Методологія наукового дослідження хореографічного мистецтва

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Луньо П. Є.КМХ-51м, КМХ-51мз

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМХ-51мМаркевич С. Л.
КМХ-51мзМаркевич С. Л.

Опис курсу

Опис курсу

Мета курсу полягає в оволодінні системою знань з методологічних основ, теоретичних знань, умінь та навичок науково-дослідного процесу з хореографічного мистецтва та танцювальної культури світу та України.

Завданням курсу є:

 • набуття студентами магістратури узагальнені уявлення про історію європейської науки;
 • з’ясувати поняття «методологія», «методика» та «методи» наукового дослідження хореографічного мистецтва;
 • оволодіння методологію мистецтвознавчого дослідження з хореографічного мистецтва та танцювальної культури світу та України, набуття навичок організації та оформленням науково-дослідної роботи з хореографії.
 • висвітити основні методологічні підходи до виконання наукового дослідження;
 • вивчити способи одержання та обробки інформації під час проведення науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення курсу студенти магістратури повинні:

знати

 • генезис європейської науки, типологію наукових дисциплін;
 • розвиток навчальних і науково-дослідницьких інституцій;
 • вимоги до оформлення науково-дослідної роботи з спеціальності «Хореографія»;
 • етапи науково-дослідного процесу;
 • принципи оформлення тез, статей, дисертації;
 • специфіку презентації науково-дослідної роботи.

уміти

 • чітко формулювати тему згідно напряму підготовки, мету і завдання з напрямом дослідження;
 • визначати об’єкт і предмет, за поставленої мети, а також організувати науково-дослідний процес відповідно до існуючих етапів;
 • вдало аналізувати, узагальнювати та опрацьовувати теоретичні та практичні джерела і робити висновки;
 • оформляти відповідно до існуючих вимог науково-дослідний і навчально-методичний матеріал – тези доповідей, наукові статті, магістерську роботу;
 • вміло репрезентувати та захистити власну наукову роботу.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів: Матеріали VII регіональної наукової практичної конференції «Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів» 13 березня 2012 р. – Луганськ : Альма-матер, 2012. – 252 с.
 2. Вісник. Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013, травень, № 10 (269). Частина ІІ.
 3. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. / Збірник наукових праць. Серія мистецтвознавство. 2014, випуск 14. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.
 4. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. / Збірник наукових праць. Серія мистецтвознавство. 2016, випуск 17. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.
 5. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015, випуск 27. – Львів : ЛНАМ. – 2015.
 6. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2007, т. 10, № 1.
 7. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2010, том XIII, № 2.
 8. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2012, том 15, № 1.
 9. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2016. – № 1. – 140 с.
 10. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку / Методичний посібник // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 129 с. : іл.
 11. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. Львів, 19 – 21 жовтня 2012 року. / Упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – 164 с. : іл.
 12. Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв): Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 17–18 квітня 2015 року. – К. КНУКіМ, 2015. – 232 с.
 13. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М. : Искусство, 1969. – 348 с.
 14. Зосимовский В. Бібліотечний справочник по хореографії / В. Зосимовский. – Москва : Издвтельство ВЦСПС Профиздат, 1959. – 96 с.
 15. Каган М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. – Ленинград : Искусство, 1972. – 440 с.
 16. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с.
 17. Кулка И. Психология искусства / Пер. с чешск. – Харков : Гуманитарный Центр, 2014. – 560 с.
 18. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – 220 с.
 19. Методологічні проблеми мистецтвознавства. Збірник наукових праць / Ред. М. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 1989. – 116 с.
 20. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – 164 с.
 21. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. № 1 (41), січень, частина І – 186 с.
 22. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. № 4 (44), квітень, частина І – 190 с.
 23. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. № 5 (45), травень, частина І. – 138 с.
 24. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ, 20 травня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2013. – 76 с.
 25. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014. – 112 с.
 26. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2015 р. – К. : НАКККіМ, 2015. – 184 с.
 27. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів І Міжнародної науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАКККіМ, 2016. – 244 с.
 28. Проблематика розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Луганськ, 17 – 18 листопада 2011 р. – Луганськ : Видавництво ЛДІМК, 2011. – 160 с.
 29. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [під. ред. В. В. Чуби]. – Херсон : МПП «Идателсьтво «ІТ», 2014. – 134 с.
 30. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [ред. В. В. Чуби]. – Херсон : МПП «Идателсьтво «ІТ», 2015. – 292 с.
 31. Резников Л. Гносеологические вопросы семиотики / Л. Резников. – Л. : Издателсьтво Ленинградського университета, 1964. – 304 с.
 32. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny / гол. ред. Г. Гжибек. – Львів ; Rzesźow, 2014. – 208 с.
 33. Система навчального процесу в освітній галузі : тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі / Матеріалі Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції 27–28 квітня 2017 року. – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – 84 с.
 34. Скрипка Х. В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Христина Василівна Скрипка – Івано-Франківськ, 2016. – 18 с.
 35. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 березня 2017 р.) / ред. кол. : Л.М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терещенко, С. В. Куценко (відпов. ред.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 184 с.
 36. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. // О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук та інші. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.
 37. Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва : Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 18–19 листопада 2013 р., Полтава [упор. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 208 с.
 38. Хореографічна культура – мистецькі виміри: Наукові статті по матеріалам наукової студентської конференції, секція «Хореографічне мистецтво» (Хореологія). Львів 12 квітня 2013 року. / упор. О.А.Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 120 с.
 39. Хореографічна культура – мистецькі виміри: Збірник наукових статті (Випуск 2) / упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 168 с.
 40. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2016. – 304 с.
 41. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 4) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. – 131 с.
 42. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. ‒ Вип. 5. – 119 с.
 43. Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Півдлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ. 21–22 квітня 2017 р. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 244 с.
 44. Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 15-16 квітня 2016 р. – К. : КНУКіМ, 2013. – 331 с.
 45. Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська], м. Київ, 18–19 квітня 2013 р. – Ч. І. – К. : КНУКіМ, 2013. – 331 с.
 46. Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 29–31 березня 2017 року. Полтава / упоряд. М. М. Погребняк. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – 228 с.
 47. Шевчук А. С. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників / А. С. Шевчук. – Фастів : Поліфаст, 2005. – 332 с.
 48. Шеллинг Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шиллинг. – М. : Мысль, 1966. – 496 с.
 49. Школьников Л. О танцах в шутку и всерьез / Л. Школьников. – м. Советская Россия, 1975. – 72 с.
 50. Anya Peterson Royce. Antropologia sztua widowiskowyh. Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie międzykuiturowej. – Warszawa : Wydawnicwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – 302 s.
 51. Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. № 2, 2014. – 255 s.
 52. Studia choreologica. Organ polskiego forum choreologicznego. Vol. XI, 2010. / Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2010.
 53. Studia choreologica. Organ polskiego forum choreologicznego. Vol. XII, 2011. / Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2011.
 54. Studia choreologica. Organ polskiego forum choreologicznego. Vol. XIII, 2012. / Intytut Choreologii w Poznaniu, Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2012.
 55. Studia choreologica. Organ polskiego forum choreologicznego. Vol. XIV, 2013. / Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2013.
 56. Studia choreologica. Organ polskiego forum choreologicznego. Vol. XV, 2014. / Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2014.
 57. Studia choreologica. Organ polskiego forum choreologicznego. Vol. XVI, 2015. / Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2015.
 58. Studia choreologica. Organ polskiego forum choreologicznego. Vol. XVII, 2016. / Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2016.