Методика викладання хореографії

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Плахотнюк О. А.КМХ-31, КМХ-31, КМХ-31з
616Плахотнюк О. А.КМХ-31, КМХ-32, КМХ-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМХ-31Плахотнюк О. А.
КМХ-32Плахотнюк О. А.
КМХ-31зПлахотнюк О. А.
616КМХ-31Плахотнюк О. А.
КМХ-32
КМХ-31з

Опис курсу

Опис курсу

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних основ з методики викладання хореографічних дисциплін (Теорія та методика викладання класичного танцю, Теорія та медика викладання народно-сценічного танцю, Теорія та методика українського танцю, Теорія та методика викладання сучасного танцю), правил, характері виконання рухів, послідовність їх вивчення, загальні зауваження.

Завдання: оволодіння практичними навичками планування, підготовки та проведення уроку в обсязі, необхідному для становлення спеціаліста викладача хореографічних дисциплін.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. Теоретичні та методичні питання вивчення, навчання та організації, процесів викладання хореографії.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • теоретично-практичний матеріал з теорії та методики класичного танцю сучасного танцю;
 • теоретично-практичний матеріал з теорії та медика викладання народно-сценічного танцю;
 • теоретично-практичний матеріал з теорії та методика українського танцю;
 • теоретично-практичний матеріал з теорія та методика викладання сучасного танцю
 • понятійно-категоріальний апарат хореографічного мистецтва;
 • техніку та методику виконання певної танцювальної системи (школи);
 • володіти понятійно-категоріальним словником хореографічного мистецтва.

уміти:

 • самостійно аналізувати методику викладання хореографії;
 • на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
 • володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
 • уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
 • уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
 • застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку.

Рекомендована література

Рекомендована література

Методика викладання хореографії.

 1. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1 – 3 класах загальноосвітньої школи. –  Київ: Музична Україна, 1972. – 160 с.
 2. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
 3. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 4. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика: Учебное пособие. / Научный ред. В. А. Звездочкин. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 с.
 5. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 6. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень0 загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 7. Хореографическая работа со школьниками / Автор. В. П. Ивинг, В. В. Окунева, В. Н. Светниская. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956. – 344 с.
 8. Яхнина Е. З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха: Учебн. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Гуменит. издат. Центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.

Допоміжна

Класичний танець

 1. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения. – 2-е узд., испр. – Ленинград: Искусство, 1984. – 199 с.
 • Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие, 2-е изд. – Ленинград: Искусство, 1983. – 207 с.
 • Балет: Пер. с англ. – М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 64 с.
 • Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной програмне / Пер. с англ. С. Ю. Бардиной. – М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 144 с.
 • Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 • Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
 • Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Москва – Ленинград: Искусство, 1948. – 207 с.
 • Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Ленинград: Искусство, 1963. – 180 с.
 • Волынський А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца. – Санк-Петербург: Лань, Издательство Планета музыки, 2008. – 352 с.
 • Головкина С. Н. Уроки классического танца в старших класах. – М.: Искусство, 1989. – 160 с.
 • Звездочкин В. А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений искусств и культуры. – Ростов-на-Дону: Феникс. Серия “Учебники и учебные пособия”, 2003. – 416 с.
 • Классический танец. Методическая разработка практических уроков для студентов отделений хореографи института культуры. / Ред. Б. Я. Брегвадзе. – Ленинградский ордена дружбы народов государственный институт культуры им. Н. К. Крупской, 1984. – 62 с.
 • Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс). – Ленинград: Искусство, 1972. – 240 с.
 • Костровицкая В. С., Писарев А. А. Школа классического танца. – Ленинград: Искусство, 1968. – 262 с.
 • Костровицкая В. С., Писарев А. А. Школа классического танца. 3-е узд., испр. / Науч. Ред.. И. А. Трофимова. – Ленинград: Искусство, 1986. – 261 с.
 • Медова М. Л. Классический танец. – М.: ООО Издательство АСТ. Издательство Астрель, 2004. – 47 с.
 • Мессерер А. Уроки классического танца. – Санк-Петербург: Лань, 2004. – 400 с.
 • Прибылов. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов-хореографов младших и средних классов. – М.: АО “Галерия”, 1999. – 63 с.
 • Серебреников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце: Учеб.-метод. Пособие. 2-е изд., доп. – Лениниград: Искусство, 1979. – 151 с.
 • Серебреников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце: Учебник. 3-е изд., испр., доп. – Лениниград: Искусство, 1985. – 144 с.
 • Словар терминов классического танца. / Состав. В. Дерпасян. – Єреван: Луйс, 1978. – 59 с.
 • Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – 2-е., испр. и доп. – М.: Искусство, 1981. – 479 с.
 • Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
 • Чеккети Г. Полный ученик классического танца. / Грациозо Чеккетти; пер. с итал. Е. Лысовой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 504 с.
 • Ярмолович Л. Элементы классического танца и их связь с музыкой. Опыт музикального оформления урока классического танца. – Ленинград – Москва: Музгиз,1952. – 137 с.
 1. Ярмолович Л. Принципы музикального оформления урока классического танца – Ленинград: Музыка, 1968. – 144 с.

