Методика роботи з хореографічним колективом

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Плахотнюк О. А.КМХ-41з, КМХ-42, КМХ-41
816Яцеленко А. А.КМХ-41з, КМХ-42, КМХ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМХ-41здоцент Плахотнюк О. А.
КМХ-41доцент Плахотнюк О. А.
КМХ-42доцент Плахотнюк О. А.
816КМХ-41здоцент Плахотнюк О. А.
КМХ-42доцент Плахотнюк О. А.
КМХ-41доцент Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Опис курсу

Мета курсу –є  більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних знань хореографічних дисциплін, вивчення методики роботи з хореографічним колективом, багатогранною діяльністю керівника колективу, особливостями організації роботи з різними категоріями учасників хореографічних колективів, специфікою та методикою роботи з ними.

Застосування набутих знань під час погодження навчальної, педагогічної та виробничої практики.

 

Завдання курсу. є закріплення практичних навичок щодо цього, підготовка студента до майбутньої діяльності в якості керівника аматорського хореографічного колективу. Найважливіші моменти у цій діяльності:

– організація, становлення та розвиток колективу;

– здійснення в ньому навчально-виховної роботи;

– організація і проведення концертних виступів.

Згідно з вимогами студенти повинні:

знати:

 • напрямки розвитку сучасної науки про методи керівництва колективом;
 • загальні вимоги до організації роботи в аматорських колективах;
 • закономірності розвитку аматорського колективу;
 • роль керівника в хореографічному колективі;
 • особливості самоврядування у колективі та його функції;
 • методами стимуляції діяльності хореографічного колективу;
 • типи та функції хореографічного колективу. Колектив як особливий тип міжособистісних відносин;
 • особистість керівника хореографічного колективу. Основні характеристики стилю викладання;
 • методи та принципи хореографічного навчання;
 • документація керівника хореографічного колективу;
 • організація навчально-тренувального процесу хореографічного колективу;
 • типи спеціалізованих приміщень, їх цільове призначення та обладнання;
 • гігієна учасників хореографічного колективу;
 • організація набору та система професійних вимог до учасників хореографічного колективу;
 • організація роботи з учнівським та батьківським активом колективу;
 • методика виховної роботи керівника хореографічного колективу;
 • планування виховної роботи в хореографічному колективі;
 • позаурочна робота керівника хореографічного колективу;
 • бесіди керівника з колективом;
 • колектив – шляхи виховання згуртованості колективу;
 • методи та принципи хореографічного навчання;
 • планування навчально-тренувальної роботи в хореографічному колективі;
 • розвиток музичності на уроках;
 • музичний супровід та вимоги до нього в навчальному процесі;
 • виконавська майстерність та культура уваги виконавців хореографічного колективу;
 • організація навчального процесу з дітьми певними фізичними вадами;
 • методика проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку (3-6 років);
 • методика проведення хореографічних занять з дітьми молодшого шкільного віку (7-10 років);
 • методика проведення хореографічних занять з підлітками (11-15 років);
 • методика проведення занять з дітьми ранньої юності (15-18 років);
 • методика робот з дорослим (старше 19 років) хореографічним колективом;
 • специфіка роботи в аматорських та професійних колективах;
 • репертуар та принципи його формування;
 • методика проведення відкритого уроку в хореографічному колективі;
 • концертна діяльність хореографічного колективу та її види;
 • гастрольна діяльність хореографічного колективу та її організація;
 • конкурси, фестивалі, огляди з хореографічного мистецтва.

уміти:

 • застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності при керівництві хореографічним колективом;
 • планувати роботу в колективах;
 • проводити навчально-виховну роботу;
 • організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у конкурсах, фестивалях. самостійно аналізувати методику викладання хореографії;
 • на практиці застосовувати отримані теоретичні знання з методики роботиз хореографічним колективом;
 • володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
 • уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
 • уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
 • застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку.

