Музика в театрі

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Новосад-Лесюк Х. Н.КМТ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМТ-31Новосад-Лесюк Х. Н.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студенти ознайомилися з специфікою роботи композитора над музикою до вистави, навчилися аналізувати музичну складову драматичної вистави. Впродовж курсу вивчаються місце та роль музики у виставі в різні культурно-історичні періоди та епохи, основні музично-театральні жанри, особливості роботи композитора над музичним оформленням драматичної вистави, творчість театральних композиторів.

Мета курсу – дати майбутнім театрознавцям необхідні знання для грамотного аналізу музичної складової драматичної вистави та розуміння історичного розвитку музично-театральних жанрів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

специфіку основних жанрів музичного театру (опера, оперета, балет) та синкретичних театральних жанрів, що виникли в ХХ ст.:: мюзикл, рок-опера тощо), особливості спектру роботи завідувача музичної частини драматичного театру, процес написання музики до драматичної вистави, роль та місце музики у драматичній виставі виставі протягом різних культурно-історичних періодів та епох, функції музики у драматичній виставі.

вміти: 

аналізувати музичну складову драматичної вистави, вирізняти жанри музично-драматичних вистав та їх особливості, володіти основними музикознавчими термінами, необхідними для аналізу музики у виставі.

Рекомендована література

 1. Білас О. Функції музики в театральних виставах (на прикладі музики Віктора Камінського до вистав Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької). Музикознавчі студії: на пошану Митця. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Львів, 2013. Вип. 29. С.38-52.
 2. Білас О. Функції музики та музичні концепти в новітніх театральних системах першої половини ХХ ст. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка Музикознавчий Універсум. Львів, 2016. Вип. 38-39. С.43-59. Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2016_38-39_6
 3. Боровик М. Андрей Штогаренко: Жизнь, творчество, черты стиля. Київ: Муз. Україна,1984. 176 с.
 4. Варпаховский Л. Наблюдение. Анализ. Опыт / Леонид Варпаховский // К.: Дух і літера, 2012. С. 125-202.
 5. Гарбузюк М. Музика у виставі «Гамлет» Львівського театру ім. М. Заньковецької (1957 р.): співпраця режисера й композитора / Майя Гарбузюк // Львів: Вісник львівського у-ту: серія мистецтвознавство, 2002. – С. 49-57. Режим доступу: https://shakespeare.znu.edu.ua/uk/garbuzjuk-m-muzika-u-vistavi-gamlet-lvivskogo-teatru-im-m-zankoveckoi-1957-r-spivpracja-rezhisera-j-kompozitora/ (взято з сайту Українського шекспірівського порталу).
 6. Герцман Е. Музыка древней Греции и Рима. Санкт-Петербург: Алетейя, 1995. 336 с.
 7. Губа О. Значення шумів у театральній постановці. Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. 2013. Вип. 28. С. 53-60.
 8. Елагин Ю. Укрощение искусств. Москва: Русский путь, 2002. 95 с. Режим доступу: https://booksonline.com.ua/view.php?book=120554&page=4
 9. Козюренко Ю. Музыкальное оформление спектакля. Москва: Сов. Россия, 1979. 127 с.
 10. Кудрышева Т. Театральность в музыке. Москва: Советский композитор, 1984.
 11. Мамчур І. Музика у драматичній виставі. Український театр. №5. 1988. С. 3-5.
 12. Мамчур І. Функція музики у виставі. Український театр. №4. 1983. С. 4-5.
 13. Мацепура О. Архітектоніка музичного компоненту драматичної вистави. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 2013. Вип. 105. C. 143-153. Режим доступу: http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/naukovyy-visnyk-vypusk-105-22.pdf 
 14. Меерович И. Музыка в спектакле драматического театра : Учеб. пособие по курсу «Муз. оформ. спектакля» для театр. вузов. Москва: ГИТИС, 1983. 71 с.
 15. Мейєрхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. Москва, 1968. Ч. ІІ. 644 с.
 16. Мейтус Ю. Музика в творчості митця. Мар’ян Крушельницький. Спогади. Статті. К.: 1969. С. 75-78.
 17. Новосад Х. Проблеми творчої та організаційно-практичної діяльності композитора драматичного театру в осмисленні Олександра Радченка. Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 34. Київ : Міленіум, 2018. С. 222-230. Режим доступу: http://journals.uran.ua/mz/article/view/191151
 18. Новосад-Лесюк Х.Н. Музика до дитячих вистав Львівського театру юного глядача ім. М. Горького повоєнного десятиліття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка Карого: Збірник наукових праць. Київ, 2021 р. Вип. 27/28. С. 80-87. Режим доступу: http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk14.html
 19. Новосад-Лесюк Х.Н. Музика як складова образу вистави в доробку Львівського драматичного театру імені М. Заньковецької (кінець 1940-их 1950-ті рр.) // Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe. № 6. Lwow–Rzeszow, 2020. S. 134-143.
 20. Новосад-Лесюк Х.Н. Композитори в драматичних театрах Львова середини ХХстоліття: біографічний аспект. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. Випуск 40. Тернопіль, 2019. С. 198-204. Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13177/1/Novosad-Lesiuk.pdf
 21. Паві П. Словник театру. Переклад з франц. М. Якуб’яка. Львів, ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2006. С. 424.
 22. Сац И. Из записных книжек. Воспоминание современников. Москва: Советский композитор, 1968. 239c.
 23. Станіславська К. Мистецько-видовищні форми сучасної культури: монографія. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: НАКККіМ, 2016. 353 с.
 24. Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. Москва, 1970. 604 с.
 25. Таршис Н. А. Музыка драматического спектакля. Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2010. 163 с. Режим доступу: http://teatr-lib.ru/Library/Tarshis/music/
 26. Фількевич Г. Музика і драматичний театр. Київ: КНУКіМ, 2013. 159 с.
 27. Фількевич Г. Музика як компонент образного синтезу вистав українського драматичного театру другої половини ХХ століття. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. Київ: Інтертехнологія, 2006. С. 587-606. Режим доступу: http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
 28. Яросевич Л. Леся Українка і музика. Київ. 1978.