Народно-сценічний танець, український танець.

 • Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.
 • Ан Сон Хи, Т. Ткаченко, Н. Львов. Корейський танець. – М.: Искусство, 1956. – 148 с.
 • Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
 • Баглай В. Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007. – 405 с.
 • Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с.
 • Верховинець (Костів) В. Теорія народного українського танка. – Полтава: Полтавська Губерніяльної Спілки Споживчих товариств. З 3-ої радянської друкарні, 1920. – 119 с.
 • Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
 • Веселий таночок. Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1968. – 132 с.
 • Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 • Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 • Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” та народного ансамблю танцю “Полонина”. Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.
 • Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
 • Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 • Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
 • Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
 • Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ: Наукова думка, 1969. – 616 с.
 • Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – Київ: Музична Україна, 1981. – 196 с.
 • Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: Учебное пособие для вузов искусств и культури. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 208 с.
 • Денисова Ф. Народные танцы. М.: Издательство ВЦСПС профиздат. – 1954 р. – 295 с.
 • Елементи українського народного танцю: Бібліотека художньої самодіяльності / Упорядники П. О. Григор’єва, І. М. Атипова – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 76 с.
 • Жоницькая М.Северные танцы. – М.: Советский композитор, 1970. – 204 с.
 • Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 • Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толста Н., Фарманянц Е. Народно-сценичесий танец. Часть первая. Учебно-методическое пособие для средних спеціальних в высших учених заведений искусств и культури. – М.: Искусство, 1976. – 224 с.
 • Захаров В. М. Радуга руського танца. Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности” № 5. – М.: Советская Россия 1986. – 128 с.
 • Збірник “Буковинський танець” у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. / Упор. Сулятинський Т. В. Пупчекно М. Г. – Чернівці, Видавничий дім “Букрек”, 2007. – 232 с.
 • Кричивець М. Д. На шкільному святі. Збірник танців. – Київ. Мистецтво, 1973. – 168 с.
 • Китайские народные танцы. Сборник [пер. с китайского Л. Курцмана, хореографический редактор Т. Ткаченко]. – М.: Искусство, 1957. – 78 с.
 • Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 • Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 • Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народне танцы: 2-е, дополненое издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литератури Литовской ССР, 1955. – 312 с.
 • Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – Санк-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 344 с.
 • Марущак В.С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці “Гопак”, “Козак”: Методичні рекомендації. – Чернівці, 2005. – 36 с.
 • Материалы в помощь художественной самодеятельностии. Выпуск третий / Состав., ред. С. Артамонов. – М.: Политуправление ВМС, 1947. – 88 с.
 • художественной самодеятельности № 10). – М.: Искусство, 1957. – 78 с.
 • Климов А. А. Основы русского народного танца: Ученик для студентов хореографических отделений институтов культуры, балетмейстеров, факультетов театральных институтов и учащихся хореографических училищ. – М.: Искусство, 1981. – 270 с.
 • Краков’як. Польський народний танец / Постановка В. К. Степанян. Запись Т. Кудашевой. – Ксерокопия.
 • Надеждина Н. Русские танцы. Библиотчека “Художественная самодеятельность” № 28-29. – М.: Госкультпросветиздат, 1951. – 158 с.
 • Народна хореографія Тернопільщини: Посібник для керівників хореографічних гуртків / Упор. Козловський І. В. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
 • Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятика. Мистецьке видання / Ред. В. Гребенюк, М. Богуш, С. Цариць. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 108 с.
 • Народные танцы: Сценарии и записи постановок / Ред. Е. С. Шишмаевой. – М.: Искусство, 1947. – 174 с.
 • Настюков Г. Сюжетный танец. – М.: Издательство ВЦСПС Профиздат, 1960. – 208 с.
 • Огни в степи. Репертуарный сборник для художественной самодеятельности / Ред. Т. Сырыщева. – М.: Молодая гвардия, 1957. – 142 с.
 • Пляски / Ред. С. И. Смирнов. – М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1964. – 184 с.
 • Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с.
 • Польские народные танцы: Репертуар художественной самодеятельности № 29 / Ред. А. Чижик. – М.: Искусство, 1958. – 72 с.
 • Приступа Є. Н., Пилат В. С. Традиції української національної фізичної культури (частина І). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.
 • Ріні мелодії та ритми. Українське вокально-хореографічне мистецтво: Практичний посібник / Упорядник М. Купченко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2007. – 160 с.
 • Румынские народне танцы. Репертуар художественной самодеятельности № 3 / Ред. Е. Марголис. – М.: Искусство, 1959. – 60 с.
 • Русские народные танцы. Библиотечка “Художественная самодеятельность” / Состав. Н. Л. Терновская. – М.: Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1949. – 84 с.
 • Самсон Л. Индийские танцы. – М.: Внешторгиздат, 1987. – 24 с.
 • Смирнов Е. В. Северная кадриль. Шесть танцев, поставленных народным артистом КАССР, заслуженим деятелем искусств РСФСР В. И. Кононовым. Запысал и проилллюстрировал Е. В. Смирнов. – Петрозаводск: Карелия, 1977. – 118 с.
 • Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 312 с.
 • Степанова Л. Народные сюжетные танцы. – М.: Советская Россия, 1969. – 110 с.
 • Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М.: Всероссийское театральное общество, 1972. – 448 с.
 • Танці Волині: З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю “Волинянка” / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с.
 • Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – М.: Искусство, 1975. – 351 с.
 • Ткаченко Т. Народне танцы. – М.: Искусство, 1954. – 682 с.
 • У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с.
 • Устинова Т. Русские танцы. – М.: Молодая Гвардия, 1955. – 264 с.
 • Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – М.: Молодая Гвардия, 1959. – 112 с.
 • Устинова Т. Звезниый хоровод. Современный сюжетные танцы – М.: Молодая Гвардия, 1964. – 128 с.
 • Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с.
 • Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої самодіяльності № 24. – Київ: Мистецтво, 1972. – 216 с.
 • Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
 • Шелюга С., Горяинова О. Самоучитель испанских и цыганских танцев. Фламенко / Серия “Жизнь удалась”. – Ростов на Дону: Феникс, – 160 с.
 1. Ялинка у лісі / Ред. В.І. Павленко. – Київ: Республіканський методичний кабінет художнього виховання дітей, 1957. – 32 с.