Рекомендована література

 1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л.  Андрощук, В.  Балагур, Т.   Благова, О.   Мартиненко, О.  Плахотнюк  // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU.
 2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
 3. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. О. Плахотнюк 2.3 Джаз-танець у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення.pdf.
 4. Менеджмент соціокультурної діяльності / Колективна монографія // О. Козаренко, В. Пасічник, Ю. Чекан, О. Плахотнюк, Г. Карсь та ін. – Львів : Растер-7, 2018. – 208 с. Олександр ПЛАХОТНЮК ХОРЕОГРАФІЧНІ КОНКУРСИ – ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. pdf.
 5. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
 6. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
 7. Plakhotnyuk О. Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept [Конгрес Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО у Львові: значення та концепція] // O. Plakhotnyuk // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 258–263. https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_2_2018.pdf (ISSN 2226-3209 (Print), ISSN 2409-0506 (Online) індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index); EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; Science Index (РІНЦ);
 8. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75.
 9. Plakhotnyuk О. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 5 (45), ч. І – С. 72–75.
 10. Plakhotnyuk O. Cosmopolitan processes in the theater of classical ballet / O. Plakhotnyuk // Knowledge. Education. Law. Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 5 (33) –vol. 3 – Р. 38–43. (Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library). org.uazhurnalikelm_5_3_2020. pdf. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24
 11. Плахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
 12. Плахотнюк О. Белетмейстери державного українського театру музичної комедії у Львова (1946–1953 років) / О. Плахотнюк – Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство  – Випуск 20 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 203–211 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625
 13. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
 14. Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю “Сурми звитяги” / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2020. – № 1. – С. 97–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_1_21
 15. Плахотнюк О. Джаз-танець в бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. серія мистецтвознавство; – вип. № 1, Т. 15 – Харків : 2012. – С. 26–33.
 16. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html
 17. Плахотнюк О. Квінтесенція соціальних танців / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 28–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_1_5
 18. Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44.
 19. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
 20. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247.
 21. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF
 22. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego).
 23. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
 24. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.
 25. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 122–128. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України
 26. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow, 2014. – С. 85–97. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва PDF
 27. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
 28. Plakhotnyuk O.  Кінезіологія танцю та арт-терапія як педагогічна складова підготовки фахівця хореографічного митсетцва / O. Plakhotnyuk // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia],  redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 –рр. 138–146. ISBN 978-83-89481-37-5  https://zenodo.org/record/4086115#.YX1R86Swm71
 29. Плахотнюк О.А. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності / О.А. Плахотнюк, Д.А. Топорков // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Гельваника, 2021. – Вип. 43. – Т. 2. – С. 81–87. http://www.aphn-journal.in.ua/43-2-2021 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-13
 30. Plakhotniuk O. Influence of the current processes of education formation on the choreographic art thesaurus formation / Plakhotniuk // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 11–12 грудня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 66–67 с.матеріали конференції Суми тези21.12.2017 (1)
 1. Яцеленко Андрій Анатолійович «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2016 р. Дисертація : УДК: 376.015.312:159.947.23-053.66 https://nauka.udpu.edu.ua/yatselenko-andrij-anatolijovych/
 2. Яцеленко А. А. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (2). – С. 504– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(2)__57
 3. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / Яцеленко А. А. Теоретичні аспекти феномену відповідальність – – № 45. – С. 26–30. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2012_45_10
 4. Яцеленко А. А. Психолого-педагогічні аспекти виховання в молодших підлітків в школах-інтернатах / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання .– – Вип. 16(3). – С. 360–370. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32305327.pdf
 5. Яцеленко А. А. До проблеми виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2011 рік) – 2012 – Вип. 2 – С. 125– URL: http://lib.iitta.gov.ua/4950/1/zbirnuk_2012.pdf
 6. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2014. – № 49. – С. 29–32. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_49_10
 7. Яцеленко А. А. Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(2). – С. 457–465. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__54
 8. Яцеленко А. А. «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочний діяльності шкіл-інтернатів» (науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів) / А.А. Яцеленко – Одеса, 2014.
 9. Яцеленко А. А. «Специфика воспитания ответственности у младших подростков в общеобразовательных школах-интернатах» / Яцеленко А.А. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – 2014 – №6.URL: http://www.jurnal.org/articles/2014/ped37.html
 10. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / А. А. Яцеленко – Київ : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2014. – 68 с.
 11. Яцеленко А. А. Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю[Електронний ресурс] / А. А. Яцеленко, С. Ю. Веселовська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 4. – С. 59–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_4_14
 12. Яцеленко А. А., Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл інтернатів: монографія / Л. В. Канішевська, А. А. Яцеленко. – Київ : ПП «Компринт», 2016. – 400 с. УДК 376.015.312:159.947.23-053.66 URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/kanishevska_yacelenko.pdf
 13. Яцеленко А. А., Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії  / А. А. Яцеленко, Л. А. Баканча // Молодий вчений. –2020. – №12. – С. 386–370. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf

 

