Методика роботи з архівними документами

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кметь В. Ф.КМБ - 31

Рекомендована література

Методика роботи з архівними документами авт. кол.: Боляк О. С., Булатова С. О.,

Воронкова Т. І. та ін.

Особові архівні фонди інституту рукопису : путівник Київ : НБУВ, 2002 5
  упоряд.: Боряк Г. В. та ін. Хрестоматія з архівознавства : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008 4
  за заг. ред.: Я. Калакури, І. Матяш

Архівознавство : підручник для студентів історичних факультетів вищ. навч. закл. України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Manuals/Archivoznavstvo_2002.php. – Назва з екрана.

Київ : Академія, 2002

13
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана. Київ : Знання, 2006 3

віртуальний читальний зал

  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003 11
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004 2

віртуальний читальний зал

  редкол.: В. П. Ляхоцький (гол.) та ін. Проблеми архівознавства і джерелознавства : зб. наук. пр. – Вип. 4. Київ : УДНДІАСД, 2001 2
  Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років : монографія Київ : [б. в.], 2000 10
  Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку : навч. посіб. для студ. ВНЗ Київ : Києво-Могилянська академія, 2012 12
  за заг. ред.: Матяш І., Климової К. Нариси історії архівної справи в Україні : навч. посіб. Київ : Академія, 2002 15
  Матяш І. Б. Українська архівна періодика 1920–1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія Київ : [б. в.], 1999 5
  Швецова-Водка Г. Типологія документа : навч. посіб. Київ : Кн. палата України, 1998 10
  авт.-упоряд.:

Яременко Л. М., Березовська О. В.,

Січова О. В.

Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник Київ : НБУВ, 2008 3