Сучасний танець

 1. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. – 118 с.
 2. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
 3. Андреева Ю. Танцерапия. – Санк-Петербург: Диля, 2004. – 160 с.
 4. Баранова С. В Таны и йога для здоровья. – Ростов на дону: Феникс, 2004. – 320 с.
 5. Бландин Кале-Жермен. Все о правильном дыхании и дыхательных техниках / пер. с фр./ – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 210 с.
 6. Володина О. В. Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, House / О. В. Володина, Т. Б. Анисимова. – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 155 с.
 7. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. – М.: Новое слово, 2004. – 112 с.
 8. Ерохин О. В. Школа танцев для детей. – Ростов на дону: Феникс, 2003. – 224 с.
 9. Эльяш Н. Образы танца. – М.: знание, 1970. – 240 с.
 10. Зуев Е. И. Волшебная сила растяжки. – М.: Советский спорт, 1990. – 64 с.
 11. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ: Махаон – Україна, 1992 р. – 32 с.
 12. Лисицкая Т. С. Гимнастика и танец. Джаз-гимнастика. Диско-гимнастика. Брейкданс. – М.: Советский спорт, 1988. – 48 с.
 13. Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии: учебное пособие для высших и средних учебных заведений искусства и культуры. – М.: Искусство, 1979. – 184 с.
 14. Малахов Г. П. Профилактика и лечение болезней позвоночника. – Донецк: Сталкер; Генеша, 2005. – 239 с.
 15. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. – М.: Медицина, 1972. – 232 с.
 16. Московский государстенный тетар эстрады / Состав. Г. Замковец. – М.: Московский государстенный тетар эстрады, 1990. – 160 с.
 17. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
 18. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 19. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.
 20. Поляков С.С. Основы современного танца. – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 80 с.
 21. Прокопов К., Прокопова В. Клубне танцы. Он. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 127 с.
 22. Прокопов К., Прокопова В. Клубне танцы. Она. – М.: АСТ: Астрель. 2007 . 119 с.
 23. Пуртова Т. В., Баликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.
 24. Летфуллин И. Как бистро сесть на шпагат. Суперупражнения. – Набережные Челны: Издательство Камского политехнического института, 1998. – 256 с.
 25. Малкани В. Релаксация. / пер. с англ. – Санк-Петербург: Диля, 2004. – 160 с.
 26. Медведева С. Музыка ног. Пособие по степу. – М., 2003. – 94 с.
 27. Миллер Э. Б., Блэкмэн К. Упражнения на растяжку: Простая йога везде и в любое время / пер. с англ. Е. Богдановой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 240 с.
 28. Никитин В.Ю. Стрейчинг в профессиональном обучении современному танцу: Методическое пособие. – М.: Издательство “ГИТИС”, 2005 – 74 с.
 29. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – М.: ИД “Один из лучших”, 2006 – 253 с.
 30. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М.: ИД “Один из лучших”, 2004 – 414 с.
 31. Освальд К, Баско С. Стретчинг для всех. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с.
 32. Секрет танца. / Состав. Т. К. Васильева. – Санк-Петербург: ТОО “Диамант”, ООО “Золотой век”, 1997. – 480 с.
 33. Смит Люси. Танцы. Начальный курс. / Пер. с англ. Е. Опрышко. – М.: ООО “Астрель”, ООО “АСТ”, 2001. – 48 с.
 34. Собинов Б., Суворов Н. Поддержка в танце. – М.: Искусство, 1962. – 152 с.
 35. Танцуют все! Клубные, бальные, восточные танцы / Состав. Л. В. Браиловская. – Ростов на дону: Феникс, 2007. – 251 с.
 36. Те Р. 5 минут растяжки ежедневно. / Пер. с англ. А. В. Фурман. – Минск: ООО “Попурри”, 1999. – 112 с.
 37. Телегина А. А. Танцуем джайв, рок-н-рол, чечетку. Самоучитель модных танцев. – Ростов на дону: Феникс, 2004. – 320 с.
 38. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск: Харвест, 2004. – 96 с.
 39. Федорова Л. Н. Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1986. – 156 с.
 40. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
 41. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.
 42. Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985. – 416 с.

