Організація бібліотечної справи

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2доцент Демчук Н. Р.КМБ - 11
3доцент Демчук Н. Р.КМБ - 21
4доцент Демчук Н. Р.КМБ - 21
5доцент Демчук Н. Р.КМБ - 31
6доцент Демчук Н. Р.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2КМБ - 11Чирук Є. Г.
3КМБ - 21Чирук Є. Г.
4КМБ - 21Чирук Є. Г.
5КМБ - 31Чирук Є. Г.
6КМБ - 31Чирук Є. Г.

Опис курсу

Метою курсу “Організація бібліотечної справи” є:

– закласти основи сучасного професійного світогляду майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, ознайомити студентів із проблематикою організації сучасної бібліотечної справи в Україні;

– дати студентам загальні уявлення про документні масиви бібліотек, ознайомити з практикою їх творення, організацією, функціонуванням;

– сформувати цілісне уявлення про процеси бібліотечно-інформаційного сервісу через детальний розгляд усіх складових цієї діяльності;

– сформувати у студентів необхідний обсяг основних тематичних знань і практичних умінь у ділянці наукової обробки документів для відображення їх у каталогах; ознайомити їх із особливостями складання бібліографічного опису документів у бібліотечних каталогах, індексуванням; висвітлити основні питання теорії, історії та методики складання бібліографічного опису документів, а також їх предметизації, систематизації, складання анотацій і рефератів;

– ознайомити студентів з історією розвитку бібліотечної каталогізації, розкрити принципи організації, ведення та редагування бібліотечних інформаційно-пошукових систем, навчити студентів результативно використовувати евристичний потенціал системи каталогів та картотек бібліотеки з орієнтацією на сучасні досягнення новітніх технологій.

 

Завдання курсу:

– ознайомити студентів з основною термінологією у галузі бібліотечної справи, найважливішими джерелами інформації, необхідними для оволодіння матеріалом; сформувати цілісне уявлення про бібліотеку як складну систему; дати початкові знання про різні сторони бібліотечної діяльності, їх мету, організацію, результати;

– сформувати уяву про бібліотечний фонд як систему, а також з’ясувати місце і роль документно-інформаційних ресурсів бібліотеки в системі документних фондів небібліотечних інформаційних установ країни; дати студентам знання з історії, теорії, методики роботи та управління документно-інформаційними ресурсами бібліотеки; знання про технологічні процеси та операції з формування та організації документних фондів бібліотек;

висвітити загальні закономірності первинно-документального і вторинно-документального (бібліографічного) обслуговування у бібліотеці та специфіку цих процесів; розглянути вимоги до бібліотекаря, виходячи із особливості процесів обслуговування; сформувати уяву про характер спілкування бібліотекаря з читачем у процесі сервісу; ознайомити студентів із соціально-психологічними особливостями читачів та методами їх вивчення;

– набути основні знання про аналітико-синтетичну обробку документів, розуміння її сутності та видів; опанувати методикою і практикою складання бібліографічного опису документів різних видів, типів для бібліотечних каталогів; вивчити правила та принципи індексування документів; ознайомити з методикою укладання анотацій та рефератів; опанувати комплексом теоретичних знань і практичних умінь щодо аналітико-синтетичної обробки документів;

– висвітлити історичний розвиток принципів каталогізації у бібліотеках світу та України; з’ясувати види бібліотечних каталогів, особливості їх організації та ведення; ознайомити з перевагами електронного каталогу та електронних бібліотек; окреслити основні ділянки бібліотечної роботи з каталогами; визначити форми та методи пропаганди інформаційно-пошукових систем бібліотеки, критерії визначення ефективності їх використання.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– законодавчі норми держави у галузі бібліотечної справи; засвоїти, що бібліотека – складна система, що характеризується сукупністю багатосторонніх постійних зв’язків і відношень між її складовими частинами; бібліотечну технологію як сукупністю циклів, процесів та операцій, що забезпечують функціонування бібліотеки;

– основні положення про документний фонд бібліотеки; загальну технологію  та основні форми і методи формування та організації документно-інформаційних ресурсів бібліотек;