 1. Акімова С. В. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «хореографія» / С. А. Акімова. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.
 2. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ: Музична Україна, 1969. – 172 с.
 3. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ: Музична Україна, 1982. – 88 с.
 4. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 5. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. / Ч.1. – Київ: Музична Україна, 1982. – 120 с.
 6. Бондаренко Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна, 1985. – 222 с.
 7. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
 8. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.
 9. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–3 класах загальноосвітньої школи. – Київ: Музична Україна, 1972. – 160 с.
 10. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–3 класах загальноосвітньої школи / вид.2. – Київ : Музична Україна, 1976. – 172 с.
 11. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–4 класах загальноосвітньої школи. – Київ : Музична Україна, 1989. – 232 с.
 12. Буц Л. Рухливі ігри під музику – Київ : Музична Україна, 1978. – 68 с.
 13. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 14. Годовський В. М. Взаимосвязь художественного и педагогического воздействия в детском хореографическом коллективе: Автореферат. – Ленинград, 1990. – 21 с.
 15. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
 16. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 17. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 18. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 19. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 20. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 21. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 22. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 23. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 24. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 25. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 26. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
 27. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 28. Кукликовська Н.Г., Хаймович П. І. Музично-ритмічні рухи в дитячому садку. – Київ : Радянська України, 1963. – 368 с.
 29. Лавров Ф. І. Посібник по збиранню народно-поетичної творчості / Ф. І. Лавров. – Київ : Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1951. – 32 с.
 30. Макшанцева Є. Ігри та розваги в дитячому садку / Є. Макшанцева. – Київ : Музична Україна, 1974. – 192 с.
 31. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 32. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 33. Мартиненко О.В. Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика / Олена Володимирівна Мартиненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 390 с.
 34. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 35. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 36. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
 37. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів [Текст] зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 38. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу).
 39. Наскрізна програма практики студентів напрямку підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальності 7.02020201 Хореографія*(за видами) / за аг. Ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014 – 252 с.
 40. Организация работы детской хореографической студии. Метод. рек. / сост. С. Цаплева. – Магадан, 1979. – 32 с.
 41. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л. Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.
 42. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 43. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 44. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: Край, 2008. – 192 с.
 45. Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство в воплощении идеала / А. Пикард. – Харков : Гуманитарный Центр, 2018. – 212 с.
 46. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 47. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-тетральні заходи”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
 48. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – К. : Шк. світ, 2013. – 64 с.
 49. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
 50. Програма роботи ансамблю танцю будинку і палацу піонерів / В. Соболев. упоряд. А. Тараканова. – Київ : Радянська школа, 1969. – 32 с.
 51. Програма хореографічного навчання дітей у підготовчих групах ансамблів танцювальних шкіл та позашкільних закладів республіки / упоряд. А. Тараканова. – Київ : РУМК Міносвіти УРСР, 1985. – 23 с.
 52. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
 53. Програми школи народного танцю Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі Баюн О. Ю., Бунь Б. С., Віюк Н. В., Груньова Л. П., Матушок І. В., Полякова Ю. І., Ризванюк О. О. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 68 с.
 54. Програмне забезпечення фахової підготовки з дисциплін хореографічного циклу для професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії за спеціальність. 014 Середня освіта Хореографія у вищих педагогічних навчальних закладах / уклад. Л. Андрощук, О. Балдинюк, О. Бикова – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.
 55. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 56. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. -208 с.
 57. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
 58. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
 59. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
 60. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 61. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 62. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. / Віктор Петрович Слобожан. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 63. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
 64. Танцювальний гурток в клубі. Посібник. – Київ : Мистецтво, 1964. – 134 с.
 65. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 66. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – К. : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 67. Терещенко Н. В. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 – Теорія і методика викладання / Наталя Віталіївна Терещенко – Київ, 2019. – 23 с.
 68. Тестові контрольні кваліфікаційні завдання: Спеціальності “Народна художня творчість”, кваліфікація “Керівник ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін”. – Рівне: РДІК, 1996. – 18 с.
 69. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
 70. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
 71. Хореографічні нариси ХХІ століття: полі аспектний навчально-методичний абрис : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич, Л. Волошина, р. Горбачук, О. Гордеєєва, Л. Зань, В. Пуйова, С. Рябченко, А. Самохвалова, В. Ширгер. – Рівне : О. Зень, 2021. – 639 с.
 72. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.
 73. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 74. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – К. : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 75. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.

Матеріали

питання на залік Методика роботи з хореографічним колективом (024 Хореографія бакалавр денна та заочна)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус ОП 2018 Методика роботи з хореографічним колективом ІV курс 7. 8 сем. О. Плахотнюк А. Яцеленко

Завантажити силабус