Сучасний бальний танець

 1. Азбука танцев / Авт.-сост. Е.В. Динниц, Д. А. Єрмаков, О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк:  Стакер, 2004. – 286 с.
 2. Алекс Мур. Популярны вариации. Медленый вальс. – Кінгстон-на-темзе: Школа танцев. Ксерокопія – 38 с.
 3. Боттомер П. Учимся танцевать / Перевод с англ. К. Молькова. – М.: ЭКСПО-Пресс, 2001. – 256 с.
 4. Бальные танцы / Состав. М. Ласман. – Рига: Latvijas valsts izdevnieciba, 1954. – 324 с.
 5. Бальные танцы. Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности”– М.: Советская Россия, 1975. – 112 с.
 6. Бальный Танец. Программа для средних специальних учебных заведений по специальности 2004 « Культурно-просветительная работа» / Авт. Дегтяренко А. Т. – М.: 1983. – 15 с.
 7. Борисова Н. Хочу на бал. – М.: ИД «Век Информации», 2008 – 144 с.
 8. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба / Серия “Жизнь удалась”. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005. – 160 с .
 9. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв / Серия “Стильне штуски”. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. – 224 с.
 10. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танцев для юных. – М.: Єкспо, 2003. – 240 с.
 11. В вихре вальса / Авт.- сост. Е. В. Диниц. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2004. – 62 с.
 12. В ритме танца / Комплект открыток / Фото А. Ратникова. Автор текста К Макарова, С. Попова. – М.: Планета, 1983. – 15 шт.
 13. Василенко К. Майстри – золоті руки. – Київ: Мистецтво, 1974. – 32 с.
 14. Гвидо Регаццони, Массимо Анжело Росси, Алекссандра Маджони. Бальные танцы. – М.: БММ АО, 2001. – 192 с.
 15. Гвидо Регаццони, Массимо Анжело Росси, Алекссандра Маджони. Латиноамериканские танцы. – М.: БММ АО, 2001. – 192 с.
 16. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.
 17. Дегтяренко А. Т. Бальный танец / Программа для специальных учебных заведений по специальности 2004 «Культурно-просветительная работа». – М., 1983. – 15 с.
 18. Джазове танцы / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
 19. Ерохин О. В. школа танцев для детей / Серия “Мир вашого ребенка”. – Ростов-на-Дону: Фенікс. 2003. – 224 с.
 20. Запрошення до танцю. Збірник бальних танців / Упоряд. А. П. Тараканова, В. В. Островський. – Київ: Мистецтво, 1971. – 310 с.
 21. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.
 22. Згурський А. Наддніпряночка. Сучасний бальний танець. – Київ: Мистецтво, 1976. – 22 с.
 23. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
 24. Летіть, голуби! Сюжетні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1 / Упорядник. І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1969. – 116 с.
 25. Ліпсі. Сучасний бальний танець / Запис К. Зейферт і Г. Зейферт. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 14 с.
 26. Классический танцы. Танго и медленый вальс / Авт.- сост. О. В. Иванников. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 74 с.
 27. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.
 28. Мур Апекс. Бальне танцы / Пер. с англ. С. Ю. Бардиной. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ” Издательство Астрель”, 2004. – 319 с.
 29. На дозвіллі. Збірник бальних танців / Упоряд. П. Григор’єв. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 164 с.