– основні закони, що регулюють загальні питання організації бібліотечно-інформаційного обслуговування, права та обов’язки громадян, юридичних осіб, бібліотек та держави у цій галузі; обов’язкові безплатні бібліотечні послуги та умови надання нових платних послуг у зв’язку з використанням технічних засобів та інформаційних технологій; основні принципи і норми бібліотечно-інформаційного обслуговування; основні методи та форми роботи з користувачем;

– історію, теоретичні основи і методику аналітико-синтетичної обробки документів; бібліографічний опис документів різних типів і видів; принципи систематизації документів; основні системи класифікації документів; методику предметизації документів; методику анотування та реферування документів;

– етапи розвитку бібліотечної каталогізації у світі та в Україні; основні види бібліотечних каталогів, специфіку організації, ведення та оформлення кожного з них; новітні досягнення в галузі каталогізації; схему системи каталогів та картотек бібліотек; форми та методи пропаганди інформаційно-пошукових систем бібліотеки.

вміти:

– розрізняти різні організаційні структури бібліотек, охарактеризувати типову структуру бібліотеки; дати визначення основних бібліотечних відділів та процесів роботи, які вони виконують; охарактеризувати основні процеси бібліотечної діяльності і відділи, що нею займаються, розуміти переваги механізації та автоматизації бібліотечної діяльності, використання комп’ютерних технологій у бібліотечних процесах, необхідність маркетингу та пропагування бібліотеки в сучасних умовах;

– дати визначення документного фонду бібліотеки та документно-інформаційних ресурсів держави; охарактеризувати ознаки та властивості документного фонду, його взаємозв’язок з іншими підсистемами бібліотеки; висвітлити основні функції та параметри документного фонду; описати основні моделі бібліотечних фондів; чітко формулювати, пояснювати основні виробничі процеси та операції, які послідовно здійснюються у бібліотеці з кожним документом з метою його збереження та використання;

– відтворити процес бібліотечно-бібліографічного сервісу у загальнобібліотечній технології; охарактеризувати відділ обслуговування, його функції, завдання та основні процеси роботи, а також інші бібліотечні підрозділи, що приймають участь в бібліотечно-інформаційному сервісі; розрізнити основні категорії читачів та читацьких груп, мотиви звернення читачів до бібліотеки та зміст їх інформаційних потреб; охарактеризувати основні напрями бібліотечно-інформаційного сервісу, їх завдання та способи проведення; сформулювати вимоги до працівників відділів обслуговування, рекомендації на допомогу фахівцям бібліотечно-інформаційного обслуговування; визначити соціальну відповідальність професії і морально-етичні норми у сфері бібліотечно-інформаційного сервісу; пояснити зміну моделі та технологічних процесів обслуговування у зв’язку з використанням нових інформаційних технологій, а також зміни у бібліотечному середовищі, появу понять віртуальної інформації та комп’ютерної культури, комфортності, технологічності та сучасності бібліотечного середовища;

– здійснювати аналітико-синтетичну обробку документів; складати бібліографічний опис документів; розрізняти основні класифікаційні системи; визначати структуру предметної рубрики; послуговуватись методикою складання анотацій та рефератів;

– відтворювати досягнення бібліотечної каталогізації в її історичному розвитку; застосовувати на практиці знання з організації бібліотечних каталогів в процесі інформаційного пошуку; аналізувати переваги електронних бібліотек; пропагувати інформаційно-пошукові системи бібліотек.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Організація бібліотечної справи в Україні
 2. Основи функціонування бібліотеки
 3. Організація фонду бібліотеки
 4. Діяльність бібліотеки як соціального інституту
 5. Роль і місце документного фонду в діяльності бібліотеки
 6. Формування документно-інформаційних ресурсів
 7. Система документно-інформаційних ресурсів України
 8. Системний характер бібліотечно-інформаційного сервісу
 9. Бібліотечно-інформаційний сервіс користувачів як бібліотечний процес
 10. Соціальний характер бібліотечно-інформаційного сервісу
 11. Суть і значення аналітико-синтетичної обробки документів
 12. Бібліографічний опис документів
 13. Індексування документів, його види
 14. Анотування документів
 15. Реферування документів
 16. Історія бібліотечної каталогізації
 17. Види бібліотечних каталогів
 18. Теоретико-методичні засади функціонування інформаційно-пошукових систем у бібліотеці.

