ КНИГОВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
72Залік
63.5Немає
82Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Миклушка І. З.КМБ - 41
78доцент Миклушка І. З.КМБ - 41з
616доцент Миклушка І. З.КМБ - 31
86доцент Миклушка І. З.КМБ - 41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМБ - 41доцент Миклушка І. З.
78КМБ - 41здоцент Миклушка І. З.
616КМБ - 31доцент Миклушка І. З.
84КМБ - 41здоцент Миклушка І. З.

Опис курсу

Метою курсу є освоєння комплексу теоретичних і практичних знань з основ видавничої справи, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій.

Завдання курсу:

– засвоєння значного за обсягом матеріалу, пов’язаного з організацією сучасної видавничої системи в Україні і світі, її тенденціями та проблемами;

– аналіз майбутнього видання, його редакційну підготовку, організацію технології виготовлення видання;

– вивчення проблем взаємовідносин видавця з поліграфістами та реалі заторами друкованих видань, а з іншого боку – видавця і читача.

Студент повинен знати:

 • основні тенденції розвитку видавничої справи в Україні і світі;
 • законодавчу базу України щодо видавничої справи;
 • типові структури видавництв та видавничих організацій в Україні і світі;
 • порядок створення та реєстрації видавництва (видавничого підрозділу), друкарні чи редакції періодичного друкованого органу;
 • порядок розроблення і впровадження у практику різноманітних програм;
 • типологію видів видавничої продукції за головними критеріями;
 • основні розмірні та кількісні параметри різних видів видань;
 • основні об’єми редакторської роботи та типові норми редагування;
 • змістову та матеріальну структуру різних видів видавничої продукції;
 • елементи службової частини видання;
 • національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх застосування.
 • фахові вимоги до представників редакторських професій
 • функціональні обов’язки працівників видавництв та редакцій;
 • сферу застосування редакторських професій;
 • сучасний ринок української поліграфії;
 • вимоги поліграфічних підприємств до видавничих оригінал-макетів;
 • сучасну мережу дистрибуції друкованих періодичних і неперіодичних видань;
 • складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах;
 • типову структуру втрат на підготовку і випуск конкретного видання;
 • шляхи здешевлення видання;
 • загальні особливості роботи поліграфічної галузі України;
 • характеристику основних способів друку;
 • основні етапи виготовлення видавничої продукції та їх особливості;
 • характеристику провідних поліграфічних підприємств країни.

Студент повинен уміти:

 • орієнтуватися в тенденціях розвитку видавничої справи в Україні і світі;
 • застосовувати основні положення законодавчих актів щодо видавничої справи у практиці діяльності видавця;
 • аналізувати тематику, мову та географію випуску різних видань;
 • відрізняти типи сучасних видавництв та видавничих підрозділів;
 • вирізняти різні види видавничої продукції;
 • визначати формати різних видів видань;
 • підрахувати обсяги видань в обліково-видавничих, умовних, друкарських, авторських аркушах;
 • структурувати конкретне видання за змістовою, вступною та заключною частинами видання;
 • визначити основні елементи матеріальної конструкції книжкового видання;
 • формувати службову частину видання;
 • застосовувати національні й видавничі стандарти;
 • орієнтуватися в складанні попереднього кошторису витрат на видання.

Змістові модулі: «Видавничо-поліграфічна справа», «Видавничі процеси», «Друкарсько-обробні процеси», «Книгорозповсюдження».

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Основи книговидав-ництва і поліграфічної справи Артьомов І. В.,

Ващук О. М.

Навчальна книга: організація і методика створення : посібник Ужгород : ЗакДУ, 2012 віртуальний читальний зал
  Буковецкая О. А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку

 

Москва : Издательство «НТ Пресс», 2005 віртуальний читальний зал
  Гавенко С.,

Кулік Л.,

Мартинюк М.

Конструкція книги Львів : Фенікс,

1999

1

 

  Городенко Л. Системи верстки : практ. посіб. для студентів інститутів і факультетів журналістики та відділень видавничої справи і редагування Київ : Центр Вільної преси, 2007 віртуальний читальний зал
  Губарець В. В. Видавнича справа і текстологія. Проблеми редакторської роботи : навч. посіб. Київ : Міжнар.

ун-т розвитку лю-дини “Україна”, 2012

1
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Дурняк Б.В., Мельников О. В., Василишин О. М., Дячок О. Г. Поліграфія та видавнича справа : рос.-укр. тлумачний словник Львів : Афіша, 2002 2
  Єфімова М. П. Дизайн дитячої книги України: проектно-художні принципи і засоби : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 «Дизайн» Харків : [б. в.], 2015 віртуальний читальний зал
  Крайнікова Т. С. Коректура : підручник для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. “Видавнича справа та редагування” і “Журналістика” Київ : Наша культура і наука, 2005 3

віртуальний читальний зал

  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Лазаренко О. В., Лазаренко Е. Т. та ін.. Поліграфічні матеріали : підручник Львів : Афіша, 2001 5
  Майсурадзе Ю. Ф. Энциклопедия книжного дела Москва : Юристъ, 1998 віртуальний читальний зал
  Мельников О. В. Технологія плоского офсетного друку : підручник Львів : Афіша, 2003 віртуальний читальний зал
  Мильчин А. Э.,

Чельцова Л. К.

Справочник издателя и автора : редакционно-изд. оформление издания Москва : Олимп : ООО «Фирма «Изд-во АСТ», 1999 віртуальний читальний зал
  Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. Львiв : Афіша, 2006 2

віртуальний читальний зал

  Різун В. В. Літературне редагування : підручник Київ : Либідь, 1996 38

віртуальний читальний зал

  Романо Ф. Принт-медиа бизнес. Современные технологии издательско-полиграфической отрасли : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям в области техники и технологии полиграфии Москва : ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006 віртуальний читальний зал
  Рябинина Н. В. Технология издательского процесса [Электронный ресурс] Москва : Логос, 2008 віртуальний читальний зал
  Сава В.

 

Основи техніки творення книги : навч. посіб. Львів: Каменяр,

2000

2

віртуальний читальний зал

  Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2009 2
  Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. “Журналістика”, “Видавнича справа та редагування” Київ : Наша культура і наука : Ін Юре, 2004 9
  Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник Київ : Наша культура і наука, 2005 29
  Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В. Енциклопедія видавничої справи : навч. посібник Харків : Прапор, 2008 3
  Хамула О. Г. Комп’ютерно-видавничі технології : навч. посіб. Ч. 1 Львів : УАД, 2007 3
  Черниш Н. І. Основи культури видання : навч.-метод. посібник для студ. спец. “Видавнича справа та редагування” Львів : Вид-во Укр. акад. друкарства, 2013 1
  Шаблій І. В. Технологія друкарських процесів : навч. посібник для студ. поліграф. спец. ВНЗ Львів : Оріяна-Нова, 2003 5
  Швецова-Водка Г. М. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв Київ : Кн. палата, 1999 віртуальний читальний зал