Науковий семінар «Методика укладання бібліографічного покажчика»

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43.5Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332КМБ - 21Біловус Г. Г.
432КМБ - 21Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета наукового семінару – закріпити і систематизувати отримані теоретико-методичні знання з дисциплін бібліографознавчого циклу: „Теоретико-методичні основи бібліографії (бібліографічний опис документів, теорія і методика бібліографічного пошуку, бібліографічні ресурси України)”, „Документознавство”, „Історія української бібліографії”, „Історія української преси” тощо; засвоїти методику укладання бібліографічного покажчика, застосувати її до комплексного вирішення фахового завдання – самостійної пошуково-дослідницької роботи в межах нової парадигми наукових знань.

Завдання курсу полягає в засвоєнні первинних навичок проведення сучасних наукових досліджень: в оволодінні основами методики виявлення, добору, систематизації і класифікації джерел інформації; у застосуванні бібліографічного опису документів згідно з чинними в Україні стандартами, анотуванні зібраних документів, укладанні допоміжних покажчиків та списку використаної літератури, виробленні вміння проводити самостійні наукові розвідки, що й повинно знайти реальне відображення в написанні курсової роботи з наукового семінару „Методика укладання бібліографічного покажчика”.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: 1) методи бібліографування; 2) основні критерії бібліографічного виявлення і добору документів; 3) способи бібліографічної характеристики та бібліографічного групування віднайденої бібліографічної інформації; 4) види допоміжних покажчиків у бібліографічних посібниках різних жанрів.

вміти: 1) оперативно вести бібліографічні пошуки всіх типів з метою виявлення і відбору документів до бібліографічного покажчика; 2) на підставі бібліографічного аналізу документів складати бібліографічні описи й анотувати документи; 3) правильно упорядковувати зібраний бібліографічний масив, розташовуючи бібліографічні записи усередині найдрібнішої рубрики відповідно до жанру бібліографічного посібника; 4) складати науково-довідковий апарат до бібліографічного посібника (передмову, допоміжні покажчики, додатки).

Змістові модулі:

  1. Науково-дослідна пошукова робота студента як кваліфікаційне дослідження.
  2. Бібліографічний посібник як інформаційне видання.
  3. Курсова робота бібліографознавчого спрямування, процедура її захисту.

Рекомендована література

Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання
  Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На зміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Режим доступу: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71. pdf. – Назва з екрана. Київ : Держ-споживстандарт України, 2007
  Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013 Київ : : Мінекономрозвитку України, 2014
укл. Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009
укл. Г. Біловус Майя Гарбузюк : біобібліографічний покажчик Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
укл. Г. Г. Біловус Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2012–2016) Львів : [б. в.], 2018
Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_30. – Назва з екрана  
науч. ред.:

А. Н. Ванеев,

В. А. Минкина

Справочник библиографа. – 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Василишин Д. В. Рекомендаціі зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури Львів : Українська академія друкарства, 2008
Власова Г. В., Лутовинова В. І., Титова Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2006
уклад. О. Галганова Складання бібліографічних посібників : інформаційно-методичні матеріали Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2015
уклад.: Галевич О. К., Штогрин І. М ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з впровадження. – Режим доступу: ftfsite.ru/download/Library_Standart.pdf. – Назва з екрана Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008
под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007
науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
Демчук Н. Р., Крохмальний Р. О., Чирук Є. Г. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
Диомидова Г. Н. Библиографоведение: учебник для сред. проф. учеб. завед. Санкт-Петербург : Профессия, 2003
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Жнець, 2011
Женченко М.. Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_6_9. – Назва з екрана  
укл. Т.М. Заморіна Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана Київ : [б. в.], 2017
сост. Г.Ф. Зарезова Информационно-аналитические продукты и услуги : учеб.-метод. комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» Барнаул : Изд-во Алт ГАКИ, 2007
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроана-літичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів [Електронний ресурс] : навч. посіб.  – Режим доступу: aleph.lsl.lviv.ua:8991/records…/LSL01/…/LSL01.000461751.html ; www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development…/15018.001.pdf. – Назва з екрана Київ : НАКККіМ, 2014
Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформа-ції: бібліографічний опис [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://www.khai.edu/download/karpenko_aspdi.pdf. – Назва з екрана Харків : ХАІ, 2010
Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу [Електронний ресурс] : метод. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. – Режим доступу: library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/.– Назва з екрана. Київ : Вища школа, 2003
Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. пособ. Москва : Кн. палата, 1990
Коршунов О.П., Лиховид Т.Ф., Новоженова Т.А. Библиографоведение. Основы теории и методологии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 071201 Библ.-информ. деятельность Москва : ФАИР, 2009
Крохмальний Р., Демчук Н.,

Хамула О. та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf. – Назва з екрана. Київ : Кондор, 2006
уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. –  Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана Київ : Знання, 2006
Мельник Л. Створення бібліографічних покажчиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ukrbook.net/visnyk/visnyk_pok_03.htm. – Назва з екрана  
Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004
сост. И. Ф. Павлова Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010
Панкова Е. В.,

Беркутова Л. С.

Электронное библиографическое пособие : практ. пособие для библ. работников Москва : Форум, 2008
Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособ. для студ. высш. учеб. завед. – Режим доступа: www.twirpx.com/file/1544875/. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2006
[авт.-уклад. Н. А. Рибчинська] Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010
Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Одесса : Одес. нац. науч. б-ка, 2011
укл.: Сенько П. М., Устіннікова О. М. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань. – Вид. 3-тє, без змін. Київ : [Кн. палата України], 2012
укл.: Сенько П. М., Устіннікова О. М. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях. – 4-те вид. Київ : [Кн. палата України], 2012
  Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf. – Назва з екрана. Київ : [б. в.], 2015
Трачук Л. Ф. Вебліографічний посібник [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA. – Назва з екрана.  
Трачук Л. Ф. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс]. Режим доступу:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/bv_2011_5_6.pdf. – Назва з екрана.

 
Трачук Л. Ф. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/viewFile/5695/5700. – Назва з екрана. стаття
уклад.:

О. М. Устіннікова, Н. А. Палащина

Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах Київ : Кн. палата України, 2017
матеріал підготували: О. Устіннікова, П. Сенько, С. Юлдашева, Н.Регідайло Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1 – 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – Назва з екрана.  
Шаруненко Є. О. Бібліографічні видання як засіб швидкого пошуку інформації в навчальній та науковій діяльності освітян [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5866/1/Sharunenko%20E.pdf. – Назва з екрана.  
Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрана.

Рівне : [РДГУ], 2000
Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004
Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студ. спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Київ : Кондор, 2017
Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. – Вид. 2-ге, випр. та доп. Київ : Кондор, 2018
Швецова-Водка Г.М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012
Швецова-Водка Г. Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.library.te.ua/vds/system/b_bl_ograf_chn_resursi/. – Назва з екрана.  
наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999
Швецова-Водка Г.М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011
Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 6-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008
Эко У. ; пер. с ит. Е. Костюкович Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учеб.-метод. пособ. – 2-е изд. Москва : Книж-ный дом «Универ-ситет», 2003
Янішевський О. О. Методичні рекомендації щодо складання списків використаної літератури Київ : [НІСД], 1996