Рекомендована література

Алтухова Г. Профессиональная этика библиотекаря Москва : ИПО Профиздат, 2000 2

віртуальний читальний зал

Алтухова Г. Профессиональная этика библиотекаря Москва : МГУКИ, 2001 2
Антоненко І. П.,

Баркова  О. В.

Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. Київ : НБУВ, 2007 1

віртуальний читальний зал

Арзуханов А. С. Эффективность обслуживания в научно-технической библиотеке : метод. пособ. Москва : Либерея-Бибинформ, 2007 1
Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф. (Севастополь, 7–10 жовтня 2013 р.) Севастополь : Купол, 2013 віртуальний читальний зал
Блюменау Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока : учеб.-практ. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2002 1

віртуальний читальний зал

Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : [монографія] Київ : НБУВ, 2016 віртуальний читальний зал
Бородина В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. Москва : Либерея, 2004 1
Брежнева В.,

Минкина В.

Информационное обслуживание: Продукты и услуги библиотек и информационных центров : учеб.-практ. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2004 8

віртуальний читальний зал

Ванеев А. Н. Библиотечное дело: Теория. Методика. Практика Санкт-Петербург : Профессия, 2004 5
науч. ред.: А. Н. Ванеев,

В. А. Минкина

Справочник библиотекаря. – Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2004 3

віртуальний читальний зал

Васильченко М. П., Кушнаренко Н. М., Мільман В. А. Бібліотечні фонди : навч. посіб. Харків : Основа, 1993 2
Вершинин М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : учеб.-практ. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2009 1
Власова Г. В.,

Лутовинова В. І.,

Титова Л. І.

Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2006 віртуальний читальний зал
Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація Київ : Академ-періодика, 2014 8
уклад.: Галевич О. К., Штогрин І. М. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008 віртуальний читальний зал
уклад.: Гриценко О. О.

[та ін. ]

Бібліотекознавство України (1996–2000) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2004 2
Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Університет “Україна”, 2008 віртуальний читальний зал
за ред. Гормана М., Вінклера П Англо-американські правила каталогізації Київ : Кн. палата України імені Івана Федорова, 2004 3

віртуальний читальний зал

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014 3
Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012 2
Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность [Электронный ресурс] : лекции.Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/644982/. – Заглавие с экрана Москва : Профиздат, 2000 1
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
Долбенко Т. О.,

Горбань Ю. І.

Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2015 2
Езова С. А. Библиотечное общение как феномен исследования : монография Москва : Либерея-Бибинформ, 2007 1
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Жнець, 2011 7

віртуальний читальний зал

відп. ред. Жупанський О. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : пер. з нім. Київ : Юніверс, 2002 7

віртуальний читальний зал

Земсков А. И., Шрайберг Я. Л. Электронная информация и электронные ресурсы: Публикации и документы, фонды и библиотеки Москва : Фаир, 2007 1
Зупарова Л. Б.,

Зайцева Т. А.,

Сазонова Л. И.

Библиотечная обработка документа : учебно-метод. пособ. Москва : Либерея, 2003 2
Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : [монографія] Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011 1
Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://lib.ltd.ua/бібліотечні-каталоги-карачинська-удалова.html. – Назва з екрана

Харків : Основа, 1992
Карташов Н. С., Скворцов В. В. Общее библиотековедение : учебник : в 2 ч. Москва : Изд-во МГУК, 1996 віртуальний читальний зал
Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках : [практ. пособие] Санкт-Петербург : Профессия, 2003 10
Качанова Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб. пособие Санкт-Петербург : Профессия, 2007 1
Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология : учебник Санкт-Петербург : Профессия, 2004 1
Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология : учебник Санкт-Петербург : Профессия, 2005 6
Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія Київ : НБУВ,  2009 віртуальний читальний зал
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : [монографія] Львів : Галицька видавнича спілка, 2013 5
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана. Київ : Знання, 2006 5

віртуальний читальний зал

Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003 11
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004 2

віртуальний читальний зал

Кушнаренко Н. Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. –

Режим доступа: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1296_34894660. pdf. – Заглавие с экрана.