 30. Нове бальные танцы. Библиотечка “Сельского клубного работника” № 2 / Составитель Л. Степанова. – М.: Советская Россия, 1961. – 126 с.
 31. Нове бальные танцы. Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности” № 3 / Л. Степанова. – М.: Советская Россия, 1963. – 136 с.
 32. Нове бальные танцы. Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности” № 7 / Л. Степанова. – М.: Советская Россия, 1969. – 124 с.
 33. Нове бальные танцы. Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности” № 3 / Составитель Л. Степанова. – М.: Советская Россия, 1973. – 128 с.
 34. Никос Л. Зажигательная сальса: Самоучитель. – Ростов-на-Дону: Фенікс. 2005. – 154 с.
 35. Перші кроки. Бальні танці для дітей шкільного віку / Состав. Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 150 с.
 36. Приглашаем танцевать. Сборник популярных бальных танцев / Состав. и ред. В. Кудрякова. – М.: Советский композитор, 1982. – 128 с.
 37. Приглашение к танцу. Сборник / Ред. Т. Сырыщева. – М.: Молодая гвардия, 1966. – 208 с.
 38. Разрешите приглашить. Сборник популярных бальных танцев. Выпуск 1 – 6 / Соств. В. Кудряков, Л. Шольников. – М.: Советский композитор, 1976. – 112 с.
 39. Резникова З. Бальный танец. Часть вторая. – М.: Госкультросветиздат, 1956. – 222 с.
 40. Ритми. Збірнк бальних танців. Випуск 1 / Упорядник В.М. Михайлов. – Київ: Мистецтво, 1968. – 130 с.
 41. Скейтинг – система підрахування балів. – Ксерокопія. – 11 с.
 42. Современные танцы /библиотека «В помощь художественной самодеятельности» № 2 // Состав. Л. Г. Степанова. – М.: Советская Россия, 1970. – 128 с.
 43. Современные танцы /библиотека «В помощь художественной самодеятельности» № 17 // Состав. Л. Г. Степанова. – М.: Советская Россия, 1964. – 112 с.
 44. Спортивные танцы Украины 2007 (СГОСТУ) справочник // ред. Машин И., Артеменко Л. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю., 2007. – 186 с.
 45. Сучасні бальні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1. / Упорядники П. Сидоренко., І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1964. – 140 с.
 46. Сюжетне танцы / Ред. П. Теплов. – М.: Искусство, 1966. – 80 с.
 47. Танцы. Сборник. – М.: Молодая гвардия, 1953 – 198 с.
 48. Танцы в клубе. Библиотечка сельского клубного работника / Ред. М. В. Васильева-Рождественская. – М.: Госкультпросветиздат, 1954. – 164 с.
 49. Танцы в школе. Педагогические чтения / Ред. Е. В. Коноровой. – М.: Издательство академии педагогиеских наук РСФСР, 1960. – 56 с.
 50. Танцы на балах и выпускных вечерах / Авт.- сост. Д. А. Ермаков. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2004. – 93 с.
 51. Танцюйте с нами. Бальне и массовые танцы для детей школьного возраста / состав. Л. А. Бондаренко. – Киев: Музична Україна, 1988. – 238 с.
 52. Устинова Т. До зірок. Хореографічна композиція. – Київ: Мистецтво, 1965. – 40 с.
 53. Учимся танцевать самбу / Худ. Обл. А. А. Рыбчинский. – Минск: OOO “Попудри”, 2002. – 28 с.

Челомбітько О.В. Теорія і методика викладання європейського та латиноамериканського танцю: Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності 7.02020201 «Хореографія». – Луганська: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – 48 с.