Киев : Знания, 2000 17
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. – 3-е изд., стереотип. Киев : Знання, 2001 4
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. – 4-е изд., испр. Киев : Знання, 2003 6
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. – 7-е изд., стер. Киев : Знання, 2006 2
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры – 8-е изд., стер. Київ : Знання, 2008 5

віртуальний читальний зал

уклад. Л. В. Лагута Технологічні аспекти обслуговування користувачів : метод. рек. Київ : [б. в.], 2015 віртуальний читальний зал
Лісіна С. О. Документні ресурси : навч. посіб. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013 віртуальний читальний зал
Лобузіна К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернад-ського, 2010 2
Мелентьева Ю. П.
Библиотечное обслуживание : учебник
Москва : Фаир, 2006 віртуальний читальний зал
Митрофанова С.В. Учет библиотечных фондов : метод. пособие Москва : ИПО Профиздат, 2001 1
Морева О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб : учеб. пособие Санкт-Петербург : Профессия, 2010 1
Мотульский Р. С. Общее библиотековедение : учеб. пособ. для вузов Москва : Либерея, 2004 віртуальний читальний зал
Отле П. Труды по библиотековедению. Руководство для общественных библиотек. Организация умстенного труда. Руководство к администрированию : практ. пособие Москва : Либерея, 2002 1
Пашкова В. С. Національні бібліотечні асоціації: 1876–2008 : монографія Харків : Акта, 2009 віртуальний читальний зал
Петрова Т. А. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособие Москва : Либерия-Бибинформ, 2007 1
уклад. О. Політова Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006–2010) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2014 віртуальний читальний зал
авт.-уклад. Н. А. Рибчинська Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010 8
Самохіна Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки : модель обігу, рівнева організація Київ : НАНУ, 2008 2
гол. ред. М. І. Сенченко Універсальна десяткова класифікація (УДК). У 2 кн. Кн.1. Таблиці : пер. з англ. Київ : Книжкова палата України, 2005 3
гол. ред. М. І. Сенченко Універсальна десяткова класифікація (УДК). У 2 кн. Кн. 2. Алфавітно-предметний покажчик : пер. з англ. Київ : Книжкова палата України, 2005 3
наук. ред. М. І. Сенченко Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2011) Київ : Кн. палата України, 2015 1
Сенченко Н. И. Библиотеки и компьютеры Киев : Наук. думка, 1990 4
Сєдих В. В., Терентьєва Г.  П., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. Харків : ХДАК, 2003 віртуальний читальний зал
Слободяник М. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій Київ : [б. в.], 1995 2

віртуальний читальний зал

уклад.:

Слободяник М. С., Політова О. А.

Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2010 віртуальний читальний зал
Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2010 2

віртуальний читальний зал

Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури

 

Київ : НБУВ, 2002 2

віртуальний читальний зал

Станкевич-Волосянчук О. І. Адвокація як метод впливу : практ. посіб. Ужгород : [б.в.], 2013 віртуальний читальний зал
Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник для студ. библ. ф-тов ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов Москва : Книжная палата, 1991 2

віртуальний читальний зал

Столяров Ю. Н . Как сохранить библиотечный фонд: (Секреты старого книгохранителя) : учеб.-метод. пособие Москва : ИПО Профиздат, Издательство МГУКИ, 2001 1
Сукиасян Э. Р. Библиотечные каталоги : метод. материалы Москва : ИПО Профиздат, 2001 віртуальний читальний зал
сост. Сукиасян Э. Р. Систематический каталог : практ. пособ. Москва : Книжная палата, 1990 1
Суслова И. М.,

Клюев В. К.

Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учебник для вузов культуры и искусств Санкт-Петербург : Профессия, 2010 віртуальний читальний зал
Суслова И. М.,

Злотникова З. И.

Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособие Москва : Фаир-Пресс, 2005 3

віртуальний читальний зал

Терешин В. И. Библиотечный фонд : учеб. пособие. – Изд. 2-е, испр. и доп. Москва : Изд-во МГУКИ, ИПО “Профиздат”, 2000 віртуальний читальний зал
Хіміч Я., Башун О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2010 1

віртуальний читальний зал

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2012 віртуальний читальний зал
Хропач А. Н. Библиотечная интеграция Харьков: ХБО, 1991 1
Шевченко І., Бойцова С. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2010 1

віртуальний читальний зал

Ярошенко Т. О.,

Якушко Т. О.

Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2013 віртуальний читальний зал